De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop populatie- bekostiging NDSD DEN BOSCH, 2 OKTOBER 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop populatie- bekostiging NDSD DEN BOSCH, 2 OKTOBER 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop populatie- bekostiging NDSD DEN BOSCH, 2 OKTOBER 2015

2 Programma Veranderopgave Populatiebekostiging en resultaatsturing ◦Wat is het: achtergronden, begrippen, definities ◦Hoe kan het: keuzes, dilemma’s, praktische uitwerkingen Vervolgstappen

3 Veranderopgave Meer resultaat, minder middelen, integraal werken Van aanspraak naar afspraak ◦Cultuurshock bij de burgers Van beheersen naar vertrouwen ◦Cultuurshock bij de politiek Van controleren naar faciliteren ◦Cultuurshock bij de financials Van aanbod naar resultaat ◦Cultuurshock bij de backoffice

4 Populatiebekostiging en resultaatsturing Wat is het? ◦Conceptuele verwarring Hoe kan het? ◦Handelingsverlegenheid Huisartsen, wijkverpleging Hoofdaannemerschappen Pilots gemeenten en verzekeraars

5 Populatiebekostiging en resultaatsturing Populatiebekostiging: ◦Zorg en ondersteuning van een populatie bekostigd uit een budget afgestemd op omvang en kenmerken van de populatie. Resultaatsturing: ◦Sturen op te bereiken resultaten, niet op de ingezette zorg en ondersteuning.

6 Populatiebekostiging en resultaatsturing Kan sprake zijn van populatiebekostiging zonder resultaatsturing? Kan sprake zijn van resultaatsturing zonder populatiebekostiging? (Hoe) wordt het lokale stelsel consistent en consequent ingevuld?

7 Lokale diversiteit Basisondersteuning Samenleving Maatwerk

8 Basisondersteuning Samenleving Maatwerk Contracten? Resultaten? Populatie? Lokale diversiteit Contracten? Resultaten? Populatie? Basisondersteuning Samenleving Maatwerk

9 Resultaten Burgers Maatschappe lijke partners Gemeente Populatie Contracten Financieel kader Vraagstukken 1 3 2

10 1.Welke resultaten levert de zorg en ondersteuning van aanbieders op voor de populatie? 2.Welk budget is beschikbaar voor de populatie, gezien omvang en kenmerken van de populatie? 3.Welke afspraken maakt de gemeente met de aanbieders van zorg en ondersteuning over de te bereiken resultaten binnen de populatie, gegeven het beschikbare budget?

11 1: Resultaten Uitdaging: ontwikkelen van nieuwe kennis o Welke resultaten gekoppeld aan het individu? o Welke resultaten gekoppeld aan de populatie? o Welke inzet (arrangement) levert de beste kosten/baten verhouding? € waarden

12 1: Resultaten Op individueel niveau redelijk uitgekristalliseerd? o Ex AWBZ begeleiding: meerdere uitgewerkte voorbeelden beschikbaar o Jeugdzorg: vooral jGGZ complex! o Discussie over meetinstrumenten, veld in beweging | causaliteit? Op collectief niveau nog volop in ontwikkeling o Maatschappelijke effecten beschrijven o Invloed van ‘eigen kracht’? o Rol van sociaal ondernemers?

13 1: Resultaten Innovatie van de ondersteuning noodzakelijk! o Voldoende op gang gekomen? o Kennisdeling rond uitkomsten? Nieuwe kennis verwerken in proces van toeleiding tot ondersteuning o Inhoudelijke opdracht wijkteams? o Kennisdeling rond taakvolwassenheid nieuwe professie?

14 2: Populatiegebonden budgetten nut en noodzaak Financiële risico’s ◦Begrenzing volume Inspelen op verschillende populaties ◦Stip op horizon Sturen op transformatie ◦(Extra) knoppen

15 2: Populatiegebonden budgetten Van grof naar fijn ◦Haalbaarheid op korte termijn ◦Mogelijkheden tot vergelijking Modulair ◦Lokale (bestuurlijke) keuzes ◦Combinaties en groeiperspectief dichterbij dan u denkt? A B C

16 Confrontatie met realisatie ◦Signaalwerking ◦(Bestuurlijke) weging verschuivingen ◦Gericht bijsturen 2: Populatiegebonden budgetten versterking leercyclus

17 3: Contracten / contractering Dilemma 1: scope opdracht hoofdaannemer Wmo Jeugdzorg Participatie Schuldhulpverlening Passend onderwijs Diepte Breedte 2 e lijn1 e lijn0 e lijn Regie Toeleiding

18 Dilemma 1: scope opdracht hoofdaannemer Bredere scope…  meer optimalisatiepotentieel (integrale arrangementen, samenwerking, investering in voorveld, etc.)  Toename complexiteit (voor hoofdaannemer) en risico opdrachtgever (afhankelijkheid opdrachtnemer)  Optimum….? 3: Contracten / contractering

19 Dilemma 2: Ontwerp inkoopproces Sturen en verantwoorden op resultaat vraagt een volwassen leveranciersrelatie en gezamenlijk eigenaarschap  Enerzijds met opdrachtnemer samen outcome en KPI’s in contract uitwerken  Anderzijds concurrentie stellen om beste partner te selecteren  Welk aanbestedingsproces…?  Onderhouden goede leveranciersrelatie versus bonus/malus? 3: Contracten / contractering

20 Dilemma 3: Risico’s hoofdaannemerschap mitigeren Risico-gebieden:  Marktordening en positie onderaannemers  Afwenteleffecten (substitutie) Hoe worden de nieuwe perverse prikkels vermeden? 3: Contracten / contractering

21 Resultaten Burgers Maatschappe lijke partners Gemeente Populatie Contracten Financieel kader Vervolgstappen

22 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Workshop populatie- bekostiging NDSD DEN BOSCH, 2 OKTOBER 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google