De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling personeel secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs Terbeschikkingstelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling personeel secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs Terbeschikkingstelling."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling personeel secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs Terbeschikkingstelling Reaffectatie Wedertewerkstelling BUSO Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar 2014-2015

2 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Afkortingen TBS-OBter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking Rreaffectatie WTwedertewerkstelling VRCVlaamse reaffectatiecommissie RCreaffectatiecommissie BVR besluit van de Vlaamse regering OB omzendbrief

3 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Afkortingen (vervolg) GMOgemeenschapsonderwijs VWOvolwassenenonderwijs BLO buitengewoon basisonderwijs GSVOgesubsidieerd vrij onderwijs VEvereist bekwaamheidsbewijs OM/VEvereist door overgangsbepalingen VOvoldoende geacht OM/VOvoldoende geacht overgangsbepalingen

4 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Afkortingen ( vervolg ) PTpedagogische taken SG scholengemeenschap OBomzendbrief SGR scholengroep ( GMO ) IMInrichtende Macht/schoolbestuur FT voltijds

5 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 TBSOB - R - WT DEEL IHETZELFDE AMBT DEEL IIVOORAF DEEL IIIDE TBS-OB DEEL IVREAFFECTATIE en WEDERTEWERKSTELLING DEEL VDE REAFFECTATIECOMMISSIES DEEL VIRECHTEN en PLICHTEN DEEL VIIBEZOLDIGING

6 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 I. DECREET ONDERWIJS III van 9 april 1992 II. B.V.R. BETREFFENDE DE VERDELING VAN DE BETREKKINGEN, TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING, REAFFECTATIE, WEDERTEWERKSTELLING EN TOEKENNING VAN EEN WACHTGELD OF WACHTGELDTOELAGE van 29 april 1992 III. O.B. VAN 28 JULI 2003 BETREFFENDE DE WIJZIGINGEN AAN REAFFECTATIE/WEDERTWERKSTELLINGSREGELING IV. O.B. van 30 JUNI 2005 BETREFFENDE TERBESCHIKKING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING, REAFFECTATIE EN WEDERTEWERKSTELLING Praktische schikkingen

7 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Deel I HETZELFDE AMBT

8 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Hetzelfde ambt 1. Reaffectatie Principe: ambt van benoeming - BVR van 27 juni 1990(BUSO&BLO) - BVR van 21 december 1994(OV4) - leraar BGV OV3=leraar PV OV4 & 1°graad SO (lijst) - leraar BGV OV3<>leraar BGV OV2 - ondersteunend personeel

9 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Ander ambt 2. Wedertewerkstelling Elk ambt, behalve hetzelfde ambt waarvoor VE of VO mits akkoord Uitzondering:  godsdienstleraar

10 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Hetzelfde ambt van leraar BGV I. Hetzelfde vak van benoeming en van 30.6 met VE, VO, OM/VE, OM/VO II. Elk vak, behalve I, met als bekwaamheidsbewijs: VE III. Het vak, behalve I en II, met als bekwaamheidsbewijs: VO, OM/VO op voorwaarde: -vastbenoemd voor het vak -6 maand in de laatste 5jaar Gelijke salarisschaal + geldelijke anciënniteit

11 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Godsdienstleraar 1) Geen verplichting tot weder tewerkstelling voor de leraar naar het ander ambt van godsdienstleraar 2) Verplichtingen voor de godsdienstleraar naar het ander ambt (GSVO)

12 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 GLSO NEDERLANDS-GODSDIENST VASTBENOEMD LERAAR ASV Tekort aan uren leraar ASV Als leraar ASV geen wtwverplichtingen t.o.v. godsdienstleraar VASTBENOEMD GODSDIENST Tekort aan uren godsdienst Als boventallig godsdienstleraar wtw naar leraar ASV mogelijk Enkel in GSVO

13 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Immuniteit of reaffectatievrij zijn op 1 september 30/6 vooraf 720 dagen over 3 schooljaren in hoofdambt

14 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Immuniteit Vanaf 1 September Anciënniteit los van leeftijd Vanaf de 1ste R.C.

