De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE MASTERPROEF VOOR HAIO’s

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE MASTERPROEF VOOR HAIO’s"— Transcript van de presentatie:

1 DE MASTERPROEF VOOR HAIO’s
Samuel Coenen voor ICHO vzw

2 INLEIDING Vanaf 1 oktober 2006 “master (na master) huisartsgeneeskunde” De masterproef = 24 van 120 studiepunten over 2 jaar Zie

3 Doelstellingen van de masterproef:
In het betreffende Decreet van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs staat de volgende definitie van een masterproef vermeld: “een werkstuk waarmee een masteropleiding wordt afgerond. Daardoor geeft een student blijk van een analytisch en synthetisch vermogen en van een zelfstandig probleemoplossend vermogen op academisch niveau. Het werkstuk weerspiegelt de algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid of de onderzoeksingesteldheid van de student.” Toon zo goed mogelijk wat u waard bent als academisch geschoold huisarts

4 ONDERSTEUNING EN MEER INFORMATIE
haio = eindverantwoordelijke afwerken en kwaliteit masterproef Promotor: ZAP of BAP Bewaakt de academische kwaliteit = één van de officiële eindbeoordelaars Ev. co-promotor (1): Coördinator: Procesmatige ondersteuning (opvolgen timing, ... Praktijkopleider = co-promotor (2): Implementatie in huisartsenpraktijk  overleg (in portfolio) Ev. externe experten (aangeduid door uw promotor): Methodologisch advies: studieopzet, statistische analyses, ... Inhoudelijk advies Ethisch/deontologisch advies : aanvraag ethische commissie Vergelijkende gegevens: Domus Medica

5 UW PROJECT DOELSTELLINGEN EN AARD VAN HET PROJECT STAPPEN EN TIMING
KEUZE VAN HET ONDERWERP SAMENWERKING MET MEERDERE HAIO’S CONCRETISEREN VAN HET THEMA OF DE ONDERZOEKSVRAAG LITERATUURVERKENNING; WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUW ETHIEK/DEONTOLOGIE ONDERZOEKSOPZET BEPALEN; REGISTRATIES VOORBEREIDEN OBSERVATIES DOEN ANALYSE BESPREKING/BESLUITEN PLANNING KWALITEITSVERBETERING IMPLEMENTATIE EVALUATIE/BESPREKING SCHRIFTELIJKE RAPPORTERING OP HET EINDE VAN HET 1STE JAAR SCHRIFTELIJKE RAPPORTERING OP HET EINDE VAN HET 2DE JAAR MONDELINGE RAPPORTERING OP HET EINDE VAN HET 2DE JAAR WANNEER HEB IK ALS HAIO HIER TIJD VOOR? BEOORDELING VAN UW PROJECT WAT BIJ NIET-SLAGEN OF BIJ LAATTIJDIG INDIENEN ICHO-FONDS VOOR AANMOEDIGING VAN WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES ARCHIVERING THESISSEN INTERESSANTE LINKS INTERESSANTE BOEKEN/CURSUSSEN BIJLAGEN (VANCOUVER STIJL/OVERZICHT INLEVERINGSDATA/CHECKLIST PRAKTIJKPROJECT/RICHTLIJN VERZOEK ETHISCH COMITÉ

6 DOELSTELLINGEN EN AARD VAN HET PROJECT
Aantonen dat u in staat bent om op academisch niveau een kwaliteitsbevorderend of een wetenschappelijk project in al zijn fasen te doorlopen Verschillende vormen:  een kwaliteitsverbeterend praktijkproject  een klinisch onderzoek een belangrijke bijdrage leveren in een lopend wetenschappelijk onderzoek een uitgebreid en diepgaand literatuuronderzoek  ‘adapting Duodecim richtlijnen’

