De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze middagdienst!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze middagdienst!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze middagdienst!
Voorganger: Ds. M.B. Visser Ouderling: Wouter Roorda Organist: Krijn van Veen

2 Zondag 10 maart middagdienst – I/III
Welkom door ouderling Voorzang ELB 161: 1, 2 en 3 Votum en groet Psalm 65: 1 en 2 Gebed om de Heilige Geest Schriftlezing: Mattheüs 6:5-18 Psalm 66: 3, 6 en 7

3 Zondag 10 maart middagdienst – II/III
Verkondiging Thema: Bidden en vasten Ontvangen en loslaten Gezang 465: 2, 3 en 5 (LvK) Dankgebed met afsluitend Onze Vader Inzameling van de gaven Psalm 33: 7 en 8

4 Zondag 10 maart middagdienst – III/III
Geloofsbelijdenis Opwekking 277 – “Machtig God, sterke Rots” Zegen Amen

5 Spreuk van de week: Spreuken 12:18
“De woorden van een dwaas zijn dolkstoten, wat de wijze zegt, brengt genezing” Spreuken 12:18

6

7 Welkom en mededelingen

8 Evangelische Liedbundel 161

9

10 Evangelische Liedbundel 161

11

12 Evangelische Liedbundel 161

13 © onbekend

14 Stil gebed, votum, groet

15 Psalm 65 : 1 en 2 De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft.

16 Psalm 65 : 1 en 2 Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed.

17 Gebed om de Heilige Geest

18 Schriftlezing We lezen uit de NBV: Mattheüs 6:5-18

19 5 En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6 Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

20 7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8 Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. 9 Bid daarom als volgt:

21 Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

22 12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 14 Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.

23 15 Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. 16 Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.

24 17 Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, 18 zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

25 Gebed om de Heilige Geest

26 Psalm 66: 3, 6 en 7 Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zingt alom op aard, looft Hem door wie wij zijn herboren, die ons voor wanklen heeft bewaard. Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, zoals men erts tot zilver smelt. Gij die ons, aan het vuur ontheven, gelouterd voor uw ogen stelt.

27 Psalm 66: 3, 6 en 7 Gij die God vreest, ik zal u spreken van al wat aan mij is geschied. Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken, of in mijn hart was reeds een lied. Zou God mij hebben willen horen, wanneer ik onrecht had beraamd? Maar Hij nam mijn gebed ter ore, Hij heeft mijn bidden niet beschaamd.

28 Psalm 66: 3, 6 en 7 De naam des Heren zij geprezen! Hij, die getrouw is en nabij, heeft mijn gebed niet afgewezen. De Heer is goed geweest voor mij.

29 Bidden en vasten Ontvangen en loslaten
Verkondiging Bidden en vasten Ontvangen en loslaten

30 Gezang 465: 2, 3 en 5 Nog voor wij U iets vragen, voorkomt Gij ons gebed. Gij hebt aleer wij klagen, op onze nood gelet. Gij helpt de last ons dragen, Gij steunt bij elke tred, zelfs bij de zwaarste plagen zijt Gij de God die redt.

31 Gezang 465: 2, 3 en 5 Hoe kent Gij al mijn noden, waarin Gij trouw voorziet. Gij geeft geen steen voor broden, een slang voor vissen niet! Wie komt tot U gevloden, wien Gij geen redding biedt? Gij laat de zondaar noden, nog eer hij tot U vliedt

32 Gezang 465: 2, 3 en 5 U zal ik eeuwig eren, die eeuwge goedheid zijt! U blijve, Heer der heren, geheel mijn hart gewijd. Wat kan ik niet ontberen wanneer uw hand mij leidt, wat vuriger begeren dan uwe heerlijkheid!

33 Er zal gecollecteerd worden voor:
Red een kind Emeritikas

34 Psalm 33: 7 en 8 Heil hem, die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht. Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, God houdt het oog op hem gericht. Ja, Hij kent de zijnen, / Hij laat niet verkwijnen wie zijn hulp verbeidt. Koninklijk van gaven / wil de HERE laven wie ontbering lijdt.

35 Psalm 33: 7 en 8 Heil hem, die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht. Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, God houdt het oog op hem gericht. Ja, Hij kent de zijnen, / Hij laat niet verkwijnen wie zijn hulp verbeidt. Koninklijk van gaven / wil de HERE laven wie ontbering lijdt.

36 Geloofsbelijdenis Geloofsbelijdenis

37 Opwekking 277 – Machtig God, sterke Rots
Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard'en hemel prijzen U, glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.

38 Opwekking 277 – Machtig God, sterke Rots
Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid.

39 Zegen te beantwoorden met

40 Woensdag 13 maart biddag voor gewas en arbeid (Jeruzalemkerk) – ds. H
Woensdag 13 maart biddag voor gewas en arbeid (Jeruzalemkerk) – ds. H. de Bruijne Een fijne week toegewenst!


Download ppt "Welkom in deze middagdienst!"

Verwante presentaties


Ads door Google