15 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Deel II VOORAF TBS-OB

16 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Verdelen van opdrachten Hetzelfde ambt van vaste benoeming van 30.6 voorafgaand vb. leraar ASV Eenzelfde gepondereerd volume van hetzelfde ambt vb. 4u. leraar ASV

17 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Eenzelfde gepondereerd volume Leraar - Godsdienstleraar Leraar - Technisch - adviseur e.a. Benoemd - School A en School B

18 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Voorafgaande maatregelen  Per school (Gemeenschapsonderwijs)  Voor een IM en op het grondgebied van dezelfde gemeente (Gesubsidieerd Onderwijs) Min. van de F.T. Tijdelijken Voltijds benoemden met bijbetrekking Gereaffecteerden of wedertewerkgestelden

19 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Hetzelfde ambt: BGV hout 1.Verdeling opdrachten 1 en 1/2 betrekking hout voor 2 benoemden hout Een benoemde hout heeft VE voor bouw en neemt 1/2 bouw op. 2.Voorafgaande maatregelen 30 juni : 3 betrekkingen hout 2 benoemden(1VE) en 1 tijdelijke 1 sept:2 betrekkingen hout vallen weg. Tijdelijke niet meer in dienst 1 benoemde houdt betrekking

20 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Deel III TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING

21 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Oorzaken terbeschikkingstelling Aanwendingspercentage Telling leerlingen Beslissing Vlaamse Gemeenschap of Inrichtende Macht Terugzetting in rang Vrijwillig afzien van vaste benoeming in selectie- of bevorderingsambt

22 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Voorwaarden personeelsleden Vastbenoemd hoofdambt Wedde of weddetoelage genieten Een reglementair verlof Een afwezigheid Een andere terbeschikking

23 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Voorbeeld Benoemd - F.T. - 22/22 Verlof voor verminderde prestaties en belast met 11/22 1 september: wegvallen F.T.  TBS-OB: 22/22 Terbeschikking wegens persoonlijke aangelegenheden of

24 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Wie wordt TBS-OB ? Binnen hetzelfde ambt Minste dienstanciënniteit en daarna ambtsanciënniteit.

25 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Alle diensten onderwijs vanaf de leeftijd 21 jaar: paramedisch personeel ondersteunend personeel sociaal personeel 24 jaar: bestuurs/onderwijzend 25 jaar: psychologisch/medisch/ orthopedagogisch

26 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Wie wordt TBS-OB ? Berekeningswijze: 1.gesubsidieerde/gefinancierde diensten 2.minder dan de helft is delen door 2 3.tijdelijke diensten is x 1,2 4.bezoldigd ziekteverlof 5.bezoldigd bevallingsverlof vóór 1-5-91 (30 dagen) (tijdelijke diensten)

27 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Wie wordt TBS-OB ? 6.bevallingsverlof vanaf 1-5-91 (volledig) 7.onbezoldigd ouderschapsverlof 8. alle dienstonderbrekingen gelijkgesteld met dienstactiviteit

28 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Deel IV REAFFECTATIEEN WEDERTEWERKSTELLING WEDERTEWERKSTELLING DOOR DE INRICHTENDE MACHTEN DOOR DE INRICHTENDE MACHTEN

29 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Reaffectatie en wedertewerkstelling door de inrichtende machten 1) Verplichte reaffectatie binnen I.M. 2) Vrijwillige wedertewerkstelling binnen I.M. 3) Verplichte reaffectatie vanuit RC van SG 4) Verplichte wedertewerkstelling vanuit RC SG 5) Beperkte vrije keuze van aanwerving in opgelegde volgorde 6) Reaffectatiecommissie SGR (GMO) 7) Vlaamse reaffectatiecommissie

30 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Reaffectatie en wedertewerkstelling door de inrichtende machten 1. School - IM 2. Bestendigheid 3. SGRC 4. Immuun 5. Niet-immuun

31 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Bestendigheid Principe: R of WT blijft behouden over de schooljaren heen ongeacht een wijziging van de opdracht van reaffectatie of wedertewerkstelling ongeacht een wijziging toestand vacant in niet-vacant en omgekeerd van de opdracht van reaffectatie of wedertewerkstelling

32 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Uitzondering principe Benoemd in A en VERPLICHT naar B. (bestendigheid) Einde in school B: (uitzondering) Verplichtingen van de IM van school B Gelijkwaardige betrekking in school C Opnieuw titularis in school A

33 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 VACANT(02)NIET VACANT(01) Voorrang: Vacante betrekkingen op niet-vacante betrekkingen Per verplichting: IM Scholengemeenschap Scholengroep

34 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Deel V DE REAFFECTATIECOMMISSIES

35 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Werkzaamheden scholengemeenschap reaffectatiecommissie uiterlijk 15-9 Reaffectatie: Wedertewerkstelling: binnen de personeelscategorie Bezwaarschriften

