De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examinering in het hbo en de rol van eindwerkstukken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examinering in het hbo en de rol van eindwerkstukken"— Transcript van de presentatie:

1 Examinering in het hbo en de rol van eindwerkstukken
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Examinering in het hbo en de rol van eindwerkstukken Toetsconferentie 2014 Tilburg 11 november 2014 Dr. Daan Andriessen Lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek Hogeschool Utrecht xxxxxxxxxxxxx

2 Agenda Aanleiding Expertgroep Protocol
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Agenda Aanleiding Expertgroep Protocol Model voor examinering in het hbo Mogelijkheden tot protocoleren Protocol Verbeteren en Verantwoorden van afstuderen in het HBO Ontwikkelen van goede beoordelingsmodellen De eis van onderzoekend vermogen De rol van onderzoekend vermogen in beroepsonderwijs Eisen aan het niveau van onderzoekend vermogen xxxxxxxxxxxxx

3 1. Aanleiding Expertgroep Protocol
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Naar een alternatief voor landelijke examens 1. Aanleiding Expertgroep Protocol xxxxxxxxxxxxx

4 xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Motie Beertema (27/3/2012) De Kamer, verzoekt de regering, per opleiding of cluster van opleidingen samen met het bedrijfsleven of betrokken werkveld kernvakken te laten vaststellen, landelijke eindtermen te bepalen voor de kenniscomponent van deze kernvakken en die te examineren via landelijke toetsing die onafhankelijk wordt geborgd, en gaat over tot de orde van de dag. xxxxxxxxxxxxx

5 Vreemde Ogen Dwingen (mei 2012)
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Vreemde Ogen Dwingen (mei 2012) Voordelen landelijk examen wegen niet op tegen nadelen Overgenomen aanbevelingen: Externe validering van toetsen via pilots met gemeenschappelijk toetsen Externe validering via certificering van examinatoren en opleiding van docenten door ontwikkeling van een Basis- resp. Seniorkwalificatie examinering (BKE/SKE). Duurzame kennisuitwisseling Externe validering van eindwerkstukken door een gezamenlijk bottom-up opgesteld protocol bij individuele eindscripties en bij qua niveau en importantie vergelijkbare eindwerkstukken. xxxxxxxxxxxxx

6 Opdracht Expertgroep Protocol
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Opdracht Expertgroep Protocol “Onderzoek de wenselijkheid en mogelijkheid van een gezamenlijk, bottom-up opgesteld protocol of protocollen voor het beoordelen van (kern)werkstukken en adviseer over de wijze waarop deze tot stand dienen te komen en aan welke kwaliteitseisen deze dienen te voldoen” xxxxxxxxxxxxx

7 Samenstelling Expertgroep Protocol
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Samenstelling Expertgroep Protocol Daan Andriessen (voorzitter) Hogeschool Utrecht Petra Manders (secretaris) Saxion Dan Greve Peter Hermans Cito / Artez Linda Jakobs Hogeschool Arnhem Nijmegen Lucie te Lintelo Hogeschool van Amsterdam Karin Neijenhuis Hogeschool Rotterdam Gerard Straetmans Cito / Saxion xxxxxxxxxxxxx

8 2. Model voor examinering in het hbo
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Afstuderen in het hbo is veel meer dan het schrijven van een werkstuk 2. Model voor examinering in het hbo xxxxxxxxxxxxx

9 Principes van afstuderen
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Principes van afstuderen Afstudeerprogramma Beroepsbekwaamheid Prestatie(s) moet blijken uit Eindkwalificaties verwoord in xxxxxxxxxxxxx

10 Prestaties in het hbo zijn beroepsproducten
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Prestaties in het hbo zijn beroepsproducten 1. Advies 2. Ontwerp 3. Eindproduct 4. Handeling 5. Onderzoek Mogelijke oplossing of een plan Verbeelding van een eindproduct Fysiek of digitale uitwerking van een ontwerp Professioneel gedrag naar cliënt of publiek Antwoorden en conclusies Organisatie­ advies Pedagogisch advies Financieel advies Bouwontwerp Bestemmings-plan Ondernemings-plan Schilderij ICT applicatie Apparaat Film Journalistiek tekst Les geven Voorstelling geven Hulp verlenen Verplegen Therapie geven Leiding geven Ondernemen Archeologisch rapport Laboratorium rapport Forensisch rapport (Naar Losse, 2012) xxxxxxxxxxxxx

