De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Statuut van de startende leerkracht of ondersteunend personeel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Statuut van de startende leerkracht of ondersteunend personeel"— Transcript van de presentatie:

1 Statuut van de startende leerkracht of ondersteunend personeel
Infosessie 2 juni 2015

2 Inhoud Salarisbrief Vakantiegeld Eindejaarstoelage
Uitgestelde bezoldiging / werkloosheid TADD / VB Ziekte Omstandigheidsverlof/verlof wegens overmacht

3 Salarisbrief Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming stuurt u een betalingsuittreksel waarop de wijzigingen inzake betaling(en) worden samengevat. - telkens wanneer één van de elementen die uw wedde bepalen wijzigt - bij de betaling en de eventuele herziening van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage - bij de betaling van de uitgestelde bezoldiging. Hierop komen, vooral wanneer de wedde herzien werd, heel wat rubrieken, afkortingen en codes voor die elk een specifieke betekenis hebben. De meest gangbare afkortingen en codes worden op de keerzijde van het betalingsuittreksel kort toegelicht. Voor bijkomende vragen hierover kan u terecht bij het schoolsecretariaat, of

4 Digitale salarisbrief
Je kan ook kiezen voor een digitale salarisbrief. Deze ontvang je dan voor ELKE betaling. Vrijwillige keuze! (terugkeer naar papier is mogelijk) Via thuisbankieren bij banken aangesloten bij ISABEL; AXA, CBC, CPH, Deutsche Bank, Belfius, Fintro, BNP Paribas Fortis, ING, KBC, Keytrade Bank, Crelan, Recordbank Via zoomit-functie thuisbankieren Bijkomende info

5 Digitale salarisbrief wordt de standaard
Vanaf september 2015 krijgen heel wat onderwijscollega’s hun salarisbrief elektronisch via het ZOOMIT-systeem. Klanten van Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC die thuisbankieren krijgen die automatisch. Wil je dat niet, dan kan je je uitschrijven. Klanten van AXA, CBC, CPH, Crelan, Deutsche Bank, Fintro, Hello Bank, Keytrade en Record Bank kiezen zelf of ze een elektronische salarisbrief willen ontvangen. De andere banken zijn voorlopig nog niet toegetreden tot het ZOOMIT-systeem. Hun klanten krijgen hun salarisbriefje wel nog op papier.

6 Digitale salarisbrief

7 Salarisbrief Voorbeeld van een salarisbrief
Bij een herziening van uw salaris wordt de salarisbrief aangevuld met één of meer bijlagen waarop het detail van deze berekening voorkomt

8 Salarisbrief: geldelijke anciënniteit
Onderwijsdiensten Andere diensten: bv. openbare diensten aanvragen via formulier Diensten als werknemer en zelfstandige goedgekeurd als NE in relatie met specialiteit of ambt, zie website Algemeen: min. leeftijd weddeschaal; 1ste van maand volgend op verjaardag tenzij verjaardag valt op 1ste van de maand Tijdelijke onderwijsdiensten: van <datum> tot <datum> (max.300d) x 1,2 verlofbonificatie Diensten voor min. leeftijd × 0,2 verlofbonificatie Vastbenoemde onderwijsdiensten: enkel volledige maanden tellen mee idem voor openbare diensten NE: van <datum> tot <datum> .max. 10 jaar

9 Salarisbrief: opdrachtbreuk
teller: gepresteerde uren/week noemer: minimum vereist aantal uren voor FT Ondersteunend personeel (opvoeder, adm. medewerker) 36u Basisonderwijs 24u / Buitengewoon basisonderwijs 22u Secundair onderwijs: Graad AV/TV/KV PV 1ste 22 2de 21 (20 indien ≥ 0.5 in 3de gr.) 29 3de 20

10 Salarisbrief: betaalwijze
Tijdelijken aangesteld van datum tot datum = Betaling per dag ( F=01, zie schoollisting) x / 360 BJW (met beperking tot 300 dagen eind juni) Tijdelijken aangesteld voor volledig schooljaar: Betaling per maand ( F=02, zie schoollisting) maandwedde = 1/12 jaarwedde

