De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Statuut van de startende leerkracht Infosessie 5 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Statuut van de startende leerkracht Infosessie 5 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Statuut van de startende leerkracht Infosessie 5 juni 2012

2 2 Inhoud •Salarisbrief •Vakantiegeld •Eindejaarstoelage •Uitgestelde bezoldiging / werkloosheid •TADD / VB •Ziekte •Omstandigheidsverlof/verlof wegens overmacht

3 3 Salarisbrief •Telkens wanneer één van de elementen die uw wedde bepalen, wijzigt, zendt het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming u een document waarop deze wijzigingen inzake betaling(en) worden samengevat. Dit is het betalingsuittreksel. U ontvangt tevens een betalingsuittreksel bij de betaling en de eventuele herziening van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage, alsook bij de betaling van de uitgestelde bezoldiging. •Op het betalingsuittreksel komen, vooral wanneer de wedde herzien werd, rubrieken, afkortingen en codes voor die elk een specifieke betekenis hebben. De meest gangbare afkortingen en codes worden op de keerzijde van het betalingsuittreksel kort toegelicht. •Voor bijkomende vragen aangaande de gegevens die op uw betalingsuittreksel worden vermeld, kan u terecht bij het schoolsecretariaat, 050 23 15 68 of personeelsadministratie@sint- rembert.be

4 4 De Salarisbrief online •Vanaf mei 2009 een digitale salarisbrief voor ELKE betaling •Vrijwillige keuze! (terugkeer naar papier is mogelijk) •Via thuisbankieren bij banken aangesloten bij ISABEL; AXA, CBC, Centea, CPH Bank, Deutsche Bank, Belfius, Fintro, BNP Paribas Fortis, ING, KBC, Keytrade Bank, Landbouwkrediet/Crédit Agricole, Recordbank •Via zoomit-functie thuisbankieren •Bijkomende info www.ond.vlaanderen.be/wedde/esbwww.ond.vlaanderen.be/wedde/esb

5 Salarisbrief •Voorbeeld van een salarisbriefVoorbeeld van een salarisbrief •Bij een herziening van uw salaris wordt de salarisbrief aangevuld met één of meer bijlagen waarop het detail van deze berekening voorkomt bijlagen 5

6 6 Salarisbrief: geldelijke anciënniteit •Onderwijsdiensten •Andere diensten: bv. openbare diensten aanvragen via formuliervia formulier •Diensten als werknemer en zelfstandige goedgekeurd als NE in relatie met specialiteit of ambt, zie websitewebsite •Algemeen: –min. leeftijd weddeschaal;min. leeftijd weddeschaal –1ste van maand volgend op verjaardag tenzij verjaardag valt op 1ste van de maand •Tijdelijke onderwijsdiensten: •van tot (max.300d) x 1,2 verlofbonificatie •Diensten voor min. leeftijd × 0,2 verlofbonificatie •Vastbenoemde onderwijsdiensten: •enkel volledige maanden tellen mee •idem voor openbare diensten •NE: van tot.max. 10 jaar

7 7 Salarisbrief: opdrachtbreuk –teller –teller: gepresteerde uren/week –noemer –noemer:minimum vereist aantal uren voor FT GraadAV/TV/KVPV 1ste 2222 2de21 (20 indien ≥ 0.5 in 3 de gr.) 29 3de2029

8 8 Salarisbrief: betaalwijze •Tijdelijken aangesteld van datum tot datum = –Betaling per dag ( F=01, zie schoollisting) –x / 360 BJW (met beperking tot 300 dagen eind juni) •Tijdelijken aangesteld voor volledig schooljaar: –Betaling per maand ( F=02, zie schoollisting) –maandwedde = 1/12 jaarwedde

9 9 vakantiegeld • rechthebbenden: vastbenoemd en tijdelijken in hoofdambt • uitbetaling op 20 juni 2012 • referentieperiode: het voorafgaand kalenderjaar =vanaf 1/1/2011 tot 31/12/2011 • voorwaarde: bezoldiging in referentiejaar –! –! onbezoldigd bevallingsverlof tijdelijken –! –! wachtgeld TBS ziekte, TBS voorafgaand… • bedrag: vanaf 2011: 92% geïndex. maandwedde maart vakantiejaar

