De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wajong Bijeenkomst Ivoo Maastricht 20 januari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wajong Bijeenkomst Ivoo Maastricht 20 januari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Wajong Bijeenkomst Ivoo Maastricht 20 januari 2014

2 Onze visie en missie Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. WERKEN Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. INKOMEN Als werken onmogelijk is, zorgen we voor inkomen.

3 Onze kerntaken en onze ambitie
WERK– het aan het werk houden of helpen van de klant, in nauwe samenwerking met de gemeenten; SOCIAAL MEDISCHE ZAKEN – het beoordelen van ziekte en arbeidsongeschiktheid volgens eenduidige criteria; UITKEREN – het snel en correct verzorgen van uitkeringen wanneer werk niet of niet direct mogelijk is; GEGEVENSBEHEER – ervoor zorgen dat de klant nog maar één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft te geven.

4 Doelgroep jonggehandicapten N-WaJong
Beperkingen aanwezig op 17e levensjaar Niet in staat gedurende 52 weken 75% maatmaninkomen (meestal wml) te verdienen Geen volledig herstel binnen jaar te verwachten Studerende die voor 30e levensjaar arbeidsongeschikt wordt Ingangsrecht Wajong op of na 18e levensjaar 2010 is de Wajong wet gewijzigd in N-Wajong Veel meer nadruk op participatie

5 Beoordeling Wajong 16 weken voor 18e verjaardag kan aanvraag worden ingediend Belangrijk dat er voldoende gegevens mee worden gestuurd waaruit beperkingen blijken De verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van SMZ bepalen of iemand tot de Wajong doelgroep behoort De arbeidsdeskundige van het Werkbedrijf stelt participatieplan op

6 Regelingen Jonggehandicapten voor wie een betaalde baan nooit tot de mogelijkheden zal behoren vallen onder de uitkeringsregeling van de n Wajong. Voor hen staat inkomensbescherming voorop. Jonggehandicapten die studeren of nog op school zitten en studiefinanciering krijgen, vallen onder de studieregeling. Jonggehandicapten met perspectief op het verrichten van werk, of waarvan het perspectief op arbeid niet uitgesloten kan worden, komen in de werkregeling. Bij hen staat het recht op arbeidsondersteuning centraal: hulp bij het vinden en behouden van werk. Van de mensen die in 2011 recht kregen op nWajong, kwam 51% in de werkregeling terecht. Verder kwam in % in de studieregeling en 8% in de uitkeringsregeling terecht.

7 Werkregeling jonggehandicapten algemeen
Intensieve ondersteuning en begeleiding Maatwerk als uitgangspunt Leer- of werkaanbod. Vastlegging in een individueel participatieplan Verplichting tot meewerken anders geen inkomensondersteuning Werken loont: inkomensstijging bij meer werken (basis uitkering is 75% van het geldend WML) Actieve regionale werkgeversbenadering en matching van vraag en aanbod

8 Participatieplan Mogelijke ingrediënten:
Wat zijn de arbeidsmogelijkheden in relatie tot beperkingen? Welke arbeid is nu of in de toekomst mogelijk? Langs welke weg is die gewenste arbeid te bereiken? Individueel participatieplan wordt samen met cliënt opgesteld na toekenning arbeidsondersteuning Welke ondersteuning is hierbij nodig? Is eerst scholing of een andere interventie noodzakelijk? Is stage of een werkervaringsplaats eerst aan de orde? Rechten en plichten Afspraken en gevolgen van het niet nakomen ervan Voorwaarden voor recht op inkomensondersteuning Cliënt én UWV houden zich aan de gemaakte afspraken

9 Uitsplitsing aanvraag N-Wajong
13% van de aanvragen woont in een instelling of er is sprake van begeleid wonen. Ruim de helft heeft speciaal onderwijs of praktijkonderwijs gevolgd. (aanzienlijk deel heeft regulier onderwijs gevolgd) Tweederde is gediagnostiseerd met een ontwikkelingsstoornis (verstandelijke beperking of een stoornis binnen het autistisch spectrum) Bij ruim 20% is er sprake van een psychische aandoening (persoonlijkheidsstoornis/schizofrenie/etc) Bij 50% is er sprake van multipoblematiek (meedere ziekte beelden) Bij 15% is er sprake van een enkelvoudige fysiek beperking (Blind/slechtziend/doof/ slechthorend/rolstoelgebonden/etc)

10 Wajong Zuid-Limburg (caseload UWV) naar leeftijd: totaal=3.183

11 Wajong: top-5 gemeenten Zuid-Limburg

12 Voorzieningen De helft van de wajongeren die werkzaam is, maakt gebruik van voorzieningen Jobcoaching (75%) Loondispensatie (toestemming voor de Wg om minder dan het wettelijk minimumloon te betalen) Andere vormen als vervoersvoorziening (taxi/aangepaste auto), audiovisuele voorzieningen, werkplekaanpassing ( buro, tilhulp, etc) Of een combinatie van bovenstaande

13 Participatiewet (1) 1 nieuwe regeling door samenvoeging (deel van de) Wajong, WSW en wet Werk en Bijstand Wajong blijft bestaan voor jonggehandicapten die naar verwachting nooit zullen kunnen werken Gemeente zal uitvoerder worden van nieuwe wet Wetsvoorstel ligt bij Tweede kamer, verwachte ingangsdatum 1 januari 2015

14 Participatiewet (2) Wat betekent de Participatiewet voor mensen met Wajong? Herbeoordeling zittend bestand Blijkt uit de beoordeling dat iemand nooit zal kunnen werken? Dan blijft deze persoon bij UWV voor een Wajong-uitkering. ( van de bijna ) Blijkt dat er wel arbeidsmogelijkheden zijn? Dan eindigt het recht op Wajong na zes maanden en wordt deze persoon overgedragen aan de gemeente. Wie geen recht meer heeft op Wajong, kan bij de gemeente vragen om ondersteuning bij re-integratie en/of een uitkering. .

15 Participatiewet (3) afspraken Overheid-Werkgevers
Werkgevers hebben beloofd om de komende jaren voor meer banen te zorgen. In 2014 zijn dat 5000 banen. Deze banen zijn voor mensen met een beperking die zonder ondersteuning niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Ook de overheid gaat zorgen voor extra banen. In totaal moeten er de komende jaren banen vrijkomen. Ook is afgesproken dat iedereen ten minste het minimumloon verdient, ook wie hier vanwege een beperking eigenlijk niet toe in staat is. Compensatie middels loonkostensubsidie

16 Vragen?


Download ppt "Wajong Bijeenkomst Ivoo Maastricht 20 januari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google