11 vakantiegeld rechthebbenden: vastbenoemd en tijdelijken in hoofdambt
uitbetaling op 26 mei 2015 referentieperiode: het voorafgaand kalenderjaar = vanaf 1/1/2014 tot 31/12/2014 voorwaarde: bezoldiging in referentiejaar telt mee : onbezoldigd bevallingsverlof tijdelijken wachtgeld TBS ziekte, TBS voorafgaand… bedrag: vanaf 2014: Raamakkoord

12 vakantiegeld: aanvullend vakantiegeld schoolverlaters
rechthebbenden: afgestudeerden in 2014 voorwaarden: < 25 jaar op 31/12 van het referentiejaar (= 31/12/2014) uiterlijk in dienst 4 maanden na behalen diploma of verlaten school berekening: pro rata opdracht bij 1ste indiensttreding referentie periode: 1/1 – vooravond 1ste indiensttreding aanvraag: formulier bij personeelsadministratie betaling met de wedde van mei

13 voorbeeld aanvullend vakantiegeld schoolverlaters
Kleuteronderwijzer geboren op 27/03/1993 komt in dienst in onderwijs op 1/9/2014 voor een opdracht van 22/24 met diploma afgeleverd op 17 juni 2014. Personeelslid kreeg voor periode 1/9/2014 tot 31/12/2014 een netto-vakantiegeld van 348,08 euro uitbetaald op 26 mei 2015. Door het indienen van formulier aanvullend vakantiegeld werd er op 29 mei 2015 extra vakantiegeld van 695,18 netto uitbetaald.

14 eindejaarstoelage rechthebbenden: vastbenoemden en tijdelijken
in hoofdambt referentieperiode:  vastbenoemd: 1/1 tot 30/9  tijdelijken: voorafgaand schooljaar voorwaarde: bezoldiging in referentieperiode (! onbezoldigd bevallingsverlof en ziekteverlof tijdelijken wordt aanzien als bezoldigd) bedrag: pro rata [vast gedeelte + 2,5% geïndex. (brutojaarwedde + H/S) oktober jaar van betaling]

15 Uitgestelde bezoldiging=UB
Geen recht op UB: prestaties bezoldigd als bijambt personeelsleden die hun loopbaan onderbreken personeelsleden die tijdens zomervakantie NE verwerven. juli: referentieperiode 1/9 tot 31/12 120 dagen x 0,2 = 24/30 augustus: referentieperiode 1/1 tot 30/6 180 dagen x 0,2 = 36/30 Totaal: 60 dagen = 2 maand

16 Voorbeeld uitgestelde bezoldiging
Onderwijzer geboren op 21/10/1992 komt in dienst in onderwijs op 1/9/2013 voor een opdracht van 22/22 Personeelslid kreeg van 1/9/2013 tot 30/06/2014 een netto-maandsalaris van 1544,58 euro uitbetaald. Personeelslid kreeg volgende UB 1240,85 einde juli 2014 1865,46 einde augustus 2014

17 Werkloosheidsuitkering
Recht op volledige UB in juli en augustus: alle tijdelijke personeelsleden die gedurende het volledige schooljaar een voltijdse onderwijsopdracht hadden Zij moeten zich pas op 1 september 2015 aanmelden bij hun werkloosheidsbureau met het formulier C4 onderwijs als zij op dat ogenblik geen nieuwe voltijdse tewerkstelling hebben. Recht op een onvolledige UB in juli en augustus die gedurende het voorbije schooljaar niet voltijds werkten of slechts 1 of meerdere kortere tewerkstellingen hadden Zij moeten zich vanaf het begin van de vakantie aanmelden bij hun werkloosheidsbureau met het formulier C4 onderwijs.

