De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PRL les 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PRL les 2."— Transcript van de presentatie:

1 PRL les 2

2 stand van zaken verkrijgen praktijkplek
Bespreken/uitwisselen hoe het met de zoektocht naar een praktijkplek gaat. wat heb je gedaan…belangrijker hoe…

3 de rol van de PEM-student
Uitleggen dat de coachende rol niet gelijk door de PEM-student zal worden uitgevoerd. Ze moeten de locatie en de collega’s immers nog leren kennen. In het tweede jaar gaat de student pas echt coachen. Het is wel de bedoeling dat de studenten aan het eind van het jaar een andere rol vervullen dan aan het begin van het jaar. De eerste periode richten de studenten zich vooral op kerntaak 1.1 en 2.1. Let op! De rol van PEM-er is die van meewerkend voorman. De PEM-student werkt dus op de groep en voert daar alle gangbare taken uit.

4 Starten op de praktijkplek
Bespreken: Wat heb je nodig om te kunnen starten? Wat ga je de eerste weken doen op de praktijkplek? Hoe ga je je voorstellen aan ouders/ collega’s? Werkvorm: In tweetallen: plan maken voor het starten op de praktijkplek? Plenair: Twee studenten laten presenteren van plan

5 Inventariseren welke studenten nog geen praktijkervaring hebben in het werken met groepen jonge kinderen. Bespreken met deze studenten dat PEM een specialistische opleiding is die aansluit bij de MBO-4 kinderopvang en dus praktijkervaring verondersteld. Studenten die dat niet hebben moeten voor zichzelf leerdoelen formuleren om deze achterstand in te halen. Deze leerdoelen zullen besproken worden tijdens het startgesprek op de praktijkplek laat ervaren studenten vertellen wat ze hiervoor kunnen doen.

6 0-meting (zie opdracht 2 SHL)
Opdracht 2 en format 0-meting uit portfolio toelichten. Werkvorm: in tweetallen in overleg over een competentiegebied en prestatie-indicatoren: wat houd dit in? Kun je dit in eigen woorden vertellen? heb je hier al ervaring mee. Vervolgens invullen.

7 Competentiegebied 1: Ontwikkeling van het jonge kind stimuleren
De pedagogisch educatief medewerker observeert het gedrag en de ontwikkeling van jonge kinderen en signaleert hun behoeften op alle ontwikkelingsgebieden. Zij biedt passende ondersteuning, sturing en activiteiten aan om de (cognitieve, motorische, sociaal-emotionele, taal) ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren, zodanig dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. Kerntaak 1.1 Prestatie-indicatoren niveau 1 Professioneel mede-opvoeden en ontwikkeling stimuleren in dagelijkse zin. Heeft kennis van de ontwikkelingspsychologie van jonge kinderen van 0-4 jaar Kent de verschillende pedagogische visies en werkwijzen van de VVE-methodieken voor het opvoeden en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. Draagt zorg voor de randvoorwaarden die nodig zijn voor het creëren van een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig, maar ook uitgedaagd voelen Signaleert de behoeften van kinderen van 0-4 jaar op alle ontwikkelingsgebieden. Biedt kinderen activiteiten aan om hun ontwikkeling op specifieke ontwikkelingsgebieden (bijv. taal, motoriek, etc.) te stimuleren Prestatie-indicatoren niveau 2 Is zich bewust van de invloed van de thuissituatie op het kind en past de ondersteuning, sturing en activiteiten daarop aan. Signaleert een opvallende/afwijkende ontwikkeling van kinderen, analyseert dit aan de hand van pedagogische theorieën/VVE methodieken en biedt passende ondersteuning, sturing en activiteiten aan volgens de binnen de instelling gehanteerde pedagogische visie/ VVE-methode. Prestatie-indicator niveau 3 Stelt een groepsplan op t.b.v. collega’s, daarbij rekening houdend met de (pedagogische) behoeften van de individuele kinderen in de groep volgens de binnen de instelling gehanteerde pedagogische visie/VVE- methode. Beschrijving van mijn kennis en/of ervaring met deze kerntaak:

