De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

C LINIC P REVENTIE EN R EGIE OP V ERZUIM Lucas Onderwijs 3 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "C LINIC P REVENTIE EN R EGIE OP V ERZUIM Lucas Onderwijs 3 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 C LINIC P REVENTIE EN R EGIE OP V ERZUIM Lucas Onderwijs 3 april 2013

2 W ELKOM

3 C LINIC P REVENTIE EN REGIE OP VERZUIM Visie en doel

4 P ROGRAMMA Wist u dat? Wet verbetering poortwachter en verzuimmanager – Esther Beekink en Alma de Haan Signalen van dreigend verzuim Signalen van disbalans draagkracht – draaglast – Remco Teegelaar Stellingen & de praktijk - Joost Heemskerk Wat neem je de volgende clinic mee of wat wil je halen? Einde en borrel

5 W IST U DAT ?

6 W AT IS ZWART VERZUIM ? A. De medewerker is ziek en meldt zich ziek B. De medewerker voelt zich ziek en meldt zich ziek C. De medewerker is niet ziek en meldt zich ziek

7 W AT WAS HET VERZUIM PERCENTAGE VAN L UCAS O NDERWIJS IN 2012? A. 7,8 % B. 3,4 % C. 5,5 %

8 H OEVEEL BESPAART L UCAS O NDERWIJS ALS HET ZIEKTEVERZUIM MET 1% DAALT ? A. € 250.000 B. € 100.000 C. € 60.000 D. € 800.000

9 W ELKE FACTOR HOORT ER NIET BIJ ALS HET GAAT OM HET ZIEKTEVERZUIM TERUG TE DRINGEN ? A. Arbeidsinhoud B. Arbeidsvoorwaarden C. Arbeidsomstandigheden D. Arbeidsverhouding

10 I S HET BELANGRIJK DAT DE MEDEWERKER ZICH ZIEK MELDT BIJ ZIJN LEIDINGGEVENDE ? A. Ja B. Nee

11 W AT BESPREEKT EEN LEIDINGGEVENDE BIJ EEN TELEFONISCHE ZIEKMELDING ? H IERONDER EEN LIJSTJE MET AANDACHTSPUNTEN. W ELKE HOORT ER NIET BIJ ? A. Oorzaak van het verzuim B. Hoelang gaat het duren C. Is de dokter geraadpleegd D. Verzoek aan de medewerker van zich te laten horen als hij meer weet E. Bestaat de noodzaak of de wens om iets door te geven aan collega’s F. Sterkte en beterschap

12 N A HOEVEEL KEER ( ZIEKMELDINGEN IN DE TWAALF MAANDEN ) GA JE EEN GESPREK AAN MET DE MEDEWERKER ? A. 2x B. 3x C. 5x D. nooit

13 K AN EEN ARBEIDSCONFLICT LEIDEN TOT ZIEKTE VOLGENS DE ZIEKTEWET ? A. Ja B. Nee

14 W AT IS DE MELDINGSFREQUENTIE BINNEN L UCAS O NDERWIJS ? A. 1,0 B. 1,5 C. 2,0 D. 2,5

15 W ET VERBETERING POORTWACHTER EN V ERZUIMMANAGER

16 S TAPPENPLAN W ET VERBETERING P OORTWACHTER (1) dag 1 ziekmelding bij leidinggevende of vervanger dag 1-3 contact met zieke medewerker privé problemen? Afspraken over werkhervatting en ondersteuning (evt. zorgverlof) conflict? Is in principe geen reden voor ziekmelding. Richten op oplossen en niet op “ziekte”. dag 8 – 14 Afweging maken of het zinvol is de Arbeidsdeskundige in te schakel. Zo nodig daarover met Arbeidsdeskundige overleggen. week 3 Arbeidsdeskundige neemt contact op met leidinggevende week 3-4 Arbodienst roept medewerker op voor spreekuur

