De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project manager Masterplan methodisch werken met peuters/VVE Voorstellen Project manager Masterplan methodisch werken met peuters/VVE Pedagogisch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project manager Masterplan methodisch werken met peuters/VVE Voorstellen Project manager Masterplan methodisch werken met peuters/VVE Pedagogisch."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Project manager Masterplan methodisch werken met peuters/VVE
Voorstellen Project manager Masterplan methodisch werken met peuters/VVE Pedagogisch coaches VVE Stagiaire PMK, Masterplan Korein staat achter Click, KluppluZ, Korein Kinderplein en de Lunch-Club

4 Masterplan VVE: H van de Meerendonk
Inhoud middag Masterplan VVE: H van de Meerendonk Methodisch werken/VVE: K. Drouen Implementatie: G. van der Staak Korein staat achter Click, KluppluZ, Korein Kinderplein en de Lunch-Club

5 Stelling: Kinderopvang = educatie
Kinderopvang stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Educatie is ontwikkeling. Stelling: Kinderopvang = educatie De kinderopvang dient zelf een antwoord te formuleren op de educatieve uitdaging. Wij hebben dit gedaan in de vorm van een Masterplan. Korein staat achter Click, KluppluZ, Korein Kinderplein en de Lunch-Club

6 Instrumentarium o.a. Pedagogisch Coaches VVE Samenwerking
Masterplan Kwaliteitsimpuls Duur tijdpad 2 jaar Doel Beoogd resultaat Doelgroep Instrumentarium o.a. Pedagogisch Coaches VVE Samenwerking Monitoring: nulmeting en voortgangsmeetingen Randvoorwaarden Korein is vanaf 1januari 2009 gestart met een project om op alle kinderdagverblijven van Korein VVE te implementeren. Dit project wordt ook wel het VVE Masterplan genoemd en zal 2jaar duren. Kwaliteitsimpuls: Binnen de diverse Korein-merken wordt al jarenlang ontwikkleingsgericht gewerkt conform de visie van Korein. Binnen het merk Korein Kinderplein vindt in de periode januari 2009 – december 2010 een verdere verdieping plaats via het project ‘methodisch werken met peuters/VVE’. Dit project is een onderdeel van de kwaliteitsimpuls in de organisatie Korein. Doel: In een periode van twee jaar binnen alle Korein Kinderpleinen het methodisch werken als pedagogische basiskwaliteit ontwikkelen. Dit om te voorkomen dat kinderen met een (to)taalachterstand in het onderwijs starten. Beoogd resultaat: Eind 2010 wordt met alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4jaar bij Korein Kinderplein methodisch gewerkt door middel van het toepassen van VVE-programma’s. Er is aandacht voor scholing en onderhoud van de deskundigheid na implementatie en scholing. Doelgroep: Pedagogisch medewerkers van Korein Kinderplein die werkzaam zijn met peuters in de leeftijd van 2 tot 4jaar in zowel peuter- als verticale groepen. Hun betrokken teamcoaches Combinatiefunctionarissen binnen opvang / peuterspeelzaalwerk. Imstrumentarium: - Pedagogisch coaches VVE - Pedagogisch medewerkers en teamcoaches - ROC’s en Fontys PMK Samenwerking: Basisscholen in Zuidoost-Brabant Peuterspeelzalen in Zuidoost-Brabant Gemeenten in Zuidoost-Brabant Ministerie van OCW Stg. Bureau Kwaliteit Kinderopvang M & O DOBA Monitoring: Nulmeting Voortgangsmetingen Randvoorwaarden: Randvoorwaarden als financiën, in- en externe communicatie samen met het aanpassen van de inrichting van de ruimtes op de kinderdagverblijven zijn basisvoorwaarden voor een kwaliteitsimpuls In een periode van twee jaar binnen alle Korein Kinderpleinen het methodisch werken als pedagogische basiskwaliteit ontwikkelen. Dit om te voorkomen dat kidneren met een (to)taalachterstand in het onderwijs starten. Eind 2010 wordt met alle kidneren in de leeftijd van 2 tot 4jaar bij Korein Kinderplein methodisch gewerkt door middel van het toepassen van VVE-programma’s. Er is aandacht voor scholing en onderhoud van de deskundige na implementatie en scholing. Pedagogisch medewekers van Korein Kinderplein die werkzaam zijn met peuters in de leeftijd van 2 tot 4jaar in zowel peuter- als verticalegroepen. Combinatiefunctionarissen binnen opvang/peuterspeelzaal werk. Korein staat achter Click, KluppluZ, Korein Kinderplein en de Lunch-Club

7 borging van kwaliteit op de werkvloer
Stelling 2 Methodisch werken = borging van kwaliteit op de werkvloer Korein staat achter Click, KluppluZ, Korein Kinderplein en de Lunch-Club

