De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatiewetgeving een uitdaging of een leeg huis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatiewetgeving een uitdaging of een leeg huis"— Transcript van de presentatie:

1 Participatiewetgeving een uitdaging of een leeg huis
Participatiewetgeving een uitdaging of een leeg huis

2 De Participatiewet* Verschillende rechten en plichten
Huidige situatie: Wajong, Wsw, WWB Nieuwe situatie: 1 Participatiewet Verschillende rechten en plichten Weinig activerend Uitvoering UWV of Gemeenten 1 regeling voor iedereen die in staat is om te werken Zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk Uitvoering UWV met Gemeenten * Let op: informatie kan op basis van lagere regelgeving nog wijzigen NVAB bijeenkomst 24 november TH

3 De omgeving Maatschappelijke en politieke omgeving
Draagvlak stelsel sociale zekerheid Uitkering Maatschappelijke en politieke omgeving Tegenprestatie Verdienvermogen en financiële compensatie Arbeidsvermogen en participatie-mogelijkheden Bij deze sheet kan je verwijzen naar de video’s van Joke Hoogendonk en Ronald Broeders + de animatie SMZ op koers Toelichting: De politieke en maatschappelijke context zijn bepalend voor de rol van UWV in de samenleving. Met het veranderen van die context ziet UWV zich geplaatst voor andere vragen, gesteld door meerdere partijen met elk hun eigen invalshoek en belangen. Waar de vragen zich van oudsher primair concentreerden op verdienvermogen en financiële compensatie krijgt UWV in toenemende mate vragen voorgelegd over arbeidsvermogen en participatiemogelijkheden. Bovendien houdt de toenemende druk op het draagvlak voor het stelsel van sociale zekerheid in dat er extra kritisch wordt gekeken naar het aantal mensen dat een beroep doet op inkomensondersteuning – en daarmee naar de beoordelingen die de divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) namens UWV uitvoert. Tegelijkertijd zien we dat er steeds vaker tegenprestaties worden verwacht van mensen die een uitkering ontvangen. Wie een oordeel velt over wat er voor prestatie van mensen mag worden verwacht moet dan ook goed beslagen ten ijs komen. Een beoordeling van arbeidsvermogen moet niet alleen kwalitatief hoogwaardig zijn maar ook worden ervaren als rechtvaardig. NVAB bijeenkomst 24 november TH

4 Participatiewet - UWV UWV is en blijft verantwoordelijk voor de huidige Wajong-klanten: - Verstrekken uitkering - Herindelen - Re-integratie klanten met arbeidsvermogen - Bieden van voorzieningen Wajong Beoordeling - Verstrekken uitkering Uitvoeren van beoordelingen en indicatiestellingen NVAB bijeenkomst 24 november TH

5 Overzicht beoordelingen Participatiewet
Wettelijk UWV: Beoordeling banenafspraak Advies beschut werk Beoordeling medische urenbeperking (MUB) Herindicatie Wsw (beschut resp. begeleid werken) Wettelijk gemeente: Beoordeling loonkostensubsidie (LKS) Loonwaardevaststelling bij inzet LKS door gemeente Studieregeling Rechtstreeks aan de burger: Wajong 2015 Beoordeling (duurzaam geen) arbeidsvermogen (herindeling) Aangepaste ZW-/WIA-claimbeoordeling voor LKS-gerechtigden vanaf week 44 in 2015 NVAB bijeenkomst 24 november TH

6 Huidige klanten O/N-Wajong
Beoordeling arbeidsvermogen Ja Nee Banenafspraak Re-integratie Uitkering 70% (per ) Uitkering 75% NVAB bijeenkomst 24 november TH

7 Overgangssituatie Wajong in Participatiewet
Aanvraag van een Wajong-uitkering: situaties afhankelijk van uitkomst beoordeling: Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt: zowel in 2014 als 2015 recht op Wajong. Arbeidsvermogen (nu of mogelijk in de toekomst): Aangevraagd voor 10 september 2014 én 18 jaar in 2014, dan recht op Wajong (werkregeling) nog mogelijk. 18 jaar in 2015, dan geen recht op Wajong (werkregeling) meer mogelijk . NVAB bijeenkomst 24 november TH

8 Herindeling: Wat gaat er gebeuren
mensen hebben een Wajong-uitkering Wij bekijken onze systeem- en dossiergegevens opnieuw van degenen die voor 2010 Wajong hebben aangevraagd en gekregen (o-Wajong) Wij bekijken of de Wajonger mogelijkheden heeft om te werken op basis van schattingbesluit Periode: 2015 en 2018 Wij beoordelen zorgvuldig en de Wajonger krijgt tijd om te reageren Als de Wajonger kan werken helpen wij bij het vinden van werk NVAB bijeenkomst 24 november TH

9 In 2010 of later een Wajong-uitkering (nWajong)
Iedereen die in 2010 of later een Wajong-uitkering heeft aangevraagd, krijgt geen nieuwe beoordeling. Eerder hebben wij al beoordeeld of de Wajonger kan werken of niet. De Wajonger krijgt nog wel een brief om deze beoordeling te bevestigen. Is de Wajonger het niet eens met deze beoordeling? Dan volgt een nieuwe beoordeling. NVAB bijeenkomst 24 november TH

