De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kringenwerk in de SGA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kringenwerk in de SGA."— Transcript van de presentatie:

1 Kringenwerk in de SGA

2 Indeling gemeenteavond maandag 8 oktober 2007
Opening (Bijbellezing / Gebed) Zingen (Gez 314 en EL 218) Presentatie Kringenwerk Vragenronde Pauze (omstreeks uur) Bespreking stellingen (in kleine groepen) Afsluiting met zingen (Ps 136:1, 3, 12, 13) Dankgebed

3 - Bijbellezing (Hand 2 : 42 – 47) - Gebed
Opening - Bijbellezing (Hand 2 : 42 – 47) - Gebed

4 Gezang 314 : 1 Gij die gelooft, verheugt u samen,
't is God, die trouw zijn kerk bewaart! Die hoop zal nimmer ons beschamen: de Heer is God en zijn is de aard. Zijn woord heeft vrede, heil bereid van eeuwigheid tot eeuwigheid!

5 Gezang 314 : 2 Gezanten gaan door alle landen,
een heilge opdracht drijft hen voort, zij vrezen strijd noch smaad, noch banden, zij houden vast aan Jezus' woord. Het martlaarsbloed is 't zaad der kerk, de wasdom is des Heren werk.

6 Gezang 314 : 3 Nabij of ver, wij zijn verbonden:
één Heer en één geloof, één doop, één Geest is tot ons neergezonden, en één is aller liefd' en hoop. Wij bidden en wij danken saâm, wij roemen in één Vadernaam.

7 Gezang 314 : 4 Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader!
Eén kudde, één Herder is beloofd. De volken buigen zich te gader voor Jezus Christus, aller Hoofd! Dat toch de dag des heils verscheen, dan worden aard' en hemel één!

8 EL 218 : 1 Samen in de Naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

9 EL 218 : 2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt. En de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

10 EL 218 : 3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

11 Kringenwerk in de SGA

12 De bestaande situatie Op dit moment zijn er zo'n 10 kringen:
- Bijbelstudiekringen (gebed, studie) Gebedskringen (gebed) Mannen-/vrouwengroepen (gesprek, bijbel, gebed) Sommige groepen bestaan al jaren, sommige verlopen na verloop van tijd geruisloos. Geregeld zijn er vragen over het te gebruiken materiaal. Sommige groepen willen uitbreiding (stukjes in Eénluik) of kennen een 'inzinking'. Daarom heeft een werkgroep nagedacht over een nieuwe opzet met ondersteuning vanuit de kerkenraad/SGA.

13 Wat doen kringen in de SGA
Kleine groepen van gemeenteleden (met gasten) die met elkaar: luisteren naar Gods woord bidden en zoeken naar Gods wil in onderlinge gesprekken met elkaars lief en leed delen en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar God groot maken (zingen)

14 Bijbels perspectief Kringenwerk SGA
In de bijbel is sprake van 3 cirkels rond Jezus Christus, namelijk: 1. Persoonlijk geloofsleven (Jezus bad zelf veel met zijn Vader) 2. De Kleine kring (de discipelen rond Jezus, later de huis-gemeenten) 3. De Grote kring (grote groepen van mensen rond Jezus, dienst in de tempel met 'het volk') De persoonlijke relatie met God is van groot belang. Een persoonlijke band hebben met “De vader die in de hemelen is”. Jezus had ook hele persoonlijk kontakten in zijn tijd op aarde. De schare, dat is een grote groep. Jezus sprak een grote schare toe in de Bergrede. Hij was zelfs bewogen over hen en zorgde ervoor dat zij te eten kregen (wonderlijke spijziging). Jezus sprak hen vanuit bewogenheid toe en leerde hen vele dingen. De derde cirkel wordt gevormd door de kring van discipelen. Jezus verzamelt een groep om zich heen. Met hen deelt Hij zijn leven, trekt het land door en gaat dieper op de besproken onderwerpen (gelijkenissen) in. Zo bereidt Hij zijn discipelen voor om te leren van leerling gezant te worden. Gezanten om het evangelie verder te verspreiden. Dit mag dus ook vandaag nog van ons verwacht worden. In kleine groepen spreken over ons geloof en leren om verder te groeien en het evangelie verder te verspreiden. Ook in Rotterdam en omstreken.

