De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling personeel secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs Terbeschikkingstelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling personeel secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs Terbeschikkingstelling."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling personeel secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs Terbeschikkingstelling Reaffectatie Wedertewerkstelling BUSO Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar

2 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Afkortingen TBS-OBterbeschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking Rreaffectatie WTwedertewerkstelling VRCVlaamse reaffectatiecommissie RCreaffectatiecommissie

3 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Afkortingen (vervolg) GMOgemeenschapsonderwijs GSOgesubsidieerd onderwijs GSOOgesubsidieerd officieel onderwijs GSVOgesubsidieerd vrij onderwijs VEvereist bekwaamheidsbewijs OM/VEvereist door overgangsbepalingen VOvoldoende geacht OM/VOvoldoende geacht overgangsbepalingen

4 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Afkortingen ( vervolg ) PTpedagogische taken SG scholengemeenschap OBomzendbrief SGR scholengroep ( GMO ) IMInrichtende Macht

5 Cursus schoolsecretariaten schooljaar TBSOB - R - WT DEEL IHETZELFDE AMBT DEEL IIVOORAF DEEL IIIDE TBS-OB DEEL IVREAFFECTATIE en WEDERTEWERKSTELLING DEEL VDE REAFFECTATIECOMMISSIES DEEL VIRECHTEN en PLICHTEN DEEL VIIBEZOLDIGING

6 Cursus schoolsecretariaten schooljaar I. DECREET ONDERWIJS III van 9 april 1992 II. B.V.R. BETREFFENDE DE VERDELING VAN DE BETREKKINGEN, TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING, REAFFECTATIE, WEDERTEWERKSTELLING EN TOEKENNING VAN EEN WACHTGELD OF WACHTGELDTOELAGE van 29 april 1992 III. O.B. VAN 28 JULI 2003 BETREFFENDE DE WIJZIGINGEN AAN REAFFECTATIE/WEDERTWERKSTELLINGSREGELING IV. O.B. van 30 JUNI 2005 BETREFFENDE TERBESCHIKKING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING, REAFFECTATIE EN WEDERTEWERKSTELLING Praktische schikkingen

7 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Deel I HETZELFDE AMBT

8 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Hetzelfde ambt 1. Reaffectatie Principe: ambt van benoeming - BVR van 27 juni 1990(BUSO&BLO) - BVR van 21 december 1994(OV4) - leraar BGV OV3=leraar PV OV4 & 1°graad SO (lijst) - leraar BGV OV3<>leraar BGV OV2 - ondersteunend personeel

9 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Ander ambt 2. Wedertewerkstelling Elk ambt, behalve hetzelfde ambt waarvoor VE of VO mits akkoord Uitzondering:  godsdienstleraar

10 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Hetzelfde ambt van leraar BGV I. Hetzelfde vak van benoeming en van 30.6 met VE, VO, OM/VE, OM/VO II. Elk vak, behalve I, met als bekwaamheidsbewijs: VE III. Het vak, behalve I en II, met als bekwaamheidsbewijs: VO, OM/VO op voorwaarde: -vastbenoemd voor het vak -6 maand in de laatste 5jaar Gelijke salarisschaal

11 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Godsdienstleraar 1) Geen verplichting voor de leraar naar het ander ambt van godsdienstleraar 2) Verplichtingen voor de godsdienstleraar naar het ander ambt Enkel in GSVO

12 Cursus schoolsecretariaten schooljaar GLSO NEDERLANDS-GODSDIENST VASTBENOEMD LERAAR ASV Tekort aan uren niet-godsdienst Als leraar ASV geen verplichtingen t.o.v. godsdienst VASTBENOEMD GODSDIENST Tekort aan uren godsdienst Als godsdienstleraar naar leraar ASV Enkel in GSVO

13 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Immuniteit of reaffectatievrij zijn op 1 september 30/6 vooraf 720 dagen over 3 schooljaren in hoofdambt

14 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Immuniteit Vanaf 1 September Anciënniteit los van leeftijd Vanaf de 1ste R.C.

