De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag 21 maart De Redlschool op weg naar Passend Onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag 21 maart De Redlschool op weg naar Passend Onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag 21 maart De Redlschool op weg naar Passend Onderwijs

2 Programma Ziekteverzuimbeleid De gesprekscyclus De functie-mix
9.15 -   uur      Redlbreed beleid Ziekteverzuimbeleid De gesprekscyclus De functie-mix Ontwikkelen nieuwe locaties 10.15 – uur      Pauze uur      De Redlschool op weg naar Passend Onderwijs uur      Lunchen 13.30 – uur     Middagprogramma Naar eigen invulling Pauze 16.00 uur                 Gezamenlijke afsluiting

3 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid: een opgelegde verplichting vanuit wettelijke regelingen betrokkenheid op welzijn van een medewerker is onderdeel van het IPB en ARBO-beleid Doel van de Redlschool: het ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen en het herstel van de medewerker te bevorderen Maatregelen en plannen zijn gericht op: het voorkomen en/of verminderen van het verzuim; het bevorderen van de veiligheid; de gezondheid en psycho-sociale belasting in relatie tot het werk Het beleidsplan voldoet aan de wettelijke bepalingen, zoals de WIA de ARBO-wet de wet Poortwachter De directie wordt hierin ondersteund door de ARBO-dienst

4 Ziekteverzuimbeleid Preventief beleid, gericht op
het herkennen van belastende factoren die binnen de beïnvloedingssfeer liggen en waaraan gewerkt wordt teneinde verzuim te voorkomen; de beïnvloedbare verzuimfactoren zodanig optimaal te maken, dat er sprake is van zo min mogelijk verzuim. Taakbeleid en competentiemanagement optimaliseren: beiden hebben een directe relatie met evenwichtige arbeidsomstandigheden; afstemmen competenties en schoolorganisatie gebeurt in gesprekscyclus; Verzuimbeïnvloedende factoren optimaliseren: arbeidsomstandigheden; schoolklimaat aandacht voor individuele medewerker (of juist gebrek hieraan) het niet tijdig onderkennen van en/of bespreken van problemen;

5 Ziekteverzuimbeleid Middelen om preventief beleid uit te voeren:
individuele gesprekken met de werknemer over arbeidsomstandigheden en verzuim ook gespreksonderwerp in voortgangs- en functioneringsgesprekken; arbeidsomstandigheden-spreekuur; verzuim-spreekuur; preventief medisch onderzoek (PMO) teamvergadering, periodiek wordt het verzuim binnen de school besproken; signalen vanuit de medezeggenschapsraad; risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) + plan van aanpak; voorlichting over het verzuimbeleid;

6 Ziekteverzuimbeleid Curatief beleid, gericht op
zorg dragen voor een zorgvuldige en effectieve verzuimbegeleiding het herstel / de werkhervatting zo spoedig en zo zorgvuldig mogelijk te laten plaatsvinden Middelen om curatief beleid uit te voeren: verzuimprotocol werkhervattingprotocol; samenwerkingsovereenkomst met de ARBO-dienst’; aangepast werk; motivatie door sociale contacten

7 Gesprekscyclus Ook de gesprekscyclus is onderdeel van het IPB.
IPB is gericht op de toekomst van de school èn van de medewerkers die daar werken; IPB: het op één lijn krijgen van instrumenten in relatie tot doelen school en medewerkers Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het POP legt de verbinding tussen de doelen van school en van de medewerker; Afspraken vastleggen betreffende de professionele ontwikkeling van de medewerker; Bespreken van wederzijdse wensen en verwachtingen; Gewenst loopbaanperspectief van de medewerkers krijgt een plek; Het POP beschrijft het wat, het hoe en het wanneer Kenmerkend voor de gesprekken: interactie tussen de organisatie en de medewerker; Het initiatief bij het POP-gesprekken ligt in hoge mate bij de medewerker; Dat geldt ook voor de voortgangsgesprekken; Bij de functioneringsgesprekken wordt de inbreng vanuit de organisatie groter;