7 STAPPEN EN TIMING JAAR 1:
september 2013: lijst voorgestelde thema’s beschikbaar 1 december 2013: aanmelden masterproef (thema, stappenplan, akkoord praktijkopleider, stagecoördinator en promotor) 1 april 2014: indienen verzoek aan het ethische comité JAAR 2: 1 mei 2015: indienen scriptie (elektronisch voor promotor, co-promotor, praktijkopleider, lector, ICHO) presentatie (elektronisch voor ICHO) abstract via mei/juni 2013: mondelinge presentatie en verdediging juni 2013: bijeenkomst examencommissie haio’s die starten in maart + 6 maanden Elk academiejaar één scriptie en mondelinge verdediging van beide in juni van jaar 2 mits toestemming

8 STAPPEN EN TIMING Bv. kwaliteitsverbeterend praktijkproject: …
Februari: literatuurverkenning, wetenschappelijke onderbouw afgewerkt Maart : volledig onderzoeksprotocol uitgewerkt September: registratie/observatie/onderzoek uitgevoerd Oktober: analyse, interpretatie, besluiten November- februari: implementatie kwaliteitsverbetering Maart: evaluatie, bespreking, besluiten haio = verantwoordelijk!

9 KEUZE VAN HET ONDERWERP
Voorwaarden: Conceptueel: praktijkrelevant, voldoende frequent in de huisartsenpraktijk, praktijk overschrijdend Methodologisch: opgezet volgens principes kwaliteitsverbeteringsprojecten (kwaliteitscirkel), klinisch wetenschappelijk onderzoek of actie-onderzoek, ‘adapting Duodecim richtlijnen’ Ethisch verantwoord Mogelijkheden Samen met PO een aspect kiezen van opleidingspraktijk (en daar voorbij) waarrond kwaliteit van zorg te verbeteren bv. preventie (vaccinatiestatus, follow-up diabetici, rookstop, uitstrijkjes), dossiers, generische geneesmiddelen, afbouw benzo’s, enz. Uit de lijst onderwerpen van academische centra Uit lijst onderwerpen van praktijkopleiders ‘adapting Duodecim richtlijnen’ Eigen onderwerp

10 KEUZE VAN HET ONDERWERP
Overzicht mogelijke promotoren (ZAP, doctor-assistent, BAP) zie: Aanspreekpunten per universiteit i.v.m. de masterproef:

11 SAMENWERKING MET MEERDERE HAIO’S
Toegelaten en stimulerend. Maar ieders werk moet duidelijk zichtbaar zijn, zodat een individuele beoordeling mogelijk is. Best twee aparte scripties inleveren. Elke haio binnen de samenwerking moet eigen onderzoeksvraag hebben. Uiteraard groter project dan een individueel masterproject Dient goedgekeurd door promotor en praktijkopleiders Afzonderlijk verzoek aan Ethisch Comité (EC) met vermelding met wie samengewerkt wordt  mogelijke problemen beter detecteren en situeren Unieke titel voor elke haio.

12 CONCRETISEREN VAN HET THEMA OF DE ONDERZOEKSVRAAG
Aflijnen onderwerp en methodologie is cruciale stap  Voldoende tijd aan besteed met uw begeleiders! Aandachtspunten hierbij zijn: Laat u inspireren, bv. door voorgaande scripties: Wat is al onderzocht? Waar is een vorige haio gestopt? Kies voor thema en methodologie die u echt interesseren Beperk u tot wat u echt wilt weten Beperk u tot wat goed en realistisch te meten/observeren is Probeer in één zin neer te schrijven wat u zich afvraagt, wat u wil nagaan/registeren Controleer of alle verschillende termen/begrippen uit de vraagstelling duidelijk omschreven zijn/geoperationaliseerd zijn Hoe kan u uw project situeren in een bredere context en een vergelijking maken ?