15 Doel van Kringenwerk SGA
Toename in toewijding aan God Toename van onderlinge verbondenheid. Toename in openheid voor mensen van buiten (zowel buiten de kring als buiten de gemeente). Toename in toewijding aan God Toename van onderlinge verbondenheid (je kunt niet met 500 mensen een goede band opbouwen, wel met 12 mensen) Toename in openheid voor mensen van buiten (zowel buiten de kring als buiten de gemeente).

16 Aandachtspunten Kringenwerk SGA
Elkaar helpen bij het toepassen van het Evangelie op ons persoonlijk leven Het geven van eerste lijn pastorale zorg deelnemers (tweede lijns is voor het wijkteam, predikant; derde lijns is voor een externe hulpinstantie) Een plaats waar gaven (incl. hulp en dienstbaarheid) kunnen worden ontdekt en ontwikkeld (b.v. kringleiders) Broedplaats voor nieuwe kringen

17 “Schijf van vijf” Kringenwerk SGA
Begroeting en aanbidding Bijbelstudie Delen / gemeenschap Samen bidden Actie Dit zijn de vijf onderdelen die binnen het kringenwerk aan de orde zouden moeten komen.

18 Samenstelling van een kring
8-12 personen Een kringleider (KL) met assistent (AKL) samenkomst 1 maal per 2 weken Bespreken van hetzelfde onderwerp in alle groepen (bij aanvang) Kringleiders ontvangen 1x 4 wkn training en toerusting van predikant (vragen, moeiten, enz.) Bij ontdekken zorgen inschakelen kerkenraad (wijkteam)

19 Vorming van Kringenwerk SGA
Aanstellen coördinator Aanstellen kringleiders (en assistenten) Starten met bestaande groepen (creatief zijn in tijden, samenstelling mm/vv/mv, leeftijden) Leren van elkaars ervaringen Goede ervaringen stimuleren

20 Structuur van kringen in SGA

21 Indeling Kringavond Ontvangst Gebed
Thema bespreking (hoofdstuk uit boekje) Pauze Gesprek Dankgebed en voorbede Afloop Tijdsduur ongeveer 2 uur Avond kan voorafgegaan worden door een maaltijd Hoofdstuk uit boekje Stage lopen bij Jezus (16 thema’s voor geloofsgesprek) van EVW Het gesprek gaat over de toepassing van de tekst in de praktijk van het dagelijks leven. Afloop is de tijd waarin nog iets gedronken kan worden en waarbij aandacht voor de onderlinge band kan worden gehouden. Soms ook even een praatje in een hoekje of zo iets.

22 Toerusting Kringleiders
Training kringleiders op maandag 15 oktober 12 november 10 december Toerusting op kringleidersavonden 1x per 4 weken op maandag Plaats : KC Kosten : € 0,00

23 Pauze Na 15 min in kleine kringen bespreking stellingen

24 Ps 136 : 1 Looft den HEER, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

25 Ps 136 : 3 Looft Hem die de hemel schiep,
zijn verstand is grondloos diep. Hij bereidde zee en land. Eeuwig houdt zijn liefde stand.

26 Ps 136 : 12 Looft den Heer, die al wat leeft
dagelijks zijn spijze geeft, die ons laaft en die ons voedt. Eeuwig is Hij trouw en goed.

27 Ps 136 : 13 Aan den God des hemels zij eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

28 Afsluiting - Dankgebed Dank voor uw komst en …………
vergeet de vrijblijvende cursus niet. Aanvang maandag 15 oktober as om uur In het KC


Download ppt "Kringenwerk in de SGA."

Verwante presentaties


Ads door Google