10 10 vakantiegeld: aanvullend vakantiegeld schoolverlaters  rechthebbenden: leerkrachten die voor de 1 ste maal in het onderwijs lesgeven  voorwaarden:  < 25 j oud op 31/12 van het referentiejaar  uiterlijk in dienst 4 maanden na behalen diploma, of verlaten school  berekening: pro rata opdracht bij 1 ste indiensttreding  referentie periode: 1/1 – vooravond 1 ste indiensttreding  aanvraag: formulier bij personeelsadministratie formulier  betaling met de wedde van juni

11 voorbeeld aanvullend vakantiegeld schoolverlaters •Leraar(12/8/1988) komt in dienst in onderwijs op 1/9/2009 met diploma afgeleverd op 25 juni 2009. • Leraar krijgt voor periode 1/9/2009 tot 31/12/2009 een netto-vakantiegeld van 298,38 euro. •Door het indienen van formulier aanvullend vakantiegeld wordt er einde juni extra vakantiegeld van 595,94 netto uitbetaald. 11

12 12 eindejaarstoelage •rechthebbenden: vastbenoemden en tijdelijken in hoofdambt •referentieperiode: –  vastbenoemd: 1/1 tot 30/9 –  tijdelijken: voorafgaand schooljaar •voorwaarde: bezoldiging in referentieperiode –! onbezoldigd bevallingsverlof & ziekteverlof tijdelijken •bedrag: pro rata [vast gedeelte + 2,5% geïndex. (brutojaarwedde + H/S) oktober jaar van betaling]

13 13 Uitgestelde bezoldiging=UB Geen recht op UB: •prestaties bezoldigd als bijambt •personeelsleden die hun loopbaan onderbreken •personeelsleden die tijdens zomervakantie NE verwerven. •juli: referentieperiode 1/9 tot 31/12 •120 dagen x 0,2 = 24/30 •augustus: referentieperiode 1/1 tot 30/6 •180 dagen x 0,2 = 36/30 Totaal: 60 dagen = 2 maand

14 14 Werkloosheidsuitkering •Recht op volledige UB: Tijdelijke personeelsleden die gedurende het volledige schooljaar 2011-2012 een voltijdse onderwijsopdracht hadden, hebben recht op een volledige UB in juli en augustus. Zij moeten zich pas op 1 september 2012 aanmelden bij hun werkloosheidsbureau met het formulier C4 onderwijs als zij op dat ogenblik geen nieuwe voltijdse tewerkstelling hebben. formulier C4 onderwijs •Recht op een onvolledige UB: Tijdelijke personeelsleden die gedurende het voorbije schooljaar niet voltijds werkten of slechts 1 of meerdere kortere tewerkstellingen hadden. Vanaf het begin van de vakantie melden zij zich aan bij hun werkloosheidsbureau met het formulier C4 onderwijs.formulier C4 onderwijs

15 Hoe Werkloosheidsuiterking aanvragen? •Er zijn 4 uitbetalingsinstellingen: •Drie erkende vakbonden: Liberale vakbond www.aclvb.be,Christelijke vakbond www.acv-online.be, Socialistische vakbond www.abvv.be Om gebruik te maken van de dienstverlening, betaal je lidgeld. www.aclvb.bewww.acv-online.bewww.abvv.be •Of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen als je niet aangesloten bent bij een vakbond. De dienstverlening is gratis.Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen •Je uitbetalingsinstelling maakt een werkloosheidsdossier op en vraagt je uitkering aan bij de RVA. Beslist die dat je recht hebt op een uitkering, dan betaalt je uitbetalingsinstelling je uitkering. Je hoeft dus zelf geen contact op te nemen met de RVA. 15

16 Inschrijving VDAB Gelieve ook niet uit het oog te verliezen dat u zich bij de VDAB als werkzoekende moet inschrijven indien: •Uw contract eindigt voor 30 juni Inschrijven bij VDAB binnen de acht kalenderdagen na uw laatste werkdagVDAB •Uw contract eindigt op 30 juni en geen nieuwe voltijdse tewerkstelling op 1 sept 2012 Tussen 1 en 8 september 2012 inschrijven bij de VDAB VDAB 16