13

14 Projecten haio’s in jaar 2

15 “Publieke” projecten alle haio’s

16 Voorbeeld

17 LITERATUURVERKENNING; WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUW
Essentieel: om niet opnieuw zelf het warm water te hoeven uitvinden om de huidige stand van zaken grondig te leren kennen om inspiratie op te doen inzake onderzoeksthema’s en –methodologie om uw eigen project nadien zinvol te kunnen vergelijken met andere, wetenschappelijk gefundeerde gegevens om ervaring op te doen in het effectief raadplegen van wetenschappelijke medische literatuur. Handige online gids leren omgaan met medische literatuurbronnen: Zie ook Vergeet niet te grasduinen in reeds afgeronde masterprojecten en collega’s te contacteren met project in de lijn van uw projectvoorstel

18 EGPRN Pre-conference Workshop The secrets of the systematic review’s alchemy Thursday 18 October 2012, – am (Hof Van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerp) General learning objectives: 1. To know and to understand the theory about evidence synthesis. 2. To know and to understand how a systematic review of RCTs is conducted. 3. To know the pitfalls of systematic reviews. 4. To know how to handle the conflicting results of systematic reviews. A workshop is not a training course, nevertheless the workshop leaders will try to introduce participants into the secrets of the systematic review's alchemy. The diploma of sorcerer's apprentice will be offered at the end of the workshop. Etiënne Vermeire, Barbara Michiels

19 ETHIEK/DEONTOLOGIE Respecteer alle gangbare regels i.v.m. ethiek, deontologie en patiëntenrechten Werk steeds in sfeer van zorgvuldigheid én met respect voor uw patiënten Enkele richtlijnen vanuit de Orde der Geneesheren verdienen uw bijzondere aandacht: U mag patiënten aanschrijven van de opleidingspraktijk die zijn ingeschreven via het GMD of “gelijkgesteld kunnen worden als dusdanig”. PO dient deze patiënten inlichten vooraf in te lichten. Project mag niet tot doel hebben om inkomsten van haio of praktijk te verhogen. Dus buiten de patiëntencontacten in het kader van opvolging en behandeling worden extra contacten niet gehonoreerd worden via getuigschrift voor verstrekte hulp. ... Behalve voor loutere literatuurstudie, steeds aanvraag bij ethische commissie (EC) Aanvraagformulier EC op > formulieren > masterproef  Tips in bijlage 4 

20 UW PROJECT DOELSTELLINGEN EN AARD VAN HET PROJECT STAPPEN EN TIMING
KEUZE VAN HET ONDERWERP SAMENWERKING MET MEERDERE HAIO’S CONCRETISEREN VAN HET THEMA OF DE ONDERZOEKSVRAAG LITERATUURVERKENNING; WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUW ETHIEK/DEONTOLOGIE ONDERZOEKSOPZET BEPALEN; REGISTRATIES VOORBEREIDEN OBSERVATIES DOEN ANALYSE BESPREKING/BESLUITEN PLANNING KWALITEITSVERBETERING IMPLEMENTATIE EVALUATIE/BESPREKING SCHRIFTELIJKE RAPPORTERING OP HET EINDE VAN HET 1STE JAAR SCHRIFTELIJKE RAPPORTERING OP HET EINDE VAN HET 2DE JAAR MONDELINGE RAPPORTERING OP HET EINDE VAN HET 2DE JAAR WANNEER HEB IK ALS HAIO HIER TIJD VOOR? BEOORDELING VAN UW PROJECT WAT BIJ NIET-SLAGEN OF BIJ LAATTIJDIG INDIENEN ICHO-FONDS VOOR AANMOEDIGING VAN WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES ARCHIVERING THESISSEN INTERESSANTE LINKS INTERESSANTE BOEKEN/CURSUSSEN BIJLAGEN (VANCOUVER STIJL/OVERZICHT INLEVERINGSDATA/CHECKLIST PRAKTIJKPROJECT/RICHTLIJN VERZOEK ETHISCH COMITÉ

