De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De masterproef voor haio’s. Inleiding Vanaf 1 oktober 2006 “master (na master) huisartsgeneeskunde” De masterproef = 24 van 120 studiepunten over 2 jaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De masterproef voor haio’s. Inleiding Vanaf 1 oktober 2006 “master (na master) huisartsgeneeskunde” De masterproef = 24 van 120 studiepunten over 2 jaar."— Transcript van de presentatie:

1 De masterproef voor haio’s

2 Inleiding Vanaf 1 oktober 2006 “master (na master) huisartsgeneeskunde” De masterproef = 24 van 120 studiepunten over 2 jaar Zie www.icho.be

3 Doelstellingen en aard van het project Aantonen dat u in staat bent om op academisch niveau een kwaliteitsbevorderend of een wetenschappelijk project in al zijn fasen te doorlopen Verschillende vormen: – Kwaliteitsverbeterproject – Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research – Systematisch literatuuronderzoek – Duodecim-project

4 STAPPEN EN TIMING JAAR 1: september 2015: lijst voorgestelde thema’s beschikbaar 1 december 2015: aanmelden masterproef (thema, type onderzoek, stappenplan, akkoord praktijkopleider, stagecoördinator en promotor) 1 maart 2016: indienen verzoek aan het ethische comité JAAR 2: 1 mei 2017: indienen – scriptie (elektronisch voor promotor, co-promotor, praktijkopleider, lector en via www.icho.be) – presentatie via www.icho.be – abstract via www.icho.be mei 2017: mondelinge presentatie en verdediging juni 2017: bijeenkomst examencommissie

5 Aanmelding masterproef Aanvraag voor begeleiding tijdig indienen bij promotor Vermeld duidelijk Welk soort masterthesis je wil maken = verplicht en bepaalt met welke bril je werk zal beoordeeld worden Rond welke topic je wil werken Een korte beschrijving van je idee (max. 10 lijnen) Benader niet meer dan een promotor tegelijkertijd

6 Keuze van het onderwerp Voorwaarden Conceptueel: praktijkrelevant, voldoende frequent in de huisartsenpraktijk, praktijkoverschrijdend Methodologisch: opgezet volgens principes kwaliteitverbeterprojecten (kwaliteitscirkel), klinisch wetenschappelijk onderzoek of actie-onderzoek, ‘adapting Duodecim richtlijnen’ Ethisch verantwoord Mogelijkheden Samen met PO een aspect kiezen van opleidingspraktijk (en daar voorbij) waarrond kwaliteit van zorg te verbeteren bv. preventie (vaccinatiestatus, follow-up diabetici, rookstop, uitstrijkjes), dossiers, generische geneesmiddelen, afbouw benzo’s, enz. Uit de lijst onderwerpen van academische centra Uit lijst onderwerpen van praktijkopleiders ‘adapting Duodecim richtlijnen’ Eigen onderwerp

7 Keuze van het onderwerp Overzicht mogelijke promotoren (ZAP, doctor-assistent, BAP) zie: www.achg.be www.primarycare.ugent.be/index.htm www.huisartsgeneeskunde.be http://huis.vub.ac.be Aanspreekpunten per universiteit i.v.m. de masterproef: jo.goedhuys@med.kuleuven.be dirk.avonts@ugent.be samuel.coenen@uantwerpen.be jan.vandevoorde@vub.ac.be

8 Samenwerking met meerdere haio’s Toegelaten en stimulerend. Maar ieders werk moet duidelijk zichtbaar zijn, zodat een individuele beoordeling mogelijk is. Er moeten twee aparte scripties ingeleverd worden. Elke haio binnen de samenwerking moet een eigen onderzoeksvraag hebben (moet duidelijk zijn bij de aanmelding!). Uiteraard groter project dan een individueel masterproject Dient goedgekeurd door promotor en praktijkopleiders Afzonderlijk verzoek aan Ethisch Comité (EC) met vermelding met wie samengewerkt wordt  mogelijke problemen beter detecteren en situeren

9 Concretiseren van het thema of de onderzoeksvraag Aflijnen onderwerp en methodologie is cruciale stap  Voldoende tijd aan besteed met uw begeleiders! Aandachtspunten hierbij zijn: – Laat u inspireren, bv. door voorgaande scripties: Wat is al onderzocht? Waar is een vorige haio gestopt? – Kies voor thema en methodologie die u echt interesseren – Beperk u tot wat u echt wilt weten – Beperk u tot wat goed en realistisch te meten/observeren is – Probeer in één zin neer te schrijven wat u zich afvraagt, wat u wil nagaan/registeren – Controleer of alle verschillende termen/begrippen uit de vraagstelling duidelijk omschreven zijn/geoperationaliseerd zijn – Hoe kan u uw project situeren in een bredere context en een vergelijking maken ?

