De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling personeel secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs Terbeschikkingstelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling personeel secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs Terbeschikkingstelling."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling personeel secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs Terbeschikkingstelling Reaffectatie Wedertewerkstelling BUSO Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar

2 opleiding schoolsecretariaten Afkortingen TBS-OBter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking Rreaffectatie WTwedertewerkstelling VRCVlaamse reaffectatiecommissie RCreaffectatiecommissie BVR besluit van de Vlaamse regering OB omzendbrief

3 opleiding schoolsecretariaten Afkortingen (vervolg) GMOgemeenschapsonderwijs VWOvolwassenenonderwijs BLO buitengewoon basisonderwijs GSVOgesubsidieerd vrij onderwijs VEvereist bekwaamheidsbewijs OM/VEvereist door overgangsbepalingen VOvoldoende geacht OM/VOvoldoende geacht overgangsbepalingen

4 opleiding schoolsecretariaten Afkortingen ( vervolg ) PTpedagogische taken SG scholengemeenschap OBomzendbrief SGR scholengroep ( GMO ) IMInrichtende Macht/schoolbestuur FT voltijds

5 opleiding schoolsecretariaten TBSOB - R - WT DEEL IHETZELFDE AMBT DEEL IIVOORAF DEEL IIIDE TBS-OB DEEL IVREAFFECTATIE en WEDERTEWERKSTELLING DEEL VDE REAFFECTATIECOMMISSIES DEEL VIRECHTEN en PLICHTEN DEEL VIIBEZOLDIGING

6 opleiding schoolsecretariaten I. DECREET ONDERWIJS III van 9 april 1992 II. B.V.R. BETREFFENDE DE VERDELING VAN DE BETREKKINGEN, TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING, REAFFECTATIE, WEDERTEWERKSTELLING EN TOEKENNING VAN EEN WACHTGELD OF WACHTGELDTOELAGE van 29 april 1992 III. O.B. VAN 28 JULI 2003 BETREFFENDE DE WIJZIGINGEN AAN REAFFECTATIE/WEDERTWERKSTELLINGSREGELING IV. O.B. van 30 JUNI 2005 BETREFFENDE TERBESCHIKKING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING, REAFFECTATIE EN WEDERTEWERKSTELLING Praktische schikkingen

7 opleiding schoolsecretariaten Deel I HETZELFDE AMBT

8 opleiding schoolsecretariaten Hetzelfde ambt 1. Reaffectatie Principe: ambt van benoeming - BVR van 27 juni 1990(BUSO&BLO) - BVR van 21 december 1994(OV4) - leraar BGV OV3=leraar PV OV4 & 1°graad SO (lijst) - leraar BGV OV3<>leraar BGV OV2 - ondersteunend personeel

9 opleiding schoolsecretariaten Ander ambt 2. Wedertewerkstelling Elk ambt, behalve hetzelfde ambt waarvoor VE of VO mits akkoord Uitzondering:  godsdienstleraar

10 opleiding schoolsecretariaten Hetzelfde ambt van leraar BGV I. Hetzelfde vak van benoeming en van 30.6 met VE, VO, OM/VE, OM/VO II. Elk vak, behalve I, met als bekwaamheidsbewijs: VE III. Het vak, behalve I en II, met als bekwaamheidsbewijs: VO, OM/VO op voorwaarde: -vastbenoemd voor het vak -6 maand in de laatste 5jaar Gelijke salarisschaal + geldelijke anciënniteit

11 opleiding schoolsecretariaten Godsdienstleraar 1) Geen verplichting tot weder tewerkstelling voor de leraar naar het ander ambt van godsdienstleraar 2) Verplichtingen voor de godsdienstleraar naar het ander ambt (GSVO)

12 opleiding schoolsecretariaten GLSO NEDERLANDS-GODSDIENST VASTBENOEMD LERAAR ASV Tekort aan uren leraar ASV Als leraar ASV geen wtwverplichtingen t.o.v. godsdienstleraar VASTBENOEMD GODSDIENST Tekort aan uren godsdienst Als boventallig godsdienstleraar wtw naar leraar ASV mogelijk Enkel in GSVO

13 opleiding schoolsecretariaten Immuniteit of reaffectatievrij zijn op 1 september 30/6 vooraf 720 dagen over 3 schooljaren in hoofdambt

14 opleiding schoolsecretariaten Immuniteit Vanaf 1 September Anciënniteit los van leeftijd Vanaf de 1ste R.C.

