De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoekend vermogen in beroepsonderwijs Amersfoort 19 juni 2014 Dr. Daan Andriessen Ing. Dan Greve Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoekend vermogen in beroepsonderwijs Amersfoort 19 juni 2014 Dr. Daan Andriessen Ing. Dan Greve Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoekend vermogen in beroepsonderwijs Amersfoort 19 juni 2014 Dr. Daan Andriessen Ing. Dan Greve Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek Hogeschool Utrecht

2 Agenda 1. Eis van onderzoekend vermogen 2. Rol van onderzoekend vermogen in beroepsonderwijs 3. Dialoog in groepen 4. Eisen aan het niveau van onderzoekend vermogen

3 1. De eis van onderzoekend vermogen

4 Onderzoekend vermogen n 2009: HBO raad (2009) “Kwaliteit als opdracht”: “In onze moderne samenleving is het cruciaal dat hbo- bachelors over een onderzoekend vermogen beschikken dat leidt tot reflectie, tot evidence based practice, en tot innovatie”. 4

5 Opdracht Expertgroep Protocol (2014) n “Onderzoek de wenselijkheid en mogelijkheid van een gezamenlijk, bottom-up opgesteld protocol of protocollen voor het beoordelen van (kern)werkstukken en adviseer over de wijze waarop deze tot stand dienen te komen en aan welke kwaliteitseisen deze dienen te voldoen”

6 Onderzoekend vermogen moet leiden tot: n Reflectie: dit betreft het terugkijken op het eigen handelen in de beroepspraktijk, signaleren wat er niet goed ging, dat proberen te verklaren vanuit de kennisbasis en in diezelfde kennisbasis ook de uitgangspunten vinden voor een betere aanpak; n Evidence-based practice: dit betreft het gebruiken van de kennisbasis om de juiste handelingen te kiezen; n Innovatie: dit betreft het ontwikkelen van nieuwe handelingen en producten om de beroepspraktijk te verbeteren. VERANTWOORDEN ONDERBOUWEN VERNIEUWEN

7 Onderzoekend vermogen = 1. Onderzoekend houding (Van der Rijst, 2009) n kritisch zijn n willen begrijpen n willen bereiken n willen delen n willen vernieuwen n en willen weten 2. Onderzoeksresultaten van anderen toepassen 3. Onderzoek doen

8 2. De rol van onderzoekend vermogen in beroepsonderwijs

9 Eisen aan een definitie voor onderzoek n Beschrijft alleen definiërende eigenschappen van onderzoek, geen kwaliteitseisen n Past bij zoveel mogelijk stijlen van onderzoek (onderzoeksparadigma’s) n Past bij praktijkgericht onderzoek

10 Naar een definitie van onderzoek n Onderzoek is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan (Verschuren, 1994). 10

11 Naar een definitie van onderzoek n Onderzoek is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan. 11

12 Naar een definitie van onderzoek n Onderzoek is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan. 12

13 Naar een definitie van onderzoek n Onderzoek is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen. 13

14 Een definitie van onderzoek n Onderzoek is het methodisch beantwoorden van vragen dat leidt tot relevante kennis. 14

15 Rol van onderzoekend vermogen hangt samen met beroepsproduct 1. Advies2. Ontwerp3. Eindproduct4. Handeling5. Onderzoek Mogelijke oplossing of een plan Verbeelding van een eindproduct Fysiek of digitale uitwerking van een ontwerp Professioneel gedrag naar cliënt of publiek Antwoorden en conclusies  Organisatieadvies  Pedagogisch advies  Financieel advies  Bouwontwerp  Technisch ontwerp  Bestemmings- plan  Ondernemings- plan  Schilderij  ICT applicatie  Apparaat  Film  Journalistieke tekst  Les geven  Voorstelling uitvoeren  Hulpver-lenen  Verplegen  Therapie geven  Leiding geven  Ondernemen  Archeo- logisch rapport  Labora-torium rapport  Forensisch rapport Naar Losse (2012)

16 3. Dialoog in groepen

17 Welk soort beroepsproduct is kenmerkend voor uw opleiding? 1. Advies2. Ontwerp3. Eindproduct4. Handeling5. Onderzoek Mogelijke oplossing of een plan Verbeelding van een eindproduct Fysiek of digitale uitwerking van een ontwerp Professioneel gedrag naar cliënt of publiek Antwoorden en conclusies  Organisatieadvies  Pedagogisch advies  Financieel advies  Bouwontwerp  Technisch ontwerp  Bestemmings- plan  Ondernemings- plan  Schilderij  ICT applicatie  Apparaat  Film  Journalistieke tekst  Les geven  Voorstelling uitvoeren  Hulpver-lenen  Verplegen  Therapie geven  Leiding geven  Ondernemen  Archeo- logisch rapport  Labora-torium rapport  Forensisch rapport Naar Losse (2012)

18 Vragen n Welke stappen zijn kenmerkend voor het tot stand brengen van het beroepsproduct? n In welke stap(pen) is onderzoek nodig en welke methode(n) kenmerkt dit onderzoek? “Onderzoek is het methodisch beantwoorden van vragen dat leidt tot relevante kennis.”

