De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8-5-2006 2 e fase MER Planstudie Ring Utrecht van VoorKeursAlternatief (VKA) naar VoorKeursVariant (VKV) RIA 8 maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8-5-2006 2 e fase MER Planstudie Ring Utrecht van VoorKeursAlternatief (VKA) naar VoorKeursVariant (VKV) RIA 8 maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 8-5-2006 2 e fase MER Planstudie Ring Utrecht van VoorKeursAlternatief (VKA) naar VoorKeursVariant (VKV) RIA 8 maart 2011

2 Op 3 december 2010 is bestuurlijk akkoord bereikt over VoorKeursAlternatief VoorKeursAlternatief moet omgezet naar VoorKeursVariant Tweede fase MER: twee deel MER- en (NRU en A27/A12) Deel MER NRU: gemeente en provincie bevoegd gezag Deel MER A27/A12: Rijk bevoegd gezag Opstellen MKBA Uithof tram t.b.v. BO MIRT voorjaar 2011 Werken aan MIRT onderzoek regionaal openbaar vervoer t.b.v. 1 e conclusies in BO MIRT najaar 2012 Planontwikkeling Leidschen Rijn kan ongehinderd voort 2 Planstudie Ring Utrecht Waar staan we?

3 Planstudie Ring Utrecht VoorKeursAlternatief: Oost alternatief Uitbreiden capaciteit A27 aan de oostzijde van Utrecht en de knopen Lunetten en Rijnsweerd, waarbij verkeersstromen worden gescheiden (ontweven). Uitbreiding A27: Verbreden bak met ca. 15 m. aan weerszijden (2x7 rijstroken). Overkluizing van de A27 (max. 250 m.). Uitbreiden A12 (extra rijstrook beide rijrichtingen op parallelbaan). Opwaardering NRU: kruisingen ongelijkvloers en minimaal 80 km/h.

4 Inzichtelijk maken mogelijk positieve effecten op leefbaarheid (lucht en geluid) van 80 km/u op de NRU en de rest van de Ring. Voorkeur voor 80 km/u op hele Ring Effecten van (alternatieve) investeringen in OV worden in beeld gebracht Bepleiten blijvende inzet op bovenwettelijke maatregelen Dragende elementen uit de KvU maken onderdeel uit van onderzoek in 2 e fase planstudie Continueren integrale aanpak volgens de Ladder van Verdaas Inzichtelijk maken effecten planstudie op onderliggend wegennet Utrecht Kansen benutten om ruimtelijke kwaliteit te verbeteren Aangeven hoe omgevingsdoelstelling kan worden behaald Mogelijkheden onderzoeken om de doorstroming op de A27 te vergroten door optimaal gebruik te maken van de bestaande bak Planstudie Ring Utrecht Condities aan uitwerking College en Raad Utrecht 4

5 Wat zijn richtlijnen? Vastleggen studieopdracht en toetsingskader Waarom aanvullende richtlijnen Richtlijnen eerste fase globaal en gericht keuze oost/west Aanvullende richtlijnen gericht op uitwerking oostelijke oplossing Het proces Advies van de commissie MER op 22 maart Betrekken oogst consultatieronde Vaststellen van de aanvullende richtlijnen: voorjaar 2011 door Minister van I&M Geen inspraak of ter visielegging 5 Eerste stap A27/A12 en NRU Vaststellen aanvullende richtlijnen

6 April 2011: Advies Cie. MER 12 April 2011: College B&W 10 Mei 2011: RIA 19 mei 2011: Cie. Stad & Ruimte 26 mei of 9 juni 2011: Raad 6 Planstudie Ring Utrecht Vaststellen aanvullende Richtlijnen NRU en PvA 2 e fase MER

7 Oudenrijn A12 A27 Lunetten Rijnsweerd A28 Utrecht Noord Veemarkt A27 7 Planstudie Ring Utrecht Plangebied onderdeel A27/12