11 Principes van afstuderen
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Principes van afstuderen Afstudeerprogramma Beroepsbekwaamheid Prestatie(s) moet blijken uit Eindkwalificaties verwoord in Beroeps-opdracht (en) leiden tot xxxxxxxxxxxxx

12 Beroepsopdrachten in het hbo zijn zoveel mogelijk:
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Beroepsopdrachten in het hbo zijn zoveel mogelijk: Authentiek: Authentieke taak Authentieke omstandigheden Representatief: Complexiteit (cognitief en context) Zelfstandigheid xxxxxxxxxxxxx

13 Principes van afstuderen
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Principes van afstuderen Afstudeerprogramma Beroepsbekwaamheid Prestatie(s) moet blijken uit Eindkwalificaties verwoord in Beroeps-opdracht (en) leiden tot Examinatoren beoordeeld door xxxxxxxxxxxxx

14 Examinator is deskundig
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Examinator is deskundig Examinator is deskundig op: De te beoordelen bekwaamheid Het beoordelingsproces Beoordelen is mensenwerk! xxxxxxxxxxxxx

15 Principes van afstuderen
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Principes van afstuderen Afstudeerprogramma Beroepsbekwaamheid Prestatie(s) moet blijken uit Eindkwalificaties verwoord in Beroeps-opdracht (en) leiden tot Beoordelingsmodel(len) Prestatiecriteria en beoordelings-schalen geoperationaliseerd in helpen de Examinatoren beoordeeld door xxxxxxxxxxxxx

16 Beoordelingsmodel ondersteunt de examinator
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Beoordelingsmodel ondersteunt de examinator Beoordelingsmodel helpt bij beoordelen van: Kwaliteit beroepsproduct Kwaliteit verantwoordingsverslag Kwaliteit van het proces Beoordelingsmodel bevat: Prestatiecriteria Beoordelingsschalen Beslisregels Beoordelingsmodel is: Valide Inzichtelijk En draagt bij aan betrouwbaarheid beoordeling xxxxxxxxxxxxx

17 Principes van afstuderen
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Principes van afstuderen Afstudeerprogramma Beroepsbekwaamheid Prestatie(s) moet blijken uit leidt tot conclusie over Eindkwalificaties verwoord in Beroeps-opdracht (en) leiden tot Beoordelingsmodel(len) Prestatiecriteria en beoordelings-schalen geoperationaliseerd in helpen de Examinatoren beoordeeld door Beslissings-procedure(s) bepalen scores xxxxxxxxxxxxx

18 3. Mogelijkheden tot protocoleren
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Niet alles kan landelijk worden afgesproken 3. Mogelijkheden tot protocoleren xxxxxxxxxxxxx

19 Vier niveaus in hbo Niveau 1: Alle opleidingen van alle instellingen;
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Vier niveaus in hbo Niveau 1: Alle opleidingen van alle instellingen; Niveau 2: Alle opleidingen met hetzelfde opleidingprofiel Niveau 3: Beperkt aantal opleidingen met hetzelfde opleidingprofiel Niveau 4: Binnen één instelling. xxxxxxxxxxxxx

20 Mogelijk en wenselijk Niveau 1: landelijk
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Mogelijk en wenselijk Niveau 1: landelijk Wel Niet Gestandaardiseerde wijze van verslaglegging over het afstudeer-programma als geheel Betekenis en minimumeisen Onderzoekend Vermogen Eén beoordelingsmodel voor afstudeerprestaties xxxxxxxxxxxxx

21 Mogelijk en wenselijk Niveau 2: per opleidingsprofiel
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Mogelijk en wenselijk Niveau 2: per opleidingsprofiel Wel Niet Body of knowledge & skills Onderzoekend Vermogen Gezamenlijk reviewen van de afstudeer-programma’s Eén beoordelingsmodel voor afstudeerprestaties (tenzij de opleidingen dezelfde eindkwalificaties én afstudeerprogramma hebben) xxxxxxxxxxxxx

22 Mogelijk en wenselijk Niveau 3: groep verwante opleidingen
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Mogelijk en wenselijk Niveau 3: groep verwante opleidingen Wel Niet Gezamenlijke invulling van (delen van) het afstuderen Gezamenlijk beoordelingsmodel per afstudeerprestatie Inzetten van waarnemers en examinatoren Gezamenlijk reviewen van afstudeer-programma’s xxxxxxxxxxxxx

23 Mogelijk en wenselijk Niveau 4: binnen één hogeschool
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Mogelijk en wenselijk Niveau 4: binnen één hogeschool Wel Niet Reviewen van afstudeerprogramma’s door collega’s of het werkveld Gezamenlijk beoordelingsmodel per afstudeerprestatie xxxxxxxxxxxxx