8 Prestatie-indicatoren niveau 1
Competentiegebied 2: Ouders en opvoeders ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind De pedagogisch educatief medewerker ondersteunt collega’s door hen te adviseren over het pedagogisch/didactische handelen volgens de binnen de instelling gehanteerde pedagogische visie/ VVE-methode. Zij ondersteunt ouders/opvoeders bij de dagelijkse opvoeding van hun kinderen door hen te adviseren over de opvoedingsaanpak. Tevens weet de pedagogisch educatief medewerker wanneer er sprake is van problematische opvoedingssituaties en begeleidt hij/zij collega’s en ouders/opvoeders in het pedagogisch handelen bij kinderen met ontwikkelings-/gedragsproblemen. Kerntaak 2.1 Prestatie-indicatoren niveau 1 Ouders en opvoeders ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkelingsstimulering van kinderen in dagelijkse situaties. Betrekt de ouders/opvoeders bij de ontwikkeling van hun kind Ondersteunt ouders/opvoeders bij dagelijkse opvoedvragen Levert een inhoudelijke bijdrage aan ouderavonden. Prestatie-indicatoren niveau 2 Adviseert collega’s in het afstemmen van het pedagogisch/didactische handelen op de behoeften en het ontwikkelingsniveau van de groep / het individuele kind. Adviseert collega’s bij het vormgeven van een goed contact met de ouders/opvoeders op basis van de binnen de instelling gehanteerde pedagogische visie/vve-methode. Kent de manieren en de noodzaak om de ouders/ opvoeders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind Prestatie-indicatoren niveau 3 Analyseert het pedagogisch/didactisch handelen van collega’s en ouders/opvoeders en adviseert hen hierbij vanuit de binnen de organisatie gehanteerde pedagogische visie / VVE methode. Beschrijving van mijn kennis en/of ervaring met deze kerntaak:

9 Prestatie-indicatoren niveau 1
Kerntaak 2.2 Prestatie-indicatoren niveau 1 Begeleiding, ondersteuning en interventie bij problematische opvoedingssituaties en ontwikkelingsproblemen Weet wanneer de ontwikkeling / het gedrag van kinderen afwijkend/opvallend is, gezien hun leeftijd / ontwikkelingsfase, en biedt hierbij passende ondersteuning b) Voert gesprekken met de ouders / opvoeders over de ontwikkelingsproblemen van hun kind. Prestatie-indicatoren niveau 2 Weet bij welke ontwikkelings-/ gedragsproblemen ondersteuning van specialistische zorg- of hulpverleners nodig is Stelt een handelingsplan op voor het stimuleren van de ontwikkeling van individuele kinderen met ( ontwikkelings-/gedrags-) problemen Coacht en begeleidt collega’s in het pedagogisch/didactisch handelen bij kinderen met ontwikkelings-/gedragsproblemen Zorgt indien nodig voor doorverwijzing naar en/of afstemming met specialistische zorg- of hulpverleners (logopedie, fysiotherapie, jeugdhulpverlening, etc.) Prestatie-indicatoren niveau 3 Stelt een handelingsplan op voor een kind met een ontwikkelingsprobleem, coacht de collega’s bij de uitvoering daarvan en zorgt voor afstemming met de ouders/opvoeders in de thuissituatie Beschrijving van mijn kennis en/of ervaring met deze kerntaak:

10 Prestatie-indicatoren niveau 1
Competentiegebied 3: Voorwaarden scheppen voor opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind De pedagogisch educatief medewerker draagt zorg voor een rijke, uitdagende speel/leeromgeving, en zorgt voor dagelijkse afstemming en overleg tussen de pedagogisch medewerkers m.b.t. de gehanteerde pedagogische visie /VVE methode. Tevens levert de pedagogisch educatief medewerker een bijdrage aan de uitvoering/implementatie van het pedagogisch beleid / VVE-methode van de organisatie. Kerntaak 3.1 Prestatie-indicatoren niveau 1 Voorwaarden scheppen voor ontwikkeling en opvoeding van kinderen Zorgt er voor dat de omgeving gestructureerd is ingericht, kinderen uitdaging biedt en regelmatig wordt vernieuwd (bijv. op basis van thema’s, seizoenen, interesses van de kinderen, etc.) Adviseert / coacht collega’s in het vormgeven aan een uitdagende, gestructureerde speel/ leeromgeving Draagt zorg voor teamoverleg en dagelijkse afstemming tussen de medewerkers volgens de gehanteerde pedagogische visie/VVE-methode van de organisatie Prestatie-indicatoren niveau 2 Signaleert eventuele knelpunten in de afstemming tussen collega’s, de inrichting van de ruimte. Adviseert de organisatie over de inrichting van de ruimtes, de aanschaf van (spel)materialen en scholingsbehoefte van collega’s passend bij de binnen de organisatie gehanteerde pedagogische visie / VVE methode. Prestatie-indicatoren niveau 3 Signaleert scholingsbehoeften van collega’s en verzorgt passende scholings- of themabijeenkomsten. Beschrijving van mijn kennis en/of ervaring met deze kerntaak:

