De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 28 juni 2015 middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 28 juni 2015 middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 28 juni 2015 middagdienst

2 Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. A. Jansen (Woerden) Ouderling: C.M. Visser Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Evangelisch lied 241: 1 en 2
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Evangelisch lied 241: 1 en 2 Stil gebed, votum en groet Psalm 27: 4 Gebed Schriftlezing: Romeinen 8: 22-27 Psalm 90: 7 en 8 Preek: Gelovig zuchten in de Geest Psalm 43: 3 en 4

4 Collectes: emeritikas en kerk Geloofsbelijdenis (tekst Charles Groot)
Orde van de dienst - 2 Gebeden Collectes: emeritikas en kerk Geloofsbelijdenis (tekst Charles Groot) Zegen

5 Olle van Nieuwenhuizen is op 25 juni geboren

6 Welkom en mededelingen

7 Evangelisch lied 241: 1 en 2 1 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor Hem neer, die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God,

8 Evangelisch lied 241: 1 en 2 2 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur. Een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God

9 Stil gebed Votum en groet

10 Psalm 27: 4 4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden die Gij eens zeide: “Zoek mijn aangezicht”. Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

11 Gebed

12 uit de Nieuwe Bijbelvertaling
Schriftlezing Romeinen 8: 22 – 27 uit de Nieuwe Bijbelvertaling

13 Romeinen 8 22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan.

14 24 In deze hoop zijn we gered
24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25 Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.

15 26 De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. 27 God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren.

16 Psalm 90: 7 en 8 7 Wend U tot ons, keer tot ons weder, Here, hoe lang nog zult Gij uw gelaat afkeren? Schenk ons het morgenrood van uw genade, dan prijzen wij voortaan uw grote daden. Vergun uw volk, na jarenlange druk, nu vele jaren zorgeloos geluk.

17 Psalm 90: 7 en 8 8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven en laat uw glans hun kinderen omgeven. Zie op ons neer met vriendelijke ogen. O God, bescherm ons in ons onvermogen. Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat.

18 Preek

19 Geduldig zuchten in de Heilige Geest
Romeinen 8, 23

20 Hoofdzinnen 22-27 23 - We wachten zuchtend,
24 - op de hoop die ons redt 25 - in volharding. 26 - De Geest helpt ons in onze zwakheid 26 - en pleit voor ons met woordloze zuchten. 27 - God weet!

21 Helpt Hij iedereen? Waarom helpt Hij ons?

22 De Heilige Geest helpt ons
1. Wij 2. zuchten 3. in afwachting

23 “Verheug u daarna over al het goede dat Hij u heeft gegeven
“Verheug u daarna over al het goede dat Hij u heeft gegeven. Vier feest met uw gezin en met alle Levieten en vreemdelingen die bij u wonen.” Deuteronomium 26, 11

24 In ons aardse lichaam hebben wij het vaak moeilijk… Wij willen … in ons nieuwe lichaam overgaan, … Daarvoor heeft God ons juist gemaakt en als onderpand heeft Hij ons de Heilige Geest gegeven. 2 Korintiërs 5, 5 Omgekeerd!

25 De Heilige Geest helpt ons
1. Wij 2. zuchten 3. in afwachting

26 2 soorten zuchten

27 “Jezus sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open! Marcus 7, 34

28 De Heilige Geest helpt ons
1. Wij 2. zuchten 3. in afwachting

29 “…zo zeker zal Christus … nogmaals verschijnen … om ieder te redden die verlangend naar Hem uitziet”
Hebreeën 9, 28

30 De Heilige Geest helpt ons
1. Wij 2. zuchten 3. in afwachting

31

32 Psalm 43: 3 en 4 3 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht.

33 Psalm 43: 3 en 4 4 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt.

34 Gebeden

35 Collectes Emeritikas Kerk ======================== Uit de emeritikas worden de pensioenen van de CG predikanten betaald.

36 Geloofsbelijdenis (tekst Charles Groot)
Melodie: Hoor de eng’len zingen… 1 Ik geloof in God de Vader Die almachtig, wijs en goed aard’ en hemel heeft geschapen vorm en kleur in overvloed. …..

37 ….. Die de stilte heeft doorbroken en Zichzelf heeft uitgesproken in het vleesgeworden Woord opdat ieder naar Hem hoort. Dat is wat ik hier belijd: mijn geloof, mijn zekerheid.

38 2 Ik geloof in Jezus Christus Zoon van Mensen, Zoon van God, Die als Redder van de wereld werd gekruisigd, werd gedood. …..

39 ….. Maar Die opgestaan ten leven, hemelhoog nu is verheven, boven heerschappij en macht die ten onder wordt gebracht Dat is wat ik hier belijd: mijn geloof, mijn zekerheid.

40 3 Ik geloof in God de trooster, Die van oudsher, wereldwijd, overal Zijn volk vergadert en tot dienen toebereidt. …..

41 ….. Met Gods kinderen verbonden, In vergeving van mijn zonden mag ik op de jongste dag opstaan, leven met een lach. Dat is wat ik hier belijd: mijn geloof, mijn zekerheid.

42 Zegen te beantwoorden met

43


Download ppt "Zondag 28 juni 2015 middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google