15 opleiding schoolsecretariaten Deel II VOORAF TBS-OB

16 opleiding schoolsecretariaten Verdelen van opdrachten Hetzelfde ambt van vaste benoeming van 30.6 voorafgaand vb. leraar ASV Eenzelfde gepondereerd volume van hetzelfde ambt vb. 4u. leraar ASV

17 opleiding schoolsecretariaten Eenzelfde gepondereerd volume Leraar - Godsdienstleraar Leraar - Technisch - adviseur e.a. Benoemd - School A en School B

18 opleiding schoolsecretariaten Voorafgaande maatregelen  Per school (Gemeenschapsonderwijs)  Voor een IM en op het grondgebied van dezelfde gemeente (Gesubsidieerd Onderwijs) Min. van de F.T. Tijdelijken Voltijds benoemden met bijbetrekking Gereaffecteerden of wedertewerkgestelden

19 opleiding schoolsecretariaten Hetzelfde ambt: BGV hout 1.Verdeling opdrachten 1 en 1/2 betrekking hout voor 2 benoemden hout Een benoemde hout heeft VE voor bouw en neemt 1/2 bouw op. 2.Voorafgaande maatregelen 30 juni : 3 betrekkingen hout 2 benoemden(1VE) en 1 tijdelijke 1 sept:2 betrekkingen hout vallen weg. Tijdelijke niet meer in dienst 1 benoemde houdt betrekking

20 opleiding schoolsecretariaten Deel III TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING

21 opleiding schoolsecretariaten Oorzaken terbeschikkingstelling Aanwendingspercentage Telling leerlingen Beslissing Vlaamse Gemeenschap of Inrichtende Macht Terugzetting in rang Vrijwillig afzien van vaste benoeming in selectie- of bevorderingsambt

22 opleiding schoolsecretariaten Voorwaarden personeelsleden Vastbenoemd hoofdambt Wedde of weddetoelage genieten Een reglementair verlof Een afwezigheid Een andere terbeschikking

23 opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld Benoemd - F.T. - 22/22 Verlof voor verminderde prestaties en belast met 11/22 1 september: wegvallen F.T.  TBS-OB: 22/22 Terbeschikking wegens persoonlijke aangelegenheden of

24 opleiding schoolsecretariaten Wie wordt TBS-OB ? Binnen hetzelfde ambt Minste dienstanciënniteit en daarna ambtsanciënniteit.

25 opleiding schoolsecretariaten Alle diensten onderwijs vanaf de leeftijd 21 jaar: paramedisch personeel ondersteunend personeel sociaal personeel 24 jaar: bestuurs/onderwijzend 25 jaar: psychologisch/medisch/ orthopedagogisch

26 opleiding schoolsecretariaten Wie wordt TBS-OB ? Berekeningswijze: 1.gesubsidieerde/gefinancierde diensten 2.minder dan de helft is delen door 2 3.tijdelijke diensten is x 1,2 4.bezoldigd ziekteverlof 5.bezoldigd bevallingsverlof vóór (30 dagen) (tijdelijke diensten)

27 opleiding schoolsecretariaten Wie wordt TBS-OB ? 6.bevallingsverlof vanaf (volledig) 7.onbezoldigd ouderschapsverlof 8. alle dienstonderbrekingen gelijkgesteld met dienstactiviteit

28 opleiding schoolsecretariaten Deel IV REAFFECTATIEEN WEDERTEWERKSTELLING WEDERTEWERKSTELLING DOOR DE INRICHTENDE MACHTEN DOOR DE INRICHTENDE MACHTEN

29 opleiding schoolsecretariaten Reaffectatie en wedertewerkstelling door de inrichtende machten 1) Verplichte reaffectatie binnen I.M. 2) Vrijwillige wedertewerkstelling binnen I.M. 3) Verplichte reaffectatie vanuit RC van SG 4) Verplichte wedertewerkstelling vanuit RC SG 5) Beperkte vrije keuze van aanwerving in opgelegde volgorde 6) Reaffectatiecommissie SGR (GMO) 7) Vlaamse reaffectatiecommissie

30 opleiding schoolsecretariaten Reaffectatie en wedertewerkstelling door de inrichtende machten 1. School - IM 2. Bestendigheid 3. SGRC 4. Immuun 5. Niet-immuun

31 opleiding schoolsecretariaten Bestendigheid Principe: R of WT blijft behouden over de schooljaren heen ongeacht een wijziging van de opdracht van reaffectatie of wedertewerkstelling ongeacht een wijziging toestand vacant in niet-vacant en omgekeerd van de opdracht van reaffectatie of wedertewerkstelling

32 opleiding schoolsecretariaten Uitzondering principe Benoemd in A en VERPLICHT naar B. (bestendigheid) Einde in school B: (uitzondering) Verplichtingen van de IM van school B Gelijkwaardige betrekking in school C Opnieuw titularis in school A

33 opleiding schoolsecretariaten VACANT(02)NIET VACANT(01) Voorrang: Vacante betrekkingen op niet-vacante betrekkingen Per verplichting: IM Scholengemeenschap Scholengroep

