De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. Schenau.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. Schenau."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. Schenau

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche voor de kinderen tot en met 5 jaar. Tijdens de dienst en bij de uitgang wordt er gecollecteerd.

3 Mededelingen De collectedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte kerkelijkekassen Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen. Op D.V. oudjaarsavond om 19:30 uur en op n nieuwjaarsmorgen om 10:00 uur hoopt Ds. Weststrate voor te gaan.

4 Mededelingen Zondag 03-01-2016 hoopt Ds. H de Graaf beide ddiensten te leiden.

5 Liturgie zondag 20 december Mededelingen LvK 146: 3, 5, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 145: 1, 2 Gebeden Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 Mattheus 2: 1-12 Ps. 68: 12, 11 NB Kindernevendienst Tekst: Matt. 2: 11 Preek LvK 141: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 NB *Geloofsbelijdenis *SB 2: 1, 4 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 20 december Mededelingen LvK 146: 3, 5, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 145: 1, 2 Gebeden Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 Mattheus 2: 1-12 Ps. 68: 12, 11 NB Kindernevendienst Tekst: Matt. 2: 11 Preek LvK 141: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 NB *Geloofsbelijdenis *SB 2: 1, 4 *Zegen * Staande

7 Liturgie zondag 20 december Mededelingen LvK 146: 3, 5, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 145: 1, 2 Gebeden Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 Mattheus 2: 1-12 Ps. 68: 12, 11 NB Kindernevendienst Tekst: Matt. 2: 11 Preek LvK 141: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 NB *Geloofsbelijdenis *SB 2: 1, 4 *Zegen * Staande

8 LvK 146: 3, 5, 6 O Gij ons heil, ons hoogste goed, Gij werd een mens van vlees en bloed, werd onze broeder, en door U zijn wij Gods eigen kind'ren nu.

9 LvK 146: 3, 5, 6 U, die voor ons geboren zijt, U zij ons hart, ons lied gewijd. Wij voegen juichend onze stem bij 't englenheir van Bethlehem.

10 LvK 146: 3, 5, 6 Geloofd die komt in 's Heren naam! Wij christ'nen zeeg'nen U te zaam, U, vredevorst, der vaadren wens, U zaligmaker, God en mens!

11 Liturgie zondag 20 december Mededelingen LvK 146: 3, 5, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 145: 1, 2 Gebeden Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 Mattheus 2: 1-12 Ps. 68: 12, 11 NB Kindernevendienst Tekst: Matt. 2: 11 Preek LvK 141: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 NB *Geloofsbelijdenis *SB 2: 1, 4 *Zegen * Staande

12 Liturgie zondag 20 december Mededelingen LvK 146: 3, 5, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 145: 1, 2 Gebeden Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 Mattheus 2: 1-12 Ps. 68: 12, 11 NB Kindernevendienst Tekst: Matt. 2: 11 Preek LvK 141: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 NB *Geloofsbelijdenis *SB 2: 1, 4 *Zegen * Staande

13 Ps. 145: 1, 2 O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER, Ik zing, verheugd, Uw groten naam ter eer; Ik zal den roem van Uwe majesteit Verhogen tot in d' eind'looz' eeuwigheid; 'k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen. De HEER is groot; al 't schepsel moet Hem prijzen; Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven. Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven.

14 Ps. 145: 1, 2 Ik zal, o HEER, dien ik mijn Koning noem, Den luister van Uw majesteit en roem Verbreiden, en Uw wonderlijke daân Met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen, De grote kracht van Uwen arm verhogen; Ik zal mijn stem met aller lofzang paren, En overal Uw grootheid openbaren.

15 Liturgie zondag 20 december Mededelingen LvK 146: 3, 5, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 145: 1, 2 Gebeden Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 Mattheus 2: 1-12 Ps. 68: 12, 11 NB Kindernevendienst Tekst: Matt. 2: 11 Preek LvK 141: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 NB *Geloofsbelijdenis *SB 2: 1, 4 *Zegen * Staande

16 Liturgie zondag 20 december Mededelingen LvK 146: 3, 5, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 145: 1, 2 Gebeden Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 Mattheus 2: 1-12 Ps. 68: 12, 11 NB Kindernevendienst Tekst: Matt. 2: 11 Preek LvK 141: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 NB *Geloofsbelijdenis *SB 2: 1, 4 *Zegen * Staande

17 Liturgie zondag 20 december Mededelingen LvK 146: 3, 5, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 145: 1, 2 Gebeden Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 Mattheus 2: 1-12 Ps. 68: 12, 11 NB Kindernevendienst Tekst: Matt. 2: 11 Preek LvK 141: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 NB *Geloofsbelijdenis *SB 2: 1, 4 *Zegen * Staande

18 Ps. 68: 12, 11 NB Gij mogendheden, zingt een lied, zingt Hem die koninklijk gebiedt, hier en in alle landen. Hij heft zijn stem, een stem van macht- uw sterkte zij Hem toegebracht, strekt tot Hem uit uw handen. Zijn heerlijkheid en hoog bevel staan wakend over Israël, geen wankeling gedogend. Doorluchtig is uw majesteit, geef aan uw volk standvastigheid, o Here God hoogmogend.

19 Ps. 68: 12, 11 NB Ook zelfs het land der duisternis zal weten wat uw luister is, Egypte zal U eren. Het morgenland strekt als een bruid de handen haastig naar U uit, ook daar zult Gij regeren. De wereld brengt U huldeblijk, want heel de wereld is uw Rijk, Jeruzalem het midden; koningen overal vandaan komen met schatting voor U staan, elk land zal tot U bidden.