19 4. Eisen aan het niveau van onderzoekend vermogen

20 Rol praktijkgericht onderzoek in bachelor n Praktijkgericht onderzoek = n het methodisch beantwoorden van vragen dat leidt tot relevante kennis, n Teneinde het beroepsproduct te VERANTWOORDEN, ONDERBOUWEN en VERNIEUWEN n Rol verschilt per soort beroepsproduct n Verslaglegging bv: n Beroepsproduct voor de opdrachtgever n Verantwoordingsverslag voor de opleiding (goed heen en weer verwijzen!)

21 Methodische grondigheid (MG) Praktische relevantie (PR) Dimensies van praktijkgericht onderzoek (op basis van Butter, 2013)

22 Drie niveaus van onderzoekend vermogen Methodische grondigheid Praktische relevantie BescheidenDiepgaanderUitgebreid Relevant voor de situatie / opdrachtgever BA Relevant voor het vakgebied MA Relevant voor wetenschap en maatschappij PhD (op basis van Butter, 2013)

23 Mogelijke dimensies van rigor, vastgelegd in Body of Knowledge & Skills Onderzoek BescheidenDiepgaanderUitgebreid Gebruik literatuur Bewijskracht (Van Yperen, in press) Generalisatie Body of Knowledge Vakliteratuur vs Wetenschappelijke literatuur Nederlands vs Engels Theoretisch, Indicatief, Causaal Geen, Beperkte groep, Grote groep Vereiste kennis van onderzoeksdesigns en -methoden

24 Onderzoekend vermogen bij een advies-opleiding Voorbeeld 1

25 Student doorloopt de onderzoekcyclus en maakt op basis daarvan een advies Opdracht, kwestie, vraag en deel vragen Onderzoeks- methode Data verzameling (waaronder literatuuronderzoek) Data analyse Conclusie Onderbouwen Verantwoorden Vernieuwen Advies

26 Bedrijfskunde / MER: Advies over een kwestie n Verkennen van de kwestie: n Kwestie zoals aangereikt n Verkenning door student n Kwestie zoals beoordeeld door student n Afbakening: onderzoeksdoel n Kennisgat: -> onderzoeksvraag n Plan van aanpak n Deelvraagstructuur n Methodologie n Planning n Uitvoering: rol van onderzoeker vs rol van adviseur n Adviesrapport voor opdrachtgever n Onderzoeksverantwoording voor opleiding

27 Bedrijfskunde / MER: onderzoeksonderwijs n Van kwestie naar onderzoeksvraag n Kwaliteit van onderzoeksvragen en deelvragen n Zoeken en gebruiken van literatuur en theorie n Methodologie: n Onderzoeksontwerp n Houden van interviews n Gebruik van vragenlijsten n Analyseren van interviews n Beschrijvende statistiek n Analyseren en concluderen n Adviseren n Rapporteren

28 Onderzoekend vermogen bij een handelings-opleiding Voorbeeld 2

29 Rol van onderzoek bij handelen: Bachelor fysiotherapie (KNGF, 2006) Anamnese onderzoek Wat is de hulpvraag? Hoe wordt het gezondheidsprobleem ervaren? Welke factoren zijn van invloed? Wat was het beloop? Wat zijn de verwachtingen? Etc. Oriëntatie Anam- nese Fysio- therapeu- tisch onderzoek Analyse en diagnose- stelling Behandel- plan Uitvoe- ring behande- ling Evalua- tie Afslui- ting

30 Rol van onderzoek bij handelen: Bachelor fysiotherapie (KNGF, 2006) Anamnese onderzoek Fysio- therapeutisch onderzoek Wat is de ernst? Wat zijn de stoornissen? Wat zijn de beperkingen? Wat is de invloed op het functioneren? Etc. Oriëntatie Anam- nese Fysio- therapeu- tisch onderzoek Analyse en diagnose- stelling Behandel- plan Uitvoe- ring behande- ling Evalua- tie Afslui- ting

31 Rol van onderzoek bij handelen: Bachelor fysiotherapie (KNGF, 2006) Anamnese onderzoek Fysio- therapeutisch onderzoek Diagnostisch onderzoek Wat is het oordeel over het gezondheidsprofiel? Is er een indicatie voor fysiotherapie? Oriëntatie Anam- nese Fysio- therapeu- tisch onderzoek Analyse en diagnose- stelling Behandel- plan Uitvoe- ring behande- ling Evalua- tie Afslui- ting

32 Rol van onderzoek bij handelen: Bachelor fysiotherapie (KNGF, 2006) Anamnese onderzoek Fysio- therapeutisch onderzoek Diagnostisch onderzoek Ontwerp onderzoek Wat is beoogde resultaat? Op welke termijn? Welke verrichtingen komen in aanmerking? Welke verrichtingen worden gekozen? Oriëntatie Anam- nese Fysio- therapeu- tisch onderzoek Analyse en diagnose- stelling Behandel- plan Uitvoe- ring behande- ling Evalua- tie Afslui- ting