24 4. Protocol Verbeteren en Verantwoorden van afstuderen in het HBO
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Protocol als middel voor systematische kwaliteitszorg en externe validering van afstuderen 4. Protocol Verbeteren en Verantwoorden van afstuderen in het HBO xxxxxxxxxxxxx

25 xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Doel van het protocol Opleidingen in het hbo helpen samen werken aan het valide, betrouwbaar en voor studenten inzichtelijk toetsen van de beoogde eindkwalificaties, zoals beoogd in standaard 3/16 van de NVAO en het rapport ‘Vreemde ogen dwingen’ van de commissie Bruijn. Duidelijkheid scheppen over terminologie en inrichting van het afstuderen. Een kader scheppen voor gezamenlijk leren en verbeteren. Een kader scheppen voor borging en verantwoording. xxxxxxxxxxxxx

26 xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Opzet van het protocol Een opsomming van 12 vragen over het afstudeer-programma waar een opleiding een goed antwoord op moet hebben om een goede beoordelings- en beslissingskwaliteit in het afstuderen te garanderen. In een verantwoording van het afstudeerprogramma beschrijft en verantwoordt de opleiding de antwoorden. Vragen zijn afgeleid van Standaard 1 en standaard 3/16 van de NVAO en de relatie tussen beide Theorie over toetsen Eis van onderzoekend vermogen xxxxxxxxxxxxx

27 Inhoud van het protocol (1)
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Inhoud van het protocol (1) Eindkwalificaties Weerspiegelen de eindkwalificaties van de opleiding zowel de eisen vanuit het werkveld als de eisen aan het hbo-niveau? Heeft de opleiding het vereiste niveau voor onderzoekend vermogen beschreven in de eindkwalificaties? Toetst de opleiding alle eindkwalificaties in het afstudeerprogramma en, indien het meerdere afstudeeronderdelen betreft, is het duidelijk waar wat getoetst wordt? xxxxxxxxxxxxx

28 Inhoud van het protocol (2)
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Inhoud van het protocol (2) Beroepsopdrachten Zijn de beroepsopdrachten die studenten uitvoeren in het afstudeerprogramma geschikt voor het aantonen van de te verwerven eindkwalificaties? Bewaakt de opleiding dat de complexiteit van de beroepsopdrachten voor alle studenten dezelfde is en dat er een vergelijkbare mate van zelfstandigheid van hen verwacht wordt bij de uitvoering hiervan? xxxxxxxxxxxxx

29 Inhoud van het protocol (3)
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Inhoud van het protocol (3) Beoordeling Waarborgt de opleiding dat elke examinator bekwaam is om een onderbouwd oordeel van de prestaties van studenten tot stand te brengen? Bieden de gehanteerde beoordelingsmodellen voldoende garantie op een valide, betrouwbare en transparante beoordeling en zijn ze tegelijkertijd werkbaar voor examinatoren? Borgt de opleiding een gemeenschappelijke interpretatie van de beoordelingsmodellen door de examinatoren? Is de beoordelingsprocedure voor alle betrokkenen transparant en werkbaar en bevordert deze een zo betrouwbaar mogelijke beoordeling? xxxxxxxxxxxxx

30 Inhoud van het protocol (4)
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Inhoud van het protocol (4) Randvoorwaarden Zorgt de opleiding ervoor dat het afstudeerprogramma door alle betrokkenen binnen de beschikbare tijd en mogelijkheden uitgevoerd kan worden? Verantwoording en ontwikkeling kwaliteit Geeft de opleiding invulling aan het ‘vreemde ogen’-principe om de kwaliteit van het afstudeerprogramma aantoonbaar te bevorderen? Overlegt de opleiding bij een visitatie bewijzen die samen een transparant en representatief beeld geven van het afstudeerprogramma en het gerealiseerde eindniveau van studenten? xxxxxxxxxxxxx

31 5. Ontwikkelen van goede beoordelingsmodellen
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Balanceren tussen analytisch en holistisch beoordelen 5. Ontwikkelen van goede beoordelingsmodellen xxxxxxxxxxxxx

32 Stappen bij beoordelen
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Stappen bij beoordelen 1 Prestatie van de student 2 Vergelijking prestatie met een standaard 3 Score op een zinvolle beoordelingsschaal 4 Combineren van scores tot beslissing en cijfer xxxxxxxxxxxxx