8 Definitie van methodisch werken
Methodisch werken = doelgericht werken Weten wat je doet Aansluiten bij het kind Kijken naar kinderen Planmatig Voorbereiden, bijstellen, uitvoeren, reflecteren en evalueren Uitgangspunt: ontwikkelingsgericht werken door op een doelbewuste manier bezig te zijn met de ontwikkeling van kinderen. Korein staat achter Click, KluppluZ, Korein Kinderplein en de Lunch-Club

9 Wat is VVE ? Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is de verzamelnaam voor de methodische en systematische aanpak van de ontwikkeling van jonge kinderen met behulp van speciaal daarvoor gemaakte programma’s. Korein staat achter Click, KluppluZ, Korein Kinderplein en de Lunch-Club

10 Hoe doen wij dit? Doel Nulmeting Aandachtspunten Werkwijze
Benodigdheden Verwachtingen Korein wil alle kinderen stimuleren om samen te spelen en spelend te leren. Dit wordt gedaan door middel van het toepassen van bestaande Voor- en Vroegschoolse Educatie ook wel VVE genoemd. Het sluit aan bij het kabinetsdoel om een landelijk dekkend aanbod te realiseren van VVE en op gemeentelijke ontwikkeling binnen het werkgebied van Korein.

11 Keuzes methodes Startblokken Piramide Kaleidoscoop Puk en Ko
Montessori Korein heeft de keuze voor een methode per vestiging bepaald. Om een doorgaande leerlijn te creeëren is telkens gekozen voor een erkende methode die aansluit bij de basisschool in de buurt.

12 Voorwaarden methoden Peuterspeelzaal of kinderopvang Doorgaande leerlijn Vier dagdelen per week Dubbele bezetting Deskundigheidsbevordering Ouderbetrokkenheid

13 Deskundigheidsbevordering
Pedagogisch coaches VVE Teamcoaches Pedagogisch medewerkers

14 Opleiding Teamcoaches Basistheorie van de methoden Coachingsvaardigheden Pedagogisch medewerkers Kennis van de specifieke methode Inzicht en vaardigheden

15 Statement We richten ons op:
Wat houdt kinderen bezig i.p.v. Hoe houden we kinderen bezig? Om dit te realiseren is begeleiding op de werkvloer noodzakelijk.

16 Bepalen van cultuur binnen de locatie
Implementatie VVE Plan van aanpak per locatie op basis van de 0-meting Bepalen van cultuur binnen de locatie Coaching van het team en vestigingsmanager Vragen stellen, creeëren van bewustwording, reflecteren, vertrouwen winnen Motiveren, stimuleren, vergroten expertise en evalueren Korein is van start gegaan met een nulmeting. Daarbij werd gekeken naar de inrichting van de groepen, de beschikbare materialen en de opleidingen van de pm-ers. Niet onbelangrijk is de gesprekken die er worden gevoerd met vm-er en het team. Daaruit valt af te leiden wat de cultuur is op de vestiging. Is er mogelijke weerstand te verwachten? Is er een open aanspreekcultuur. Onder de pedagogische coaches is regelmatig afstemming omtrent de implementatie van de diverse methodes. Wij streven allemaal hetzelfde doel na. Implementatie van het methodisch werken betekent nadenken over hoe we implementaties en invoering van veranderingen/vernieuwingen in teams vorm willen geven en willen begeleiden. De PM-ers moeten het doen. Professionaliseren van het pedagogisch handelen en kwaliteitsverbetering zijn het resultaat. Methodisch werken d.m.v. het toepassen van VVE-programma’s is het middel. Het gaat om de professionaliteit van de pm-ers (Wat doen ze? Hoe kijken ze naar hun eigen werk? Hoe worden ze daarin bijgestaan? Hoe reflecteren ze daarop, individueel of binnen het team?)Het gaat niet alleen om een effectieve VVE-methode; het gaat met name om de effectieve professional. Door pm-ers zelf inzicht te geven in hun professionaliteit, deze te definiëren en een interventie te doen kan systematisch gewerkt worden aan kwaliteitsverbetering. Dit betekent dat iedere pedagogische coach richt op de afzonderlijke teams en de individuen daarbinnen. De processen worden afzonderlijk van elkaar gelopen en de pedagogische coaches bewaken deze processen. Er gebeurde al veel goede dingen en we willen ook dat iedere locatie zijn eigen kleur behoudt. Wel wordt de expertise van alle medewerkers vergroot. Het methodisch werken d.m.v. het toepassen van VVE-programma’s is nieuw in kinderopvangland. Elk team heeft of krijgt een kartrekker: voorbeeldfunctie, teamleden enthousiasmeren en stimuleren. Elk teamlid levert een bijdrage. Eind 2010 moet iedere pm-er methodisch werken. De ervaren coaches met een pedagogische achtergrond nemen een belangrijke plaats in binnen deze ontwikkeling. Zij coachen en begeleiden het gehele traject. Tijdens de implementatie vinden er gesprekken plaats met teamcoach, vm-er en team als geheel of met een pm-er individueel. Dit gebeurt twee wekelijks in de beginfase vervolgens maandelijks. Door steeds in gesprek te blijven wordt het draagvlak vergroot. Tijdens groepsbezoeken maar ook tijdens één op één gesprekken met de teamcoach, die de implementatie van dichtbij volgt en begeleidt, wordt steeds de stand van zaken geëvalueerd. De implementatie gebeurt op basis van coaching: Wat heb jij/hebben jullie nodig voor een goede invoering van VVE.