18 Hoe Werkloosheidsuiterking aanvragen?
Je uitbetalingsinstelling maakt een werkloosheidsdossier op en vraagt je uitkering aan bij de RVA. Beslist die dat je recht hebt op een uitkering, dan betaalt je uitbetalingsinstelling je uitkering. Je hoeft dus zelf geen contact op te nemen met de RVA. Er zijn 4 uitbetalingsinstellingen: Drie erkende vakbonden: Liberale vakbond Christelijke vakbond Socialistische vakbond Om gebruik te maken van de dienstverlening, betaal je lidgeld. Of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen als je niet aangesloten bent bij een vakbond. De dienstverlening is gratis.

19 Inschrijving VDAB U mag ook niet uit het oog te verliezen dat u zich bij de VDAB als werkzoekende moet inschrijven indien: Uw contract eindigt vóór 30 juni Inschrijven bij VDAB binnen de acht kalenderdagen na uw laatste werkdag Uw contract eindigt op 30 juni en u hebt geen nieuwe voltijdse tewerkstelling op 1 sept 2015 Tussen 1 en 8 september 2015 inschrijven bij de VDAB

20 Recht op TADD Berekening
= Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 720 dagen dienstanciënniteit 600 dagen effectief gepresteerd gespreid over tenminste 3 schooljaren per ambt

21 Recht op TADD 720 dagen/600 eff./ 3 schoolj.
Berekeningswijze (600 dagen): - effectieve prestaties tussen 1/9 en 30/6 - ook zaterdagen, zondagen, wettelijke verlofdagen, schoolvakanties zijn effectieve prestaties - binnen de aanstellingsperiode - telt niet mee : alle reglementaire dienstonderbrekingen (zv, ao, lbo tbspa, bevallingsverloven > 210 dagen) - indien < halftijdse opdracht: delen door 2 Meer info zie presentatie TADD en VB

22 Wat bij ziekte voor 1 dag:
voor het 1ste lesuur de school (directeur) verwittigen voor meerdere dagen: voor het 1s lesuur de school (directeur) verwittigen en pers 16 (per school) Formulier :http://ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?nr=160 vak I zelf invullen vak II door de dokter laten invullen aan school bezorgen Medisch attest (bestemd voor de controledienst) Formulier :http://ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?nr=159 vak I:door de behandelende geneesheer laten invullen (pas op met einddata) vak II: bij speciale aanvraag: zelf invullen vak III: steeds zelf invullen zelf opsturen naar controleorgaan

23 Wat bij ziekte Woning verlaten
De eerste 24u mag je de woning niet verlaten. (enkel bij bezoek aan dokter of apotheker – zorg dat je een bewijs hebt hiervan) Als de dokter het toelaat mag je de volgende dagen wel de woning verlaten. Controleer bij terugkeer steeds jouw brievenbus om te weten als de controlearts langskwam. Vrijwillige vervroegde hervatting - de directeur de dag vooraf op de hoogte brengen (kan ook per ) - de dag zelf moet het controleorgaan verwittigd worden van de vervroegde hervatting (door de personeelsdienst) Indien deze stappen niet gevolgd worden dan: - is het personeelslid niet verzekerd op weg naar school - is er geen rechtzetting (inkorting ziekteverlof) mogelijk Zie ook de omzendbrief:

24 Omstandigheidsverlof
Het omstandigheidsverlof wordt ingedeeld in twee “soorten”: · naar aanleiding van een gebeurtenis · voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten

25 Omstandigheidsverlof naar aanleiding van een gebeurtenis
Omstandigheidsverlof : verlof dat je kan krijgen naar aanleiding van een uitzonderlijke gebeurtenis. Dit verlof vraag je aan bij jouw directeur. Nadien bezorg je een uittreksel uit de huwelijksakte, de geboorteakte of het overlijdensbericht bij het schoolsecretariaat. Voor deze bewijzen kan je terecht bij de burgerlijke stand. Omstandigheidsverlof neem je op het ogenblik van de feiten of zo dicht mogelijk in de buurt ervan. Je mag het omstandigheidsverlof opsplitsen, maar dan wel in volle dagen.

