De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terbeschikkingstelling Reaffectatie Wedertewerkstelling BUSO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terbeschikkingstelling Reaffectatie Wedertewerkstelling BUSO"— Transcript van de presentatie:

1 Terbeschikkingstelling Reaffectatie Wedertewerkstelling BUSO
Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar

2 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
Afkortingen TBS-OB terbeschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking R reaffectatie WT wedertewerkstelling VRC Vlaamse reaffectatiecommissie RC reaffectatiecommissie Cursus schoolsecretariaten schooljaar

3 Afkortingen (vervolg)
GMO gemeenschapsonderwijs GSO gesubsidieerd onderwijs GSOO gesubsidieerd officieel onderwijs GSVO gesubsidieerd vrij onderwijs VE vereist bekwaamheidsbewijs OM/VE vereist door overgangsbepalingen VO voldoende geacht OM/VO voldoende geacht overgangsbepalingen Cursus schoolsecretariaten schooljaar

4 Afkortingen ( vervolg )
PT pedagogische taken SG scholengemeenschap OB omzendbrief SGR scholengroep ( GMO ) IM Inrichtende Macht Cursus schoolsecretariaten schooljaar

5 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
TBSOB - R - WT DEEL I HETZELFDE AMBT DEEL II VOORAF DEEL III DE TBS-OB DEEL IV REAFFECTATIE en WEDERTEWERKSTELLING DEEL V DE REAFFECTATIECOMMISSIES DEEL VI RECHTEN en PLICHTEN DEEL VII BEZOLDIGING Cursus schoolsecretariaten schooljaar

6 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
I. DECREET ONDERWIJS III van 9 april 1992 II. B.V.R. BETREFFENDE DE VERDELING VAN DE BETREKKINGEN, TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING, REAFFECTATIE, WEDERTEWERKSTELLING EN TOEKENNING VAN EEN WACHTGELD OF WACHTGELDTOELAGE van 29 april 1992 III. O.B. VAN 28 JULI 2003 BETREFFENDE DE WIJZIGINGEN AAN REAFFECTATIE/WEDERTWERKSTELLINGSREGELING IV. O.B. van 30 JUNI 2005 BETREFFENDE TERBESCHIKKING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING, REAFFECTATIE EN WEDERTEWERKSTELLING Praktische schikkingen Cursus schoolsecretariaten schooljaar

7 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
Deel I HETZELFDE AMBT Cursus schoolsecretariaten schooljaar

8 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
Hetzelfde ambt 1. Reaffectatie Principe: ambt van benoeming - BVR van 27 juni 1990(BUSO&BLO) - BVR van 21 december 1994(OV4) - leraar BGV OV3=leraar PV OV4 & 1°graad SO (lijst) - leraar BGV OV3<>leraar BGV OV2 - ondersteunend personeel Cursus schoolsecretariaten schooljaar

9 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
Ander ambt 2. Wedertewerkstelling Elk ambt, behalve hetzelfde ambt waarvoor VE of VO mits akkoord Uitzondering: godsdienstleraar Cursus schoolsecretariaten schooljaar

10 Hetzelfde ambt van leraar BGV
I. Hetzelfde vak van benoeming en van 30.6 met VE, VO, OM/VE, OM/VO II. Elk vak, behalve I, met als bekwaamheidsbewijs: VE III. Het vak, behalve I en II, met als bekwaamheidsbewijs: VO, OM/VO op voorwaarde: -vastbenoemd voor het vak -6 maand in de laatste 5jaar Gelijke salarisschaal Cursus schoolsecretariaten schooljaar

11 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
Godsdienstleraar 1) Geen verplichting voor de leraar naar het ander ambt van godsdienstleraar 2) Verplichtingen voor de godsdienstleraar naar het ander ambt Enkel in GSVO Cursus schoolsecretariaten schooljaar

12 GLSO NEDERLANDS-GODSDIENST
VASTBENOEMD LERAAR ASV Tekort aan uren niet-godsdienst Als leraar ASV geen verplichtingen t.o.v. godsdienst VASTBENOEMD GODSDIENST Tekort aan uren godsdienst Als godsdienstleraar naar leraar ASV Enkel in GSVO Cursus schoolsecretariaten schooljaar

