De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De tafelmanieren van Gods Koninkrijk

2 Liturgie zondag 25 januari
Mededelingen Ps. 147: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 6 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Lukas 14: Ps. 131: 1 NB Tekst: Lukas 14: Verkondiging Opw. 268: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 138: 3 NB Geloofsbelijdenis SB. 28: 3, 4 Zegen

3 Liturgie zondag 25 januari
Mededelingen Ps. 147: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 6 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Lukas 14: Ps. 131: 1 NB Tekst: Lukas 14: Verkondiging Opw. 268: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 138: 3 NB Geloofsbelijdenis SB. 28: 3, 4 Zegen

4 Liturgie zondag 25 januari
Mededelingen Ps. 147: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 6 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Lukas 14: Ps. 131: 1 NB Tekst: Lukas 14: Verkondiging Opw. 268: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 138: 3 NB Geloofsbelijdenis SB. 28: 3, 4 Zegen

5 Ps. 147: 1 Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen;
Hoe goed is 't, onzen God te prijzen! 't Betaamt ons, psalmen aan te heffen, Die lief- lijk zijn, en harten treffen. De HEER wil ons in gunst aanschouwen; Hij wil Jeruzalem herbouwen; Vergâren en in vreê doenleven Hen, die uit Isrel zijn verdreven.

6 Liturgie zondag 25 januari
Mededelingen Ps. 147: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 6 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Lukas 14: Ps. 131: 1 NB Tekst: Lukas 14: Verkondiging Opw. 268: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 138: 3 NB Geloofsbelijdenis SB. 28: 3, 4 Zegen

7 Liturgie zondag 25 januari
Mededelingen Ps. 147: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 6 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Lukas 14: Ps. 131: 1 NB Tekst: Lukas 14: Verkondiging Opw. 268: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 138: 3 NB Geloofsbelijdenis SB. 28: 3, 4 Zegen

8 Ps. 147: 6 De HEER betoont Zijn welbehagen
Aan hen, die need'rig naar Hem vragen, Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden, En door Zijn hand zich laten leiden; Die, hoe het ook moog' tegenlopen, Gestadig op Zijn goedheid hopen. O Salem, roem den HEER der heren; Wil Uwen God, o Sion, eren.

9 Liturgie zondag 25 januari
Mededelingen Ps. 147: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 6 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Lukas 14: Ps. 131: 1 NB Tekst: Lukas 14: Verkondiging Opw. 268: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 138: 3 NB Geloofsbelijdenis SB. 28: 3, 4 Zegen

10 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier Ps. 22: 11 NB
Afsluiting avondmaal

11 Geliefden in onze Heere Jezus Christus,
Het Avondmaal verzekert ons ervan, dat het volkomen offer van onze Heere Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons Zijn hartelijke liefde en trouw, dat Hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de levendmakende Geest verworven heeft.

12 Door Die Geest, Die in Hem als het Hoofd en ons als Zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met Hem en krijgen wij deel aan al Zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt: “Omdat het één brood is, zijn wij, hoevelen ook, één lichaam: wij hebben immers allen deel aan het ene brood.” (1 Kor. 10:17)

13 Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, Die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal Hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader. Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en Hem met waarachtig geloof om Zijn genade aanroepen.

14 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier Ps. 22: 11 NB
Afsluiting avondmaal

15 Ps. 22: 11 NB Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing:
laat mij vergelden al wat ik ontving. Laat mij U loven in de grote kring van die U vrezen! Gij need'rig volk, gij zult gezeten wezen aan een festijn! Die God zoekt, moet Hem prijzen! O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen, die eeuwig zijn.

16 Avondmaalsviering >>> Ps. 73: 12

17 Ps. 73: 12 ’k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn; U al mijn liefde waardig schatten Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door Uw raad, O God, mijn heil, mijn toeverlaat; En mij, hiertoe door U bereid, Opnemen in Uw heerlijkheid.

18 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier Ps. 22: 11 NB
Afsluiting avondmaal

19 Liturgie zondag 25 januari
Mededelingen Ps. 147: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 6 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Lukas 14: Ps. 131: 1 NB Tekst: Lukas 14: Verkondiging Opw. 268: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 138: 3 NB Geloofsbelijdenis SB. 28: 3, 4 Zegen

20 Liturgie zondag 25 januari
Mededelingen Ps. 147: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 6 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Lukas 14: Ps. 131: 1 NB Tekst: Lukas 14: Verkondiging Opw. 268: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 138: 3 NB Geloofsbelijdenis SB. 28: 3, 4 Zegen

21 Liturgie zondag 25 januari
Mededelingen Ps. 147: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 6 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Lukas 14: Ps. 131: 1 NB Tekst: Lukas 14: Verkondiging Opw. 268: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 138: 3 NB Geloofsbelijdenis SB. 28: 3, 4 Zegen

22 Ps. 131: 1 NB O Heer, er is geen trots in mij,
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, ik zoek niet met een waanwijs oog naar wat te groot is en te hoog.

