De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Bekwaamheidsbewijzen prestatiestelsel gewoon secundair.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Bekwaamheidsbewijzen prestatiestelsel gewoon secundair."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Bekwaamheidsbewijzen prestatiestelsel gewoon secundair onderwijs

2 AgODi opleiding schoolsecretariaten inhoud 1.structuur secundair onderwijs 2.structuur hoger onderwijs: bachelor – master 3.bekwaamheidsbewijzen: samenstelling 4.bepaling bevoegdheden 5.categorieën: rechten en plichten 6.de praktijk 7.prestatiestelsel 8.gelijkgestelde uren 9.niet-Vlaamse studiebewijzen

3 AgODi opleiding schoolsecretariaten structuur secundair onderwijs  Sinds :  HBO 5 verpleegkunde  Secundair na secundair onderwijs (Se-n-se)  4 de graad BSO  3 de lj van de 3 de graad BSO

4 AgODi opleiding schoolsecretariaten structuur secundair onderwijs

5 AgODi opleiding schoolsecretariaten Structuur hoger onderwijs  vanaf graduele overstap  bachelor en master ipv. kandidaat, gegradueerde en licentiaat  bachelor:  Professioneel gericht bachelor  Academische bachelor

6 AgODi opleiding schoolsecretariaten  Professioneel gerichte bachelor −Beroepspraktijk −Uitstroom naar arbeidsmarkt −Bachelor in het onderwijs  Academische bachelor −Vooral doorstroming naar masteropleiding −Geen onderwijsbevoegdheid  master

7 AgODi opleiding schoolsecretariaten

8 AgODi opleiding schoolsecretariaten

9 AgODi opleiding schoolsecretariaten Structuur hoger onderwijs  hogeronderwijsregister:

10 AgODi opleiding schoolsecretariaten bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  Basisdiploma  Nuttige ervaring  Bewijs van pedagogische bekwaamheid  Artistieke ervaring

11 AgODi opleiding schoolsecretariaten bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  basisdiploma  Diploma van apotheker, licentiaat, doctor, master, professioneel gerichte bachelor  Studiebewijs van lager beroepssecundair onderwijs −Verschillende soorten: brevet, diploma, getuigschrift,… −Verschillende niveaus: HOLT, HOKT, SO,…

12 AgODi opleiding schoolsecretariaten bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  nuttige ervaring  Vak- of beroepservaring verworven buiten het onderwijs  Aanvraag vooral voor leraar TV en PV en voor technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator  Als noodzakelijk onderdeel van het bekwaamheidsbewijs  Voor berekening geldelijke anciënniteit

13 AgODi opleiding schoolsecretariaten bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  bewijs van pedagogische bekwaamheid  Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid  Geaggregeerde voor het SO – groep 1 (GLSO)  Geaggregeerde voor het SO – groep 2 (GHSO)  Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs  Onderwijzer en kleuteronderwijzer  Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs  Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs  Diploma van leraar uitgereikt door een specifieke lerarenopleiding

14 AgODi opleiding schoolsecretariaten bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  Vanaf ook diploma’s ivm. zorgverbreding, remedial teaching en buitengewoon onderwijs, zoals − bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs − bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren − voortgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs en remedial teaching −…

15 AgODi opleiding schoolsecretariaten bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  artistieke ervaring  In het kunstsecundair onderwijs  Voor kunstvakken en bijhorende praktische vakken  Voldoend geacht bekwaamheidsbewijs  Geen geldelijke anciënniteit!

16 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bepaling bevoegdheden  ambten  Wervingsambten: leraar, godsdienstleraar, begeleider, opvoeder, administratief medewerker  Selectieambten: technisch adviseur, adjunct- directeur, coördinator (centrum DBSO)  Bevorderingsambten: technisch adviseur- coördinator, directeur (ook van een autonome instelling centrum DBSO), beheerder

17 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bepaling bevoegdheden  voor leraren bepaalt het BB  Vakken (AV, TV, PV en KV)  Graden (1 ste, 2 de, 3 de en 4 de graad, Se-n-Se, HBO 5 )  Onderwijsvormen (ASO, KSO, TSO en BSO)

18 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten  vereiste bekwaamheidsbewijzen  voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen  andere bekwaamheidsbewijzen

19 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten  vereiste bekwaamheidsbewijzen  Voorwaarden: − basisdiploma = zelfde specialiteit als het vak − BPB voor SO − nuttige ervaring erkend voor het vak  Voorbeeld: −Master in de geologie + BPB = VE AV aardrijkskunde −HSTO Hotel + 3 jaar NE + BPB = VE PV en TV hotel

20 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten  niveau van diploma: −1 ste graad + 2 de graad BSO: – Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) – HOKT + BPB – Bachelor (PBA) + BPB – HSO + BPB + 3 jaar NE

21 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten −2 de gr. ASO, TSO en KSO en 3 de en 4 de gr. BSO, HBO 5 : – HOLT + BPB – Master + BPB – Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) – HOKT + BPB – Bachelor (PBA) + BPB – HSO + BPB + 3 jaar NE