33 Twee vormen van beoordelen
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Twee vormen van beoordelen Analytisch beoordelen Holistisch beoordelen De perfecte prestatie wordt uiteengelegd in groot aantal concreet observeerbare aspecten Van de geleverde prestatie wordt gechecked (j/n) of deze de observeerbare aspecten bezit De beoordeling komt to stand door de scores (al dan niet gewogen) op te tellen Examinator beoordeelt de prestatie in zijn totaliteit zonder eerst aspecten te wegen Oordeel wordt onderbouwd met beoordelingscriteria xxxxxxxxxxxxx

34 Beide vormen kennen nadelen
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Beide vormen kennen nadelen Analytisch beoordelen Holistisch beoordelen Heeft opdrijvend effect op hoe hoog de lat ligt (‘op elke slak zout leggen’) Risico dat het geheel van de prestatie (en daarmee van de student) uit het zicht verdwijnt Risico is dat beoordelaars hun scores aanpassen aan de indruk die ze voorafgaand op holistische wijze hebben gevormd Geen ruimte om aspecten mee te wegen die niet vooraf zijn geformuleerd Veronderstelling is dat beoordelingscriteria sterk samenhangen (iemand is goed in A en dan waarschijnlijk ook in B) Stelt hoge eisen aan kwaliteit van de examinator Is moeilijker navolgbaar / transparant te maken Grotere kans op lage betrouwbaarheid xxxxxxxxxxxxx

35 Zoeken naar een goede middenweg
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Zoeken naar een goede middenweg Criteria die zijn afgeleid van de te toetsen eindtermen Criteria die eigenschappen benoemen van de prestatie (de tekst, de presentatie, de verdediging) Clustering van criteria in standaarden om zo ruimte te scheppen voor een holistische kijk Verduidelijking van de criteria in een toelichting ten behoeve van kalibratie, beoordeling, begeleiding en onderwijs Zinvolle schaalpunten Ruimte voor toelichting om transparantie te verhogen Navolgbare beslisregel om te komen tot een beslissing xxxxxxxxxxxxx

36 Voorbeeld van een standaard voor een onderzoeksverslag
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Voorbeeld van een standaard voor een onderzoeksverslag Standaard Centrale vraag en deelvragen zijn inhoudelijk verankerd, relevant, afgebakend, precies en functioneel Standaard benoemt: De objecten in het verslag De criteria waaraan die objecten moeten voldoen om goed te zijn Criteria zijn toegelicht in een achterliggende toelichting xxxxxxxxxxxxx

37 Schaalpunten hebben betekenis
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Schaalpunten hebben betekenis Standaard Schaal Centrale vraag en deelvragen zijn inhoudelijk verankerd, relevant, afgebakend, precies en functioneel OV / V / G / ZG Betekenis schaalpunten: OV onvoldoende: De objecten voldoen niet aan de standaard V voldoende: De objecten voldoen niet op alle punten aan de standaard maar wel in voldoende mate G goed: De objecten voldoen op alle punten aan de standaard ZG zeer goed: De objecten overtreffen de standaard xxxxxxxxxxxxx

38 Toelichting bevordert transparantie
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Toelichting bevordert transparantie Standaard Schaal Toelichting Centrale vraag en deelvragen zijn inhoudelijk verankerd, relevant, afgebakend, precies en functioneel OV / V / G / ZG Omdat deze wijze van beoordelen niet volledig analytisch is dient de examinator zijn scores toe te lichten Hij/zij maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van de “taal” uit de toelichting op de standaarden xxxxxxxxxxxxx

39 Beslisregel helpt bij cijfer
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Beslisregel helpt bij cijfer Standaard Schaal Toelichting Standaard 1 OV / V / G / ZG Standaard 2 Standaard 3 Standaard 4 Standaard 5 Standaard 6 Standaard 7 Standaard 8 Eén van de standaarden O -> cijfer onder de 5,5 Alle standaarden V -> cijfer tussen 5,5 en 7,0 Standaarden V en G -> cijfer tussen 7,0 en 8,0 Alle standaarden G -> cijfer een 8,0 Standaarden G en ZG -> cijfer tussen 8,0 en 9,0 Alle standaarden ZG –> cijfer > 9,0 xxxxxxxxxxxxx