8 Gesprekscyclus Tool for Talent:
Structuur die garandeert dat een POP er ook echt komt; Vormgeving en verslaglegging zijn eenduidig; De gesprekscyclus is als volgt: 1e jaar - POP gesprek 2e jaar - Voortgangsgesprek 3e jaar - Functioneringsgesprek 4e jaar - Voortgangsgesprek 5e jaar - Functioneringsgesprek 6e jaar - Voortgangsgesprek 7e jaar - Functioneringsgesprek etc. etc. etc. Een beoordelingsgesprek vindt alleen plaats: bij bepalen of er een benoeming voor onbepaalde tijd plaats vindt. indien functioneringsgesprek daartoe aanleiding geeft. bijzondere omstandigheden.

9 Gesprekscyclus Formulieren:
Er zijn nieuwe documenten ontwikkeld, die nu op de website staan. Ook hierin wordt de samenhang vorm gegeven. Het betreft: Voorbereiding POP-gesprek Voorbereiding Voortgangsgesprek Voorbereiding Functioneringsgesprek Persoonlijk Ontwikkelings Plan Verslag functioneringsgesprek IPB-inleiding

10 Functiemix Convenant Leerkracht: een samenhangend pakket maatregelen, gericht op vier thema’s: sterker leraarsberoep professionele school betere beloning loopbaanmogelijkheden middels functiedifferentiatie De loopbaanmogelijkheden voor leraren met een lesgevende taak worden gecreëerd middels het instrument van de functiemix. Voor het Speciaal Onderwijs worden leraarfuncties mogelijk gemaakt op niveau LC Visie op de functie-mix - kansen om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen; - inzetten ten behoeve van het primaire proces, dit houdt in dat accenten liggen bij: Opbrengstgericht werken (klas-overstijgend) Kwaliteitszorg Innovatie - de uitvoerende taken gaan niet ten koste van de leerling-gebonden tijd. - in taakbeleid zal hiernaar worden gekeken en ruimte gemaakt

11 Functiemix Vastgestelde criteria voor de functie:
er is een vast dienstverband van minimaal 2 jaar je moet in het bezit zijn van de wettelijke onderwijsbevoegdheden. de aanstellingomvang dient minimaal WTF 0,6 te zijn. minimaal 50% van 930 lesuren per jaar wordt les gegeven (deeltijders naar rato) voldoen aan/ontwikkelen tot de functie-eisen die behoren bij de LC functie (TFT) Criteria voor de werkzaamheden Algemeen gedragsbeïnvloeding van de risicoleerling bijdrage onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen de eigen school en aan de samenwerking met andere instellingen Specifiek Redlschool: excellent voor de klas: op niveau betreffende did. en pedagogische competenties; Innovatief: kan impulsen geven voor onderwijsontwikkeling; Vraagbaak: ondersteunt bij implementatie van onderwijsvernieuwing.

12 Functiemix Sollicitatieprocedure:
de sollicitatie wordt gericht aan de locatieleider; er wordt een verslag gemaakt over het gesprek tussen sollicitant en locatieleider; in geval de locatieleider de kandidaat geschikt acht voor een LC functie draagt hij/zij deze voor aan de sollicitatiecommissie. Hiermee is de eerste ronde afgesloten; in de sollicitatiecommissie zit in ieder geval de directeur en het hoofd van de afdeling Ambulante Begeleiding. daarnaast hebben locatieleiders zitting in deze commissie als er geen kandidaat uit de eigen locatie solliciteert; de beschikbare formatieruimte wordt toegewezen aan één personeelslid. de nieuwe aanstelling is een tijdelijke voor een jaar a.d.h.v. een beoordelingsgesprek door de directeur kan deze worden omgezet naar een vaste; gedurende de tijdelijke aanstelling zullen er minimaal 2 begeleidingsgesprekken zijn; in april 2011 wordt bekend gemaakt op welke wijze en in welke omvang in de periode van 2011 tot 2014 de LC functies worden opengesteld vervolgens wordt geïnventariseerd wie voor een hogere schaal in aanmerking wil komen

