De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN + NE (buso) 2011 - 2012

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 2 Bekwaamheidsbewijzen

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 3 Bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  Basisdiploma  Nuttige ervaring  Bewijs van pedagogische bekwaamheid

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 4 Bekwaamheidsbewijzen: samenstelling Basisdiploma verschillende soorten : brevet, diploma, getuigschrift verschillende niveaus : HOLT, MA, HOKT, PBA, SO

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 5 Bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  Bewijs van pedagogische bekwaamheid  getuigschrift van pedagogische bekwaamheid  geaggregeerde voor het SO - groep 1 (GLSO)  geaggregeerde voor het SO - groep 2 (GHSO)  diploma van bachelor: secundair onderwijs, lager onderwijs en kleuteronderwijs  onderwijzer en kleuteronderwijzer  specifieke voor BUSO

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 6 Bepaling bevoegdheden  Ambten (OV1, 2 en 3)  wervingsambten : leraarASV&BGV, godsdler&ncz, kines, kinderv, logop,verpl, arts,orthop,psych,ergoth,mw  selectieambten : technisch adviseur, adjunct-directeur,  bevorderingsambten : technisch adviseur- coördinator, directeur

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 7 Bepaling bevoegdheden  Voor leraren bepaalt het BB  Vakken (leraar BGV OV3)  Bevoegd voor leraar ASV  Opleidingsvormen (OV2,OV3)

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 8 Categorieën: rechten en plichten  Vereiste bekwaamheidsbewijzen  Voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen  Andere bekwaamheidsbewijzen

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 9 Categorieën: rechten en plichten  Vereiste bekwaamheidsbewijzen  Voorwaarden : −basisdiploma = zelfde specialiteit als het vak −nuttige ervaring erkend voor het vak −BPB Voorbeeld : HSTO elektriciteit + BPB + 3 jaar NE elektriciteit = VE voor BGV elektriciteit

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 10 Categorieën: rechten en plichten  Niveau van diploma : Leraar ASV: GVSO - groep 1 Onderwijzer, … Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs; … PBA + BPB Licentiaat + BPB MA + BPB Leraar BGV : HOLT + BPB MA + BPB HOKT + BPB PBA + BPB HSO + BPB + 3 jaar NE

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 11 Categorieën: rechten en plichten  Aanstelling −alle vakken waarvoor VE  Bezoldiging − afhankelijk van diplomaniveau en ambt  Voorrang bij tijdelijke aanstelling −na 720 dagen dienstanciënniteit,waarvan 600 dagen effectief gepresteerd, gespreid over minstens 3 schooljaren (TADD)

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 12 Categorieën: rechten en plichten  Vaste benoeming : een recht én een plicht −benoeming mogelijk −geldt voor alle vakken waarvoor VE −rechten en plichten automatisch gekoppeld – school moet opdracht VB garanderen – personeelslid moet opdracht VB aanvaarden

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 13 Categorieën: rechten en plichten  Voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen  Voorwaarden : −basisdiploma verschillend van specialiteit van het vak −nuttige ervaring erkend voor het vak −onderwijzer en kleuteronderwijzer Voorbeeld : HSTO elektriciteit + BPB + 3 jaar NE mechanica = VO voor BGV mechanica

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 14 Categorieën: rechten en plichten  Niveau van diploma Leraar ASV : Ten minste PBA + BPB Kleuteronderwijzer GVSO - groep 1 ten minste MA + BPB Leraar BGV: Ten minste MA en PBA + BPB LSTO en LSBO + BPB + 6 jaar NE BPB + 9 jaar NE

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 15 Categorieën: rechten en plichten  Aanstelling −alle vakken waarvoor VO −school heeft keuze tussen VE en VO  Bezoldiging −afhankelijk van diplomaniveau en ambt −weddenschaal VO = VE

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 16 Categorieën: rechten en plichten  Voorrang bij tijdelijke aanstelling −na 720 dagen dienstanciënniteit (per vak), waarvan 600 dagen effectief gepresteerd, gespreid over minstens 3 schooljaren (TADD)  Vaste benoeming : een recht én een plicht −benoeming mogelijk −geldt enkel voor vak waarvoor benoemd met VO −beveiliging rechten en plichten - geen verplichting VO-vak te geven waarvoor niet VB - leraar kan geen VO-vak waarvoor niet VB opeisen

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 17 Categorieën: rechten en plichten  Voorbeeld Diploma PBA land- en tuinbouw + BPB VE voor BGV agrarische technieken Benoeming : 15 u BGV agrarische technieken (VE) 5 u BGV verkoop-en kantoortechn (VO) Benoeming geldt voor : BGV agrarische techn (VE) BGV verkoop-en kantoort (VO)

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 18 Categorieën: rechten en plichten  Andere bekwaamheidsbewijzen  basisdiploma (nog) niet in orde  NE (nog) niet in orde  BPB (nog) niet in orde Noodoplossing ! Aanstelling is slechts beperkt mogelijk