21 ONDERZOEKSOPZET BEPALEN; REGISTRATIES VOORBEREIDEN
Bepaal eerst en vooral heel gedetailleerd uw onderzoeksopzet. Enkele voorbeelden van bruikbare methodologieën in de huisartsgeneeskunde vindt u in het overzichtsartikel van B. Aertgeerts en F. Buntinx ( > mijn icho > algemene informatie > wegwijzers > master) en op de link van de faculteit pedagogie van de K.U.Leuven . U kan ook voorbeelden bekijken van interessante projecten van uw voorgangers die genomineerd werden op vorige eerstelijnssymposia op of van vorige studenten > mijn icho > mijn portfolio > masterproef. Maak uw keuze tussen de verschillende mogelijke opzetten; bepaal de indicatoren die u wil onderzoeken en leg de concrete methodologie en registratiemanieren vast. Enkele tips bij de voorbereiding van uw metingen/observaties: zijn de gekozen indicatoren relevant, meetbaar, realistisch te registreren? bepaal of u prospectief, retrospectief, tijdens of na een consultatie wilt registreren vergeet niet de mogelijkheid van “weet niet” of “?” of “onbekend” als antwoordvariabelen op te nemen de output van uw project/onderzoek kan maar zo specifiek zijn als de input ervan: liever specifieker en meer gedetailleerd registreren en later groeperen of veralgemenen dan omgekeerd u kan inspiratie zoeken bij vroegere wetenschappelijk projecten over dit thema: in de literatuur, op de ICHO-website ( > mijn icho > mijn portfolio - masterproef), op (kwaliteitsonderzoeken met standaard registratieformulieren), ... zal u gebruik maken van papieren observatieformulieren of zal u de gegevens rechtstreeks inbrengen in bijvoorbeeld een Excell-bestand ? vergeet niet een gebruiksaanwijzing te maken voor de praktijkopleider of andere collega’s die ook zullen meewerken of mee registreren het is noodzakelijk om een voor-test te doen met enkele patiënten om het onderzoeksopzet of het registratieformulier uit te testen en te verfijnen heeft u op voorhand goed uitgetekend hoeveel patiënten u wilt onderzoeken/bevragen/observeren en welke deelgroepen u wilt onderscheiden ? heeft u nagedacht over de mogelijkheid van een controlegroep ? ... 

22 OBSERVATIES DOEN: Maak goede afspraken met uw praktijkopleider. Het is van belang dat elke observator met evenveel zorg en aandacht en op identieke wijze registreert. Is er op voorhand goed afgesproken wat een realistische tijdsbesteding is zodat het andere klinische werk er niet onder zal lijden? Maak uw observatie- of registratieperiode niet te lang zodat de andere fasen van uw project niet in het gedrang komen.

23 ANALYSE Enkele adviezen voor de fase van de analyse van uw gegevens:
hou de feiten en uw interpretaties duidelijk gescheiden van elkaar zijn er verschillende hypothesen/scenario’s mogelijk? probeer uw analyse en besluiten zo helder en aanschouwelijk mogelijk voor te stellen zijn uw gegevens conform standaarden/richtlijnen/wetenschappelijk onderzoek: welke wel en welke niet en waarom is dat zo? analyseer de gegevens in functie van het doel van uw project; de andere conclusies zijn nuttige neveneffecten samenvattende of visuele voorstellingen zeggen soms meer dan “duizend” woorden: + grafieken: histogram, taartdiagram, tijdsas, visgraatdiagram, ... + percentages, gemiddelden (eventueel met standaarddeviaties en significantieniveaus) ...

24 BESPREKING/BESLUITEN
Bespreek uw analyse met uw praktijkopleider, uw collega’s in de seminariegroep en uw promotor vooraleer u definitieve besluiten trekt. De bespreking van uw analyses bevat in elk geval: de voornaamste besluiten (niet de details) uw interpretatie van deze besluiten: waarom werd uw beginhypothese bevestigd of ontkracht? uw argumenten, de plausibiliteit van verschillende verklaringen/hypothesen, ... de vergelijking met standaarden/richtlijnen en ander wetenschappelijk onderzoek de sterktes en zwaktes van de methodologie, mogelijke bronnen van vertekening de aanzet naar verder onderzoek of naar de voorstellen voor verbeteringsvoorstellen suggesties voor uw opvolgers

25 PLANNING KWALITEITSVERBETERING
Eén van de manieren waarmee u uw project kan laten renderen, komt in deze fase aan bod: daadwerkelijke verbeteringen/aanpassingen implementeren Bepaal samen met uw praktijkopleider welke kwaliteitsverbeteringen u wil implementeren in de praktijk en hoe dat concreet zal gebeuren; waarbij u op voorhand een nameting of evaluatie vastlegt. Voorzie ook hoe u mogelijke hindernissen zal passeren die de invoering van deze kwaliteitsverbeteringen zouden kunnen tegenwerken