13 Ontwikkelen nieuwe locaties
Opheffen Lunetten ASS doorstart in Zeist 10-12 leerlingen in deeltijdbehandeling ASS doelgroep jaar Stemming Angst en Trauma jaar Schoolvermijders in behandeling bij Altrecht of UMCU Starten in augustus 2011 in lokaal van de Bellenbergh Nieuwbouw UMC Utrecht (SO en VSO) Teams SO Soest, SO en VSO Utrecht samenvoegen Gebouw ontwerpen tot in detail voor juni 2011 Verhuizen SO en VSO Utrecht naar tijdelijke huisvesting december 2011 Starten in oktober 2012 Doelgroepen erbij ?? Afhankelijk van ontwikkelingen UMC Utrecht Afhankelijk van ontwikkelingen Passend Onderwijs

14

15 De Redlschool op weg naar Passend Onderwijs
Passend Onderwijs, wat gaat er gebeuren ?? Verdwijnen van de LGF en de indicatiestelling voor (V)SO; Scholen worden verplicht een passende onderwijsplek aan te bieden: zorgplicht Aanmelding gaat schriftelijk, ouders kunnen aangeven dat er extra zorg nodig is; Binnen 8 weken beslist bestuur over toelating; Als toelaten niet kan, moet bestuur zorgen voor een andere onderwijsplek; Plaatsing op (V)SO gebeurt via samenwerkingsverband; Scholen stellen een onderwijszorgprofiel op: basisarrangementen; Er komt een nieuwe, vaste regionale indeling van de samenwerkingsverbanden; (V)SO scholen clusters 3 en 4 nemen hieraan deel; Op basis van postcodes worden deze regio’s gevormd, opgelegd door ministerie; Taken van het samenwerkingsverband worden uitgebreid: Afspraken over verdeling en besteding zorgmiddelen (procedure en criteria); Afspraken over toewijzing van ondersteuning leerlingen (procedure en criteria); Afspraken over de procedure voor plaatsing in SBO en clusters 3 en 4; De scholen voor (V)SO moeten betrokken worden bij de besluitvorming over de toelaatbaarheid van de leerlingen; PCL en RVC voor Primair Onderwijs verdwijnen; voor PrO en LWOO nog niet;

16 De Redlschool op weg naar Passend Onderwijs

17 De Redlschool op weg naar Passend Onderwijs
(V)SO cluster 3 en 4 wordt dus ondergebracht bij de samenwerkingsverbanden De REC’s en de CVI worden afgeschaft; Projecten als Herstart, Op de Rails, Rebound zullen verdwijnen; Er komt budgetfinanciering voor cluster 3 en 4, dwz Naast de basisbekostiging ontvangt de (V)SO school een extra zorgbekostiging uit het zorgbudget van het samenwerkingsverband waaruit de leerling komt; Toelaten van leerlingen alleen na overeenstemming met het samenwerkingsverband; Forse bezuinigingen op leerlingenvervoer en specifieke criteria voor VSO leerlingen; In 2012 zijn de REC’s opgeheven, in 2013 wordt bekostiging (V)SO ingevoerd; In 2013 worden alle leerlingen door het samenwerkingsverband geherindiceerd; Inspectie gaat toezicht houden middels een risicomodel om de meerwaarde te kunnen bepalen van het gegeven onderwijs op basis van het ontwikkelingsperspectief; Inspectie gaat daarbij bij de samenwerkingsverbanden extra letten op: Thuiszitters en voortijdig schoolverlaters; Opbrengsten van het onderwijs (dus ook cluster 3 en 4) Doorstroming Planmatigheid van de zorg en het systeem van leerling-zorg Deskundigheid van de leraar (veel scholing zal worden aangeboden) Signalen van gebrekkig functioneren van scholen