17 S TAPPENPLAN W ET VERBETERING P OORTWACHTER (2) week 6 Arbodienstverlener maakt probleemanalyse/advies week 8 werkgever & werknemer maken plan van aanpak week 8 – 87 evaluatiemomenten (6 weken) week 42 ziekmelding aan UWV (verzorgt de administratie) week 46-52 verplichte evaluatie 1e ziektejaar na 1 jaar korting 70% week 87-91 re-integratieverslag & WIA-aanvraag naar UWV week 91 UWV toetst re-integratieverslag

18 D EMONSTRATIE V ERZUIMMANAGER

19 S POOR T WEE Zodra noodzaak zich voordoet Is werknemer geschikt voor eigen werk? Is eigen werk passend te maken? Is er ander passend werk bij eigen werkgever? Zo nee, dan spoor twee! Geen mogelijkheden eigen werkgever bij eerstejaarsevaluatie Spoor één loopt door!

20 R E - INTEGRATIEBELEID WGA Lucas Onderwijs is eigenrisicodrager voor alle WGA- uitkeringen van (ex-) medewerkers tussen 35-80% Lucas Onderwijs betaalt via UWV gedurende maximaal 10 jaar de uitkering Lucas werkt tijdens de WGA-periode verder aan de re- integratie van de (ex-)medewerker (Marit Boer)

21 S UBSIDIEMOGELIJKHEDEN Pre-advies door een arbeidsdeskundige opschudmoment bij 12 maanden ziekteverzuim Aanvraag tot een maximum van € 1000,- excl. BTW Re-integratieplan reëel en adequate. Zo nodig concrete aanbevelingen gedaan Pre-advies door een arbeidsdeskundige Subsidie Meerkracht (frequent verzuim) Personeelsleden die zich minimaal 3 maal ziek hebben gemeld in de voorafgaande 12 maanden. Eisen: 1. Er vindt een functionerings- en beoordelingscyclus plaats; 2. Op structurele basis worden er verzuimgesprekken gevoerd. Re-integratie Subsidie Loyalis (IPAP) Begeleidingstraject tot een maximum van € 3000,- Kosten van bijv. psycholoog of ruginstituut Begeleiding door een erkend re-integratiebedrijf (blik op Werk)

22 S IGNALEN VAN DREIGEND VERZUIM

23 P AUZE

24 D RAAGKRACHT & DRAAGLAST

25 Disbalans: door te grote draaglast of te kleine draagkracht? Draagkracht: waar mensen fysiek en mentaal toe in staat zijn? Draaglast: Hoeveelheid werk zoals door personen wordt ervaren en uitgevoerd.

26 D RAAGKRACHT & D RAAGLAST Factoren die meespelen: Functioneren voor de klas; Omgang met collega’s; Omgang met schoolleiding; Loopbaan fase; Balans werk/privé; Medische beperkingen; Persoonlijke kenmerken.

27 D RAAGKRACHT & D RAAGLAST Relatie met frequent verzuim? Hoe krijgen we mensen in beweging?

28 S TELLINGEN

29 S TELLINGEN & DISCUSSIE 5 tafels met stellingen en discussie Ik vind dat Lucas een aansluitende richtlijn moet hebben over hoe te handelen bij verzuim! (Zo ja, hoe?) Ik vind dat ik mij mag bemoeien met de reden tot verzuim! Ik hoef ziekteverlof niet te accepteren? Ik mag mij bemoeien met privéleven als het werk eronder gaat lijden! Niet alle collega’s zijn gelijk. Situationeel handelen mag!

30 S AMENVATTING & “ DE PRAKTIJK ”

31 S AMENVATTING EN DE PRAKTIJK Samenvatting vanuit oogpunt relatie werkgever – werknemer. Naast elkaar i.p.v. tegenover elkaar? Wat wel en wat niet te doen in gesprekken?

32 M ORGEN EN VOLGENDE CLINIC ? Wat neem je mee en ga je morgen doen? Volgende keer gaan we ook met casus en intervisie aan de slag.

33 E INDE


Download ppt "C LINIC P REVENTIE EN R EGIE OP V ERZUIM Lucas Onderwijs 3 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google