De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STUDIE LOOPBAAN COACHING Week 3. PROGRAMMA  Voortgang  Verjaardag  Toelichting SLC  Opdracht  Competenties  Inleveren opdracht 1 bij docent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STUDIE LOOPBAAN COACHING Week 3. PROGRAMMA  Voortgang  Verjaardag  Toelichting SLC  Opdracht  Competenties  Inleveren opdracht 1 bij docent."— Transcript van de presentatie:

1 STUDIE LOOPBAAN COACHING Week 3

2 PROGRAMMA  Voortgang  Verjaardag  Toelichting SLC  Opdracht  Competenties  Inleveren opdracht 1 bij docent

3 WAT IS SLC?  Wat voor professional wil ik worden?  Hoe kan ik dat bereiken?  Hoe werk ik aan de beroepscompetenties? De SLC-coach:  Thuisbasis, begeleiden, volgen, bewaken, bevorderen En verder nog:  Decaan, peercoach, studievoorzieningen JijStudie Beroep

4 3 PIJLERS  Beroepsorientatie Leerdoel: Je kunt beargumenteren hoe je jezelf als beroepskracht ziet.  Ontwikkeling tot professional Leerdoel: Je kunt beargumenteren waar binnen de studie en het beroep jouw voorkeuren liggen en op basis daarvan verantwoorde keuzes binnen de studie maken (o.a. voor een stage in jaar 3).  Studievoortgang Leerdoel: Je kunt je studievoortgang bewaken door verantwoorde keuzes te maken uit de voorzieningen en mogelijkheden die de Hogeschool Rotterdam jou biedt.

5 WAT GA JE DOEN?  2 EC te behalen  Per kwartaal 3 bijeenkomsten en 1 individueel gesprek  Inspanningsverplichting  Per bijeenkomst en gesprek werk je je portfolio bij. Leerdoelen zijn hierin het uitgangspunt, deze verwerk je in een POP.  Aan het eind van kwartaal 4 beoordeling van je portfolio/POP.

6 OPDRACHT (15 MIN.)  Maak in groepjes van 5 twee vacatures voor in de krant.  1 voor student pedagogiek tweede jaar  1 voor studieloopbaancoach  Maak een beschrijving van de functie-inhoud en de functie-eisen (vaardigheden, kennis en eigenschappen).

7 6 COMPETENTIEVELDEN 2. Ontwikkeling van kind/jongere stimuleren De hbo-pedagoog stimuleert de ontwikkeling(skansen) van kinderen en jongeren, met als doel het bevorderen van zelfstandigheid. Hiervoor is het noodzakelijk dat hij/zij goed contact maakt en onderhoudt met kinderen/jongeren, hun behoeften en problemen tijdig signaleert, en hierbij passende interventies, coaching en begeleiding biedt. 1. Analyseren van de pedagogische vraag De hbo-pedagoog adviseert en ondersteunt bij het opvoeden in de meest brede zin. Om dit adequaat te kunnen doen is het van essentieel belang dat hij/zij kennis heeft van relevante theorieën, zich een goed beeld vormt van de opvoedingssituatie (op micro, meso en macro niveau), de achtergrond en het gedrag van het kind. 3. (Mede-)opvoeders ondersteunen bij ontwikkeling en opvoeding Een belangrijke taak van de hbo-pedagoog is het versterken van de opvoedrelatie. Hij/zij ondersteunt ouders/(mede)opvoeders door problemen in de opvoedingsaanpak te signaleren en hen te ondersteunen met advies, voorlichting, coaching en begeleiding, met als doel de opvoedcompetentie van de ouder te vergroten. De hbo-pedagoog houdt hierbij rekening met de maatschappelijke en culturele context van de betreffende ouder/(mede)opvoeder. 4. Voorwaarden scheppen voor ontwikkeling en opvoeding De hbo-pedagoog signaleert of de randvoorwaarden voor een kansrijke ontwikkelings- en opvoedomgeving (zowel thuis, op instellingsniveau als op maatschappelijk niveau) aanwezig zijn, en levert indien nodig een bijdrage aan het creëren van deze randvoorwaarden. 5. Organisatorische en bedrijfsmatige taken De hbo-pedagoog doet zijn werk binnen een organisatie en/of keten. Hij/zij communiceert en werkt samen met collega’s en beroepsgenoten in multidisciplinair verband, en houdt hierbij rekening met de maatschappelijke context in ontwikkeling. 6. Professionaliseringstaken De hbo-pedagoog is als professional mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beroep en de praktijk. Hij/zij werkt voortdurend aan de eigen ontwikkeling en draagt bij aan de ontwikkeling van het vakgebied door de uitwisseling van kennis, inzichten en ervaringen met beroepsgenoten.

8 COMPETENTIES/ KERNTAAK  Iedere competentie bestaat uit kerntaken: Bv Competentie 1. Analyseren van de pedagogische vraag Kerntaak 1.1 Verkent en analyseert de opvoedingssituatie en de achtergrond van het kind/ de jongere en verheldert de pedagogische vraag

9 IEDERE KERNTAAK BESTAAT UIT PRESTATIE-INDICATOREN niveauPrestatie-indicatoren op niveau 1 a) Heeft kennis van pedagogische begrippen en theorieën 1 b) Heeft kennis van ontwikkelings- en levenslooppsychologie, in het bijzonder van kinderen/jongeren van 0-23 1 c) Heeft kennis van sociale- en groepsprocessen, sociale identiteiten, gezinssociologie en jongerencultuur 1 d) Hanteert observatiemethoden om de ontwikkeling/het gedrag van kinderen/jongeren individueel of in een groep te observeren en analyseren 2 e) Kent verschillende pedagogische visies op ontwikkeling en opvoeding van kinderen/ jongeren 2 f) Kent verschillende psychologische stromingen en visies op de ontwikkeling van kinderen/jongeren 2 g) Herkent wederzijdse beïnvloedingsprocessen in opvoedingssituaties, en factoren die stimulerend of belemmerend werken 2 h) Communiceert met kinderen/jongeren om inzicht te krijgen in hun opvoedingssituatie, ontwikkeling en gedrag 2 i) Communiceert met de ouders/opvoeders en andere betrokkenen (leerkracht, mwd-er etc.) om inzicht te krijgen in de opvoedingssituatie en sociaal-culturele achtergrond van het kind/de jongere en het opvoedend handelen van de ouder/opvoeder 3 j) Brengt de dynamische driehoek in een opvoedingssituatie in kaart en analyseert hoe de groeiruimte van het kind/de jongere kan worden vergroot 3 k) Past (sociaal)pedagogische en ontwikkelings-psychologische theoriëen toe in de analyse van de pedagogische vraag 3 l) Signaleert opvallend/afwijkend gedrag/ontwikkeling van kinderen/jongeren en analyseert dit m.b.v. o.a. pedagogische theorieën

10 VOORBEELD COMP. STAGE 2  Herkent wederzijdse beïnvloedingsprocessen in opvoedingssituaties en factoren die stimulerend of belemmerd zijn.  1. wat betekent dit?  2. welk leerdoel zou hierbij passen?  3. welke activiteiten zou je moeten uitvoeren om aan deze prestatie-indicator te kunnen voldoen?


Download ppt "STUDIE LOOPBAAN COACHING Week 3. PROGRAMMA  Voortgang  Verjaardag  Toelichting SLC  Opdracht  Competenties  Inleveren opdracht 1 bij docent."

Verwante presentaties


Ads door Google