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 19 Categorieën: rechten en plichten  Bezoldiging −lagere bezoldiging dan VE of VO  Voorrang bij tijdelijke aanstelling −kan geen TADD verkrijgen  Vaste benoeming −onmogelijk

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 20 Speciale gevallen  Overgangsmaatregelen : 01-09-1990 : nieuw stelsel van bekwaamheidsbewijzenen weddenschalen 01-09-2002 : herstructurering van OV 3 Indien hierdoor een ongunstiger situatie ontstaat qua rubricering en/of qua weddenschaal : èvroegere rechten waarborgen d.m.v. OM en concordantie

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 21 Praktijk: BBSO on line  http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/ http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 22 Nuttige ervaring

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 23 Nuttige ervaring: inhoud Wat? Belang? Voor wie? Wat telt mee? Wat telt niet mee? Hoe wordt geteld? Welke documenten? Procedure? Draagwijdte? Feitelijke erkenning?

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 24 WAT ? n TIJD gedurende dewelke een personeelslid van het onderwijs als werknemer of als zelfstandige diensten heeft uitgeoefend BUITEN het onderwijs

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 25 WAT ? ook: diensten BINNEN het onderwijs maar: buiten categorie bestuurs- en onderwijzend personeel bv. Klerk wordt leraar TV dactylografie

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 26 BELANG ? n GELDELIJKE ANCIENNITEIT è maximum 10 jaar n BEKWAAMHEIDSBEWIJS è studiebewijs HSO : 3j NE è studiebewijs LSO : 6j NE è BPB + 9j NE ( VO - titel bij PV) è 3j NE ( ANDER bekw.bew. bij PV)

27 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 27 VOOR WIE ? n IN DE GELDELIJKE ANCIENNITEIT è leraar TV en/of PV è leraar KV : è hedendaagse dans, klassieke dans, samenspel è instellingen met TSO/BSO : è coördinator DBSO, directeur, adjunct- directeur, technisch adviseur-coördinator, technisch adviseur

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 28 VOOR WIE ? è middenschool met technische basisoptie en/of beroepsvoorbereidend leerjaar : directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur-coördinator, technisch adviseur è instelling voor BUSO : directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur-coördinator, technisch adviseur, leraar BGV

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 29 VOOR WIE ? n ALS BEKWAAMHEIDSBEWIJS è leraar TV en/of PV è leraar KV : hedendaagse dans, klassieke dans, samenspel è leraar beroepsgerichte vorming in BUSO è technisch adviseur è technisch adviseur-coördinator

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 30 WAT TELT MEE ? n Voltijdse en deeltijdse diensten è deeltijdse diensten moeten de helft of meer bedragen van een voltijdse functie n Diensten als werknemer binnen de periode van aanstelling è ziekte- of bevallingsverlof tellen mee

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 31 WAT TELT MEE ? n Bezoldigd en onderworpen aan RSZ-regeling è Ook : - stage van de jongeren - GECO, - TWW, BTK, DAC - ambtenaar - beroepsmilitair

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 32 WAT TELT MEE ? n Diensten gepresteerd tijdens grote vakantie è tijdelijke: afstand van uitgestelde bezoldiging è vastbenoemde: tbs/pa è uitzonderingen: tijd. of vb. oefent géén bijkomende activiteit uit tijdens de vakantie in vgl. met vorig schooljaar onderst. pers./ opvoed. hulppers./AMVDP-pers. (tijdelijk of vast benoemd) indien deze functie wordt voortgezet tijdens vakantie

33 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 33 WAT TELT MEE ? Voorbeeld 1 schooljaar: FT in onderwijs zomervakantie: 8 dagen privé èafstand uitgestelde bezoldiging of tbs/pa voor 8 dagen Voorbeeld 2 schooljaar: 5/20 onderwijs en 19/38 privé zomervakantie: 19/38 privé èGEEN afstand uitgestelde bezoldiging of tbs/pa

34 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 34 WAT TELT MEE ? n Diensten buiten het onderwijs tijdens een loopbaanonderbreking in het onderwijs è komen in aanmerking als NE voor het bekwaamheidsbewijs

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 35 WAT TELT NIET MEE ? nBepaalde diensten: è niet in orde met RSZ-regeling è tewerkstelling voor studenten è diensten onder leerovereenkomst è praktijkstages è bijscholing, nascholing, navorming, bedrijfsstage è vrijstelling van stempelcontrole nMilicien of burgerdienst

36 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 36 WAT TELT NIET MEE ? nDiensten buiten onderwijs tegelijk met prestaties in het onderwijs die méér dan de helft bedragen van een FT-ambt nDiensten in onderwijs tegelijk met ander FT- ambt in onderwijs nOutplacement nUitsluitend tijdens weekends en/of vakanties andere dan grote vakantie

37 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 37 WAT TELT NIET MEE ? nOpzegperiodes zonder prestaties nVolledige loopbaanonderbreking voor diensten buiten het onderwijs è tenzij zelfstandige of werknemer tijdens deze periode nOnderwijsdiensten (categorie bestuurs- en onderwijzend personeel) of als lesgever buiten het onderwijs

