De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatiewetgeving een uitdaging of een leeg huis Participatiewet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatiewetgeving een uitdaging of een leeg huis Participatiewet."— Transcript van de presentatie:

1 Participatiewetgeving een uitdaging of een leeg huis Participatiewet

2 De Participatiewet* Huidige situatie: Wajong, Wsw, WWB Verschillende rechten en plichten Weinig activerend Uitvoering UWV of Gemeenten Nieuwe situatie: 1 Participatiewet 1 regeling voor iedereen die in staat is om te werken Zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk Uitvoering UWV met Gemeenten * Let op: informatie kan op basis van lagere regelgeving nog wijzigen NVAB bijeenkomst 24 november 2014 TH

3 De omgeving Maatschappelijke en politieke omgeving Uitkering Draagvlak stelsel sociale zekerheid Verdienvermogen en financiële compensatie Arbeidsvermogen en participatie- mogelijkheden Tegenprestatie NVAB bijeenkomst 24 november 2014 TH

4 Participatiewet - UWV UWV is en blijft verantwoordelijk voor de huidige Wajong-klanten: - Verstrekken uitkering - Herindelen - Re-integratie klanten met arbeidsvermogen - Bieden van voorzieningen Wajong 2015 - Beoordeling - Verstrekken uitkering Uitvoeren van beoordelingen en indicatiestellingen NVAB bijeenkomst 24 november 2014 TH

5 Overzicht beoordelingen Participatiewet Wettelijk UWV: Beoordeling banenafspraak Advies beschut werk Beoordeling medische urenbeperking (MUB) Herindicatie Wsw (beschut resp. begeleid werken) Wettelijk gemeente: Beoordeling loonkostensubsidie (LKS) Loonwaardevaststelling bij inzet LKS door gemeente Studieregeling Rechtstreeks aan de burger: Wajong 2015 Beoordeling (duurzaam geen) arbeidsvermogen (herindeling) Aangepaste ZW-/WIA- claimbeoordeling voor LKS- gerechtigden vanaf week 44 in 2015 NVAB bijeenkomst 24 november 2014 TH

6 Huidige klanten O/N-Wajong Beoordeling arbeidsvermogen Beoordeling arbeidsvermogen Re-integratie Uitkering 70% (per 01-01-2018) Re-integratie Uitkering 70% (per 01-01-2018) Banenafspraak Uitkering 75% Nee Ja NVAB bijeenkomst 24 november 2014 TH

7 Overgangssituatie Wajong in Participatiewet Aanvraag van een Wajong-uitkering: situaties afhankelijk van uitkomst beoordeling: Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt: zowel in 2014 als 2015 recht op Wajong. Arbeidsvermogen (nu of mogelijk in de toekomst): - Aangevraagd voor 10 september 2014 én 18 jaar in 2014, dan recht op Wajong (werkregeling) nog mogelijk. - 18 jaar in 2015, dan geen recht op Wajong (werkregeling) meer mogelijk. NVAB bijeenkomst 24 november 2014 TH

8 Herindeling: Wat gaat er gebeuren 240.000 mensen hebben een Wajong-uitkering Wij bekijken onze systeem- en dossiergegevens opnieuw van degenen die voor 2010 Wajong hebben aangevraagd en gekregen (o-Wajong) Wij bekijken of de Wajonger mogelijkheden heeft om te werken op basis van schattingbesluit Periode: 2015 en 2018 Wij beoordelen zorgvuldig en de Wajonger krijgt tijd om te reageren Als de Wajonger kan werken helpen wij bij het vinden van werk NVAB bijeenkomst 24 november 2014 TH

9 In 2010 of later een Wajong-uitkering (nWajong) Iedereen die in 2010 of later een Wajong-uitkering heeft aangevraagd, krijgt geen nieuwe beoordeling. Eerder hebben wij al beoordeeld of de Wajonger kan werken of niet. De Wajonger krijgt nog wel een brief om deze beoordeling te bevestigen. Is de Wajonger het niet eens met deze beoordeling? Dan volgt een nieuwe beoordeling. NVAB bijeenkomst 24 november 2014 TH

10 Voor 2010 een Wajong-uitkering (oWajong) De Wajonger >80% arbeidsongeschikt krijgt wel een nieuwe beoordeling. Wij gaan bekijken wat de Wajonger nog wel kan op basis van schattingsbesluit. Wij hebben al veel informatie over de Wajonger. Die gaan wij opnieuw bekijken. Heeft de Wajonger bijvoorbeeld eerder gewerkt, dan kan hij misschien nog steeds werken. Hebben wij onvoldoende informatie, dan nodigen wij de Wajonger uit voor een gesprek met een arts of arbeidsdeskundige. NVAB bijeenkomst 24 november 2014 TH

11 Intensivering re-integratie oWajong Als er sprake is van arbeidsvermogen volgt re-integratie met als doel de betrokkene (op termijn) te matchen op een baan (banenafspraak) UWV krijgt daarvoor extra middelen Gecombineerde aanpak beoordeling en re-integratie Samenwerking met o.a. stichting MEE en SW bedrijven NVAB bijeenkomst 24 november 2014 TH

