De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkennen van de rol van onderzoek in het maken van een ICT-product Begeleiden van onderzoek binnen opleidingen MT, Inf. en TI. Rotterdam 4 februari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkennen van de rol van onderzoek in het maken van een ICT-product Begeleiden van onderzoek binnen opleidingen MT, Inf. en TI. Rotterdam 4 februari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Verkennen van de rol van onderzoek in het maken van een ICT-product Begeleiden van onderzoek binnen opleidingen MT, Inf. en TI. Rotterdam 4 februari 2014 Dr. Daan Andriessen Lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek Hogeschool Utrecht

2 Agenda 1. Verwarring in het hbo 2. De eis van onderzoekend vermogen 3. De rol van onderzoekend vermogen in beroepsonderwijs 4. Eisen aan het niveau van onderzoekend vermogen 5. Onderzoeksvragen en onderzoeksmethoden bij MT, Inf. en TI.

3 1. Verwarring in het HBO

4 HBO is in verwarring n Hoe hoog ligt de lat? n Moeten studenten afstuderen op een onderzoek? n Mag je nog in duo’s afstuderen? n Wat zijn goede criteria voor afstudeerverslagen? n …

5 Ontstaan van de verwarring A. Crisis bij Inholland B. Rol van de Commissie Dunnewijk-Budé C. Nota “Kwaliteit als Opdracht” van de HBO-Raad (2009)

6 A. Crisis bij Inholland

7 B. Commissie Dunnewijk-Budé n Opdracht: een indicatieve uitspraak doen of het geheel van de werkstukken/afgestudeerden onder, op of boven het niveau is dat in het hbo mag worden verwacht n “Hiertoe heeft de Commissie een toetsingskader ontworpen met deels hbo-generieke en deels opleidingsspecifieke criteria (standaarden) waarmee zou kunnen worden bepaald of sprake is van voldoende hbo-bachelor kwaliteit in het algemeen, en van het vereiste BE-, CE-, MEM-, en VTM-opleidingsniveau in het bijzonder.” 7 Bron: Rapport van Bevindingen NVAO-Commissie Onderzoek Hogeschool Inholland, 26 april 2012

8 Beoordelingscriteria (standaarden) van de Commissie (1) 1. Vinden we onderstaande componenten terug in het afstudeerproject? A. Vraagstelling & verantwoording B. Onderzoek & analyse (vraag- en aanbodzijde, publiek, omgeving) n a. Onderzoeksopzet n b. Bronnenonderzoek n c. Empirisch onderzoek n d. Conclusies n e. Output [Afhankelijk van type afstudeerproject] 8

9 Beoordelingscriteria (standaarden) van de Commissie (2) 2. Zo ja, zijn die componenten voldoende kwaliteitsvol uitgewerkt? 9 N i e t s

10 Beoordelingscriteria (standaarden) van de Commissie (3) 3. Kunnen we uit het afstudeerproject afleiden dat de afstuderende blijk geeft van minstens “voldoende”: n theoretische vorming / onderbouw n overzicht en inzicht, het kunnen plaatsen van problemen in de context n reflectie (incl. zelfreflectie), kritische en objectiverende ingesteldheid, zin voor nuance n creativiteit en/of vermogen tot conceptualisering n vermogen om helder te communiceren n vermogen om efficiënt en resultaatgericht te werken 10

11 De verwarring is compleet 11

12 C. Kwaliteit als opdracht (2009) 1. Gedegen theoretische basis 2. Onderzoekend vermogen 3. Professioneel vakmanschap 4. Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie

13 2. De eis van onderzoekend vermogen

14 Onderzoekend vermogen n 2009: HBO raad (2009) “Kwaliteit als opdracht”: “In onze moderne samenleving is het cruciaal dat hbo- bachelors over een onderzoekend vermogen beschikken dat leidt tot reflectie, tot evidence based practice, en tot innovatie”. 14

15 Onderzoekend vermogen moet leiden tot: n Reflectie: dit betreft het terugkijken op het eigen handelen in de beroepspraktijk, signaleren wat er niet goed ging, dat proberen te verklaren vanuit de kennisbasis en in diezelfde kennisbasis ook de uitgangspunten vinden voor een betere aanpak; n Evidence-based practice: dit betreft het gebruiken van de kennisbasis om de juiste handelingen te kiezen; n Innovatie: dit betreft het ontwikkelen van nieuwe handelingen om de beroepspraktijk te verbeteren. VERANTWOORDEN ONDERBOUWEN VERNIEUWEN