20 Liturgie zondag 20 december Mededelingen LvK 146: 3, 5, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 145: 1, 2 Gebeden Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 Mattheus 2: 1-12 Ps. 68: 12, 11 NB Kindernevendienst Tekst: Matt. 2: 11 Preek LvK 141: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 NB *Geloofsbelijdenis *SB 2: 1, 4 *Zegen * Staande

21 Liturgie zondag 20 december Mededelingen LvK 146: 3, 5, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 145: 1, 2 Gebeden Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 Mattheus 2: 1-12 Ps. 68: 12, 11 NB Kindernevendienst Tekst: Matt. 2: 11 Preek LvK 141: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 NB *Geloofsbelijdenis *SB 2: 1, 4 *Zegen * Staande

22 Verkondiging Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 Mattheus 2: 1-12 Tekst: Matt. 2: 11 >>> LvK 141: 1, 2, 3 Als de wijzen recht doen aan het Kind 1)Zij kwamen 2)Zij zagen 3)Zij gaven zich gewonnen

23 Liturgie zondag 20 december Mededelingen LvK 146: 3, 5, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 145: 1, 2 Gebeden Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 Mattheus 2: 1-12 Ps. 68: 12, 11 NB Kindernevendienst Tekst: Matt. 2: 11 Preek LvK 141: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 NB *Geloofsbelijdenis *SB 2: 1, 4 *Zegen * Staande

24 LvK 141: 1, 2, 3 Ik kniel aan uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven! Ik kom tot U en breng U, Heer, wat Gij mij hebt gegeven. O, neem mijn leven, geest en hart, en laat mijn ziel in vreugd en smart bij U geborgen wezen.

25 LvK 141: 1, 2, 3 Voor ik als kind ter wereld kwam, zijt Gij voor mij geboren. Eer ik een woord van U vernam, hebt Gij mij uitverkoren. Voor dat uw hand mij heeft gemaakt, werd Gij een kindje, arm en naakt, hebt Gij U mij gegeven

26 LvK 141: 1, 2, 3 Temidden van de nacht des doods zijt Gij, mijn zon, verrezen. O zonlicht, mild en mateloos, uw gloed heeft mij genezen. O zon die door het donker breekt en 't ware licht in mij ontsteekt, hoe heerlijk zijn uw stralen.

27 Liturgie zondag 20 december Mededelingen LvK 146: 3, 5, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 145: 1, 2 Gebeden Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 Mattheus 2: 1-12 Ps. 68: 12, 11 NB Kindernevendienst Tekst: Matt. 2: 11 Preek LvK 141: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 NB *Geloofsbelijdenis *SB 2: 1, 4 *Zegen * Staande

28

29 Liturgie zondag 20 december Mededelingen LvK 146: 3, 5, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 145: 1, 2 Gebeden Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 Mattheus 2: 1-12 Ps. 68: 12, 11 NB Kindernevendienst Tekst: Matt. 2: 11 Preek LvK 141: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 NB *Geloofsbelijdenis *SB 2: 1, 4 *Zegen * Staande

30 Collecte Vandaag bestemd voor: 1.Kerk 2.Kerkelijkekassen Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

31 Liturgie zondag 20 december Mededelingen LvK 146: 3, 5, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 145: 1, 2 Gebeden Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 Mattheus 2: 1-12 Ps. 68: 12, 11 NB Kindernevendienst Tekst: Matt. 2: 11 Preek LvK 141: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 NB *Geloofsbelijdenis *SB 2: 1, 4 *Zegen * Staande

32 Liturgie zondag 20 december Mededelingen LvK 146: 3, 5, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 145: 1, 2 Gebeden Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 Mattheus 2: 1-12 Ps. 68: 12, 11 NB Kindernevendienst Tekst: Matt. 2: 11 Preek LvK 141: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 NB *Geloofsbelijdenis *SB 2: 1, 4 *Zegen * Staande

33 Ps. 67: 2 NB De volken zullen U belijden, o God, U loven al te zaam! De landen zullen zich verblijden en juichen over uwen naam. Volken zult Gij rechten, hun geding beslechten in gerechtigheid, volken op deez' aarde, die uw arm vergaarde, die Gij veilig leidt.

34 Liturgie zondag 20 december Mededelingen LvK 146: 3, 5, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 145: 1, 2 Gebeden Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 Mattheus 2: 1-12 Ps. 68: 12, 11 NB Kindernevendienst Tekst: Matt. 2: 11 Preek LvK 141: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 NB *Geloofsbelijdenis *SB 2: 1, 4 *Zegen * Staande

35 Liturgie zondag 20 december Mededelingen LvK 146: 3, 5, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 145: 1, 2 Gebeden Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 Mattheus 2: 1-12 Ps. 68: 12, 11 NB Kindernevendienst Tekst: Matt. 2: 11 Preek LvK 141: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 NB *Geloofsbelijdenis *SB 2: 1, 4 *Zegen * Staande

36 SB 2: 1, 4 Geloofd zijt Gij, God onze HEER, in eeuwigheid geprezen! U is de majesteit, de eer, hoog is uw roem gerezen. Want al wat in de hemel woont en al wat leeft op aarde behoort aan U, die hoog gekroond het koningschap aanvaardde.

37 SB 2: 1, 4 Wat Gij, o onze God en HEER ons wilde toevertrouwen, dat is van U ‑ Gij krijgt het weer om U een huis te bouwen. O HEER die onze harten proeft, wij zijn oprecht genegen te geven wat uw dienst behoeft; wij geven van uw zegen.

38 Liturgie zondag 20 december Mededelingen LvK 146: 3, 5, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 145: 1, 2 Gebeden Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 Mattheus 2: 1-12 Ps. 68: 12, 11 NB Kindernevendienst Tekst: Matt. 2: 11 Preek LvK 141: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 NB *Geloofsbelijdenis *SB 2: 1, 4 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. Schenau."

Verwante presentaties


Ads door Google