26 IMPLEMENTATIE Betrek alle betrokkenen bij uw verbeteringsvoorstellen

27 EVALUATIE/BESPREKING
De kwaliteitscirkel is rond op het moment dat u de effecten van de geïmplementeerde verbeteringsvoorstellen kan vaststellen en evalueren. In vele gevallen is het wenselijk om dezelfde outcome-maten en –methodologie te gebruiken als in uw vooronderzoek. Indien de tijd hiervoor zou ontbreken, ga dan op zoek naar een andere zinvolle manier waarmee u een diepgaande beoordeling kan verkrijgen.

28 Meewerken aan de AANPASSING VAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN naar de Belgische context
Hierbij overzicht van de gemaakte afspraken ivm de DUODECIM-projecten: JAAR 1 DUODECIM staat vermeld op themalijst Geïnteresseerden nemen contact op met Martine Goossens Infomoment met alle geïnteresseerden waarop duo’s worden samengesteld en onderwerpen worden verdeeld. Elke buitenlandse richtlijn wordt herwerkt door een duo van haio’s. Elke haio formuleert minstens 2 eigen klinische vragen Elk duo haio’s zoekt zelf een promotor eventueel met hulp van co-promotor van EBMPracticeNet Promotor zal meer betrokken worden bij de begeleiding met telkens iemand van EBM PracticeNet als co-promotor. Geen trainingsmomenten meer zonder promotor. Apart infomoment voor de promotoren over het adaptatieproces wordt georganiseerd Tijdens het eerste jaar wordt de buitenlandse richtlijn afgetoetst aan binnenlands EBM-materiaal. Op het einde van jaar 1 is er normaliter een geadapteerde richtlijn klaar. Beoordeling einde jaar 1: cf literatuurstudie geeft promotor PASS/FAIL obv stand van zaken en matrix JAAR 2 Implementatie van de richtlijn; toetsen of de geadapteerde richtlijn toepasbaar is in de praktijk Mogelijkheden voor implementatie: Toetsing in LOK-groepen (2 tot 3) Toetsing in 2 seminariegroepen Audit in eigen opleidingspraktijk a.d.h.v. het EMD Navormingsmodule (bvb e-learningpakket) die via accreditering kan worden georganiseerd/aangeboden Focusgroep/vragenlijstonderzoek: in kaart brengen van  barrières en faciliterende factoren Uitwerken implementatiemateriaal (flowchart, algoritme,...) dat in het EDS-systeem van het EMD kan worden geïntegreerd en gepiloteerd Vertalen van de aanbevelingen naar praktijkaanbevelingen en via bevraging toetsen (visgraatmodel) Enz. Output jaar 2 = scriptie en eventueel geadapteerde én getoetste richtlijn Beoordeling einde jaar 2: beoordeling door promotor/lector/jury cf andere masterproeven Aangezien elke haio zijn eigen klinische vragen heeft geformuleerd is aparte beoordeling mogelijk DUODECIM-handleiding + matrix wordt als bijlage toegevoegd zodat lector hierover kan beschikken bij de beoordeling EBMPracticeNet De snelste en meest betrouwbare weg naar evidence-based richtlijnen

29 Doel Methode AANGEPASTE RICHTLIJNEN VOOR EEN OPTIMALE ZORGVERLENING
Ebmpracticenet.be publiceert Belgische en internationale richtlijnen. Een aantal internationale richtlijnen zijn niet in België toepasbaar en moeten aangepast worden. Methode EERSTE OPLEIDINGSJAAR : RICHTLIJNONTWIKKELING Haio’s kiezen per 2 een onderwerp uit een lijst van aan te passen richtlijnen. Je beoordeelt of de richtlijn op ebmpracticenet.be goed is via vergelijking met Belgische en internationale richtlijnen. Zo nodig corrigeer je de bestaande richtlijn. Tijdens dit proces wordt je bijgestaan door ervaren richtlijnontwikkelaars.