17 17 Recht op TADD Berekening =Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur •720 dagen dienstanciënniteit •600 dagen effectief gepresteerd •gespreid over tenminste 3 schooljaren •per ambt

18 18 Recht op TADD 720 dagen/600 eff./ 3 schoolj. Berekeningswijze (600 dagen): •- effectieve prestaties tussen 1/9 en 30/6 •- ook zaterdagen, zondagen, wettelijke verlofdagen, schoolvakanties zijn effectieve prestaties •- binnen de aanstellingsperiode •- telt niet mee : alle reglementaire dienstonderbrekingen (zv, ao, lbo tbspa, bevallingsverloven > 210 dagen) •- indien < halftijdse opdracht: delen door 2

19 19 Recht op TADD voorbeeld •TADD personeelslid met opdracht van 10/22 telt 1000 dagen DA waarvan 300 dagen ziekteverlof. Hoeveel effectieve dagen presteerde dit personeelslid? •1000 d(diensten)-300d(ziekteverlof)=700d •700d:2 = 350 dagen effectieve prestaties •NIET 1000d:2 = 500d – 300d = 200d

20 20 Wat bij ziekte •voor 1 dag : voor het 1e lesuur de school (directeur) verwittigen •voor meerdere dagen : voor het 1e lesuur de school (directeur) verwittigen en pers 16 (per school) Formulier : http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/9246_bijlage2.dochttp://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/9246_bijlage2.doc vak I zelf invullen vak II door de dokter laten invullen aan school bezorgen Medisch attest (bestemd voor de controledienst) Formulier :http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/9246_bijlage1.dochttp://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/9246_bijlage1.doc vak I:door de behandelende geneesheer laten invullen (pas op met einddata) vak II: bij speciale aanvraag: zelf invullen vak III: steeds zelf invullen zelf opsturen naar controleorgaan •Vrijwillige vervroegde hervatting Wanneer je vroeger dan voorzien terugkomt uit ziekteverlof, moet je om correct te zijn, de volgende zaken respecteren: de directeur moet de dag vooraf op de hoogte gebracht worden. Dit kan ook per e-mail gebeuren. de dag zelf moet het controleorgaan verwittigd worden van de vervroegde hervatting (dit wordt door de personeelsdienst gedaan) Indien deze stappen niet gevolgd worden dan: is het personeelslid niet verzekerd op weg naar school moet het ziekteverlof doorgegeven worden naar het departement zoals het voorgeschreven werd door de arts en is er geen rechtzetting (inkorting ziekteverlof) mogelijk Zie ook de omzendbrief: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=9246http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=9246

21 21 Omstandigheidsverlof •Het omstandigheidsverlof wordt ingedeeld in twee “soorten”: •· naar aanleiding van een gebeurtenis •· voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten

22 22 Omstandigheidsverlof naar aanleiding van een gebeurtenis •Omstandigheidsverlof : verlof dat je kan krijgen naar aanleiding van een uitzonderlijke gebeurtenis. •Dit verlof vraag je aan bij jouw directeur. •Achteraf dien je dan een uittreksel uit de huwelijksakte, de geboorteakte of het overlijdensbericht in bij het schoolsecretariaat. Voor deze bewijzen kan je terecht bij de burgerlijke stand. •Omstandigheidsverlof neem je op het ogenblik van de feiten of zo dicht mogelijk in de buurt ervan. Je mag het omstandigheidsverlof opsplitsen, maar dan wel in volle dagen.

23 23 huwelijk of afleggen verklaring wettelijke samenwoning van het personeelslid (uitz. administratief personeel recht op 4 dagen) 1 dag huwelijk van zoon of dochter van het personeelslid/echtgenoot/samenwonende partner huwelijk bloed- of aanverwant in de eerste graad die geen kind is of in de tweede graad van het personeelslid/echtgenoot/samenwonende partner 2 dagen de dag van het huwelijk Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote/partner (te nemen binnen 4 maanden na de geboorte) 10 dagen het overlijden van jouw echtgenoot/samenwonende partner of een bloed- of aanverwant in de eerste graad van het personeelslid/echtgenoot/samenwonende partner 4 dagen het overlijden van een bloed- of aanverwant in om het even welke graad van het personeelslid/samenwonende partner, die onder hetzelfde dak woont als het personeelslid 2 dagen het overlijden van een bloed- of aanverwant in de tweede graad van het personeelslid/samenwonende partner, die niet onder hetzelfde dak woont als het personeelslid 1 dag Welke gebeurtenis en hoeveel werkdagen