36 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Werkzaamheden scholengroep(GMO) reaffectatiecommissie tot 15/09 per onderwijsniveau (2 SG) Reaffectatie : afzonderlijk buitengewoon paramedisch (BUSO en BLO) Wedertewerkstelling: - binnen de personeelscategorie en onderwijsniveau - over de categorieën en onderwijsniveaus Bezwaarschriften

37 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Vlaamse reaffectatiecommissie m.i.v. 7 oktober (VRC) Reaffecteren Wedertewerkstelling: 1) binnen de categorie 2) over de categorieën 3) over de niveaus Administratieve ondersteuning SG Bezwaarschriften

38 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Bezwaarschriften Binnen de 5 werkdagen Gemotiveerd Schort niet op Intrekken indien reglementair foutief Nieuwe toewijzing Afwijzen

39 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Deel VI RECHTEN EN PLICHTEN

40 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Niet aanvaarden van R of WT R.V.A.-grenzen Bezwaarschrift aanvaard + 58 jaar en naar andere IM Deeltijds beroepssecundair bij een andere IM, Buitengewoon onderwijs, VWO Al 80 % of 4/5 in drie instellingen Tot einde schooljaar andere volledige reaffectatie of wedertewerkstelling Afstand wachtgeld

41 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Wel aanvaarden van R of WT ander onderwijsniveau verlofstelsels (o.a. ziekteverlof) specifieke aanvullende lestijden Prestatiestelsel van de wedertewerkstelling!

42 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Afstand wachtgeld 1.Melding begin schooljaar 2.Voor een volledig schooljaar 3.Einde bij definitieve vacature 4.Pensioenrechten: 5 jaar 5.Behoud dienstanciënniteit

43 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 R of WT en VERLOF 1. Verlof reeds toegestaan, wordt overgenomen. 2. Verlof bij een nieuwe IM, toestemming van de nieuwe IM. 3. Na “1.” aanvragen bij de nieuwe IM.

44 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Pedagogische taken Volledige ontstentenis van betrekking met deels een R of WT Gedeeltelijke ontstentenis van betrekking met geen of deels een R of WT In principe in instelling of IM van TBS-OB Naar rato van het volume van de opdracht waarvoor TBS-OB

45 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Sancties 1.ten onrechte TBS-OB door de IM: niet betalen tijdelijk personeelslid het terugvorderen aan IM 2.Plichten van het personeelslid TBS-OB 3. Niet aanvaarden nieuwe vaste benoemingen

46 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Deel VII BEZOLDIGING

47 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 1. Volledig TBS-OB Twee jaar de laatste activiteitswedde Vanaf het derde jaar: elk jaar vermindering met 20 % Laagste bedrag: zoveel maal 1/30 van de laatste activiteitswedde als dienstjaren voor berekening pensioen Niet langer dan de duur van de diensten die voor het pensioen in aanmerking komen

48 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 TBS-OB voor FT op 1-9-2009 15 jaar dienstanciënniteit met 30.000 euro (bruto). Geen functie vanaf 1-9-2009 1. Wachtgeld aan 100%: 1-9-2009 tot 31-82011 anciënniteit: 15j 2. Wachtgeld aan 80%: 1-9-2011 tot 31-8-2012 anciënniteit: 15j 3. Wachtgeld aan 60%: 1-9-2012 tot 31-8-2013 anciënniteit: 15j

49 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 4. Wachtgeld aan 15.000 euro vanaf 1-9-2013 tot 31-8-2014 anciënniteit: 15j 5. Wachtgeld aan 0 euro vanaf 1-9-2024

50 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 2. Volledig TBS-OB met R of WT 3. Gedeeltelijk TBS-OB A. Ten minste de wedde die men als vastbenoemde zou genoten hebben B. Effectieve prestaties hoger dan “A.”: wedde als vastbenoemde + surplus

51 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Situatie I School A: GLSO nederlands TBS-OB voor FT leraar ASV 301 of gedeeltelijk TBS-OB School B: wedertewerkstelling: opvoeder 158 Bezoldiging: FT 301 als vastbenoemde

52 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015 Situatie II School A: TBS-OB opvoeder 158 School B: wedertewerkstelling: leraar ASV 301 Bezoldiging: School A: 158 als benoemde + surplus


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling personeel secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs Terbeschikkingstelling."

Verwante presentaties


Ads door Google