16 Onderzoekend vermogen = 1. Onderzoekend houding (Van der Rijst, 2009) n kritisch zijn n willen begrijpen n willen bereiken n willen delen n willen vernieuwen n en willen weten 2. Onderzoeksresultaten van anderen toepassen 3. Onderzoek doen

17 3. De rol van onderzoekend vermogen in beroepsonderwijs

18 Eisen aan een definitie voor onderzoek n Beschrijft alleen definiërende eigenschappen van onderzoek, geen kwaliteitseisen n Past bij zoveel mogelijk stijlen van onderzoek (onderzoeksparadigma’s) n Past bij praktijkgericht onderzoek

19 Naar een definitie van onderzoek n Onderzoek is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan (Verschuren, 1994). 19

20 Naar een definitie van onderzoek n Onderzoek is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan. 20

21 Naar een definitie van onderzoek n Onderzoek is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan. 21

22 Naar een definitie van onderzoek n Onderzoek is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen. 22

23 Een definitie van praktijkgericht onderzoek n Onderzoek is het methodisch beantwoorden van vragen dat leidt tot relevante kennis. 23

24 Rol van onderzoekend vermogen hangt samen met beroepsproduct 1. Onderzoek2. Advies3. Ontwerp4. Eindproduct5. Handeling Antwoorden en conclusies Mogelijke oplossing of een plan Verbeelding van een eindproduct Fysiek of digitale uitwerking van een ontwerp Professioneel gedrag naar cliënt of publiek  Archeologisch rapport  Laboratorium rapport  Forensisch rapport  Organisatie- advies  Pedagogisch advies  Financieel advies  Bouwontwerp  Technisch ontwerp  Bestemmingsplan  Ondernemings- plan  Schilderij  ICT applicatie  Apparaat  Film  Journalistieke tekst  Les geven  Voorstelling uitvoeren  Hulpverlenen  Verplegen  Therapie geven  Leiding geven  Ondernemen Wat is het belangrijkste beroepsproduct waarvoor jullie studenten worden opgeleid? Naar Losse, 2012)

25 TI aanpak: deelonderzoek aspecten ontwerp implementatie evaluatie vraag probleem context methodologie belang van het werk doel conclusies aanbeveling

26 O rganiseren I nteracteren De relatie tussen onderzoek en het bereiken van een gewenste situatie (POKI-model, Greve et al., 2009) 26 Kwestie: Probleem Kans K ennis mobiliseren P roduceren Gewenste situatie

27 O rganiseren I nteracteren De rol van onderzoeksvragen in het POKI model 27 Kwestie: Probleem Kans K ennis mobiliseren P roduceren Gewenste situatie vraag antwoord vraag antwoord vraag antwoord

28 Student doorloopt verschillende processen (1) 28 P roduceren I nteracteren O rganiseren Gewenste situatie Kwestie: Probleem Kans K ennis mobiliseren: Onderzoekcyclus

29 Kennis mobiliseren = onderzoekcyclus doorlopen Vraag Onderzoeks- methode Data verzameling (kan ook secundiaire data zijn of literatuur) Data analyse Conclusie Onderbouwen, Verantwoorden, Vernieuwen

30 Student doorloop verschillende processen (2) 30 I nteracteren O rganiseren Kwestie: Probleem Kans K ennis mobiliseren: Onderzoekcyclus P roduceren: bv een ontwerpmethode Gewenste situatie

31 P roduceren: bv ontwerpmethode Student doorloop verschillende processen (3) 31 I nteracteren (Proces van onderhandelen, vertrouwen kweken, kritisch en onafhankelijk blijven, presenteren, verkopen etc.) O rganiseren (Projectmanagement cyclus) Kwestie: Probleem Kans K ennis mobiliseren: Onderzoekcyclus Gewenste situatie

32 O rganiseren I nteracteren Beroepsproduct 1: Antwoorden en conclusies 32 Kwestie: Probleem Kans Gewenste situatie 32 Kwestie: Probleem Kans Kennis mobiliseren Antwoorden en conclusies (produceren = onderzoeken)

