De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpak en planning planstudie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpak en planning planstudie"— Transcript van de presentatie:

1 Aanpak en planning planstudie
Verruiming Twentekanalen (fase 2) en uitbreiding capaciteit sluis Eefde Aanpak en planning planstudie Vertellen dat de uitbreiding capaciteit sluis Eefde parallel loopt met de verruiming van de Twentekanalen tweede fase 14 oktober 2010

2 Planning studieproject
Onderbouwen alternatieven voor tweede sluiskolk Keuze beste alternatief Aanvullen eisen voor het ontwerp en inpassing van de tweede sluiskolk Zoeken geschikte locatie Keuze beste locatie Ontwerpen (varianten) voor tweede sluiskolk en de inpassing Onderbouwing varianten Opstellen projectnota Keuze beste ontwerp (voorkeursvariant) September 2010 November 2010 December 2010 Voorjaar 2011 Zomer 2011 eind 2011 2012 Besluit minister 14 oktober 2010

3 Onderbouwing alternatieven
Tweede sluiskolk 125 * 12,5 * 3,5 m (aflaaddiepte) Verlengde sluiskolk Benuttingsalternatief WAT? Onderzoeken aan de hand van drie alternatieven of het probleem van de beschikbaarheid van de sluis door de groeiende aanbod schepen opgelost kan worden. Uit de voorgaande onderzoeken is gebleken dat een extra kolk nodig zal zijn. Uitleggen wat welke alternatief inhoudt 14 oktober 2010

4 Beoordeling alternatieven
Criteria Leefomgeving Bereikbaarheid Veiligheid Kosten HOE? –aspecten gedefinieerd binnen wettelijke kader Bereikbaarheid: Reistijd beroeps- en recreatievaart, Betrouwbaarheid beroeps- en recreatievaart, Efficiency effecten beroepsvaart, Effecten verschuivend vervoer en gegenereerd vervoer, Effecten kruisend verkeer, Stremmingskosten Veiligheid: Verkeersveiligheid vaarwegen, Verkeersveiligheid andere modaliteiten, Externe veiligheid plaatsgebonden risico (PR),Externe veiligheid groepsrisico (GR) Leefomgeving: Emissies beroeps- en recreatievaart, Geluid beroeps- en recreatievaart, Effecten via andere modaliteiten Kosten: Investeringskosten, Vermeden investeringen, Beheer- en Onderhoudskosten 14 oktober 2010

5 Locatie nieuwe sluiskolk
Vertellen over deze mogelijke locaties- elk aan zich bijzonde r met veel “obstakels” 14 oktober 2010

6 Wat laten we meewegen bij locatiekeuze voor de nieuwe sluiskolk
Leefomgeving Bodem- en Waterbodemkwaliteit Ruimtegebruik Woon- en leefmilieu Cultuurhistorie en landschap Ecologie Bodemkwaliteit:Risico op aantreffen vervuilde grond Waterbodemkwaliteit:Risico op aantreffen vervuilde grond / slib Ruimtegebruik: Water, Woningen, Bedrijfsgebouwen, Groen / bomen / natuur, Kabels & Leidingen, Waterkering. Wegen, Hoeveelheid af te graven grond Woon- en leefmilieu: Geluidshinder , Luchtkwaliteit. Externe veiligheid, Ruimtelijke beleving vanaf kanaal, Ruimtelijke beleving vanaf landzijde, Mogelijkheid inpassing dwarsverbinding langzaam en autoverkeer, Mogelijkheden voor stimuleren recreatie Cultuurhistorie: Monumenten, Archeologie Landschap: Structuren / patronen (bv. oude linten) Ecologie Risico op aanwezigheid flora en fauna 14 oktober 2010

7 Wat laten we meewegen bij locatiekeuze voor de nieuwe sluiskolk
Duurzaamheid Doorlooptijd procedures (vergunningen) Bereikbaarheid Inpassing voorsluis Veiligheid Niet gesprongen explosieven Kosten Duurzaamheid: Mogelijkheden voor energiezuinig schutproces Doorlooptijd procedures: Risico op uitloop proces vanwege aanvragen vergunningen / doorlopen wettelijke procedures Kosten:Schatting van kosten voor realisatie sluiskolk en inpassing infrastructuur Inpassig voorsluis: Mogelijkheid tot inpassing bestaande voorsluis Veiligheid- oa Nautische veiligheid: Risico op ongelukken bij functioneren beide sluiskolken, Funcionaliteit + externe veiligheid Niet gesprongen explosieven:Risico op aantreffen niet gesprongen explosieven 14 oktober 2010

8 Studie naar verruiming kanalen
CEMT Va 2,8 m (IV 2,5 m) CEMT Va 2,8 m (IV 2,6 m) CEMT Va 3,5 m (Va 2,8 m) Kort toelichten wat zijn de te onderzoeken alternatieven voor het deel van de Twentekanalen- raakvlak sluis Eefde met verdieping voorpand IJssel tot aan de sluis 14 oktober 2010

9 Planning studie September 2010 Onderbouwen alternatieven
voor tweede sluiskolk Keuze beste alternatief Aanvullen eisen voor het ontwerp en inpassing van de tweede sluiskolk Zoeken geschikte locatie Keuze beste locatie Ontwerpen (varianten) voor tweede sluiskolk en zijn inpassing Onderbouwing varianten Opstellen projectnota Keuze beste ontwerp (voorkeursvariant) September 2010 November 2010 December 2010 Voorjaar 2011 Zomer 2011 eind 2011 2012 Besluit minister 14 oktober 2010

10 Planning studie en betrokkenheid van de omgeving
14 oktober informatieavond voor uitbreiding sluis Eefde 18 oktober informatieavond voor verruiming Twentekanalen November e Klankbordgroep bijeenkomst-aanvulling programma van eisen December 2010 informatiemoment voor sluis Eefde en Twentekanalen Januari-februari e Klankbordgroep bijeenkomst - Creatieve sessie Maart e Klankbordgroep bijeenkomst-beoordeling varianten Mei-juni Informatiemoment voor sluis Eefde en Twentekanalen eind Informatiemoment voor sluis Eefde en Twentekanalen Nogmaals aangeven momenten wanneer, hoe en en waarom omgeving wordt gevraagd om deel te nemen aan het proces van de planstudie Ook aangeven dat er geen inspraak moment bestaat in dit deel van de nemenplanstudie Na afronding projectnota mogelijkheid om deze bij de gemeenten en provincie ter inzage te leggen – reacties via website- mogelijkheid om deze in adviesnota mee te 14 oktober 2010

11 Wat vindt U? Wat vindt u het meest belangrijk dat in het project moet worden meegenomen? Welke zorg heeft u met betrekking tot het project? Waar ziet u kansen met betrekking tot het project? Toelichten dat ze antwoorden op deze vragen op de uitgedeelde formulieren kwijt kunnen en deponeren bij de (ingang) – Toelichten hoe ze de notulen van de info avond en andere informatie (kunnen)krijgen. Hoe kunnen ze zich aanmelden voor de klankbordgroep en nogmaals aangeven wanneer de volgende algemene informatie wordt verstrekt aan publiek (december) 14 oktober 2010


Download ppt "Aanpak en planning planstudie"

Verwante presentaties


Ads door Google