De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken naar vermogen Breda, 29 februari 2012 1. Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Implementatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken naar vermogen Breda, 29 februari 2012 1. Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Implementatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel."— Transcript van de presentatie:

1 Werken naar vermogen Breda, 29 februari 2012 1

2 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Implementatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2

3 Hoofdlijnen nieuwe systeem Wet werken naar vermogen 3

4 Hoofdlijnen WWNV (I) 1.Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2.Verantwoordelijkheid gemeenten 3.Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4.Wsw: aangewezen op beschutte arbeid 4

5 5 Kan werken bij een reguliere werkgever (evt. met ondersteuning)? Ja Wet Werken naar Vermogen Nee Kan beschut werken? Ja Wsw Nee Wajong (volledig en duurzaam AO) Nieuw systeem Werken naar Vermogen (1, 3 en 4)

6 Hoofdlijnen WWNV (II) 5.Instrument loondispensatie 6.Eén gebundeld re-integratiebudget 7.Herstructureringsfaciliteit sw-sector (vanaf 2012) 8.(Regionale) werkgeversdienstverlening 6

7 Wie doet wat? 7 Gemeenten WWNV Wsw UWV Indicatiestelling Wajong Indicatiestelling Wsw Zittend bestand Wajong Bovenlokaal Werkgeversbenadering Regionaal arbeidsmarktbeleid

8 Instrument loondispensatie Vrijstelling om minder dan gangbare loon betalen Werkgever betaalt alleen arbeidsproductiviteit Aanvullende uitkering van de gemeente Tijdelijk minder dan WML (maximaal 7 jaar, tenzij) Doelgroep: WWNV-ers (ook nuggers) als gevolg van een verstandelijke, lichamelijke en/of psychische beperking, dan wel om andere redenen niet in staat 100% WML te verdienen

9 Uitvoering loondispensatie: 9 Toegangs- toets Loonwaarde- bepaling Werken met Loondispensatie Periodiek toetsen na maximaal 2 à 3 jaar

10 Ervaringen uit de pilot loondispensatie 1.Toegangstoets 2.Loonwaardemeting 3.Belangrijkste succes/slaagfactoren 4.Binnenkort brief aan de Kamer 10

11 Herstructureringsfaciliteit Gemeenten bepalen ambitieniveau en kiezen maatregelen Onafhankelijke commissie adviseert: welke plannen in aanmerking komen voor middelen en over uitkering vervolgtranches (afhankelijk van voortgang) Verdeling middelen op basis van gemeentelijk aandeel Wsw- plekken 2012 in landelijk totaal Aanvragen tot 30 april 2011 11

12 12 Bedragen in miljoenen euro2012201320142015201620172018 Totaal10601206050 Cumulatief 2012-2018: 400 miljoen euro Herstructureringsfaciliteit sw-sector Voorbeeld: Gemeente met 908 SE’s taakstelling = 1% van de totale taakstelling van 90.804 Trekkingsrecht: 4 miljoen euro 2012201320142015201620172018 0,1 0,6 1,2 0,6 0,5

13 Instrumenten en voorzieningen voor werkgevers (Bovenlokale) sluitende werkgeversdienstverlening: één loket: lokaal, regionaal en landelijk (Locus) één contactpersoon ontzorgen werkzoekendenbestand inzichtelijk Voorzieningen en instrumenten: Werkplekaanpassingen, jobcarving, (interne) jobcoach Proefplaatsing werkgever, detachering Loondispensatie, no riskpolis, premiekorting 13

14 Regionale werkgeversdienstverlening Ledenbrief VNG over bovenregionale samenwerking (18 jan) Ledenbrief ketenpartners (1 feb): werkgeversdienstverlening Vormgeving samenwerking bottum up. Per 1 mei maken gemeenten kenbaar hoe zij samenwerking zien (bij PGR) Randvoorwaarden SZW Vertrekpunt: 30 arbeidsmarktregio’s In iedere regio een aanspreekpunt/loket voor werkgevers Subregio’s mogelijk, wel aanspreekpunt op niveau 30 Gemeenten en UWV werken samen en betrekken actief de sociale partners 14

