De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veelgestelde vragen Omlegging N215 bij Melissant

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veelgestelde vragen Omlegging N215 bij Melissant"— Transcript van de presentatie:

1 Veelgestelde vragen Omlegging N215 bij Melissant
provincie Zuid-Holland

2 Waarom wordt de N215 aangepast?
Op het weggedeelte bij Melissant en Dirksland is de verkeerssituatie niet optimaal. Ter hoogte van de Noorddijk zit een scherpe bocht in de weg die het zicht ernstig beperkt. Op een groot gedeelte van de weg rijdt langzaamrijdend landbouwverkeer. Dit belemmert de doorstroming en vergroot de kans op gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Op de kruising N215/Staakweg en de kruising N215/Oudelandsedijk vinden op dit moment veel ongevallen plaats.

3 Wat houden de aanpassingen in?
De N215 bij Melissant wordt omgelegd. Het nieuwe weggedeelte is bestemd voor het doorgaande verkeer. Landbouwverkeer en bestemmingsverkeer naar Melissant blijft gebruik maken van de huidige weg. Daarnaast wordt een parallelweg langs het overige deel van de N215 aangelegd, zodat ook hier het doorgaande verkeer van het landbouwverkeer/ bestemmingsverkeer wordt gescheiden. Ook worden er drie nieuwe rotondes aangelegd: één bij Noorddijk, één op de kruising N215/Staakweg en één op de kruising N215/Oudelandsedijk.

4 Hoe ziet de planning eruit?
Zomer 2012: Aanleg rotonde N215/Oudelandsedijk Najaar 2012: Aanleg rotonde N215/Staakweg Najaar 2013: omlegging N215, aanleg rotonde op Noorddijk en fietstunnel 2016: Werkzaamheden afgerond Actuele planning op

5 Wie zijn er bij dit project betrokken?
De provincie Zuid-Holland, de gemeente Dirksland, het Waterschap Hollandse Delta en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee (ISGO). Samen zijn zij tot een bestuurlijke overeenkomst gekomen. Daarin zijn afspraken gemaakt over de maatregelen, financiering, eigendom, beheer en onderhoud na de aanpassingen.

6 Waarom neemt de provincie het initiatief voor de omlegging van de N215?
De N215 is een provinciale weg. De provincie is wegbeheerder van deze weg.

7 Welke factoren hebben een rol gespeeld bij de ontwikkeling van het maatregelenpakket?
Op basis van onder andere de volgende criteria is een keuze gemaakt: verkeersdoorstroming (voor zowel auto- en landbouwverkeer als openbaar vervoer), verkeersveiligheid van fietsers en automobilisten, effecten op milieu en landschap, leefbaarheid Melissant, leefbaarheid Dirksland, bereikbaarheid Melissant.

8 Waarom worden er rotondes aangelegd bij de kruising met de Staakweg, de Oudelandsedijk en de Noorddijk? Rotondes verbeteren de doorstroming en de verkeersveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat de wachttijden voor een rotonde gemiddeld twee á drie maal korter zijn dan bij een kruispunt met verkeerslichten. Daarnaast blijkt dat het aantal ongevallen met meer dan 50% afneemt en dat tevens de ernst van de ongevallen afneemt.

9 Waarom wordt een fietstunnel aangelegd bij de rotonde Noorddijk?
De bewoners van Dirksland hebben hun wens voor een fietstunnel kenbaar gemaakt. Door de ligging aan de Noorddijk kan de fietstunnel met een eenvoudige constructie worden aangelegd. Met de tunnel vervolgen fietsers het fietspad 245, zonder dat zij de N215 hoeven over te steken.

10 Zijn er alternatieven onderzocht?
Voor de kruising N215/Noorddijk zijn twee varianten onderzocht. Een ontwerp met een rotonde op de Noorddijk en een ontwerp met een coupure door de Noorddijk. Een coupure is een doorsnijding van de dijk. Naar aanleiding van de MER heeft de provincie in overleg met het ISGO, de gemeente Dirksland en het waterschap Hollandse Delta gekozen voor de rotonde op de Noorddijk.

11 Welke thema’s zijn onderzocht in de m.e.r.?
In de m.e.r. zijn de volgende thema’s onderzocht: verkeer, externe veiligheid (transport gevaarlijke stoffen), bodem en water, ruimtegebruik, landschap, cultuurhistorie, archeologie, natuur, kabels/leidingen, overige hinder (waaronder geluid en luchtkwaliteit). Daarnaast is in de m.e.r. onderzocht of met de voorgestelde maatregelen het doel van het project wordt behaald; verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming.

12 Hoe verloopt de gehele procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.)?
In de m.e.r.-procedure is de provincie Zuid-Holland initiatiefnemer en de gemeente Dirksland bevoegd gezag. De m.e.r.-procedure startte met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarna werd het eigenlijke onderzoek uitgevoerd. Het resultaat is een milieueffectrapport (MER). Op dit rapport kunnen zienswijzen worden ingediend.

13 Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de m. e. r
Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de m.e.r.-procedure? In het najaar van 2011 lag het Milieueffectrapport (MER) ter inzage. Op basis van de binnengekomen reacties is het rapport op enkele punten aangepast. Het MER, als nadere onderbouwing van het Ontwerp-Bestemmings-plan, ligt vanaf vanaf 1 mei tot en met 11 juni 2012 voor de tweede keer ter inzage op het gemeentehuis in Dirksland. U vindt het plan ook online op

14 Is er een aanpassing van het bestemmingsplan nodig?
Ja, het gaat om de aanleg van een nieuw weggedeelte. Daarom past de gemeente Dirksland het bestemmingsplan aan. Het bestemmingsplan gaat voor de tweede keer ter inzage. Vanaf 1 mei tot en met 11 juni 2012 ligt het Ontwerp Bestemmingsplan ter inzage op het gemeentehuis in Dirksland. U vindt het plan ook online op

15 Waar kan ik het MER en Ontwerp Bestemmingsplan inzien?
Op het gemeentehuis in Dirksland Op Ontwerp Bestemmingsplan Op De inzagetermijn is zes weken en loopt van 1 mei tot en met 11 juni 2012.

16 Moeten er bomen worden gekapt om het ontwerp te realiseren?
Ja. De bomen aan de oostzijde van de N215/Staakweg moeten, afhankelijk van de grootte, worden gekapt of verplant. Ook voor de aanleg van de parallelweg bij de rotonde N215/Staakweg moeten enkele bomen worden gekapt. Voor de bomen geldt een Herplantingsverplichting: voor iedere gekapte boom wordt elders een nieuwe boom teruggeplaatst.

17 Hoe kan ik op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen?
Kijk op voor actuele informatie. Om op de hoogte te blijven via sms kunnen belangstellenden zich aanmelden door PZH N215 AAN te sms’en naar nummer Voorafgaand aan de werkzaamheden worden omwonenden persoonlijk op de hoogte gesteld.

18 Waar kan ik terecht met vragen?
Via het vragenformulier op kunt u vragen stellen. U kunt uw vraag ook schriftelijk indienen bij: Provincie Zuid-Holland Bureau PBW, Omlegging N215 Kamer D134 Postbus 90602 2500 LP Den Haag


Download ppt "Veelgestelde vragen Omlegging N215 bij Melissant"

Verwante presentaties


Ads door Google