De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. W.J. Quist

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. W.J. Quist"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. W.J. Quist
Ouderling: Anne Geurtsen Organist: Krijn van Veen

2 Gezang 460 Psalm 89 Opwekking 429 Psalm 33 Gezang 479 ELB 137 Deuteronomium 8: 1-20

3 Welkom en mededelingen
Mededeling van overlijden

4 1 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld,
Gezang 460: 1-3 1 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

5 2 Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe,
Gezang 460: 1-3 2 Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe, want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet moe. Looft uw Vader, looft uw Vader, tot uw laatste adem toe.

6 3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht.
Gezang 460: 1-3 3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht. Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht. Looft uw Heiland, looft uw Heiland, die het licht is in de nacht.

7 Stil gebed Votum en groet Welkom en mededelingen

8 het werk aan ons geschied. …
Psalm 89: 1, 7 1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.

9 …Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
Psalm 89: 1, 7 …Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

10 dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Psalm 89: 1, 7 7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.

11 zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort,
Psalm 89: 1, 7 Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wand’len voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

12 Aanvangstekst Fil 4: 19 Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.

13 Gebed

14 Eerste schriftlezing We lezen uit de Bijbel Deuteronomium 8: 1-6

15 Deuteronomium 8:1-6 1 Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen.

16 Deuteronomium 8:1-6 2 Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet.

17 Deuteronomium 8:1-6 3 U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.

18 Deuteronomium 8:1-6 4 Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5 Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt.

19 Deuteronomium 8:1-6 6 Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.

20 als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt,
Opwekking 429 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg, 2x

21 1. Al moet ik door de wildernis - Hij leidt mij.
Opwekking 429 1. Al moet ik door de wildernis - Hij leidt mij. Hij toont mij een rivier in de woestijn. Alles zal ooit vergaan maar zijn liefde blijft bestaan en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

22 als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt,
Opwekking 429 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg, 2x

23 Deuteronomium 8: 7-20 7 Straks brengt de HEER, uw God, u naar een goed land, een land van beken, bronnen en waterstromen, die ontspringen in de valleien en op de bergen, 8 een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen, een land van olijven en honing,

24 Deuteronomium 8: 7-20 9 een land waar u niet slechts schamel brood zult eten, maar waar het u aan niets zal ontbreken, een land waar u ijzer vindt in het gesteente en waar u koper delft uit de bergen.

25 Deuteronomium 8: 7-20 10 Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de HEER, uw God, dan voor het goede land dat hij u gegeven heeft. 11 Zorg ervoor dat u hem niet vergeet, waardoor u zijn geboden, wetten en regels, die ik u vandaag voorhoud, zou veronachtzamen.

26 Deuteronomium 8: 7-20 12 Wanneer u volop te eten hebt en mooie huizen bouwt om in te wonen, 13 wanneer u steeds meer runderen, schapen en geiten krijgt, steeds meer goud en zilver, wanneer uw hele bezit toeneemt,

27 Deuteronomium 8: 7-20 14 mag u daardoor niet hoogmoedig worden en de HEER, uw God, vergeten. Was hij het niet die u uit de slavernij in Egypte bevrijdde; 15 die u veilig door die grote, verschrikkelijke woestijn leidde, dat dorre land waar geen water te vinden is

28 Deuteronomium 8: 7-20 en waar giftige slangen en schorpioenen huizen; die voor u water liet ontspringen uit de steenharde rots; 16 die u in de woestijn manna te eten gaf, voedsel dat uw voorouders nog nooit hadden gezien –

29 Deuteronomium 8: 7-20 en dat alles om u zijn macht te laten voelen en u op de proef te stellen, zodat hij u later zou kunnen zegenen? 17 En dan zou u bij uzelf denken: Al die voorspoed hebben we op eigen kracht verworven!?

30 Deuteronomium 8: 7-20 18 Nee, u moet beseffen dat het de HEER, uw God, is die u in staat stelt om die welvaart te verwerven, omdat hij zich wil houden aan wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, zoals hij dat tot nu toe heeft gedaan.

31 Deuteronomium 8: 7-20 19 Maar als u de HEER, uw God, toch vergeet en achter andere goden aan loopt, ze vereert en voor ze neerknielt – ik waarschuw u op voorhand dat u dan zeker zult omkomen.

32 Deuteronomium 8: 7-20 20 Het zal u net zo vergaan als de volken die de HEER ter wille van u uitroeit: u zult omkomen omdat u niet naar hem hebt geluisterd.

33 7 Heil hem, die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht.
Psalm 33: 7, 8 7 Heil hem, die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht. Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, God houdt het oog op hem gericht. Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen, wie zijn hulp verbeidt. Koninklijk van gaven wil de Here laven wie ontbering lijdt.

34 8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
Psalm 33:7, 8 8 Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heilge naam is onze vreugd. Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten, geef ons moed en krachten, nu en voor altijd.

35 Thema: "Leven van God die geeft" of "Leven is leven van God die geeft"
Preek Thema: "Leven van God die geeft" of "Leven is leven van God die geeft"

36 Leven (is leven) van God die geeft
1.Ook met honger, ziekte, tegenslag heeft God blijkbaar te maken, maar hoe dan? 2.God voedt mij op… maakt mij iets duidelijk… maar wat dan? 3.Brood (enzovoort…) niet zo belangrijk? God zélf geeft en gunt het ons! 4.Je voelt hoe klein je eigenlijk bent… afhankelijk

37 Leven (is leven) van God die geeft
5.Waar Israël beseft hoe klein het is toont de HERE hoe groot HIJ is in zijn zorgen 6.Les 1: God spreekt en het is er… (juist) ook als wij in het nauw zijn… 7.Wonderlijk kan de HERE in onze nood voorzien… 8."ons leven, onze welvaart… dat doen wij toch allemaal zelf" – zo alleen buiten de gemeente?

38 Leven (is leven) van God die geeft
9.Les 2: als alles goed gaat… vergeet dan niet: ‘de HERE stelde je tot (dat) alles in staat! 10.Les 3: Je leeft pas echt als je – in de woestijn én in weelde - leeft van God die geeft 11.Wat een genade dat Jezus ook in de woestijn is geweest…

39 3 Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed.
Gezang 479: 3, 4 3 Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed. De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet. 't Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis.

40 4 Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan
Gezang 479: 3, 4 4 Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.

41 Gebed

42 Inzameling van de gaven voor
Theologische universiteit Apeldoorn Kerk

43 4 Snel vergaan de mensenkind'ren als de bloemen op het veld.
Gezang 460: 4, 5 4 Snel vergaan de mensenkind'ren als de bloemen op het veld. God alleen is onverminderd steeds dezelfde sterke held! Looft de Heer van dood en leven, Hem die onze dagen telt.

44 5 Engelen, zingt ja en amen met de Koning oog in oog!
Gezang 460: 4, 5 5 Engelen, zingt ja en amen met de Koning oog in oog! Zon en maan, buigt u tezamen en gij sterren hemelhoog! Looft uw Schepper, looft uw Schepper, looft Hem, die het al bewoog!

45 Geloofsbelijdenis

46 ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
ELB 137 1. Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet: Hij heeft de toekomst en het leven is het leven waard, omdat Hij leeft.

47 And life is worth the living, just because He lives.
ELB 137 2. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, my fear is gone, Because I know: He holds the future, And life is worth the living, just because He lives.

48 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:


Download ppt "Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. W.J. Quist"

Verwante presentaties


Ads door Google