15 Nieuwe elementen Studieregeling Wajong Verordeningsverplichting Wsw (1 op 3) No-riskpolis, ZW/WIA en premiekorting Afspraak 5.000 werkervaringsplaatsen en WNV-top 15

16 Implementatie: wat kunnen gemeenten nu al doen? Herstructurering sociale werkvoorziening Werkgeversdienstverlening Oriënteren op inzet instrument loondispensatie Inzicht krijgen in effectiviteit re-integratie & keuzes maken Integrale benadering (jeugd) zorg, onderwijs, arbeidsmarkt 16

17 Implementatie: wat doet het Rijk? Transitiebureau Werken naar vermogen (VNG, Divosa en SZW) Regionale ondersteuningsstructuur Informeren, bijeenkomsten, handreikingen, SZW-dagen etc. Samenhang met andere decentralisaties bewaken (begeleiding AWBZ, Jeugdzorg en Passend onderwijs) Afspraken met werkgevers: 5000 werkervaringsplaatsen Werktop 17

18 Samenhang andere decentralisaties 18 Algemeen Gelijkluidende visie: zelfredzaamheid, eigen kracht, participatie voorop Lokaal integraal beleid Regie en financiering bij één partij: de gemeente Minder loketten, minder indicaties Besparingen

19 Planning behandeling Tweede Kamer 14 maart: rondetafelgesprek TK met belanghebbenden 23 maart: schriftelijke vragen van TK 6 april: antwoord regering 16 april: wetgevingsoverleg over technische aspecten week 17-19 april: plenaire behandeling 24 april: stemmingen TK

20 Lagere regelgeving Wsw besluit: aanpassen aan gewijzigde Wsw-indicatie Schattingsbesluit: aanpassen aan gewijzigde Wajong-indicatie en herindeling Wajong Besluit WWNV: nadere regelgeving loondispensatie (toegangstoets en loonwaardebepaling) Besluit participatiebudget Planning: publicatie juli 2012 Besluit WWB/WWNV: verdeling I-deel Planning: publicatie september 2012 20

21 Vragen? 21

22 WWNV Kennisquiz 22

23 Vraag 1 Hoe lang mag iemand maximaal met loondispensatie werken? a. 7 jaar b. 9 jaar c. geen maximum 23

24 Vraag 2 Wat moeten gemeenten vastleggen in een verordening? a. beleid voor de inzet van Wsw-dienstbetrekkingen b. beleid voor verschillende doelgroepen c. 1/3 van uitstroom Wsw opvullen met nieuwe instroom 24

25 Vraag 3 Blijft de wachtlijst Wsw bestaan na 1 januari 2013? a. ja b. nee c. alleen voor mensen met een ‘oude’ indicatie 25

26 Vraag 4 Welke taak ligt na de introductie van de WWNV niet bij UWV? a. toegangstoets loondispensatie b. indicatiestelling Wajong c. indicatiestelling Wsw 26

27 Vraag 5 Wat is het meest voorkomende woord in de memorie van toelichting? a. gemeenten b. WWNV c. werken 27

28 28

29 Vraag 6 Hoeveel ‘voormalig Wajongers’ stromen in 2013 in gemeente Delft (ca. 97.000 inwoners) in de WWNV? a. 30 b. 75 c. 150 29

30 30 Verdeling instroomjaar 2013 ‘doelgroep Wajong’

31 Vraag 7 Wanneer is het zittende bestand uitgestroomd uit de Wsw? a. 2042 b. 2045 c. 2052 31

32 Uitstroom zittend bestand Wsw 3

33 Vraag 8 Hoeveel bedraagt het gebundelde re-integratiebudget in 2015? a.1,9 miljard b. 2,6 miljard c. 3,1 miljard 33

34 34 Gebundeld re-integratiebudget 2015 Wsw macrobudget 1,8 miljard Participatiebudget 800 miljoen - waarvan overheveling re-integratie Wajong - waarvan door beperken Wsw-maatregel 61 miljoen 45 miljoen Totaal ongedeeld budget 2,6 miljard


Download ppt "Werken naar vermogen Breda, 29 februari 2012 1. Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Implementatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel."

Verwante presentaties


Ads door Google