10 www.icho.be

11 Projecten haio’s in jaar 2

12 0ndersteuning en meer informatie haio = eindverantwoordelijke afwerken en kwaliteit masterproef Promotor: ZAP of BAP – Bewaakt de academische kwaliteit – = één van de officiële eindbeoordelaars Ev. co-promotor (1): Coördinator: – Procesmatige ondersteuning (opvolgen timing,... Praktijkopleider = co-promotor (2): – Implementatie in huisartsenpraktijk  overleg (in portfolio) Ev. externe experten (aangeduid door uw promotor): – Methodologisch advies: studieopzet, statistische analyses,... – Inhoudelijk advies – Ethisch/deontologisch advies : aanvraag ethische commissie – Vergelijkende gegevens: Domus Medica

13 Wanneer heb ik als haio hier tijd voor ? Haio  realistische en haalbare planning opstellen en volgen; Bespreek deze tijdig met uw promotor en praktijkopleider Gespreid over een 16-tal maanden: – Op losse momenten dat u geen patiëntencontacten heeft én – Op de tijdsblokken die structureel voorzien zijn voor (zelf)studieactiviteiten: elke dinsdagnamiddag en dinsdagavond (als er geen seminarie is) daarbuiten een ander blok van 4u per week (af te spreken met uw praktijkopleider)

14 Schriftelijke rapportering op het einde van het 1ste jaar Vóór 1 maart bezorgt u aan ICHO volledig ingevuld aanvraagformulier voor ethische commissie. Door het ondertekenen van deze aanvraag verklaart promotor dat haio geslaagd is voor opleidingsonderdeel “Masterproef I” Ingeval van literatuurstudie wordt geen verzoek EC ingediend en maakt haio tussentijdse stand van zaken op die door promotor beoordeeld wordt

15 Schriftelijke rapportering op het einde van het 2de jaar Vóór 1 mei aan ICHO-secretariaat – Scriptie aan promotor, co-promotor, praktijkopleider, lector + opladen op www.icho.be (in pdf, protocol en goedkeuring EC = verplichte bijlage) – Abstract (max 1 A4) via online formulier op www.icho.be – Presentatie (max 10 slides) opladen op www.icho.be

16 MONDELINGE RAPPORTERING OP HET EINDE VAN HET 2de JAAR In mei mondeling voorstellen en verdedigen voor een jury:  10 minuten mondelinge presentatie (max. 10 dia’s)  10 minuten vragen beantwoorden Belangrijk, wetenschappelijk correct, maar ook helder qua structuur en taal, zodat alle collega-huisartsen goed begrijpen waarover het gaat. – Promotor en co-promotor: ervaring met presenteren – Praktijkopleider: LOK-bijeenkomst of kringvergadering – Stagecoördinator : proefpresentatie – Collega-haio’s: feedback

17 BEOORDELING VAN UW PROJECT De masterproef telt voor 12 studiepunten per jaar; dus in totaal 24 studiepunten (voor jaar 8 en 9 samen). De verdeling van de gewichten per onderdeel is als volgt vastgesteld: Jaar 1:  De beoordeling door uw promotor van uw ingediend aanvraagformulier voor de ethische commissie: geslaagd/niet-geslaagd (Ingeval van een literatuurstudie wordt geen verzoek EC ingediend en maakt de haio een tussentijdse stand van zaken op die door de promotor beoordeeld wordt.) Jaar 2:  beoordeling scriptie: 60%  beoordeling mondelinge presentatie: 20%  beoordeling mondelinge verdediging: 20%

18 WAT BIJ NIET-SLAGEN OF BIJ LAATTIJDIG INDIENEN ? Ondertekenen van verzoek tot advies aan Ethisch Comité door promotor  geslaagd voor opleidingsonderdeel “Masterproef I”. Niet-indiening = niet-slagen  overgaan naar jaar 2, maar niet afstuderen zonder ingediend verzoek Voor Examencommissie van examenzittijd komen op einde van jaar 2  scriptie ingeleverd vóór 1 mei Niet tijdig indienen = niet meegedaan Onvoldoende  feedback van promotor  project herwerken en indienen in een volgende zittijd

19 Archivering thesissen Alle masterthesissen van haio’s op ICHO-website  geproclameerd én voldoende  haio, (co)promotor en praktijkopleider akkoord Enkel een schriftelijk, expliciet bezwaar tegen publieke presentatie kan een publieke publicatie beletten


Download ppt "De masterproef voor haio’s. Inleiding Vanaf 1 oktober 2006 “master (na master) huisartsgeneeskunde” De masterproef = 24 van 120 studiepunten over 2 jaar."

Verwante presentaties


Ads door Google