De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualisatie Bestemmingsplannen Haven Irma Dorsman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualisatie Bestemmingsplannen Haven Irma Dorsman."— Transcript van de presentatie:

1 Actualisatie Bestemmingsplannen Haven Irma Dorsman

2 2 augustus 2014 Inhoud Informeren over :. Havenvisie ( Arjan Hoefnagels (HbR)). bestemmingsplannen haven (Irma Dorsman (dS+V)). Notitie Reikwijdte en detailniveau (Irma Dorsman). Veiligheidscontour (Aad Loendersloot)

3 Havenvisie

4 2 augustus 2014 Bestemmingsplannen Havens. Havengebied (HIC). Aanleiding. Doelstelling. Systematiek planMER. Stavaza mei 2011

5 Havenindustrieel complex (HIC)

6 2 augustus 2014 Aanleiding: waarom bestemmingsplannen actualiseren? Actuele bestemmingsplannen nodig omdat:. Verouderde bestemmingsplannen bijna alles toestaan Maar. De milieuwetgeving niet alles toestaat.. Hierdoor voor bedrijven moeilijk om er zeker van te zijn dat ze ook een milieuvergunning krijgen

7 2 augustus 2014 Doelstelling:Wat verwachten we van de bestemmingsplannen. Door uitgebreid milieuonderzoek en overleg vooraf, draagvlak bij omgeving over ruimtegebruik. Hierdoor meer duidelijkheid of bedrijven in later stadium omgevingsvergunning kunnen verkrijgen. Plannen in het HIC vormen geen beperking van ruimtelijke plannen in omringende (deel)gemeenten

8 Systematiek MER en Bplan: Hoe maken we het?. duurzaam ruimtegebruik is het streven. Gestelde milieu-grenzen en contouren zijn uitgangspunt. Intensivering van het gebied. Onderzoek MER: optimale invulling binnen gestelde grenzen. Efficiënt gebruik van de beschikbare milieuruimte. Samenhang van drie plannen, gebiedsbreed beeld

9 Procedure MER en bestemmingsplan. 1.Notitie Reikwijdte en detailniveau. Advies vragen aan bestuursorganen(o.a. gemeentebesturen). Zienswijzeronde (voor een ieder). 2.Opstellen Milieu Effect Rapport. Inclusief natuuronderzoek in “’passende beoordeling “’. 3.Concept-ontwerp BP (incl. MER). Bespreken in vooroverleg met (deel) gemeenten. 4.Ontwerp-BP en ontwerp-besluit VC. Ter inzage en naar cie mer. Zienswijzen-procedure (voor een ieder). 5.Besluit vaststelling BP. en Veiligheidscontour (door gemeente en provincie) 2 augustus 2014

10 Stand van zaken mei 2011. Botlek-Vondelingenplaat. Reacties nR&D verwerkt. Adviesburo opdracht MER. Start met nadenken over wijze van bestemmen (segmenten). Europoort. Notitie R&D vanaf 15 april 2011 6 weken ter inzage. zienswijzen mogelijk voor een ieder. Maasvlakte 1. Start maart 2011

11 Planning 2011/2012. April/mei 2011:. Ter inzage legging voornemen opstellen bestemmingsplan Europoort. nR&D (Europ) ter inzage, verzoek om advies en mogelijkheid tot zienswijzen voor een ieder. Augustus 2011:. nR&D Maasvlakte 1. Zienswijzenotitie nR&D Europoort. juni 2012. Vooroverleg Concept-ontwerpen drie Bestemmingsplannen en concept-besluiten veiligheidscontour

12 nR&D: geluid. Kader Randvoorwaarden industrielawaai. KB 1993 :Wettelijke geluidszone. Prov ZH :Saneringsprogramma. Minister :MTG’s voor bestaande woningen. Convenant Rijnmond West: eindcontour (na 2025). Geluidruimte: wettelijk mtg’s. Bestuurlijk/beleidsmatig: eindcontour Onderzoek MER: Is het mogelijk om eindcontour te halen?

13 nR&D: te onderzoeken onderwerpen. Effecten van. Geluid. Natuur. Luchtkwaliteit. Gezondheid. Duurzaamheid. Externe veiligheid

14 Reacties op notitie R&D?. Tot 27 mei 2011 mogelijk om zienswijzen in te dienen: welke aspecten wilt u nog onderzocht hebben in het milieueffectrapport ?. Waar is de Notitie R&D in te zien?. op secretarie deelgemeente HvH. www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen in procedure www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen

15 Vastgestelde geluidszone Botlek-Vondelingenplaat.. Geluidzone (KB 22 juni 1993). Geluidcontour Rijnmond-West

16 Vastgestelde 50 dB(A)contour. Maasvlakte- Europoort

17 saneringscontour

18 Eindcontour. Verwachte ontwikkeling. Verwachte ontwikkeling in 2025 na uitvoering van convenant RW. (5-jaarlijkse evaluatie om te bezien of dit realistisch is)

19 saneringscontouren. De mtg’s zijn verbonden als contouren. Dit zijn de vastgestelde waarden waar niet vanaf mag worden geweken. Hierbinnen moeten activiteiten passen.

20 R&D: geluidonderzoek In MER onderzoek:. Invloed ontwikkelingen op:. saneringscontour. eindcontour. Eventuele maatregelen om binnen contouren te blijven. Cumulatie van bronnen bij overschrijding grenswaarde. Referentiepunten: daar waar overschrijding plaats vindt

21 Externe veiligheid. Maximale invulling segmenten binnen voorgestelde veiligheidcontour (pr 10-6). Groepsrisicoverantwoording binnen het gebied: kwalitatieve benadering Mogelijke maatregelen. Groepsrisico buiten het gebied: - populatiegegevens per (deel) gemeente: Brielle, Maassluis, Westvoorne, HvH, Rozenburg -aantal representatieve inrichtingen doorberekenen -obv voorbeeldberekeningen effecten op gr per (deel)gemeente in beeld brengen

22 R&D: natuur : Passende beoordeling -Effect op natura 2000-gebieden: Stikstofgevoelige gebieden. EHS-gebieden. Natuurbeheertypen rivier( Nieuwe Waterweg/Hartelkanaal) worden niet in oppervlak aangetast Wel onderzoek naar chemisch, thermisch en ecologische waterkwaliteit: met kentallen Toepassing waterwet in relatie met natuur, duurzaamheid etc.

23 R&D: luchtkwaliteit Onderzoeksgegevens:. Bestaande rapporten TB A-15, monitoring NSL(geen afwijkingen te verwachten). Eigen verkeersberekingen. Bronnen:. Milieuvergunningen. Rvmk. Stoffen. NO2/PM10, PM2,5 Voor overige stoffen (ook SO2) geen overschrijding GW te verwachten

24 Duurzaamheid:Onderzoek in MER. Overzicht bestaande initiatieven (havenvisie 2030). Windenergie (convenant). Co-siting: ( BEDRIJVEN GEBRUIKEN VAN ELKAAR BV AFVALSTOF ALS GRONDSTOF). Intensiveren en hierdoor duurzaam ruimtegebruik

25 gezondheid. geluid en lucht. geur en externe veiligheid. Nu in overweging:. GES-methodiek: score per milieufactor op topografische kaart


Download ppt "Actualisatie Bestemmingsplannen Haven Irma Dorsman."

Verwante presentaties


Ads door Google