13 Immuniteit of reaffectatievrij zijn op 1 september
30/6 vooraf 720 dagen over 3 schooljaren in hoofdambt Cursus schoolsecretariaten schooljaar

14 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
Immuniteit Vanaf 1 September Anciënniteit los van leeftijd Vanaf de 1ste R.C. Cursus schoolsecretariaten schooljaar

15 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
Deel II VOORAF TBS-OB Cursus schoolsecretariaten schooljaar

16 Verdelen van opdrachten
Hetzelfde ambt van vaste benoeming van 30.6 voorafgaand vb. leraar ASV Eenzelfde gepondereerd volume van hetzelfde ambt vb. 4u. leraar ASV Cursus schoolsecretariaten schooljaar

17 Eenzelfde gepondereerd volume
Leraar - Godsdienstleraar Leraar - Technisch - adviseur e.a. Benoemd - School A en School B Cursus schoolsecretariaten schooljaar

18 Voorafgaande maatregelen
Per school (Gemeenschapsonderwijs) Voor een IM en op het grondgebied van dezelfde gemeente (Gesubsidieerd Onderwijs) Min. van de F.T. Tijdelijken Benoemden in bijbetrekking Gereaffecteerden of wedertewerkgestelden Cursus schoolsecretariaten schooljaar

19 Hetzelfde ambt: BGV hout
1. Verdeling opdrachten 1 en 1/2 betrekking hout voor 2 benoemden hout Een benoemde hout heeft VE voor bouw en neemt 1/2 bouw op. 2. Voorafgaande maatregelen 30 juni : 3 betrekkingen hout 2 benoemden(1VE) en 1 tijdelijke 1 sept : 2 betrekkingen hout vallen weg. Tijdelijke niet meer in dienst 1 benoemde houdt betrekking Cursus schoolsecretariaten schooljaar

20 TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING
Deel III TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING Cursus schoolsecretariaten schooljaar

21 Oorzaken terbeschikkingstelling
Aanwendingspercentage Telling leerlingen Beslissing Vlaamse Gemeenschap of Inrichtende Macht Beslissing Medex of reïntegratie Terugzetting in rang Vrijwillig afzien van vaste benoeming in selectie- of bevorderingsambt Cursus schoolsecretariaten schooljaar

22 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
Beslissing Medex Definitief ongeschikt Geschikt voor administratieve functie TBS-OB en wedertewerkstelling GEEN WT en na 1 jaar : op pensioen Cursus schoolsecretariaten schooljaar

23 Reïntegratie procedure
na arbeidsongeschiktheid van minstens vier weken en nog geen uitputting van ziekteverlof uitspraak van definitieve ongeschiktheid door huisarts formulier preventieadviseur/arbeidsgeneesheer beslissing : arbeidsongeschikt maar wel nog geschikt voor andere functie inrichtende macht moet personeelslid TBSOB stellen op de eerste van de maand volgend op beslissing Cursus schoolsecretariaten schooljaar

24 Voorwaarden personeelsleden
Vastbenoemd hoofdambt Wedde of weddetoelage genieten Een reglementair verlof Een afwezigheid Een andere terbeschikking Cursus schoolsecretariaten schooljaar

25 Voorbeeld Benoemd - F.T. - 22/22 Verlof voor verminderde prestaties
en belast met 11/22 of Terbeschikking wegens persoonlijke aangelegenheden 1 september: wegvallen F.T. TBS-OB: 22/22 Cursus schoolsecretariaten schooljaar

26 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
Wie wordt TBS-OB ? Binnen hetzelfde ambt Minste dienst- en daarna ambtsanc. Voor alle ambten In het GMO en GSO Cursus schoolsecretariaten schooljaar