33 O rganiseren I nteracteren Beroepsproduct 2: Advies Kwestie: Probleem Kans Gewenste situatie (produceren = onderzoeken) Kwestie: Probleem Kans Kennis mobiliseren Conclusies Advies

34 Student doorloopt de onderzoekcyclus en doet op basis daarvan aanbevelingen Vraag (of vragen) Onderzoeks- methode (onderzoeks- ontwerp) Data verzameling (bv via literatuurstudie) Data analyse Conclusie Onderbouwen Verantwoorden Vernieuwen Aanbevelingen

35 Organiseren Interacteren Kwestie: Probleem Kans Kennis mobiliseren Variant 3a: Ontwerp 35 Gewenste situatie Ontwerp Produceren (=ontwerpen)

36 Variant 3b: Gevalideerd ontwerp 36 Interacteren Organiseren Gewenste situatie Ontwerp Produceren (=ontwerpen) Valideren Kwestie: Probleem Kans Kennis mobiliseren

37 De rol van onderzoek bij ontwerpen: ICT ProducerenKennis mobiliseren Wat ik ga ontwerpen en op welke manier ik dat ga doen Welke kennis en informatie heb ik daarvoor nodig? Doelstelling “ontwikkelen van een mobiel bestelsysteem voor kleinschalig eetcafé in Leiden” Hoofdvraag: “op welke manier kan een mobiel bestelsysteem voor kleinschalig eetcafé in Leiden worden gerealiseerd?” Ontwerpmethode en –fasenDeelvragen OntwerpactiviteitenOnderzoeksmethoden

38 Vb: GAMP (Good Automated Manufacturing Practice) ProducerenKennis mobiliseren (deelvraag) Kennis mobiliseren (methode) RequirementsWelke eisen stelt de opdrachtgever aan het te ontwerpen systeem, zodat zijn probleem wordt verholpen en zijn doel wordt bereikt? Interviews SpecificationWat moet het systeem kunnen, zodat het probleem wordt opgeheven / zodat de nieuwe toepassing mogelijk wordt? Interviews Enquête onder gebruikers Literatuuronderzoek DesignHoe ontwerp je het systeem zodanig dat het de testen doorstaat? -Aspect A -Aspect B -Aspect C etc. Literatuuronderzoek

39 Soorten onderzoek bij ontwerpen (naar Oskam et al., 2011) OnderzoekBeschrijvingVraag Technologie- verkenning In kaart brengen nieuwe technische mogelijkheden Wat zijn de laatste technische trends? ProductanalyseProducten analyserenHoe werken bestaande producten? GebruiksanalyseGebruik analyserenHoe gebruiken gebruikers bestaande producten? Octrooi- onderzoek Zoeken naar vergelijkbare oplossingen Maakt mijn ontwerp geen inbreuk? Normen onderzoek Zoeken naar normen en richtlijnen Waaraan moet mijn ontwerp voldoen? Doelgroep- onderzoek Doelgroep in kaart brengenWie is de doelgroep en welke wensen heeft die? MarktonderzoekVerzamelen van marktinformatie Hoe tevreden is men? Wat is het imago? Hoe groot is de markt etc.?

40 Ontwerpen Organiseren Interacteren Kwestie: Probleem Kans Kennis mobiliseren Variant 4a en 5a: Product of handeling 40 Gewenste situatie Realiseren Produceren (= ontwerpen & realiseren) Product of handeling

41 Ontwerpen Variant 4b en 5b: Getest product / handeling 41 Interacteren Organiseren Gewenste situatie Realiseren Produceren (= ontwerpen, realiseren en testen) Kwestie: Probleem Kans Kennis mobiliseren Product of handeling testen

42 Samenvattend rol van praktijkgericht onderzoek Praktijkgericht onderzoek = n het methodisch beantwoorden van vragen dat leidt tot relevante kennis, n Teneinde het beroepsproduct te VERANTWOORDEN, ONDERBOUWEN en VERNIEUWEN n Rol verschilt per soort beroepsproduct Verslaglegging bv: n Beroepsproduct voor de opdrachtgever n Verantwoordingsverslag voor de opleiding (goed heen en weer verwijzen!)