40 Doel van kalibreren Hoofddoelen:
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Doel van kalibreren Hoofddoelen: gezamenlijk aanscherpen van de standaarden het bepalen van de cesuur: onvoldoende / voldoende Nevendoelen: Ontwikkelen toelichting op het beoordelingsformulier Begrip krijgen voor de verschillende visies op onderzoek Leren beter te begeleiden Leren beter te beoordelen Leren beter te onderzoeken xxxxxxxxxxxxx

41 6. De eis van onderzoekend vermogen
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 De lat is in 2009 hoger gelegd 6. De eis van onderzoekend vermogen xxxxxxxxxxxxx

42 Kwaliteit als opdracht (2009)
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Kwaliteit als opdracht (2009) Gedegen theoretische basis Onderzoekend vermogen Professioneel vakmanschap Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie xxxxxxxxxxxxx

43 Onderzoekend vermogen
2009: HBO raad (2009) “Kwaliteit als opdracht”: “In onze moderne samenleving is het cruciaal dat hbo-bachelors over een onderzoekend vermogen beschikken dat leidt tot reflectie, tot evidence based practice, en tot innovatie”.

44 Onderzoekend vermogen moet leiden tot:
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Onderzoekend vermogen moet leiden tot: Reflectie: dit betreft het terugkijken op het eigen handelen in de beroepspraktijk, signaleren wat er niet goed ging, dat proberen te verklaren vanuit de kennisbasis en in diezelfde kennisbasis ook de uitgangspunten vinden voor een betere aanpak; Evidence-based practice: dit betreft het gebruiken van de kennisbasis om de juiste handelingen te kiezen; Innovatie: dit betreft het ontwikkelen van nieuwe handelingen om de beroepspraktijk te verbeteren. VERANTWOORDEN ONDERBOUWEN VERNIEUWEN xxxxxxxxxxxxx

45 Onderzoekend vermogen =
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Onderzoekend vermogen = Onderzoekend houding Zie bijvoorbeeld Bruggink & Harinck 2012 xxxxxxxxxxxxx

46 Bruggink & Harinck 2012 Nieuwsgierig zijn / Willen weten / Je dingen afvragen Een open houding / Op zoek naar eigen vooronderstellingen / Oordeel kunnen uitstellen Kritisch zijn: is het wel zo? / Zaken in twijfel trekken Willen begrijpen / Tot inzicht willen komen / Willen doorgronden Bereid zijn tot perspectiefwisseling Distantie nemen van routines / Vraagtekens bij het vanzelfsprekende / Gebaande paden durven verlaten / Eigen richting durven kiezen Gerichtheid op bronnen / Willen voortbouwen op eerdere opvattingen en ideeën Gerichtheid op zeker weten / Goede bronnen willen gebruiken / Nauwkeurig willen zijn Willen delen met anderen / Onderdeel willen zijn van leergemeenschappen.

47 Onderzoekend vermogen =
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Onderzoekend vermogen = Onderzoekend houding (Zie bijvoorbeeld Bruggink & Harinck 2012) Onderzoeksresultaten van anderen toepassen Onderzoek doen xxxxxxxxxxxxx

48 7. De rol van onderzoekend vermogen in beroepsonderwijs
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Onderzoekend vermogen is ondersteunend bij het maken van een beroepsproduct 7. De rol van onderzoekend vermogen in beroepsonderwijs xxxxxxxxxxxxx

49 Zoeken naar overkoepelende definitie van onderzoek
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Zoeken naar overkoepelende definitie van onderzoek xxxxxxxxxxxxx

50 Naar een definitie van onderzoek
Onderzoek is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan (Verschuren, 1994).

51 Naar een definitie van onderzoek
Onderzoek is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan.

52 Naar een definitie van onderzoek
Onderzoek is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan.

53 Naar een definitie van onderzoek
Onderzoek is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen.

54 Een definitie van praktijkgericht onderzoek
Onderzoek is het methodisch beantwoorden van vragen dat leidt tot relevante kennis.

55 Rol van onderzoekend vermogen hangt samen met beroepsproduct
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Rol van onderzoekend vermogen hangt samen met beroepsproduct 1. Advies 2. Ontwerp 3. Eindproduct 4. Handeling 5. Onderzoek Mogelijke oplossing of een plan Verbeelding van een eindproduct Fysiek of digitale uitwerking van een ontwerp Professioneel gedrag naar cliënt of publiek Antwoorden en conclusies Organisatie-advies Pedagogisch advies Financieel advies Bouwontwerp Technisch ontwerp Bestemmingsplan Ondernemings-plan Schilderij ICT applicatie Apparaat Film Journalistieke tekst Les geven Voorstelling uitvoeren Hulpverlenen Verplegen Therapie geven Leiding geven Ondernemen Archeologisch rapport Laboratorium rapport Forensisch rapport Wat is het belangrijkste beroepsproduct waarvoor jullie studenten worden opgeleid? Naar Losse (2012) xxxxxxxxxxxxx