15 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Deel II VOORAF TBS-OB

16 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Verdelen van opdrachten Hetzelfde ambt van vaste benoeming van 30.6 voorafgaand vb. leraar ASV Eenzelfde gepondereerd volume van hetzelfde ambt vb. 4u. leraar ASV

17 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Eenzelfde gepondereerd volume Leraar - Godsdienstleraar Leraar - Technisch - adviseur e.a. Benoemd - School A en School B

18 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Voorafgaande maatregelen  Per school (Gemeenschapsonderwijs)  Voor een IM en op het grondgebied van dezelfde gemeente (Gesubsidieerd Onderwijs) Min. van de F.T. Tijdelijken Benoemden in bijbetrekking Gereaffecteerden of wedertewerkgestelden

19 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Hetzelfde ambt: BGV hout 1.Verdeling opdrachten 1 en 1/2 betrekking hout voor 2 benoemden hout Een benoemde hout heeft VE voor bouw en neemt 1/2 bouw op. 2.Voorafgaande maatregelen 30 juni : 3 betrekkingen hout 2 benoemden(1VE) en 1 tijdelijke 1 sept:2 betrekkingen hout vallen weg. Tijdelijke niet meer in dienst 1 benoemde houdt betrekking

20 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Deel III TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING

21 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Oorzaken terbeschikkingstelling Aanwendingspercentage Telling leerlingen Beslissing Vlaamse Gemeenschap of Inrichtende Macht Beslissing Medex of reïntegratie Terugzetting in rang Vrijwillig afzien van vaste benoeming in selectie- of bevorderingsambt

22 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Beslissing Medex Definitief ongeschikt Geschikt voor administratieve functie TBS-OB en wedertewerkstelling GEEN WT en na 1 jaar : op pensioen

23 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Reïntegratie procedure na arbeidsongeschiktheid van minstens vier weken en nog geen uitputting van ziekteverlof uitspraak van definitieve ongeschiktheid door huisarts formulier preventieadviseur/arbeidsgeneesheer beslissing : arbeidsongeschikt maar wel nog geschikt voor andere functie inrichtende macht moet personeelslid TBSOB stellen op de eerste van de maand volgend op beslissing

24 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Voorwaarden personeelsleden Vastbenoemd hoofdambt Wedde of weddetoelage genieten Een reglementair verlof Een afwezigheid Een andere terbeschikking

25 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Voorbeeld Benoemd - F.T. - 22/22 Verlof voor verminderde prestaties en belast met 11/22 1 september: wegvallen F.T.  TBS-OB: 22/22 Terbeschikking wegens persoonlijke aangelegenheden of

26 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Wie wordt TBS-OB ? Binnen hetzelfde ambt Minste dienst- en daarna ambtsanc. Voor alle ambten In het GMO en GSO

27 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Alle diensten onderwijs vanaf de leeftijd 21 jaar: paramedisch personeel ondersteunend personeel sociaal personeel 24 jaar: bestuurs/onderwijzend 25 jaar: psychologisch/medisch/ orthopedagogisch

28 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Wie wordt TBS-OB ? Berekeningswijze: 1.gesubsidieerde/gefinancierde diensten 2.minder dan de helft is delen door 2 3.tijdelijke diensten is x 1,2 4.bezoldigd ziekteverlof 5.bezoldigd bevallingsverlof vóór (30 dagen)

29 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Wie wordt TBS-OB ? 6.bevallingsverlof vanaf borstvoedingsverlof (tijdelijke vanaf ) 8.legerdienst vanaf vaste benoeming

30 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Deel IV REAFFECTATIEEN WEDERTEWERKSTELLING WEDERTEWERKSTELLING DOOR DE INRICHTENDE MACHTEN DOOR DE INRICHTENDE MACHTEN

31 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Reaffectatie en wedertewerkstelling door de inrichtende machten 1) Verplichte reaffectatie binnen I.M. 2) Vrijwillige wedertewerkstelling binnen I.M. 3) Verplichte reaffectatie vanuit RC van SG 4) Verplichte wedertewerkstelling vanuit RC SG 5) Beperkte vrije keuze van aanwerving in opgelegde volgorde 6) Reaffectatiecommissie SGR (GMO) 6) Vlaamse reaffectatiecommissie

32 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Reaffectatie en wedertewerkstelling door de inrichtende machten 1. School - IM 2. Bestendigheid 3. SGRC 4. Immuun 5. Niet-immuun

33 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Bestendigheid Principe: R of WT blijft behouden over de schooljaren heen ongeacht een daling (of stijging) van de opdracht van reaffectatie of wedertewerkstelling ongeacht een wijziging toestand vacant in niet-vacant en omgekeerd van de opdracht van reaffectatie of wedertewerkstelling

34 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Uitzondering principe Benoemd in A en VERPLICHT naar B. (bestendigheid) Einde in school B: (uitzondering) Verplichtingen van de IM van school B Gelijkwaardige betrekking in school C Opnieuw titularis in school A e.a.