12 Banenafspraak en quotum Wetsvoorstel moet nog worden behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. Werkgevers (markt en overheid) spannen zich in om 125.000 banen te creëren voor mensen met arbeidsbeperking. Wettelijk quotum gaat in werking als werkgevers de banen niet realiseren. 1 ste beoordelingsmoment: 2016. Quotum kan ingaan in 2017. NVAB bijeenkomst 24 november 2014 TH

13 Doelgroep banenafspraak Mensen met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen (en die naar het oordeel van UWV niet in staat zijn om 100% van het WML te verdienen) en die voor arbeidsondersteuning een beroep doet op de gemeente Mensen die in de Wajong zitten, tenzij na de herbeoordeling vaststaat dat de Wajonger volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is Mensen met een Wsw-indicatie Mensen met een WIW-baan Mensen met een ID-baan NVAB bijeenkomst 24 november 2014 TH

14 Hoe kan banenafspraak slagen? Realisatie van de banen voor arbeidsbeperkten  vervullen van een reguliere vacature door persoon uit de doelgroep  herverdeling van taken binnen het bedrijf waardoor functies ontstaan voor arbeidsbeperkten Beschikbaarheid van mensen voor deze banen en deze mensen zijn in beeld Gemeente melden voldoende mensen aan voor het doelgroepenregister (indicatie UWV) Samenwerking in de regio NVAB bijeenkomst 24 november 2014 TH

15 Stand van zaken Werkkamer Opdracht Werkkamer: Sturing op de arbeidsmarkt in 35 regio’s door gemeenten, sociale partners en UWV Actuele onderwerpen: Loonwaardebepaling Rol private intermediairs bij bemiddeling Afstemming instrumentarium UWV – gemeenten Cliëntenparticipatie NVAB bijeenkomst 24 november 2014 TH

16 Arbeidsmarktregio’s en werkbedrijven De 35 Arbeidsmarktregio’s staan centraal In elk van de 35 Arbeidsmarktregio’s komt een werkbedrijf Het werkbedrijf maakt het beleid voor de regio In het werkbedrijf zitten gemeenten, sociale partners en UWV De focus ligt op het verbinden tussen vraag en aanbod Primair gericht op de banenafspraak NVAB bijeenkomst 24 november 2014 TH

17 Voorzieningen en faciliteiten onder verantwoordelijkheid werkbedrijf Onder regie van Werkbedrijf zullen minimaal de volgende faciliteiten georganiseerd worden: werkgeversdienstverlening, waaronder vast contactpersoon inzet loonkostensubsidie loonwaardesystematiek binnen landelijk vastgestelde kaders jobcoach-voorziening beschut werk (kosten)werkplekaanpassingen proefplaatsing begeleiding naar en tijdens werk (groeps)detachering no-risk polis expertise en dienstverlening rondom jobcreatie en jobcarving continuering van faciliteiten indien de geplaatste werknemer verhuist NVAB bijeenkomst 24 november 2014 TH

18 Communicatie Participatiewet We communiceren naar onze doelgroepen, bijvoorbeeld informatie aan Wajongers over de gevolgen van de Participatiewet. We delen deze en andere communicatiemiddelen over de Participatiewet met belangenorganisaties. We werken samen in de werkgroep communicatie van de Programmaraad (Cedris, Divosa, VNG, UWV) > integrale communicatie rondom de invoering Participatiewet naar gemeenten (zie samenvoordeklant.nl). We betrekken de cliëntenraden. Communicatie werkgevers primair organiseren via Werkbedrijven in 35 regio’s. NVAB bijeenkomst 24 november 2014 TH

19 Adviesfunctie toeleiding Wajong Hoe geleiden we de burger naar de juiste aanvraag? Goede voorlichting: Uitleg over de twee loketten Checklist met feitelijke vragen (eind oktober op uwv.nl) Doorverwijzing naar gemeente als burger kan werken Instructiefilmpje (november op uwv.nl) Integratie adviesfunctie in aanvraagformulier NVAB bijeenkomst 24 november 2014 TH

20 Samenwerking met gemeenten Programmaraad pakt regie op communicatie richting gemeenten Borgen van de integrale boodschap UWV ontwikkelt content voor haar eigen kanalen Waar nodig stemmen we dit af met de Programmaraad NVAB bijeenkomst 24 november 2014 TH

21 Communicatie herindeling 2015 - 2018 Van massamediaal naar persoonlijk communicatie met de klant (Wajonger): Brief met beoordeling of klant kan werken of niet. Hierop kan de klant reageren. Brief met de beslissing of klant kan werken of niet. Tegen deze beslissing kan de klant bezwaar maken. NVAB bijeenkomst 24 november 2014 TH

22


Download ppt "Participatiewetgeving een uitdaging of een leeg huis Participatiewet."

Verwante presentaties


Ads door Google