27 Alle diensten onderwijs vanaf de leeftijd
21 jaar: paramedisch personeel ondersteunend personeel sociaal personeel 24 jaar: bestuurs/onderwijzend 25 jaar: psychologisch/medisch/ orthopedagogisch Cursus schoolsecretariaten schooljaar

28 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
Wie wordt TBS-OB ? Berekeningswijze: 1. gesubsidieerde/gefinancierde diensten 2. minder dan de helft is delen door 2 3. tijdelijke diensten is x 1,2 4. bezoldigd ziekteverlof 5. bezoldigd bevallingsverlof vóór (30 dagen) Cursus schoolsecretariaten schooljaar

29 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
Wie wordt TBS-OB ? 6. bevallingsverlof vanaf 7. borstvoedingsverlof (tijdelijke vanaf ) 8. legerdienst vanaf vaste benoeming Cursus schoolsecretariaten schooljaar

30 DOOR DE INRICHTENDE MACHTEN
Deel IV REAFFECTATIE EN WEDERTEWERKSTELLING DOOR DE INRICHTENDE MACHTEN Cursus schoolsecretariaten schooljaar

31 Reaffectatie en wedertewerkstelling door de inrichtende machten
1) Verplichte reaffectatie binnen I.M. 2) Vrijwillige wedertewerkstelling binnen I.M. 3) Verplichte reaffectatie vanuit RC van SG 4) Verplichte wedertewerkstelling vanuit RC SG 5) Beperkte vrije keuze van aanwerving in opgelegde volgorde 6) Reaffectatiecommissie SGR (GMO) 6) Vlaamse reaffectatiecommissie Cursus schoolsecretariaten schooljaar

32 Reaffectatie en wedertewerkstelling door de inrichtende machten
1. School - IM 2. Bestendigheid 3. SGRC 4. Immuun 5. Niet-immuun Cursus schoolsecretariaten schooljaar

33 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
Bestendigheid Principe: R of WT blijft behouden over de schooljaren heen ongeacht een daling (of stijging) van de opdracht van reaffectatie of wedertewerkstelling ongeacht een wijziging toestand vacant in niet-vacant en omgekeerd van de opdracht van reaffectatie of wedertewerkstelling Cursus schoolsecretariaten schooljaar

34 Uitzondering principe
Benoemd in A en VERPLICHT naar B. (bestendigheid) Einde in school B: (uitzondering) Verplichtingen van de IM van school B Gelijkwaardige betrekking in school C Opnieuw titularis in school A e.a. Cursus schoolsecretariaten schooljaar

35 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
Voorrang: Vacante betrekkingen op niet-vacante betrekkingen Per verplichting: IM Scholengemeenschap Scholengroep Cursus schoolsecretariaten schooljaar

36 DE REAFFECTATIECOMMISSIES
Deel V DE REAFFECTATIECOMMISSIES Cursus schoolsecretariaten schooljaar

37 Werkzaamheden scholengemeenschap reaffectatiecommissie uiterlijk 15-9
Wedertewerkstelling: binnen de personeelscategorie Bezwaarschriften Cursus schoolsecretariaten schooljaar

38 Werkzaamheden scholengroep(GMO) reaffectatiecommissie tot 15/09
per onderwijsniveau Reaffectatie : afzonderlijk buitengewoon Wedertewerkstelling: - binnen de personeelscategorie en onderwijsniveau - over de categorieën en onderwijsniveaus Bezwaarschriften Cursus schoolsecretariaten schooljaar

39 Vlaamse reaffectatiecommissie m.i.v. 7 oktober (VRC)
Reaffecteren Wedertewerkstelling: 1) binnen de categorie 2) over de categorieën 3) over de niveaus Administratieve ondersteuning SG Bezwaarschriften Cursus schoolsecretariaten schooljaar

40 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
Bezwaarschriften Binnen de 5 werkdagen Gemotiveerd Schort niet op Intrekken indien reglementair foutief Nieuwe toewijzing Afwijzen Cursus schoolsecretariaten schooljaar

41 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
Deel VI RECHTEN EN PLICHTEN Cursus schoolsecretariaten schooljaar