30 Methode Resultaat TWEEDE OPLEIDINGSJAAR: IMPLEMENTATIE
Je toetst de implementeerbaarheid van je praktijkaanbevelingen af bij je collega’s in de seminariegroepen. Met je praktijkopleider formuleer je een plan om deze aanbevelingen toe te passen in de eigen opleidingspraktijk. Nadien evalueer je of de implementatie van de aanbeveling geslaagd is. Resultaat JOUW WERK VINDT INGANG BIJ ALLE BELGISCHE HUISARTSEN Op het einde van je opleiding verschijnt je aangepaste richtlijn op ebmpracticenet.be. Deze site wordt dagelijks door vele huisartsen geraadpleegd en is rechtstreeks verbonden met vele medische programma’s.

31 Contacteer ons WERK MEE AAN DIT BOEIEND EN WAARDEVOL PROJECT
Promotoren: Paul Van Royen, Bert Aertgeerts, Lieve Peremans, Paul De Cort, Cathy Matheï, Wens Johan Praktische informatie:

32 SCHRIFTELIJKE RAPPORTERING OP HET EINDE VAN HET 1ste JAAR
Vóór 1 april bezorgt u aan ICHO volledig ingevuld aanvraagformulier voor ethische commissie. Door het ondertekenen van deze aanvraag verklaart promotor dat haio geslaagd is voor opleidingsonderdeel “Masterproef I” Ingeval van literatuurstudie wordt geen verzoek EC ingediend en maakt haio tussentijdse stand van zaken op die door promotor beoordeeld wordt

33 SCHRIFTELIJKE RAPPORTERING OP HET EINDE VAN HET 2de JAAR
Vóór 1 mei aan ICHO-secretariaat 1. Scriptie aan promotor, co-promotor, praktijkopleider, lector, ICHO (ook pdf)) Klassiek onderzoeksrapport of publiceerbaar artikel (bv. voor Huisarts Nu ...) zelfs in het Engels. Abstract in het Nederlands! 25-50 pagina’s en ev. bijlagen (bv. gebruikte vragenlijsten) Andere indeling in samenspraak met promotor of co-promotor  Mits toelating promotor en ev. praktijkopleider in de databank masterproef op ICHO-website  beschikbaar voor haio’s, praktijkopleiders, huisartsen, e.a. 2. Abstract (max 1 A4) via online formulier op titel, naam haio, promotor, co-promotor en praktijkopleider; contactgegevens; context; onderzoeksvraag; methode; resultaten; conclusies; ICPC-code  abstractboek  databank masterproef op ICHO-website  samen met ingevuld stageboekje aan de Erkenningscommissie 3. Presentatie (max 10 slides) onder elektronische vorm aan ICHO-secretariaat

34 Huisarts Nu Richtlijnen voor auteurs Prijs van de jonge auteur
Praktijkverbeterproject Onderzoeksverslag Literatuuronderzoek Prijs van de jonge auteur Per jaargang ( ) Eerste auteur < 30 jaar € 500 Dien graag ook in voor postersessie of mondelinge presentatie tijdens wetenschappelijke bijeenkomsten, bv. European General Practice Research Network (EGPRN;

35 MONDELINGE RAPPORTERING OP HET EINDE VAN HET 2de JAAR
In mei/juni mondeling voorstellen en verdedigen voor een jury:  10 minuten mondelinge presentatie (max. 10 dia’s)  10 minuten vragen beantwoorden Belangrijk, wetenschappelijk correct, maar ook helder qua structuur en taal, zodat alle collega-huisartsen goed begrijpen waarover het gaat. Promotor en co-promotor: ervaring met presenteren Praktijkopleider: LOK-bijeenkomst of kringvergadering Stagecoördinator : proefpresentatie Collega-haio’s: feedback

