De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Petje op, petje af Deelnemers krijgen een petje en gaan staan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Petje op, petje af Deelnemers krijgen een petje en gaan staan"— Transcript van de presentatie:

1 Alliantiedagen 2011 aanscherping WWB en hoofdlijnen Wet werken naar vermogen

2 Petje op, petje af Deelnemers krijgen een petje en gaan staan
De quizleider leest de vraag voor Is volgens u het antwoord petje op goed, dan doet u het petje op Is volgens u het antwoord petje af goed, dan laat u het petje af Als u het antwoord fout heeft, gaat u zitten.

3 Vragen over de hoofdlijnen Wet werken naar Vermogen

4 1. ‘Eén regeling voor de onderkant’ en Werken naar vermogen is bedacht door het kabinet Balkenende 4
petje op Waar petje af Niet waar

5 Vraag 1 petje op = goed Waar. De Commissie De Vries heeft in 2008 een rapport uitgebracht met de titel Werken naar vermogen. De commissie werd gevraagd voorstellen te doen om: a. Meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen, zonder dat dit meer geld kost. b. Werkregelingen te vereenvoudigen

6 2. Wat wil het kabinet bereiken met de Wet werken naar vermogen?
petje op Dat meer mensen met een arbeids- beperking aan het werk komen petje af De verkoop van geraniums stimuleren

7 Vraag 2 petje op = goed De bedoeling is dat meer mensen met een arbeidsbeperking bij een gewone werkgever aan het werk komen. Daarnaast wil men ‘bijdragen aan een betaalbare sociale zekerheid’. Minder geld uitgeven dus.

8 3. In de Wet werken naar vermogen wordt gewerkt met loondispensatie
3. In de Wet werken naar vermogen wordt gewerkt met loondispensatie. Dit betekent dat je geen minimumloon krijgt, maar alleen je arbeidsproductiviteit uitbetaald krijgt. petje op Waar petje af Niet waar

9 Vraag 3 petje op = goed Waar. Loondispensatie betekent dat er een uitzondering gemaakt wordt op de Wet minimumloon. Bij werknemers met een arbeidshandicap wordt gekeken hoeveel arbeids-productiviteit ze hebben. Dat deel wordt betaald door de werkgever. Dat loon wordt door de overheid aangevuld.

10 4. In de WSW is er sprake van beschutte werkplekken
4. In de WSW is er sprake van beschutte werkplekken. Door de Wet werken naar vermogen vermindert het aantal beschutte werkplekken. Hoeveel plekken zullen overblijven, als we naar de huidige plannen kijken? petje op van de petje af van de

11 Vraag 4 petje af = goed In de plannen die nu bekend zijn, wordt er van uit gegaan dat er beschutte werkplekken overblijven.

12 Vragen over de aanscherping WWB

13 5. Per wanneer gaat de aanscherping WWB en de samenvoeging WWB/ WIJ (zeer waarschijnlijk) in?
petje op Op 1 januari 2012 petje af Op 1 januari 2013

14 Vraag 5 petje op = goed De regering wil de aanscherping invoeren per 1 januari 2012 De Tweede Kamer stemde 11 oktober 2011 in met de invoering ervan Door een aanpassing van het voorstel kan ook de SGP met het voorstel instemmen en komt er een meerderheid in de Eerste Kamer

15 6. Van iemand met een WWB-uitkering wordt in 2012 verwacht dat hij of zij een tegenprestatie levert. Dat betekent dat iemand verplicht kan worden: petje op om onbetaald maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten petje af om alle soorten betaald werk te aanvaarden

16 Vraag 6 petje op = goed Vanaf 1 januari 2012 kàn de gemeente mensen met een WWB uitkering verplichten tot het verrichten van onbetaalde maatschappelijk nuttige werkzaamheden. Het college van B & W moet deze regeling invullen en uitvoeren.

17 7. Iemand van 28 jaar die gezond is maar geen werk heeft woont bij z’n ouders.
De ouders hebben een inkomen boven het sociaal minimum. Deze persoon van 28 jaar heeft in de aangescherpte WWB: petje op wel zelfstandig recht op WWB uitkering petje af geen zelfstandig recht op WWB uitkering

18 Vraag 7 petje af = goed Uitzonderingen op deze huishoudtoets:
Het zelfstandige recht op WWB uitkering van een kind (of ouder) vervalt, als er in het gezin een inkomen is op of boven het sociaal minimum. In de aangescherpte WWB wordt naar het inkomen van alle gezinsleden gekeken Uitzonderingen op deze huishoudtoets: Studiefinanciering Inkomen inwonende studerende kinderen < 80% WML Inkomen zorgbehoevende gezinsleden (indicatie minimaal 10 uur zorg AWBZ per week) Vooralsnog Wajong uitkering

19 8. De gemeente mag na 1 januari 2012 alleen minimabeleid voeren voor mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Dit geldt ook voor de individuele bijzondere bijstand. petje op Ja petje af Nee