42 Niet aanvaarden van R of WT
R.V.A.-grenzen Bezwaarschrift aanvaard + 58 jaar en naar andere IM Deeltijds beroepssecundair bij een andere IM, Buitengewoon, Sociale Promotie Al 80 % of 4/5 in drie instellingen Tot einde schooljaar andere volledige reaffectatie of wedertewerkstelling Afstand wachtgeld Cursus schoolsecretariaten schooljaar

43 Wel aanvaarden van R of WT
"BETER" onderwijsniveau Verlofstelsels (o.a. ziekteverlof) Onthaalonderwijs, gelijke onderwijskansen... Prestatiestelsel van de wedertewerkstelling Cursus schoolsecretariaten schooljaar

44 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
Afstand wachtgeld 1. Melding begin schooljaar 2. Voor een volledig schooljaar 3. Einde bij definitieve vacature 4. Pensioenrechten: 5 jaar 5. Behoud administratieve anciënniteit 6. Bij volledige afstand wachtgeld: Geldelijke anciënniteit: 2 jaar Cursus schoolsecretariaten schooljaar

45 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
R of WT en VERLOF 1. Verlof reeds toegestaan, wordt overgenomen. 2. Verlof bij een nieuwe IM, toestemming van de nieuwe IM. 3. Na “1.” aanvragen bij de nieuwe IM. Cursus schoolsecretariaten schooljaar

46 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
Pedagogische taken Volledige ontstentenis van betrekking met deels een R of WT Gedeeltelijke ontstentenis van betrekking met geen of deels een R of WT In principe in instelling of IM van TBS-OB Naar rato van het volume van de opdracht waarvoor TBS-OB Cursus schoolsecretariaten schooljaar

47 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
Sancties 1. ten onrechte TBS-OB door de IM: niet betalen tijdelijk personeelslid het terugvorderen aan IM 2. Plichten van het personeelslid TBS-OB 3. Niet aanvaarden nieuwe vaste benoemingen Cursus schoolsecretariaten schooljaar

48 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
Deel VII BEZOLDIGING Cursus schoolsecretariaten schooljaar

49 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
1. Volledig TBS-OB Twee jaar de laatste activiteitswedde Vanaf het derde jaar: elk jaar vermindering met 20 % Laagste bedrag: zoveel maal 1/30 van de laatste activiteitswedde als dienstjaren voor berekening pensioen Niet langer dan de duur van de diensten die voor het pensioen in aanmerking komen Cursus schoolsecretariaten schooljaar

50 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
TBS-OB voor FT op 15 jaar dienstanciënniteit met euro (bruto). Geen functie vanaf 1. Wachtgeld aan 100%: tot anciënniteit: 15j 2. Wachtgeld aan 80%: tot 3. Wachtgeld aan 60%: tot Cursus schoolsecretariaten schooljaar

51 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
4. Wachtgeld aan euro vanaf tot anciënniteit: 15j 5. Wachtgeld aan 0 euro vanaf Cursus schoolsecretariaten schooljaar

52 2. Volledig TBS-OB met R of WT 3. Gedeeltelijk TBS-OB
A. Ten minste de wedde die men als vastbenoemde zou genoten hebben B. Effectieve prestaties hoger dan “A.”: wedde als vastbenoemde boemerang voor hetgeen hoger ligt Cursus schoolsecretariaten schooljaar

53 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
Situatie I School A: GLSO nederlands TBS-OB voor FT leraar ASV 301 of gedeeltelijk TBS-OB School B: wedertewerkstelling: opvoeder 158 Bezoldiging: FT 301 als vastbenoemde Cursus schoolsecretariaten schooljaar

54 Cursus schoolsecretariaten schooljaar 2012-2013
Situatie II School A: TBS-OB opvoeder 158 School B: wedertewerkstelling: leraar ASV 301 Bezoldiging: School A: 158 als benoemde School B: (boemerang) Cursus schoolsecretariaten schooljaar


Download ppt "Terbeschikkingstelling Reaffectatie Wedertewerkstelling BUSO"

Verwante presentaties


Ads door Google