56 Onderzoekend vermogen ondersteunt beroepsproduct
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Onderzoekend vermogen ondersteunt beroepsproduct Methodisch werken Probleem-stelling Diagnose Plan Ingreep Evaluatie Onderzoekscyclus Probleem-verkennend onderzoek V A Onderzoekscyclus Diagnostisch onderzoek V A Onderzoekscyclus Ontwerp- onderzoek V A Onderzoekscyclus Monitoring onderzoek V A Onderzoekscyclus Evaluatie- onderzoek V A Onderzoeken Naar Leen (2012) xxxxxxxxxxxxx

57 8. Eisen aan het niveau van onderzoekend vermogen
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 We moeten de lat op reële hoogte leggen 8. Eisen aan het niveau van onderzoekend vermogen xxxxxxxxxxxxx

58 Drie niveaus van onderzoekend vermogen
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Drie niveaus van onderzoekend vermogen Methodische grondigheid (MG) Praktische relevantie (PR) Naar Butter (2013) xxxxxxxxxxxxx

59 Drie niveaus van onderzoekend vermogen
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Drie niveaus van onderzoekend vermogen Methodische grondigheid Praktische relevantie Bescheiden Diepgaander Uitgebreid Relevant voor de situatie / opdrachtgever BA Relevant voor het vakgebied MA Relevant voor wetenschap en maatschappij PhD Methodische grondigheid (MG) Praktische relevantie (PR) #onderzoekhbo Naar Butter (2013) xxxxxxxxxxxxx

60 Mogelijke dimensies van methodische grondigheid
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Mogelijke dimensies van methodische grondigheid Bescheiden Diepgaander Uitgebreid Gebruik literatuur Bewijskracht (Van Yperen, in press) Generalisatie Body of Knowledge Methodische grondigheid (MG) Vakliteratuur vs Wetenschappelijke literatuur Nederlands vs Engels Theoretisch, Indicatief, Causaal Geen, Beperkte groep, Grote groep Vereiste kennis van onderzoeksdesigns en -methoden #onderzoekhbo xxxxxxxxxxxxx

61 Samenvatting eisen onderzoekend vermogen BA
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Samenvatting eisen onderzoekend vermogen BA Verantwoording en reflectie eigen aanpak (bv in reflectie hoofdstuk) Evidence-based practice: onderbouwen van beroepsproduct Innovatie: vernieuwen in één casus Toepassen van modellen, theorieën en onderzoeksresultaten van anderen Kritische houding t.a.v. modellen, theorieën en onderzoeksresultaten van anderen Zelf kunnen uitvoeren van de onderzoekcyclus met rode draad van vraag naar conclusie De vereiste ‘rigor’ van onderzoek bepaal je als opleiding zelf in je BoKSO. xxxxxxxxxxxxx

62 Dank voor uw aandacht Daan.andriessen@hu.nl www.methodologie.hu.nl
xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Dank voor uw aandacht @onderzoekcoach.nl Bezoek de stand van het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek Doe de paradigmatest Neem een exemplaar mee van mijn openbare les xxxxxxxxxxxxx

63 xxxxxxxxxxxxxxx 4/7/2017 Bronnen Bruggink M. & Harinck, F. (2012) De onderzoekende houding van leraren, wat wordt daar onder verstaan? Tijdschrift voor lerarenopleiders (VELON/VELOV), jrg. 33, nr. 3 HBO Raad (2009) Kwaliteit als Opdracht, Den Haag, HBO Raad. Leen, J. (2012) Persoonlijke communicatie Losse, M. (2012) Verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Amersfoort: Presentatie Facta conferentie 11 december 2012 Oskam, I. et al. (2012) Ontwerpen van technische innovaties. Groningen: Noordhoff Uitgevers. Renepbutter (2013, november) Role of research in higher prof. educ. on BA, MA & PhD levels is demarcated by the scope of the required relevance&rigour claims. #mmucarpe [Twitter post] Retrieved from https://twitter.com/renepbutter/status/ Verschuren, P. (2009). De probleemstelling voor een onderzoek. Spectrum. xxxxxxxxxxxxx


Download ppt "Examinering in het hbo en de rol van eindwerkstukken"

Verwante presentaties


Ads door Google