11 Prestatie-indicatoren niveau 1
Kerntaak 3.2 Prestatie-indicatoren niveau 1 Beleidsmatige sturing en advisering bij de vormgeving van het pedagogisch beleid. Kent de bestaande observatiemethoden mede zoals gebruikt in VVE programma’s Past op systematische wijze observatiemethoden toe voor het monitoren en analyseren van de ontwikkeling van kinderen Prestatie-indicatoren niveau 2 Coacht en monitort collega’s bij het op systematische wijze observeren van kinderen en begeleidt het vastleggen van de resultaten volgens de in de organisatie gehanteerde pedagogische visie/VVE methode. Ontwikkelt een beleidsplan t.b.v. het pedagogisch beleid van de organisatie (bijv. verbeteren pedagogisch klimaat, ouderbetrokkenheid, taalbeleid, etc.) Prestatie-indicatoren niveau 3 Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en evaluatie van het pedagogisch beleid van de organisatie, betrekt het team hierbij, en doet een voorstel voor het implementeren van het beleid. Beschrijving van mijn kennis en/of ervaring met deze kerntaak:

12 Competentiegebied 4: Werken in een organisatie
De pedagogisch educatief medewerker informeert collega’s en de leidinggevende over pedagogische/ didactische kwesties die hij/zij signaleert in de groep / de organisatie en onderhoudt contacten met ketenpartners. Tevens levert zij een bijdrage aan de verbetering van het pedagogisch klimaat en/of beleid van de organisatie en aan de implementatie en borging hiervan in de organisatie. Ondersteunt collega’s in het oog hebben voor en omgaan met maatschappelijke en culturele diversiteit. Kerntaak 4.1 Prestatie-indicatoren niveau 1 Communiceert mondeling en schriftelijk zowel intern als extern op HBO / 4Fniveau en werkt team- en ketengericht samen. Communiceert met en informeert collega’s en/of de leidinggevende over pedagogische/ didactische kwesties die hij/zij signaleert in de groep / de organisatie en adviseert hen over mogelijke oplossingen Beschikt over diverse gesprekstechnieken en past deze toe tijdens gesprekken met ouders en collega’s Prestatie-indicatoren niveau 2 Voert overleg met externe partijen in het kader van samenwerking, afstemming of overdracht van kinderen (bijv. basisschool, BSO, centrum voor jeugd en gezin, consultatiebureau, etc.) Informeert ouders over de rol die verschillende ketenpartners vervullen in de opvoeding / ondersteuning van hun kind en adviseert hen over het aangaan van gesprekken met ketenpartners Prestatie-indicatoren niveau 3 Levert een bijdrage aan beleid rondom de samenwerking/overdracht met ketenpartners (bijv. basisschool, integraal kindcentrum etc.) Beschrijving van mijn kennis en/of ervaring met deze kerntaak:

13 Prestatie-indicatoren niveau 1
Kerntaak 4.2 Prestatie-indicatoren niveau 1 Ondersteunt (mede)opvoeders, zowel individuen als groepen in het oog hebben voor en omgaan met maatschappelijke en culturele diversiteit a) Toont zich bewust van de eigen (culturele) gewoonten, tradities, denkkaders, etc. en is in staat deze te benoemen Prestatie-indicatoren niveau 2 Past gesprekstechnieken en vaardigheden toe om collega’s en ouders/opvoeders bewust te maken van hun (culturele) gewoonten, tradities, denkkaders, etc. Prestatie-indicatoren niveau 3 Begeleidt en coacht collega’s in het zorgen voor aansluiting op de culturele achtergronden van kinderen in de groep, bijv. door de inrichting van de ruimte, het programma, de activiteiten etc. Beschrijving van mijn kennis en/of ervaring met deze kerntaak:

14 Competentiegebied 5: Professionaliseren.
De pedagogisch educatief medewerker blijft zich voortdurend ontwikkelen en kan reflecteren op het eigen functioneren als professional. Zij zorgt er voor dat zij op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in het vakgebied en is in staat om nieuwe kennis en inzichten toe te passen in het eigen werk. Ook levert de pedagogisch educatief medewerker een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en inzichten in de eigen werkomgeving en aan de implementatie en borging hiervan in de organisatie Kerntaak 5.1 Prestatie-indicatoren niveau 1 Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen beroepsmatig handelen, reflecteert erop en geeft sturing aan de verdere ontwikkeling ervan. Heeft kennis van het competentieprofiel van de Ad PEM, en is in staat om een POP te formuleren voor de eigen ontwikkeling hierin. Verzamelt feedback van anderen op het eigen functioneren Heeft inzicht in het eigen functioneren, is in staat zijn/haar kwaliteiten/krachten, maar ook zwaktes/ontwikkelpunten te benoemen. Prestatie-indicatoren niveau 2 Toont een lerende houding en werkt continue aan het vergroten, verbreden en verdiepen van de eigen professionele competenties Toont visie op de gewenste verdere ontwikkeling die hij/zij wil doormaken en heeft een stappenplan over hoe dit te bereiken Prestatie-indicatoren niveau 3 Heeft inzicht in en reflecteert op de ontwikkeling die hij / zij tot nu toe heeft doorgemaakt als pedagogisch educatief medewerker. Beschrijving van mijn kennis en/of ervaring met deze kerntaak:

15 Prestatie-indicatoren niveau 1
Kerntaak 5.2 Prestatie-indicatoren niveau 1 Kan zich een oordeel vormen over de ontwikkelingen in het vakgebied en de (waardegebonden) opvattingen die het pedagogisch handelen bepalen, en heeft daarop zelf een visie ontwikkeld. Is op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het vakgebied en het landelijk en gemeentelijk beleid. Heeft een visie op de implementatie van gemeentelijk en landelijk beleid binnen de eigen organisatie en kan voorstellen doen om de implementatie van beleidsmaatregelen te stimuleren. Prestatie-indicatoren niveau 2 Signaleert en analyseert de nationale en internationale ontwikkelingen in het vakgebied en past nieuwe kennis, inzichten en (VVE) methodieken toe in de eigen beroepspraktijk Wisselt door middel van intervisie kennis en ervaring uit met collega’s op de werkplek. Prestatie-indicatoren niveau 3 Deelt nieuwe inzichten / ontwikkelingen binnen de kinderopvang met relevante anderen (bijv. binnen organisatie, netwerk, etc.) en heeft een visie op de benodigde ontwikkelingen op de (middel)lange termijn Beschrijving van mijn kennis en/of ervaring met deze kerntaak:

16 Prestatie-indicatoren niveau 1
Kerntaak 5.3 Prestatie-indicatoren niveau 1 Kan een praktijkonderzoek opzetten en uitvoeren voor de beroepspraktijk Zet in een projectgroep een praktijkonderzoek op en voert dit uit naar aanleiding van een door de opleiding aangereikt praktijkprobleem Schrijft een onderzoeksplan en - verslag op 3F-niveau Prestatie-indicatoren niveau 2 Zet in een projectgroep een praktijkonderzoek op en voert dit uit naar aanleiding van een door de opleiding aangereikt praktijkprobleem. Schrijft een onderzoeksplan en - verslag op 4F-niveau Prestatie-indicatoren niveau 3 Signaleert zelfstandig een praktijkprobleem in het werkveld en schrijft een onderzoeksplan en -verslag op 4F niveau Beschrijving van mijn kennis en/of ervaring met deze kerntaak:

17 Praktijklogboek De praktijkplek Naam hoofdorganisatie:
Naam praktijklocatie: Werkveld (kdv/psz/0-groep): VVE-programma: Visie /doelstelling van de organisatie: Naam groep: Grote van de groep: Doelgroep: Collega’s (naam en functie)

18 Het beroepsbeeld Wat is mijn functie binnen de praktijkinstelling en welke taken horen hierbij? Mijn taken als toekomstig AD pedagogisch educatief medewerker: Wat is het verschil tussen de functie pedagogisch medewerker en de functie pedagogisch educatief medewerker?: Mijn ideale beroep (mijn droombaan): Mijn reële beroep (reële carrièreplanning):

19 Week- Nummer Activiteiten/werkzaamheden praktijk kerntaak 1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 Week 1.1 Datum: Week 1.2 Week 1.3 Week 1.4 Week 1.5 Week 1.6 Week 1.7 Week 1.8 Week 1.9 Week 1.10 Week 2.1 Week 2.2 Week 2.3 Week 2.4 Week 2.5 Week 2.6 Week 2.7 Week 2.8 Week 2.9 Week 2.10 Extra/inhaal


Download ppt "PRL les 2."

Verwante presentaties


Ads door Google