26 Welke gebeurtenis en hoeveel werkdagen
huwelijk of afleggen verklaring wettelijke samenwoning van het personeelslid (uitz. administratief personeel recht op 4 dagen) 1 dag huwelijk van zoon of dochter van het personeelslid/echtgenoot/samenwonende partner huwelijk bloed- of aanverwant in de eerste graad die geen kind is of in de tweede graad van het personeelslid/echtgenoot/samenwonende partner 2 dagen de dag van het huwelijk Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote/partner (te nemen binnen 4 maanden na de geboorte) 10 dagen het overlijden van jouw echtgenoot/samenwonende partner of een bloed- of aanverwant in de eerste graad van het personeelslid/echtgenoot/samenwonende partner 4 dagen het overlijden van een bloed- of aanverwant in om het even welke graad van het personeelslid/samenwonende partner, die onder hetzelfde dak woont als het personeelslid het overlijden van een bloed- of aanverwant in de tweede graad van het personeelslid/samenwonende partner, die niet onder hetzelfde dak woont als het personeelslid

27 De graad van verwantschap
Familieschema    Neven en nichten 4de graad  Ooms en tantes 3de graad Grootouders en schoongrootouders 2de graad Ouders en schoonouders 1ste graad Zussen en schoonbroers Personeelslid (ik) Echtgenoot Samenwonende partner Broers en schoonzussen Kinderen en schoonkinderen Kleinkinderen

28 Omstandigheidsverlof voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten

29 Verlof wegens overmacht
Indien in jouw gezin plots iemand ziek wordt of betrokken is bij een ongeval kan jouw aanwezigheid thuis of in het ziekenhuis vereist zijn. In dit geval kan je verlof vragen aan jouw directeur. Opgelet: het moet gaan over personen met wie je onder hetzelfde dak woont: jouw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner een bloed- of aanverwant (ongeacht de graad) een opgenomen kind in het kader van adoptie of pleegvoogdij Dit uitzonderlijk verlof is beperkt tot maximum vier dagen per kalenderjaar

30 Verlof wegens overmacht
Op het medisch getuigschrift dat je bezorgt op school, moet uitdrukkelijk vermeld worden dat jouw aanwezigheid bij de voornoemde persoon absoluut vereist is. Tijdens dit verlof hebben personeelsleden recht op bezoldiging. Het verlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. Het opnemen van deze dagen heeft geen invloed op het pensioen.

31 DIEN HET NODIGE ATTEST ZO VLUG MOGELIJK IN
Algemene bepalingen bij het nemen van omstandigheidsverlof of verlof wegens overmacht - Het verlof moet steeds met volledige dagen genomen worden. (de woensdag telt voor een volledige dag) Ook als het personeelslid deeltijds werkt, wordt elke dag aangerekend. - Bij het bepalen van de dagen omstandigheidsverlof mag men het doel van deze vorm van verlof niet uit het oog verliezen. Het is namelijk gecreëerd om, wegens specifieke omstandigheden op specifieke dagen, afwezig te kunnen/moeten zijn. Het gaat hier om dagen waarop het personeelslid verondersteld wordt arbeidsprestaties te verrichten. Bijvoorbeeld: voor het huwelijk van het personeelslid (leraar, onderwijzer,…) in juli of augustus op een dag waarop niet moet gewerkt worden, kan later geen dag omstandigheidsverlof meer worden toegestaan. - Omstandigheidsverlof kan enkel bij een geboorte, huwelijk of overlijden binnen de familie. - Verlof wegens overmacht kan enkel als iemand van het gezin (inwonend) ziek is of betrokken is bij een ongeval. - Voor vormsel- of een lentefeest is geen verlof mogelijk. DIEN HET NODIGE ATTEST ZO VLUG MOGELIJK IN

32 Nalezen Deze presentatie op www.sint-rembert.be
Wedde-info onderwijspersoneel Omzendbrieven via wetwijs Uitgestelde bezoldiging : PERS/2004/07 Bekwaamheidsbewijzen = BBSO Info voor wie werkt of wil werken in onderwijs Collectieve hospitalisatieverzekering (ethias) De bezoldiging van tijdelijke personeelsleden van het onderwijs Lerarendirect Je verdiende loon

33


Download ppt "Statuut van de startende leerkracht of ondersteunend personeel"

Verwante presentaties


Ads door Google