18 De Redlschool op weg naar Passend Onderwijs
Wat betekent dit voor ons ?? Financiële consequenties zijn voor de Redlschool onvermijdelijk. Net als de landelijke tendens zijn de gevolgen voor de Redlschool als volgt: De onderwijslocaties moeten 10% bezuinigen; De Afdeling AB dreigt te worden opgeheven;

19 De Redlschool op weg naar Passend Onderwijs
Wat staat ons te doen ?? Voor de onderwijslocaties geldt mogelijk: de groepsdeler gaat met 10% omhoog; formatief gaan we met 10% terug; Maar ook nieuwe kansen: De locatie Lunetten ASS stopt in Utrecht, maar gaat door in Zeist met leerlingen; De nieuwe locatie UMC Utrecht (V)SO gaat eind 2012 starten met meer plekken dan nu in Soest en Utrecht zitten Nieuwe kansen voor “nieuwe” doelgroepen: deeltijd leerlingen in Zeist vanuit Altrecht ASS en Altrecht Stemming Angst Trauma schoolvermijders / thuiszitters zullen mogelijk speerpunt worden (ook politiek) hoogbegaafde autisten (6-18 jaar) lopen overal spaak en vinden op dit moment onvoldoende onderwijsaanbod maar ook: onze schoolverlaters vinden moeilijk een plek in het onderwijs en zouden gebruik kunnen maken van extra voorzieningen van de Redlschool

20 De Redlschool op weg naar Passend Onderwijs
En de Ambulante Begeleiding dan ?? De Redlschool krijgt straks geen geld meer voor ambulante begeleiding; De rugzak cluster 4 wordt gekort met 57 %; De samenwerkingsverbanden krijgen de rest (43%) van ons geld in beheer; De samenwerkingsverbanden houden hun eigen zorgbudget nog wel; MAAR WE ZIJN NOG WEL NODIG Kennis CVI benutten voor het vormen van loket SWV en de indicatiestelling daarin AB-netwerk benutten voor status-aparte leerlingen in verzorgingsgebied Samenwerking zoeken m.b.t. instroom KJP Specifieke expertise openstellen voor het REC m.b.t. scholingsaanbod Observatieplekken REC verminderen ten gunste van Passend Onderwijs BMW en ten gunste van leerlingen aangemeld via KJP Observatieplekken oormerken voor het REC, gericht op opleidingsniveau (HAVO/VWO) en bedoelt om hiaten in het REC op te vullen voor specifieke leerlingen

21 De Redlschool op weg naar Passend Onderwijs
Voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Openstellen voor iedere vraag die KJP stelt aan Redlschool m.b.t. onderwijs Actief aandragen van REC-vraag naar specifiek onderwijsaanbod i.s.m. KJP Korte lijnen organiseren vanuit 1 loket, sneller bij KJP voor onderzoek / behandeling Mogelijkheden zoeken om poli-AB te behouden en eventueel uit te bouwen Voor de locaties: nieuwe doelgroepen aanboren door het organiseren van meer “buiten plekken” meer ruimte dus voor pré- en expatiënten langdurige onderwijstrajecten voor leerlingen inrichten, die moeilijk uit te plaatsen zijn 21

22 De Redlschool op weg naar Passend Onderwijs
Hoe gaan we nu verder ? Er is op allerlei terreinen overleg gaande: PO / VO Utrecht en Maarssen/Breukelen/Woerden; Landelijk overleg met scholen KJP en hun zorginstellingen; Landelijk overleg met ambtenaren leerplicht; Met het REC over specifieke doelgroepen, die nu tussen wal en schip raken; Met Altrecht en UMCU over hun vragen aan het onderwijs, met name de Redlschool En intern zal er een plan met een tijdspad gaan komen m.b.t. de consequenties voor de formatie in de onderwijslocaties; de consequenties voor de afdeling ambulante begeleiding; Uitwerking van de plannen die op dit moment besproken worden om te bekijken welke daarvan echt te realiseren zijn;


Download ppt "Studiedag 21 maart De Redlschool op weg naar Passend Onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google