33 Rol van onderzoek bij handelen: Bachelor fysiotherapie (KNGF, 2006) Anamnese onderzoek Fysio- therapeutisch onderzoek Diagnostisch onderzoekl Ontwerp onderzoek Monitoring onderzoek Wat is het klachtbeloop? Wat zijn tussenresultaten? Oriëntatie Anam- nese Fysio- therapeu- tisch onderzoek Analyse en diagnose- stelling Behandel- plan Uitvoe- ring behande- ling Evalua- tie Afslui- ting

34 Rol van onderzoek bij handelen: Bachelor fysiotherapie (KNGF, 2006) Anamnese onderzoek Fysio- therapeutisch onderzoek Diagnostisch onderzoek Ontwerp onderzoek Monitoring onderzoek Evaluatie onderzoek In welke mate zijn de behandeldoelen behaald? Hoe verliep het proces? Oriëntatie Anam- nese Fysio- therapeu- tisch onderzoek Analyse en diagnose- stelling Behandel- plan Uitvoe- ring behande- ling Evalua- tie Afslui- ting

35 Onderzoekend vermogen bij een Eindproduct-opleiding Voorbeeld 3

36 OriëntatieDiagnoseOntwerp Implemen- tatie Evaluatie Regulatieve cyclus Onderzoeken Onderzoekscyclus Probleem- verkennend onderzoek VA Onderzoekscyclus Diagnostisch onderzoek VA Onderzoekscyclus Ontwerp- onderzoek VA Onderzoekscyclus Monitoring onderzoek VA Onderzoekscyclus Evaluatie- onderzoek VA Naar Leen (2012) Onderzoek ondersteunt regulatieve cyclus

37 Soorten afstudeerprojecten bij ICT opleidingen Type afstudeer- opdracht BeroepsproductKenmerkenFasen Onderzoeks- opdracht Onderzoeksrapport met eventuele aanbevelingen Antwoord op een technologisch georiënteerde kennisvraag Oriëntatie Diagnose (Evaluatie) Ontwerp- /adviesopdracht Ontwerpdocument of adviesrapport De verbeelding van een eindproduct Onderbouwde en uitgewerkte oplossing voor een probleem Oriëntatie Diagnose Ontwerp (Evaluatie) ProductopdrachtBruikbaar eindproduct of proof of concept Fysieke of digitale uitwerking van een ontwerp Oriëntatie Diagnose Ontwerp Realisatie (Evaluatie)

38 De rol van onderzoeksvragen Methodisch werkenOnderzoeken Wat ik ga ontwerpen en op welke manier ik dat ga doen Welke kennis en informatie heb ik daarvoor nodig? Doelstelling “ontwikkelen van een mobiel bestelsysteem voor kleinschalig eetcafé in Leiden” Hoofdvraag: “op welke manier kan een mobiel bestelsysteem voor kleinschalig eetcafé in Leiden worden gerealiseerd?” Ontwerpmethode en –fasenDeelvragen OntwerpactiviteitenOnderzoeksmethoden

39 Vb: GAMP (Good Automated Manufacturing Practice) Methodisch werken Onderzoek (deelvraag)Onderzoek (methode) RequirementsWelke eisen stelt de opdrachtgever aan het te ontwerpen systeem, zodat zijn probleem wordt verholpen en zijn doel wordt bereikt? Interviews SpecificationWat moet het systeem kunnen, zodat het probleem wordt opgeheven / zodat de nieuwe toepassing mogelijk wordt? Interviews Enquête onder gebruikers Literatuuronderzoek DesignHoe ontwerp je het systeem zodanig dat het de testen doorstaat? -Aspect A -Aspect B etc. Literatuuronderzoek

40 Soorten onderzoek bij ontwerpen (naar Oskam et al., 2011) OnderzoekBeschrijvingVraag Technologie- verkenning In kaart brengen nieuwe technische mogelijkheden Wat zijn de laatste technische trends? ProductanalyseProducten analyserenHoe werken bestaande producten? GebruiksanalyseGebruik analyserenHoe gebruiken gebruikers bestaande producten? Octrooi-onderzoekZoeken naar vergelijkbare oplossingen Maakt mijn ontwerp geen inbreuk? Normen onderzoekZoeken naar normen en richtlijnen Waaraan moet mijn ontwerp voldoen? Doelgroep-onderzoekDoelgroep in kaart brengenWie is de doelgroep en welke wensen heeft die? MarktonderzoekVerzamelen van marktinformatie Hoe tevreden is men? Wat is het imago? Hoe groot is de markt etc.?

41 Dank voor uw aandacht n Daan.andriessen@hu.nl n @onderzoekcoach.nl n Dan.Greve@hu.nl n www.methodologie.hu.nl


Download ppt "Onderzoekend vermogen in beroepsonderwijs Amersfoort 19 juni 2014 Dr. Daan Andriessen Ing. Dan Greve Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google