38 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 38 HOE WORDT GETELD ? n VOOR DE GELDELIJKE ANCIENNITEIT: è erkende NE è voltijdse en deeltijdse diensten (indien de helft of meer van een voltijdse functie) è vanaf minimumleeftijd weddenschaal è max. 10 jaar: na 1-11-1990 è van dag tot dag tellen

39 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 39 HOE WORDT GETELD ? n VOOR HET BEKWAAMHEIDSBEWIJS: è erkende NE è voltijdse en deeltijdse diensten (indien de helft of meer van een voltijdse functie) è géén minimumleeftijd è van dag tot dag tellen

40 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 40 HOE WORDT GETELD ? Voorbeeld 1 16-10-1995 t.e.m. 31-12-1995 werknemer 38/38 NE wordt goedgekeurd NE geldelijke anciënniteit + bekwaamheidsbewijs= 77 dagen = 2 maanden 17 dagen (resterende 17 dagen naar volgende periode)

41 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 41 HOE WORDT GETELD ? Voorbeeld 1 (vervolg) 15-03-1996 t.e.m. 30-04-1996 werknemer 38/38 NE wordt goedgekeurd NE geldelijke anciënniteit + bekwaamheidsbewijs = 47dagen = 1 maand 17 dagen saldo vorige periode + dit saldo = 34 dagen 1 maand 4 dagen Totaal = 4 maanden 4 dagen NE

42 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 42 HOE WORDT GETELD ? Voorbeeld 2 12-10-2000 t.e.m. 20-12-2000 werknemer privé 18/38 op 10-01-2001 in dienst in het onderwijs GEEN NE want deeltijdse diensten < helft FT-functie

43 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 43 HOE WORDT GETELD ? Voorbeeld 3 02-10-1998 t.e.m. 15-10-1998 werknemer 8/38 16-10-1998 t.e.m. 31-10-1998 werknemer 19/38 NE wordt goedgekeurd NE geldelijke anciënniteit + bekwaamheidsbewijs = 16 dagen op 10-01-2000 in dienst in het onderwijs op 01-02-2000 GA = 1 maand 8 dagen

44 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 44 HOE WORDT GETELD ? Voorbeeld 4 01-09-1999 t.e.m. 31-12-1999 werknemer 19/38 onderwijs 11/22 NE wordt goedgekeurd NE geldelijke anciënniteit +bekwaamheidsbewijs = 122 dagen = 4 maanden en 2 dagen

45 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 45 WELKE DOCUMENTEN ? n Diensten als werknemer n Diensten als zelfstandige n Diensten in het buitenland

46 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 46 WELKE DOCUMENTEN ? n PROBLEMEN ? è bedrijf in faling: curator vult attest in è bedrijf bestaat niet meer: - verklaring griffie rechtbank van koophandel - taakomschrijving door personeelslid è werkgever is niet bereid: inspectie van sociale wetten ( FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal overleg ) - vult attest in - afschrift van personeelsregister

47 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 47 PROCEDURE ? Zie bijlage 4 bij de cursus www.ond.vlaanderen.be/cursusschoolsecretariaten

48 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 48 DRAAGWIJDTE ? nOvergang wervingsambt naar selectie- of bevorderingsambt of van selectieambt naar bevorderingsambt : è waarbij NE geldig is voor bb en/of geldelijke anciënniteit GEEN nieuwe procedure nodig voorbeeld: leraar SO heeft NE voor TV/PV mechanica wordt technisch adviseur

49 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 49 DRAAGWIJDTE ? nOvergang naar andere opdracht zonder wijziging van specialiteit : GEEN nieuwe procedure nodig è NE geldt voor TV en PV binnen zelfde specialiteit è NE geldt voor KV en PV voor de specialiteiten hedendaagse dans, klassieke dans en samenspel

50 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 50 DRAAGWIJDTE ? è Vakrubricering verandert van TV/PV naar AV/KV NE blijft behouden indien binnen dezelfde specialiteit. è Verandering van studieniveau binnen zelfde specialiteit è Verandering van opleidingsvorm in BUSO binnen zelfde specialiteit è Verandering van onderwijsnet binnen zelfde specialiteit

51 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 51 DRAAGWIJDTE ? nOvergang naar andere opdracht met wijziging specialiteit WEL nieuwe procedure nodig ! Voorbeeld: leraar heeft NE voor mechanica en wordt volgend schooljaar belast met elektriciteit

52 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 52 DRAAGWIJDTE è Uitzonderingen: omwille van concordantie nijverheidstechnieken gezinstechnieken technologische opvoeding

53 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 53 DRAAGWIJDTE ? nOvergang van ambt zonder NE naar ambt met NE WEL procedure volgen! Voorbeeld: leraar AV wordt bevorderd tot technisch adviseur


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN."

Verwante presentaties


Ads door Google