43 4. Eisen aan het niveau van onderzoekend vermogen

44 Eisen aan onderzoekend vermogen n Opleidingen die ‘Onderzoek’ als domeincompetentie hebben bepalen zelf hoe hoog de lat ligt in eindtermen en Body of Knowledge & Skills n Bijvoorbeeld Competentieprofiel Applied Science: n Beschikt over voldoende deskundigheid en initiatief om op natuurwetenschappelijk gebied problemen op te sporen en te analyseren. n Kan de doelstellingen van een gewenst onderzoek vanuit de vraagstelling op stellen. n Kan Zelfstandig (wetenschappelijke) literatuur selecteren en verkrijgen om zich verder in het probleem te verdiepen, daarbij de betrouwbaarheid van de verschillende informatiebronnen correct inschattend. n …

45 Drie niveaus van onderzoekend vermogen Rigor claim: Relevantie claim: BescheidenDiepgaanderUitgebreid Relevant voor de situatie / opdrachtgever BA Relevant voor het vakgebied MA Relevant voor wetenschap en maatschappij PhD (Butter, 2013)

46 Mogelijke dimensies van rigor, vastgelegd in Body of Knowledge & Skills Onderzoek BescheidenDiepgaanderUitgebreid Gebruik literatuur Bewijskracht (Van Yperen, in press) Generalisatie Body of Knowledge Vakliteratuur vs Wetenschappelijke literatuur Nederlands vs Engels Theoretisch, Indicatief, Causaal Geen, Beperkte groep, Grote groep Vereiste kennis van onderzoeksdesigns en -methoden

47 Samenvatting eisen onderzoekend vermogen n Verantwoording en reflectie eigen aanpak (bv in reflectie hoofdstuk) n Evidence-based practice: onderbouwen van beroepsproduct n Innovatie: vernieuwen in één casus n Toepassen van modellen, theorieën en onderzoeksresultaten van anderen n Kritische houding t.a.v. modellen, theorieën en onderzoeksresultaten van anderen n Zelf kunnen uitvoeren van de onderzoekcyclus met rode draad van vraag naar conclusie De vereiste ‘rigor’ van onderzoek bepaal je als opleiding zelf in je BoKSO.

48 Consequenties voor onderzoeksleerlijn n Onderzoekonderwijs zoveel mogelijk integreren in gewone onderwijs n Onderzoeksaspecten oefenen vanaf jaar 1 (bv goede vraag stellen, gegevens interpreteren, verslaglegging) n Zelfstandigheid en complexiteit opbouwen n Prestatiecriteria afstuderen leidend maken in onderzoeksleerlijn

49 Onderzoeksvragen en –methoden bij MT, Inf. en TI.

50 Casus n Ontwikkelen van een formulieren module binnen Toolbox WMS bij Eleven n Probleemstelling: n Als een beheerder een formulier wilt toevoegen aan de website dan biedt Toolbox daar nu geen mogelijkheid toe. n Doelstelling: n Een nieuwe module voor Toolbox WMS maken waarin website beheerders zelf formulieren kunnen aanmaken en deze kunnen gebruiken in hun website.

51 Aanvullende doelstelling n Probleemstelling n De opdrachtgever wil graag weten hoe ze Scrum beter kunnen inzetten en hoe ze dit kunnen implementeren in hun werkwijze. n Doelstelling n Het doel is om een rapport op te leveren waarin de methode Scrum beschreven wordt. Het rapport zal laten zien welke onderdelen van Scrum ingezet zouden kunnen worden bij Eleven en op welke wijze ze dit kunnen toepassen. Hoe ze deze onderdelen het beste kunnen implementeren wordt in het rapport door middel van een advies beschreven.

52 De twee hoofdvragen (in groepjes) n Welke kennis op hoofdlijnen heeft de student nodig om de twee opdrachten goed te vervullen? n Wat is zijn dan de twee hoofdvragen voor de onderzoeken? n Wat zijn de voor- en nadelen van het werken met een hoofdvraag?

53 Hoofdvragen n Onderzoek I: “Op welke wijze kan binnen Toolbox het beste een module worden gerealiseerd waarmee klanten zelf formulieren kunnen maken?” n Onderzoek II: “Op welke wijze kan Eleven het beste de SCRUM methodiek implementeren?”