35 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Voorrang: Vacante betrekkingen op niet-vacante betrekkingen Per verplichting: IM Scholengemeenschap Scholengroep

36 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Deel V DE REAFFECTATIECOMMISSIES

37 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Werkzaamheden scholengemeenschap reaffectatiecommissie uiterlijk 15-9 Reaffectatie: Wedertewerkstelling: binnen de personeelscategorie Bezwaarschriften

38 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Werkzaamheden scholengroep(GMO) reaffectatiecommissie tot 15/09 per onderwijsniveau Reaffectatie : afzonderlijk buitengewoon Wedertewerkstelling: - binnen de personeelscategorie en onderwijsniveau - over de categorieën en onderwijsniveaus Bezwaarschriften

39 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Vlaamse reaffectatiecommissie m.i.v. 7 oktober (VRC) Reaffecteren Wedertewerkstelling: 1) binnen de categorie 2) over de categorieën 3) over de niveaus Administratieve ondersteuning SG Bezwaarschriften

40 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Bezwaarschriften Binnen de 5 werkdagen Gemotiveerd Schort niet op Intrekken indien reglementair foutief Nieuwe toewijzing Afwijzen

41 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Deel VI RECHTEN EN PLICHTEN

42 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Niet aanvaarden van R of WT R.V.A.-grenzen Bezwaarschrift aanvaard + 58 jaar en naar andere IM Deeltijds beroepssecundair bij een andere IM, Buitengewoon, Sociale Promotie Al 80 % of 4/5 in drie instellingen Tot einde schooljaar andere volledige reaffectatie of wedertewerkstelling Afstand wachtgeld

43 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Wel aanvaarden van R of WT "BETER" onderwijsniveau Verlofstelsels (o.a. ziekteverlof) Onthaalonderwijs, gelijke onderwijskansen... Prestatiestelsel van de wedertewerkstelling

44 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Afstand wachtgeld 1.Melding begin schooljaar 2.Voor een volledig schooljaar 3.Einde bij definitieve vacature 4.Pensioenrechten: 5 jaar 5.Behoud administratieve anciënniteit 6.Bij volledige afstand wachtgeld: Geldelijke anciënniteit: 2 jaar

45 Cursus schoolsecretariaten schooljaar R of WT en VERLOF 1. Verlof reeds toegestaan, wordt overgenomen. 2. Verlof bij een nieuwe IM, toestemming van de nieuwe IM. 3. Na “1.” aanvragen bij de nieuwe IM.

46 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Pedagogische taken Volledige ontstentenis van betrekking met deels een R of WT Gedeeltelijke ontstentenis van betrekking met geen of deels een R of WT In principe in instelling of IM van TBS-OB Naar rato van het volume van de opdracht waarvoor TBS-OB

47 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Sancties 1.ten onrechte TBS-OB door de IM: niet betalen tijdelijk personeelslid het terugvorderen aan IM 2.Plichten van het personeelslid TBS-OB 3. Niet aanvaarden nieuwe vaste benoemingen

48 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Deel VII BEZOLDIGING

49 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Volledig TBS-OB Twee jaar de laatste activiteitswedde Vanaf het derde jaar: elk jaar vermindering met 20 % Laagste bedrag: zoveel maal 1/30 van de laatste activiteitswedde als dienstjaren voor berekening pensioen Niet langer dan de duur van de diensten die voor het pensioen in aanmerking komen

50 Cursus schoolsecretariaten schooljaar TBS-OB voor FT op jaar dienstanciënniteit met euro (bruto). Geen functie vanaf Wachtgeld aan 100%: tot anciënniteit: 15j 2. Wachtgeld aan 80%: tot anciënniteit: 15j 3. Wachtgeld aan 60%: tot anciënniteit: 15j

51 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Wachtgeld aan euro vanaf tot anciënniteit: 15j 5. Wachtgeld aan 0 euro vanaf

52 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Volledig TBS-OB met R of WT 3. Gedeeltelijk TBS-OB A. Ten minste de wedde die men als vastbenoemde zou genoten hebben B. Effectieve prestaties hoger dan “A.”: wedde als vastbenoemde boemerang voor hetgeen hoger ligt

53 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Situatie I School A: GLSO nederlands TBS-OB voor FT leraar ASV 301 of gedeeltelijk TBS-OB School B: wedertewerkstelling: opvoeder 158 Bezoldiging: FT 301 als vastbenoemde

54 Cursus schoolsecretariaten schooljaar Situatie II School A: TBS-OB opvoeder 158 School B: wedertewerkstelling: leraar ASV 301 Bezoldiging: School A: 158 als benoemde School B: (boemerang)


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling personeel secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs Terbeschikkingstelling."

Verwante presentaties


Ads door Google