24 24 Familieschema Neven en nichten 4 de graad Ooms en tantes 3 de graad Grootouders en schoongrootouders 2 de graad 4 de graadOuders en schoonouders 1 ste graad Zussen en schoonbroers 2 de graad Personeelslid (ik) Echtgenoot Samenwonende partner Broers en schoonzussen 2 de graad Kinderen en schoonkinderen 1 ste graad Kleinkinderen 2 de graad De graad van verwantschap

25 25 Omstandigheidsverlof voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten

26 26 Verlof wegens overmacht •Indien in jouw gezin plots iemand ziek wordt of betrokken is bij een ongeval kan jouw aanwezigheid thuis vereist zijn, maar ook elders, zoals in het ziekenhuis. •In dit geval kan je verlof vragen aan jouw directeur. Opgelet: het moet gaan over personen met wie je onder hetzelfde dak woont: –jouw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner –een bloed- of aanverwant (ongeacht de graad) –een opgenomen kind in het kader van adoptie of pleegvoogdij •Dit uitzonderlijk verlof is beperkt tot maximum vier dagen per kalenderjaar

27 27 Verlof wegens overmacht •Op het medisch getuigschrift dat dient voorgelegd te worden, moet uitdrukkelijk vermeld worden dat de aanwezigheid van het personeelslid bij één of meer van de voornoemde personen absoluut vereist is •Tijdens dit verlof hebben personeelsleden recht op bezoldiging. Het verlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. Het opnemen van deze dagen heeft geen invloed op het pensioen

28 28 Omstandigheidsverlof en het verlof wegens overmacht -Het verlof moet steeds met volledige dagen genomen worden. Dit betekent dat de woensdag telt voor een volledige dag. Ook als het personeelslid deeltijds werkt wordt elke dag aangerekend. -Bij het bepalen van de dagen omstandigheidsverlof mag men het doel van deze vorm van verlof niet uit het oog verliezen. Het is namelijk gecreëerd om, wegens specifieke omstandigheden op specifieke dagen, afwezig te kunnen/moeten zijn. Het gaat hier om dagen waarop het personeelslid verondersteld wordt arbeidsprestaties te verrichten. Bijvoorbeeld: voor het huwelijk van het personeelslid(leraar, onderwijzer,…) op een dag in juli of augustus waarop het normalerwijze geen onderwijsopdrachten moet uitoefenen, kan later geen dag omstandigheidsverlof meer worden toegestaan. -Omstandigheidsverlof kan enkel bij een geboorte, huwelijk of overlijden binnen de familie. -Verlof wegens overmacht, kan enkel als iemand van het gezin ziek is of betrokken is bij een ongeval. -Voor vormsel- of een lentefeest is geen verlof mogelijk DIEN HET NODIGE ATTEST ZO VLUG MOGELIJK IN

29 29 Nalezen •Deze presentatie op www.sint-rembert.bewww.sint-rembert.be •Wedde-info onderwijspersoneelWedde-info onderwijspersoneel •Omzendbrieven via wetwijswetwijs •Uitgestelde bezoldiging : PERS/2004/07PERS/2004/07 •Cumulatie : PERS/2005/21 PERS/2005/21 •Bekwaamheidsbewijzen = BBSOBekwaamheidsbewijzen = BBSO •Gids voor lerarenGids voor leraren •Collectieve hospitalisatieverzekering (ethias)Collectieve hospitalisatieverzekering (ethias) •De bezoldiging van tijdelijke personeelsleden van het onderwijsDe bezoldiging van tijdelijke personeelsleden van het onderwijs •LerarendirectLerarendirect •Je verdiende loonJe verdiende loon

30


Download ppt "Statuut van de startende leerkracht Infosessie 5 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google