22 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten − 3 de graad ASO, TSO en KSO en Se-n-Se: – HOLT + BPB – Master + BPB – HOKT + BPB – Bachelor (PBA) + BPB – HSO + BPB + 3 jaar NE

23 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten  aanstelling −Alle vakken waarvoor VE  bezoldiging −Afhankelijk van diplomaniveau, ambt en voor de leraar, van het vak, de graad en de onderwijsvorm  voorrang bij tijdelijke aanstelling −Na 720 dagen dienstanciënniteit, waarvan minstens 600 dagen effectief gepresteerd, gespreid over tenminste 3 schooljaren (TADD)

24 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten  vaste benoeming: een recht én een plicht −Benoeming mogelijk −Geldt voor alle vakken waarvoor VE −Rechten en plichten automatisch gekoppeld – School moet opdracht VB garanderen – Personeelslid moet opdracht VB aanvaarden

25 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten  voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen  Voorwaarden: −Basisdiploma verschillend van specialiteit van het vak −BPB + onderwijzer + kleuteronderwijs + bachelor in het onderwijs: lager en kleuteronderwijs −Erkende artistieke ervaring (KSO)  Voorbeeld: −Diploma ASO + BPB + 3 jaar NE mechanica = VO voor TV en PV mechanica −PBA autotechnologie + BPB = VO voor TV en PV elektriciteit

26 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten  niveau van diploma: −1 ste graad + 2 de graad BSO: – Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) – HOKT + BPB – Bachelor (PBA) + BPB – HSO + BPB + 3 jaar NE – LSO + BPB + 6 jaar NE – BPB + 9 jaar NE

27 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten −2 de gr. ASO, TSO en KSO en 3 de en 4 de gr. BSO en HBO 5 : – HOLT + BPB – Master + BPB – Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) – HOKT + BPB – Bachelor (PBA) + BPB – HSO + BPB + 3 jaar NE – LSO + BPB + 6 jaar NE – BPB + 9 jaar NE

28 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten −3 de graad ASO, TSO en KSO en Se-n-Se: – HOLT + BPB – Master + BPB – HOKT + BPB – Bachelor (PBA) + BPB – HSO + BPB + 3 jaar NE – LSO + BPB + 6 jaar NE – BPB + 9 jaar NE

29 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten  aanstelling −Alle vakken waarvoor VO −School heeft vrije keuze tussen VE en VO  bezoldiging −Afhankelijk van diplomaniveau, ambt en voor de leraar, van het vak, de graad en de onderwijsvorm −Salarisschaal VO = VE

30 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten  voorrang bij tijdelijke aanstelling −Na 720 dagen dienstanciënniteit (per vak), waarvan minstens 600 dagen effectief gepresteerd, gespreid over tenminste 3 schooljaren (TADD)  vaste benoeming −Benoeming mogelijk −Geldt enkel voor vak waarvoor benoemd met VO

31 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten −Beveiliging rechten en plichten: – Geen verplichting VO-vak te geven waarvoor geen VB – Leraar kan geen VO-vak opeisen waarvoor geen VB −Voorbeeld: – Diploma PBA Agro- en Biotechnologie + BPB » VE voor TV agrarische technieken, TV landbouw en TV tuinbouw » Opdracht en benoeming: 15u TV landbouw en 5u TV verkoop (VO) » Benoeming geldt voor TV landbouw en TV verkoop maar ook voor TV agrarische technieken en TV tuinbouw

32 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten  andere bekwaamheidsbewijzen  Basisdiploma (nog) niet in orde  BPB (nog) niet in orde  NE (nog) niet in orde  NOODOPLOSSING!  Aanstelling is slechts beperkt mogelijk: −Interim max. 97 dagen −> 97 dagen mits geen geschikte kand. met VE of VO (verklaring op eer) −Wanneer nog geen BPB behaald

33 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten  Bezoldiging: −Lagere bezoldiging dan VE en VO  Voorrang bij tijdelijke aanstelling −Kan geen TADD verkrijgen  Vaste benoeming −Niet mogelijk

34 AgODi opleiding schoolsecretariaten De praktijk  via elektronisch programma BBSO-on-line  van ambt naar diploma  van diploma naar ambt en voor de leraar  van vak naar diploma  van diploma naar vak  Opmerking: −Ten minste HOLT  ten minste master −Ten minste HOKT  ten minste PBA

35 AgODi opleiding schoolsecretariaten De praktijk  de salarisschaal bepalen:  wordt toegekend afhankelijk van het ambt  en voor de leraar, van de onderwijsvorm, de rubricering van de vakken, de graden en het diplomaniveau

36 AgODi opleiding schoolsecretariaten De praktijk: salarisberekening belastbaar inkomen -bedrijfsvoorheffing = NETTO salaris  Zie cursus bruto/netto salaris

