De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken naar vermogen Bijdrage voor Sociale Alliantie 7 april 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken naar vermogen Bijdrage voor Sociale Alliantie 7 april 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Werken naar vermogen Bijdrage voor Sociale Alliantie 7 april 2011

2 Aanleiding Regeling werken naar vermogen (Wnv) •Commissie De Vries •Reactie Kabinet Balkenende •Pilots Werken naar vermogen •Regeerakkoord Rutte

3 Pilots Pilot 1 - Werkgevers Bereidheid van werkgevers: nieuwe en bestaande projecten Pilot 2 – Sw-bedrijven Doorontwikkeling van sw-bedrijven van productie- naar arbeidsontwikkelingsbedrijven Pilot 3: Werkpleinen Verbetering en intensivering dienstverlening werkpleinen

4 Vervolg pilots Pilot 4 :Loondispensatie Opdoen van ervaring met loondispensatie: Bevordert loondispensatie de participatie? Pilot moet inzicht geven in: •Afbakening doelgroep door toegangtoets •Budgetneutraliteit •Vaststellen loonwaarde •Opnamecapaciteit arbeidsmarkt http://www.ikkan.nl/meebouwenpilots/

5 Regeerakkoord Draconische bezuinigingen met grote gevolgen voor sociale zekerheid: 1.Samenvoeging Wwb, WIJ, Wsw en Wajong 2.Aanscherping Wwb 3.Sociale werkvoorziening 4.Taakstelling uitvoeringsorganisaties 5.Re-integratiebudgetten •1 en 2 (en 3) hangen samen

6 Regeerakkoord Eén regeling Wsw, WIJ, WWB en Wajong •Uitvoering door gemeenten •Wie: alle Wwb-ers, Wajongers, Wsw-ers indicatie BW (ook op wachtlijst), WIJ- jongeren •Werken met loondispensatie, uitkering aanvullend tot max WML (werken moet lonen) •Re-integratiemiddelen alleen voor kwetsbare groepen

7 Tijdslijn Regeling Wnv •Hoofdlijnennotitieapril 2011 •Eerste ronde besprekingvoor zomer •Voorstel wetnajaar •Invoering1 januari 2012 •Reëel? Stand van zaken •Van belang: eerst Wwb voorstellen, dan pas Regeling Wnv

8 Gevolgen voor Wajong •Alle Wajongers opnieuw gekeurd •Voor Wajongers zonder arbeidsmogelijkheden: uitkering 75%. Blijft onder verantwoordelijkheid UWV •Voor Wajongers met arbeidsmogelijkheden: uitkering daalt met 5%. Vermogenstoets? Partner/huishoudtoets? •Nieuwe ‘Wajongers’ onder Wwb-regiem (nieuw sinds 1-1-2010 of later?) •Re-integratie naar gemeenten.

9 Aanscherping Wwb •Afschaffing algemene heffingskorting (daling 14% op termijn) •Afschaffing bijstand inwonenden en toets partnerinkomen vervangen door toets huishoudinkomen •Invoering verplichte tegenprestatie •Normering gemeentelijk minimabeleid op 110% WML

10 Gevolgen Wsw •Huidige geïndiceerden BW op wachtlijst vallen ws onder nieuwe regeling •Geen herkeuring bestaande Wsw-ers •Afname Wsw-plekken met 30.000 •Gevolg: Wsw op slot, pensioenfds tekorten?, sw-bedrijven in problemen door verlaging subsidie per plek

11 Standpunt FNV - 1 •Van groot belang: voldoende werkplekken •Beloning cao-loon of WML. •Voor werkgever loonkostensubsidie en niet loondispensatie •Recht op ondersteuning en goede begeleiding •Recht op fatsoenlijke uitkering: Mensen met arbeidshandicap 75% WML en ongetoetste uitkering Geen huishoudtoets, geen afschaffing OHK

12 Standpunt FNV – 2 •Behoud Wsw-plaatsen Detachering is waardevolle aanvulling •Wajong: Geef nieuwe Wajong kans Betere afstemming onderwijs – arbeidsmarkt •Wwb: Huidige wet biedt voldoende sancties om mensen te dwingen Geen afschaffing OHK


Download ppt "Werken naar vermogen Bijdrage voor Sociale Alliantie 7 april 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google