36 WANNEER HEB IK ALS HAIO HIER TIJD VOOR ?
Haio  realistische en haalbare planning opstellen en volgen; Bespreek deze tijdig met uw promotor en praktijkopleider Gespreid over een 16-tal maanden: Op losse momenten dat u geen patiëntencontacten heeft én Op de tijdsblokken die structureel voorzien zijn voor (zelf)studieactiviteiten: elke dinsdagnamiddag en dinsdagavond (als er geen seminarie is) daarbuiten een ander blok van 4u per week (af te spreken met uw praktijkopleider)

37 BEOORDELING VAN UW PROJECT
De masterproef telt voor 12 studiepunten per jaar; dus in totaal 24 studiepunten (voor jaar 8 en 9 samen). De verdeling van de gewichten per onderdeel is als volgt vastgesteld: Jaar 1:  De beoordeling door uw promotor van uw ingediend aanvraagformulier voor de ethische commissie: geslaagd/niet-geslaagd (Ingeval van een literatuurstudie wordt geen verzoek EC ingediend en maakt de haio een tussentijdse stand van zaken op die door de promotor beoordeeld wordt.) Jaar 2:  beoordeling scriptie: 60%  beoordeling mondelinge presentatie: 20%  beoordeling mondelinge verdediging: 20%

38 BEOORDELING VAN UW PROJECT
De criteria waarop de masterproef beoordeeld wordt: Als basis dienen de zogenaamde “Dublin descriptors” die op Europees vlak normerend zijn voor het master-niveau van een opleiding: analytisch en synthetisch denkvermogen, persoonlijke verwerking, probleemoplossing in bredere context, integratie van kennis en complexiteit van de context, duidelijke communicatie aan specialisten en leken, leerattitude van zelfgestuurd levenslang leren, ... Uw inhoudelijke kennis van het onderwerp van de scriptie Uw inzicht en kennis over methodologische aspecten: kwaliteit van de onderzoeksvraag en de kwaliteit van het literatuuronderzoek: adequaatheid gebruik bronnen, exacte beschrijving, adequaatheid gegevensverwerking, de methodologie van de tussenstappen/fasen, ... Uw oordeelsvermogen i.v.m. de interpretatie van de resultaten Uw communicatiecapaciteiten: duidelijkheid, coherente beheersing van de materie, vaardigheid om ruimere context te zien, taalvaardigheid, ... De mate van zelfgestuurd leren in het proces van de totstandkoming van de scriptie De originaliteit van het onderwerp en de uitwerking Uw globale inzet haio kan continu feedback vragen aan begeleiders, maar kan uiteraard ook expliciet feedback vragen over beoordeling aan contactpersonen per universiteit of aan ombudsman

39 WAT BIJ NIET-SLAGEN OF BIJ LAATTIJDIG INDIENEN ?
Ondertekenen van verzoek tot advies aan Ethisch Comité door promotor  geslaagd voor opleidingsonderdeel “Masterproef I”. Niet-indiening = niet-slagen  overgaan naar jaar 2, maar niet afstuderen zonder ingediend verzoek Voor Examencommissie van examenzittijd komen op einde van jaar 2  scriptie ingeleverd vóór 1 mei (examenzittijd van juni), of vóór 15 november (examenzittijd van december) Niet tijdig indienen = niet meegedaan Onvoldoende  feedback van promotor  project herwerken en indienen in een volgende zittijd

40 ICHO-FONDS VOOR AANMOEDIGING VAN WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES
Aanmoedigingsprijs € 200 aan elke haio die artikel publiceert over zijn masterproef Na aanvaarding voor publicatie contacteert u het ICHO-secretariaat

41 ARCHIVERING THESISSEN
Alle masterthesissen van haio’s op ICHO-website  geproclameerd én voldoende  haio, (co)promotor en praktijkopleider akkoord Enkel een schriftelijk, expliciet bezwaar tegen publieke presentatie kan een publieke publicatie beletten

42

43 PRIJZEN VOOR JE THESIS Naast € 200 ICHO en ev. € 500 Huisarts Nu (Prijs Jonge Auteur): RIZIV Quality Awards De prijs voor rationeel voorschrijven vanuit de Stichting Luk Blondeel De prijs van De Huisarts


Download ppt "DE MASTERPROEF VOOR HAIO’s"

Verwante presentaties


Ads door Google