37 AgODi opleiding schoolsecretariaten prestatiestelsel MinimumMaximum 1 ste graad Leraar AV, KV, TV, PV, Klassenraad, Klassendirectie, begeleider de graad Leraar AV, KV, TV, Klassenraad, Klassendirectie, begeleider Leraar PV de graad Leraar AV, KV, TV, Klassenraad, Klassendirectie, begeleider Leraar PV de graad BSO, Se- n-Se en HBO 5 Leraar AV, KV, TV, Klassenraad, Klassendirectie, begeleider Leraar PV

38 AgODi opleiding schoolsecretariaten Gelijkgestelde uren  uren die geen lesuren zijn:  Interne pedagogische begeleiding  Bijzonder pedagogische taken  Bijscholing  Inhaallessen  Klassenraad en klassendirectie  Seminarie  Taak- en functiedifferentiatie

39 AgODi opleiding schoolsecretariaten Gelijkgestelde uren  vakken die gelijkgesteld moeten worden:  AV exploratie  AV expressie  Av sociale activiteit  GOK-uren  Extra uren voor ICT-coördinatie  OKAN

40 AgODi opleiding schoolsecretariaten Gelijkgestelde uren  drie categorieën  BPT-uren, GOK-uren,…  Exploratie, expressie, sociale activiteit  Klassenraad en klassendirectie

41 AgODi opleiding schoolsecretariaten Gelijkgestelde uren  rubricering  BPT, GOK-uren −Zoals vak waarmee gelijkgesteld (AV, TV, PV, KV)  Exploratie, expressie, sociale activiteit −Altijd AV, ongeacht vak waarmee gelijkgesteld  Klassenraad en klassendirectie −Altijd AV, ongeacht vak waarmee gelijkgesteld

42 AgODi opleiding schoolsecretariaten Gelijkgestelde uren  bezoldiging en prestaties:  Gelijkstellen met één van de vakken/specialiteiten afhankelijk van het bekwaamheidsbewijs −Bezoldiging obv. gelijkstelling  Voorbeeld: −Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs met OE Engels – 1 ste graad: AV exploratie (Engels) – Prestatiestelsel: 22sten – Salarisschaal: 301

43 AgODi opleiding schoolsecretariaten Gelijkgestelde uren  opgelet bij TBS/OB:  Reaffecteren in uren waarmee gelijkgesteld  Voorbeeld: −Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs met OE Engels – 2 de graad: 5u AV exploratie (Engels) – Opdrachtbreuk: 5/21 – TBS/OB: reaffecteren voor AV Engels  Zie cursus TBS/OB

44 AgODi opleiding schoolsecretariaten Gelijkgestelde uren  gelijkstelling met Latijn, Grieks, Klassieke studiën en Antieke cultuur in de 1 ste graad indien GHSO Klassieke filologie:  BPT, GOK-uren: salarisschaal 501  Exploratie, expressie, sociale activiteiten: salarisschaal 301  Klassenraad en klassendirectie: salarisschaal 501

45 AgODi opleiding schoolsecretariaten Niet-Vlaamse studiebewijzen  conformiteitsattest  wat? −Professionele erkenning in de Europese Economische Ruimte van een erkend lerarendiploma  wie? −Onderdanen van de Europese Economische Ruimte, d.i. de 27 lidstaten van de Europese Unie + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen  hoe? −Erkenning door NARIC

46 AgODi opleiding schoolsecretariaten Niet-Vlaamse studiebewijzen  gelijkwaardigheiderkenning  wat? −Officiële bevestiging van de gelijkwaardigheid van 2 diploma’s  wie? −Iedereen in het bezit van een erkend niet-Vlaams studiebewijs −Uitzondering: – toegang tot beschermde beroepen, bijv. advocaat, arts,…

47 AgODi opleiding schoolsecretariaten Niet-Vlaamse studiebewijzen  hoe? −Erkenning door de Vlaamse minister van Onderwijs of zijn gemachtigde −Procedure via NARIC  voorbeelden:

48 AgODi opleiding schoolsecretariaten

49 AgODi opleiding schoolsecretariaten

50 AgODi opleiding schoolsecretariaten Niet-Vlaamse studiebewijzen  meer informatie:  NARIC-Vlaanderen Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) Afdeling Dienstverlening EVC Naric-Vlaanderen Hendrik Consciencegebouw – Toren C – 2 de verdieping Koning Albert II-laan BRUSSEL

51 AgODi opleiding schoolsecretariaten NIET-VLAAMSE STUDIEBEWIJZEN  OPGEPAST: taalvereisten  Europees Referentiekader voor Talen (ERK)  3 niveaus: A, B en C  Telkens 2 tussenniveaus: A1 en A2, B1 en B2, C1 en C2  Taalkennis bewijzen door −Bekwaamheidsbewijs −Taalexamen  zie cursus indiensttreding

52 AgODi opleiding schoolsecretariaten Nuttige links   


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Bekwaamheidsbewijzen prestatiestelsel gewoon secundair."

Verwante presentaties


Ads door Google