17 Achtergrond vestigingsmanager Pedagogisch educatieve achtergrond
Pedagogisch Coaches HBO werk en denk niveau Achtergrond vestigingsmanager Pedagogisch educatieve achtergrond Coachingsvaardigheden Kennis van VVE methodes Verandermanagement Korein beschikt over 7 Pedagogisch Coaches die dagelijks vestingen bezoeken om te helpen bij het implementeren van het VVE Masterplan. Een van deze coaches richt zich specifiek op kinderdagverblijven waar volgens de visie van Maria Montessori gewerkt wordt. De andere richten zich op alle VVE methodes. De coaches hebben zelf de achtergrond van vestigingsmanager. Zij is dus bekend met de processen op een kinderdagverblijf. Daarnaast zijn zij opgeleid in coachingsvaardigheden. Hebben een opleiding gevolgd in verschillende VVE methodes en zijn bekend met verandermanagement.

18 Verandering binnen de organisatie
Professionaliteit Afstemming Reflectie Procesbewaking Doelgericht Individu/team Couleur locale Professionaliteit mag verwacht worden van vm-er, teachcoach en teams. Daarbij is afstemming een belangrijk onderdeel. Zowel tijdens de groepsvergaderingen als tijdens werkoverleggen met teamcoach en vm-er vindt dat plaats. Dat zijn tevens de momenten van reflectie. Procesbewaking is ook tijdens deze bijeenkomsten een belangrijk onderdeel. Vragen over draagvlak, uitvoering, ambitieniveau en tijdpad kunnen dan aan de orde komen. Omdat de ped. coach alle instrumenten heeft om het proces te begeleiden én te volgen, kan zij op een professionele wijze met verandermanagement omgaan. Daarbij kan het heel goed zijn dat zij haar doelen moet stellen en mogelijk ook moet bijstellen. Tijdens het proces moet er dan ook oog zijn voor iedereen die met dit proces meeloopt. De specifieke kenmerken van de locatie spelen daarbij ongetwijfeld een rol. Daarbij is reflectie een belangrijk onderdeel: weten wat je doet, terugkoppeling/evaluatie en verder gaan. Randvoorwaarden De randvoorwaarden financiën, communicatie (intern en extern) en aan de aanpassing van de inrichting van de groepen zijn basisvoorwaarden voor de kwaliteitsimpuls. Communicatie zowel intern als extern is onmisbaar in verband met het tot stand brengen van draagvlak: interne communicatiemiddelen ouderinformatie informatieavonden voor oudercommissies “peuterjournaal” voor zowel ouders als externe relaties

19 Deskundigheidsbevordering
Randvoorwaarden Financiën Communicatie Tijdpad Inrichting Ouderbetrokkenheid Deskundigheidsbevordering Randvoorwaarden als financiën, in- en externe communicatie samen met het aanpassen van de inrichting van de ruimtes op de kinderdagverblijven zijn basisvoorwaarden voor een kwaliteitsimpuls. Randvoorwaarden De randvoorwaarden financiën, communicatie (intern en extern) en aan de aanpassing van de inrichting van de groepen zijn basisvoorwaarden voor de kwaliteitsimpuls. Communicatie zowel intern als extern is onmisbaar in verband met het tot stand brengen van draagvlak: interne communicatiemiddelen ouderinformatie informatieavonden voor oudercommissies “peuterjournaal” voor zowel ouders als externe relaties. Alle groepen zijn aan de gang gegaan met de inrichting van de ruimtes. welke hoeken? Welke materialen? Hoe zorg je ervoor dat je hoeken rijk ingericht zijn? Hoe ziet de omgeving eruit? Dagritmekaarten Hoe laat je het thematisch werken terugkomen in je inrichting? Maar ook de opleidingen die de pm-ers volgen conform methode

20 De Pedagogisch Medewerker doet er toe……
De implementatie van het Masterplan valt of staat bij de professionele houding van de pm-er: leergierig, open staan voor vernieuwing, in staat open te communiceren, niet bang zijn voor veranderingen maar vooral het beste voor hebben van kinderen. De PM-er doet er toe omgang met de kinderen inrichting en materialen aanbod: activiteiten inhouden organisatie begeleiding en leiding observatie en evaluatie voorlichting en ondersteuning aan ouders Methodisch werken: werken volgens een bepaalde weg Geeft houvast en duidelijkheid onbewust wordt bewust Helpt datgene waarover nagedacht is in de praktijk te brengen Methodisch werken verhoogt de professionaliteit

21 Vragen?


Download ppt "Project manager Masterplan methodisch werken met peuters/VVE Voorstellen Project manager Masterplan methodisch werken met peuters/VVE Pedagogisch."

Verwante presentaties


Ads door Google