34 opleiding schoolsecretariaten Deel V DE REAFFECTATIECOMMISSIES

35 opleiding schoolsecretariaten Werkzaamheden scholengemeenschap reaffectatiecommissie uiterlijk 15-9 Reaffectatie: Wedertewerkstelling: binnen de personeelscategorie Bezwaarschriften

36 opleiding schoolsecretariaten Werkzaamheden scholengroep(GMO) reaffectatiecommissie tot 15/09 per onderwijsniveau (2 SG) Reaffectatie : afzonderlijk buitengewoon paramedisch (BUSO en BLO) Wedertewerkstelling: - binnen de personeelscategorie en onderwijsniveau - over de categorieën en onderwijsniveaus Bezwaarschriften

37 opleiding schoolsecretariaten Vlaamse reaffectatiecommissie m.i.v. 7 oktober (VRC) Reaffecteren Wedertewerkstelling: 1) binnen de categorie 2) over de categorieën 3) over de niveaus Administratieve ondersteuning SG Bezwaarschriften

38 opleiding schoolsecretariaten Bezwaarschriften Binnen de 5 werkdagen Gemotiveerd Schort niet op Intrekken indien reglementair foutief Nieuwe toewijzing Afwijzen

39 opleiding schoolsecretariaten Deel VI RECHTEN EN PLICHTEN

40 opleiding schoolsecretariaten Niet aanvaarden van R of WT R.V.A.-grenzen Bezwaarschrift aanvaard + 58 jaar en naar andere IM Deeltijds beroepssecundair bij een andere IM, Buitengewoon onderwijs, VWO Al 80 % of 4/5 in drie instellingen Tot einde schooljaar andere volledige reaffectatie of wedertewerkstelling Afstand wachtgeld

41 opleiding schoolsecretariaten Wel aanvaarden van R of WT ander onderwijsniveau verlofstelsels (o.a. ziekteverlof) specifieke aanvullende lestijden Prestatiestelsel van de wedertewerkstelling!

42 opleiding schoolsecretariaten Afstand wachtgeld 1.Melding begin schooljaar 2.Voor een volledig schooljaar 3.Einde bij definitieve vacature 4.Pensioenrechten: 5 jaar 5.Behoud dienstanciënniteit

43 opleiding schoolsecretariaten R of WT en VERLOF 1. Verlof reeds toegestaan, wordt overgenomen. 2. Verlof bij een nieuwe IM, toestemming van de nieuwe IM. 3. Na “1.” aanvragen bij de nieuwe IM.

44 opleiding schoolsecretariaten Pedagogische taken Volledige ontstentenis van betrekking met deels een R of WT Gedeeltelijke ontstentenis van betrekking met geen of deels een R of WT In principe in instelling of IM van TBS-OB Naar rato van het volume van de opdracht waarvoor TBS-OB

45 opleiding schoolsecretariaten Sancties 1.ten onrechte TBS-OB door de IM: niet betalen tijdelijk personeelslid het terugvorderen aan IM 2.Plichten van het personeelslid TBS-OB 3. Niet aanvaarden nieuwe vaste benoemingen

46 opleiding schoolsecretariaten Deel VII BEZOLDIGING

47 opleiding schoolsecretariaten Volledig TBS-OB Twee jaar de laatste activiteitswedde Vanaf het derde jaar: elk jaar vermindering met 20 % Laagste bedrag: zoveel maal 1/30 van de laatste activiteitswedde als dienstjaren voor berekening pensioen Niet langer dan de duur van de diensten die voor het pensioen in aanmerking komen

48 opleiding schoolsecretariaten TBS-OB voor FT op jaar dienstanciënniteit met euro (bruto). Geen functie vanaf Wachtgeld aan 100%: tot anciënniteit: 15j 2. Wachtgeld aan 80%: tot anciënniteit: 15j 3. Wachtgeld aan 60%: tot anciënniteit: 15j

49 opleiding schoolsecretariaten Wachtgeld aan euro vanaf tot anciënniteit: 15j 5. Wachtgeld aan 0 euro vanaf

50 opleiding schoolsecretariaten Volledig TBS-OB met R of WT 3. Gedeeltelijk TBS-OB A. Ten minste de wedde die men als vastbenoemde zou genoten hebben B. Effectieve prestaties hoger dan “A.”: wedde als vastbenoemde + surplus

51 opleiding schoolsecretariaten Situatie I School A: GLSO nederlands TBS-OB voor FT leraar ASV 301 of gedeeltelijk TBS-OB School B: wedertewerkstelling: opvoeder 158 Bezoldiging: FT 301 als vastbenoemde

52 opleiding schoolsecretariaten Situatie II School A: TBS-OB opvoeder 158 School B: wedertewerkstelling: leraar ASV 301 Bezoldiging: School A: 158 als benoemde + surplus


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling personeel secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs Terbeschikkingstelling."

Verwante presentaties


Ads door Google