10 Voor 2010 een Wajong-uitkering (oWajong)
De Wajonger >80% arbeidsongeschikt krijgt wel een nieuwe beoordeling. Wij gaan bekijken wat de Wajonger nog wel kan op basis van schattingsbesluit. Wij hebben al veel informatie over de Wajonger. Die gaan wij opnieuw bekijken. Heeft de Wajonger bijvoorbeeld eerder gewerkt, dan kan hij misschien nog steeds werken. Hebben wij onvoldoende informatie, dan nodigen wij de Wajonger uit voor een gesprek met een arts of arbeidsdeskundige. NVAB bijeenkomst 24 november TH

11 Intensivering re-integratie oWajong
Als er sprake is van arbeidsvermogen volgt re-integratie met als doel de betrokkene (op termijn) te matchen op een baan (banenafspraak) UWV krijgt daarvoor extra middelen Gecombineerde aanpak beoordeling en re-integratie Samenwerking met o.a. stichting MEE en SW bedrijven NVAB bijeenkomst 24 november TH

12 Banenafspraak en quotum
Wetsvoorstel moet nog worden behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. Werkgevers (markt en overheid) spannen zich in om banen te creëren voor mensen met arbeidsbeperking. Wettelijk quotum gaat in werking als werkgevers de banen niet realiseren. 1ste beoordelingsmoment: Quotum kan ingaan in 2017. NVAB bijeenkomst 24 november TH

13 Doelgroep banenafspraak
Mensen met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen (en die naar het oordeel van UWV niet in staat zijn om 100% van het WML te verdienen) en die voor arbeidsondersteuning een beroep doet op de gemeente Mensen die in de Wajong zitten, tenzij na de herbeoordeling vaststaat dat de Wajonger volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is Mensen met een Wsw-indicatie Mensen met een WIW-baan Mensen met een ID-baan NVAB bijeenkomst 24 november TH

14 Hoe kan banenafspraak slagen?
Realisatie van de banen voor arbeidsbeperkten  vervullen van een reguliere vacature door persoon uit de doelgroep  herverdeling van taken binnen het bedrijf waardoor functies ontstaan voor arbeidsbeperkten Beschikbaarheid van mensen voor deze banen en deze mensen zijn in beeld Gemeente melden voldoende mensen aan voor het doelgroepenregister (indicatie UWV) Samenwerking in de regio NVAB bijeenkomst 24 november TH

15 Stand van zaken Werkkamer
Opdracht Werkkamer: Sturing op de arbeidsmarkt in 35 regio’s door gemeenten, sociale partners en UWV Actuele onderwerpen: Loonwaardebepaling Rol private intermediairs bij bemiddeling Afstemming instrumentarium UWV – gemeenten Cliëntenparticipatie NVAB bijeenkomst 24 november TH

16 Arbeidsmarktregio’s en werkbedrijven
De 35 Arbeidsmarktregio’s staan centraal In elk van de 35 Arbeidsmarktregio’s komt een werkbedrijf Het werkbedrijf maakt het beleid voor de regio In het werkbedrijf zitten gemeenten, sociale partners en UWV De focus ligt op het verbinden tussen vraag en aanbod Primair gericht op de banenafspraak NVAB bijeenkomst 24 november TH

17 Voorzieningen en faciliteiten onder verantwoordelijkheid werkbedrijf
Onder regie van Werkbedrijf zullen minimaal de volgende faciliteiten georganiseerd worden: werkgeversdienstverlening, waaronder vast contactpersoon inzet loonkostensubsidie loonwaardesystematiek binnen landelijk vastgestelde kaders jobcoach-voorziening beschut werk (kosten)werkplekaanpassingen proefplaatsing begeleiding naar en tijdens werk (groeps)detachering no-risk polis expertise en dienstverlening rondom jobcreatie en jobcarving continuering van faciliteiten indien de geplaatste werknemer verhuist NVAB bijeenkomst 24 november TH

18 Communicatie Participatiewet
We communiceren naar onze doelgroepen, bijvoorbeeld informatie aan Wajongers over de gevolgen van de Participatiewet. We delen deze en andere communicatiemiddelen over de Participatiewet met belangenorganisaties. We werken samen in de werkgroep communicatie van de Programmaraad (Cedris, Divosa, VNG, UWV) > integrale communicatie rondom de invoering Participatiewet naar gemeenten (zie samenvoordeklant.nl). We betrekken de cliëntenraden. Communicatie werkgevers primair organiseren via Werkbedrijven in 35 regio’s. NVAB bijeenkomst 24 november TH

19 Adviesfunctie toeleiding Wajong
Hoe geleiden we de burger naar de juiste aanvraag? Goede voorlichting: Uitleg over de twee loketten Checklist met feitelijke vragen (eind oktober op uwv.nl) Doorverwijzing naar gemeente als burger kan werken Instructiefilmpje (november op uwv.nl) Integratie adviesfunctie in aanvraagformulier NVAB bijeenkomst 24 november TH

20 Samenwerking met gemeenten
Programmaraad pakt regie op communicatie richting gemeenten Borgen van de integrale boodschap UWV ontwikkelt content voor haar eigen kanalen Waar nodig stemmen we dit af met de Programmaraad NVAB bijeenkomst 24 november TH

21 Communicatie herindeling 2015 - 2018
Van massamediaal naar persoonlijk communicatie met de klant (Wajonger): Brief met beoordeling of klant kan werken of niet. Hierop kan de klant reageren. Brief met de beslissing of klant kan werken of niet. Tegen deze beslissing kan de klant bezwaar maken. NVAB bijeenkomst 24 november TH

22 NVAB bijeenkomst 24 november 2014 TH


Download ppt "Participatiewetgeving een uitdaging of een leeg huis"

Verwante presentaties


Ads door Google