20 Vraag 8 petje af = goed De gemeente mag straks alleen minimabeleid voeren voor mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Uitzondering hierop is de individuele bijzondere bijstand. De gemeente bepaalt wie bijzondere, aantoonbare, noodzakelijke kosten heeft en in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

21 9. Welke bewindspersoon gaat over de Wet Werk en Bijstand?
petje op Henk Kamp petje af Paul de Krom

22 Vraag 9 petje af = goed Staatssecretaris De Krom gaat over de Wet Werk en Bijstand

23 Slotvraag

24 Hoeveel mensen in Nederland hebben een uitkering WWB of WIJ?

25 Slotvraag Wwb / Wij (cijfers juli 2011; bron: Centraal Bureau voor de Statistiek)

26 Vragen als de groep zo goed is dat er nog een heleboel mensen staan…na 10 vragen

27 11. Met de invoering van de Wet werken naar vermogen wordt de WSW afgeschaft
petje op Ja petje af Nee

28 Vraag 11 petje af = goed Nee, de Wsw wordt niet afgeschaft. Mensen die al in de Wsw zitten, blijven van die wet gebruik maken. Vanaf het moment van invoering van de Wet werken naar vermogen komen er geen nieuwe mensen meer in de Wsw.

29 12. Welke maatregelen voor werkgevers
12. Welke maatregelen voor werkgevers heeft het kabinet in petto bij de Wwnv? petje op Vereenvoudiging van de regelingen petje af Een quotum voor werkgevers om medewerkers met een arbeidsbeperking aan te nemen

30 Vraag 12 petje op = goed Er zijn geen maatregelen voor werkgevers in voorbereiding. Vereenvoudiging van de regels iets wat werkgevers graag willen. Dat moet voldoende zijn om werkgevers wel mensen met een arbeidsbeperking in dienst te laten nemen…

31 13. Door de aanscherping WWB hebben gemeenten geen beleidsvrijheid meer.
petje op Ja, dat klopt. Geen beleidsvrijheid meer voor gemeenten petje af Nee, dat klopt niet. Gemeenten hebben nog wel beleidsvrijheid

32 Vraag 13 petje af = goed Nee, er blijft nog veel gemeentelijk beleidsvrijheid over. Gemeenten vinden wel dat deze is ruimte ingeperkt door bijvoorbeeld het minimabeleid alleen voor inkomens tot 110% toegankelijk te maken. Het opstellen van gemeentelijke verordeningen geeft gemeenten mogelijkheid hun eigen beleid te maken. Wel moeten die verordening binnen de kaders van de Wet werk en bijstand blijven.

33 14. Is het stimuleren van begeleid werken bij werkgevers in de Wet werken naar vermogen een nieuw plan? petje op Ja petje af Nee

34 Vraag 14 petje af = goed Nee, de plannen om mensen uit de WSW bij ‘gewone’ werkgevers aan het werk te krijgen zijn al ouder. Daar is men al zeker ruim 10 jaar mee bezig, in ieder geval vanaf 1998.

35 15. Alleenstaanden met kinderen tot vijf jaar moeten in de aangescherpte WWB aan het werk. Ze hebben een arbeidsverplichting, net als andere WWB-ers. petje op Ja, er is een arbeidsverplichting voor deze groep petje af Nee. Alleenstaande ouders hebben geen arbeidsverplichting

36 Vraag 15 petje af = goed Bij de behandeling van de aanscherping WWB is de men tegemoet gekomen aan de wens van de SGP om de huidige vrijstelling voor alleenstaande ouders te handhaven. Men wilde per 1 januari de arbeidsverplichting in gaan voeren voor deze groep alleenstaande ouders.

37 16. De gemeente moet volgens de aangescherpte WWB een verordening participatie schoolgaande kinderen hebben. petje op Ja petje af Nee, die verordening is er al

38 Vraag 16 petje op = goed Ja, de gemeenteraad moet een verordening vaststellen die de maatschappelijke participatie van kinderen bevordert. In die verordening wordt ook de categoriale bijzondere bijstand voor schoolgaande kinderen geregeld. Nu is het ook al mogelijk om categoriale bijzondere bijstand te verstrekken, maar er is geen verordening voor het bevorderen van de maatschappelijke participatie van kinderen.

39 17. Mensen met een bijstandsuitkering, die jonger zijn dan 65 jaar, mogen per jaar nooit langer dan vier weken naar het buitenland. Als ze langer wegblijven raken ze hun uitkering kwijt. petje op Ja, maximaal 4 weken in het buitenland petje af Nee, er zijn uitzondering op deze regel

40 Vraag 17 petje op = goed Ja, dat klopt. Straks mag je, als je jonger dan 65 jaar bent, nooit langer dan 4 weken in het buitenland verblijven als je een WWB uitkering hebt. Nu mogen mensen met een WWB uitkering, die vrijgesteld zijn van de sollicitatieplicht, nog 13 weken in het buitenland verblijven.


Download ppt "Petje op, petje af Deelnemers krijgen een petje en gaan staan"

Verwante presentaties


Ads door Google