23 Liturgie zondag 25 januari
Mededelingen Ps. 147: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 6 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Lukas 14: Ps. 131: 1 NB Tekst: Lukas 14: Verkondiging Opw. 268: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 138: 3 NB Geloofsbelijdenis SB. 28: 3, 4 Zegen

24 Liturgie zondag 25 januari
Mededelingen Ps. 147: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 6 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Lukas 14: Ps. 131: 1 NB Tekst: Lukas 14: Verkondiging Opw. 268: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 138: 3 NB Geloofsbelijdenis SB. 28: 3, 4 Zegen

25 De tafelmanieren van Gods Koninkrijk
Verkondiging De tafelmanieren van Gods Koninkrijk Schriftlezing: Lukas 14: 1 – 14 Tekst: Lukas 14: 7 – 14 >>> Opw. 268: 1, 4

26 Liturgie zondag 25 januari
Mededelingen Ps. 147: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 6 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Lukas 14: Ps. 131: 1 NB Tekst: Lukas 14: Verkondiging Opw. 268: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 138: 3 NB Geloofsbelijdenis SB. 28: 3, 4 Zegen

27 Opw. 268: 1, 4 Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

28 Opw. 268: 1, 4 Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

29 Liturgie zondag 25 januari
Mededelingen Ps. 147: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 6 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Lukas 14: Ps. 131: 1 NB Tekst: Lukas 14: Verkondiging Opw. 268: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 138: 3 NB Geloofsbelijdenis SB. 28: 3, 4 Zegen

30 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Beurzen Frankrijk / Jemima
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

31 Project FRA 086 Frankrijk Beurzen voor studenten

32 Over de faculteit De Faculté Libre de Theologie Réformée heeft veel Frans sprekende studenten uit verschillende culturen Er heerst een harmonieuze sfeer ondanks die verschillen

33 Financiën De faculteit krijgt geen subsidie van de overheid en de giften uit de (daarvoor te) kleine Franse kerken zijn helaas ontoereikend

34 Hulp wereldwijd Veel hulp komt daarom vanuit andere landen zoals Zwitserland, Engeland, Amerika, Nederland & Korea

35 Studenten Ook de studenten ontvangen geen geld (studiebeurs) van de overheid Zij moeten hier zelf oplossingen voor vinden Het is helaas niet voor iedereen mogelijk dit rond te krijgen Daarom verstrekt de faculteit aan een aantal van hen studiebeurzen

36 Onze hulp Hiervoor is zij helaas weer van giften afhankelijk
Deputaten diaconaat stellen zich daarom dit jaar garant voor vijf studentenbeurzen van elk € 1.300,- (totaal € 6.500,-) Het accent valt hierbij op Afrikaanse studenten, voor wie het opbrengen van het studiegeld vaak sowieso heel moeilijk is

37 ISR 122 Jemima in Beit Jala, Palestijns gebied

38 ISR 122 Gehandicapt Gehandicapte kinderen worden hier vaak verwaarloosd of uit schaamte weggestopt. In Jemima kunnen ze weer opbloeien! Jemima streeft ernaar dat het project gerunt wordt door de bevolking zelf.

39 Zorg op maat 24-uurs zorg; dagopvang;
ISR 122 Zorg op maat 24-uurs zorg; dagopvang; en Home Based Intervention (een soort thuiszorg)

40 Ontwikkeling De kinderen krijgen volop aandacht en begeleiding,.
ISR 122 De kinderen krijgen volop aandacht en begeleiding,. Het is heel belangrijk dat de ouders zelf verantwoordelijk blijven voor hun kind en dat ze zoveel mogelijk de zorg zelf kunnen doen.

41 ISR 122 Begeleiding Ouders krijgen daarbij begeleiding en ondersteuning via het Home Based Intervention-programma. Er is nog veel hulp nodig. De behoefte hieraan is groot. Ouders wachten vaak lang op hulp, vanwege de enorme wachtlijst.

42 Helpt u, help jij, mee? Bedankt!
ISR 122 Helpt u, help jij, mee? Bedankt! deanderdenaaste @diaconaatCGK

43 Liturgie zondag 25 januari
Mededelingen Ps. 147: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 6 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Lukas 14: Ps. 131: 1 NB Tekst: Lukas 14: Verkondiging Opw. 268: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 138: 3 NB Geloofsbelijdenis SB. 28: 3, 4 Zegen

44 Liturgie zondag 25 januari
Mededelingen Ps. 147: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 6 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Lukas 14: Ps. 131: 1 NB Tekst: Lukas 14: Verkondiging Opw. 268: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 138: 3 NB Geloofsbelijdenis SB. 28: 3, 4 Zegen

45 Ps. 138: 3 NB Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd, van 's Heren wegen. Groot is des Heren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, op hem het oog die need'rig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan de eigenwaan van trotse zielen.

46 Liturgie zondag 25 januari
Mededelingen Ps. 147: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 6 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Lukas 14: Ps. 131: 1 NB Tekst: Lukas 14: Verkondiging Opw. 268: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 138: 3 NB Geloofsbelijdenis SB. 28: 3, 4 Zegen

47 Liturgie zondag 25 januari
Mededelingen Ps. 147: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 6 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Lukas 14: Ps. 131: 1 NB Tekst: Lukas 14: Verkondiging Opw. 268: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 138: 3 NB Geloofsbelijdenis SB. 28: 3, 4 Zegen

48 SB. 28: 3, 4 Uw huis sta open, welgemeend; betoont u steeds gastvrij. Dient naar uw gave iedereen, beheert wat God u heeft geleend, genade velerlei.

49 SB. 28: 3, 4 Laat als u spreekt uw woord steeds zijn een echo van Gods stem en laten diensten, groot en klein een weerschijn van Gods daden zijn, verricht in kracht van Hem.

50 Liturgie zondag 25 januari
Mededelingen Ps. 147: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 6 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Lukas 14: Ps. 131: 1 NB Tekst: Lukas 14: Verkondiging Opw. 268: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 138: 3 NB Geloofsbelijdenis SB. 28: 3, 4 Zegen

51 Volgende week zondag hoopt in beide diensten voor te gaan
ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google