54 Deelvragen onderzoek I (in groepjes) n Welke fasen herken je in het project of zouden erin moeten zitten? n Wat zouden de deelvragen moeten zijn per fase?

55 Deelvragen onderzoek I 1. Oriënteren 1. Wat voor een bedrijf is Eleven? 2. Wat zijn de kenmerken van de Toolbox? 3. Wat is het probleem / de kans? 4. Voor wie is dat een probleem / kans? 5. Waarom is dat een probleem / een kans? 2. Aanpak kiezen 1. Welke methode is het meest geschikt om het doel te realiseren?

56 Deelvragen onderzoek I n Sprint 0 1. Wat zijn de kwaliteitseisen per sprint? 2. Wat zijn de requirements? 3. Wat zijn de te gebruiken testmethoden? n Sprint 1 1. Welke user stories worden uitgevoerd? 2. Wat zijn de te hanteren ontwerpprincipes? 3. Wat zijn de entiteiten van het systeem? 4. Wat moet er van iedere identiteit worden opgeslagen? 5. Wat zijn de eisen aan de user interface? 6. Wat ging er goed en niet goed?

57 Deelvragen onderzoek I n Sprint 2 1. Wat is de gebruikersvriendelijkheid van het systeem? 2. Wat ging goed en wat ging niet goed? n Sprint 3 1. Hoe zien de CRM processen eruit? 2. Wat ging goed en wat ging niet goed? n Evaluatie 1. Voldoet het product aan de gestelde eisen? 2. Wat ging goed en wat ging niet goed?

58 Deelvragen onderzoek II n Onderzoek II: “Op welke wijze kan Eleven het beste de SCRUM methodiek implementeren?” 1. Uit welke onderdelen bestaat SCRUM? 2. Welke onderdelen van SCRUM hanteert Eleven nu? 3. Wat zijn der ervaringen van SCRUM gebruikers binnen Eleven? 4. Wat moet implementatie van SCRUM opleveren? 5. Welke onderdelen van SCRUM dragen daar aan bij? 6. Hoe kunnen deze worden geimplementeerd?

59 Methoden onderzoek I n Welke onderzoekmethode heeft de student gebruikt of had de student moeten gebruiken om de deelvragen te beantwoorden?

60 Deelvragen onderzoek II n Onderzoek II: “Op welke wijze kan Eleven het beste de SCRUM methodiek implementeren?” n Wat zijn de deelvragen bij onderzoek II?

61 Methoden onderzoek II n Welke onderzoekmethode heeft de student gebruikt of had de student moeten gebruiken om de deelvragen te beantwoorden?

62 Welke methoden gebruiken jullie studenten? n Welke onderzoeksmethoden leren jullie studenten? n Welke onderzoekmethoden gebruiken jullie studenten in het afstuderen?

63 Dank voor uw aandacht n Daan.andriessen@hu.nl n www.methodologie.hu.nl n @onderzoekcoach.nl

64 Bronnen n Greve, D. (2013) Persoonlijke communicatie. n Griffioen, D., & Wortman, O. (2013). Onderzoek in het onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam: op weg naar diversiteit in een uniform model. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 31(1/2), 16–31. n HBO Raad (2009) Kwaliteit als Opdracht, Den Haag, HBO Raad. n NVAO (2011) Beoordelingskaders accreditatiestelsel hoger onderwijs Opleidingsbeoordeling (beperkt). Retrieved from www.nvao.netwww.nvao.net n Renepbutter (2013, november) Role of research in higher prof. educ. on BA, MA & PhD levels is demarcated by the scope of the required relevance&rigour claims. #mmucarpe [Twitter post] Retrieved from https://twitter.com/renepbutter/status/398695835288223744#mmucarpe https://twitter.com/renepbutter/status/398695835288223744 n Van der Rijst, R. M. (2009). De zes aspecten van een onderzoekende houding. [website] Retrieved from http://www.ecent.nl/artikel/2000/view.do http://www.ecent.nl/artikel/2000/view.do n Verschuren, P. (2009). De probleemstelling voor een onderzoek. Spectrum.


Download ppt "Verkennen van de rol van onderzoek in het maken van een ICT-product Begeleiden van onderzoek binnen opleidingen MT, Inf. en TI. Rotterdam 4 februari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google