8 Basisprincipe splitsen Regulier verbreden Ontweven A12 A28 Bijpass 8 A27 Planstudie Ring Utrecht Splitsen

9 A12 A28 Keuzemoment voor de knopen Gescheiden rijstroken Dubbele knoop Voor de gescheiden rijstroken Basisprincipe knopen Regulier verbreden Ontweven A27 Planstudie Ring Utrecht Knopen

10 10 Planstudie Ring Utrecht Plangebied onderdeel NRU

11 11 Planstudie Ring Utrecht Praktisch onderdeel A27/A12 Opstarten onderzoek voor volgende fase: Hoeveel varianten zijn er nog? Welke vragen moeten we in welke volgorde gaan beantwoorden? Welk selectiesysteem is nodig? Organisatie: Capaciteit, planning, financiën Uitbesteding en selectie van bureaus voor het onderzoek Het is een groot onderzoek met veel complexe vragen  DE OPBOUW v/d ORGANISATIE KOST TIJD!

12 Eerste orde: Systeemkeuzen Knopen/Splitsen 6/7 rijstroken Tweede Orde: Uitwerkingsvarianten Ligging bypass (asymmetrisch, symmetrisch) Snelheidsvarianten Derde Orde: Inpassingsvarianten/modulen Vormgeving aansluitingen Onderdoorgangen/passages Faseringsopgave: A12 na 2020 12 Planstudie Ring Utrecht Selectie varianten onderdeel A27/A12

13 27 januari 2011 februari-mei 2011 zomer 2011 december 2011 13 Planstudie Ring Utrecht Keuzeproces I onderdeel A27/A12 Vaststellen autonome ontwikkeling (heisessie 1) werkgroep Heisessie 1: Doel: selectie op werkend systeem Trechter document 1: Van 800 naar 200 Heisessie 2: Doel: selectie inhoudelijk goed onderbouwd weg te schrijven Trechterdocument 2: Van 200 naar 20

14 december 2011 winter/voorjaar 2012 voorjaar 2012 14 Start Bestuurlijke besluitvorming Opstellen keuzedocument Heisessie 3: op rij zetten voors en tegens Van 20 naar 1 Bestuurlijke keuzemomenten Trechterdocument 2 Van 200 naar 20 Planstudie Ring Utrecht Keuzeproces II onderdeel A27/A12

15 15 Planstudie Ring Utrecht Deeltracés onderdeel A27/A12

16 Start Brede Werkgroep Deelnemers: RWS, I&M, gemeente Utrecht, provincie Utrecht, BRU, Nieuwe Hollandsche Waterlinie, Natuur en Milieu Utrecht Instellen Kwaliteitsteam Doel: borging ruimtelijke kwaliteit (continuïteit en legitimiteit) Deelnemers: adviseurs Rijk (CRA) en Regio (landschap en stad) Meedenksessies Sessies op basis van duidelijke afspraken over proces en uitgangspunten Inbreng kansrijke ideeën en kennis vanuit de omgeving Verwachtingenmanagement Start mei/juni Verwacht moment: na de zomer 16 Planstudie Ring Utrecht Omgevingsproces korte termijn A27/A12

17 DatumRing Utrecht 5 december 2008Startnotitie november 2009Voorkeursrichting augustus 2010Publicatie eerste fase MER december 2010Bestuurlijk akkoord VKA voorjaar 2012Informatie VKV keuze beschikbaar, keuzedocument winter 2012Besluitvorming VKV voorjaar 2013 zomer 2013 winter 2013/2014Ontwerp Tracebesluit begin 2014 eind 2014Tracebesluit eind 2015Onherroepelijk Tracebesluit 2016-2020Realisatie (waaronder 1,5 jaar grondverwerving) 17 Planstudie Ring Utrecht Lange termijnplanning A27/A12

18 Opstarten diverse onderzoeken Houden van inpassingsateliers Betrekken belanghebbenden (Participatieniveau is adviseren) Bewonersplatform Overvecht  speciale werkgroep ‘De Randweg Overvecht Op Maat’ (DROOM) Nauwe afstemming met 2 e fase MER A27/A12 18 Planstudie Ring Utrecht Hoe te komen tot voorkeursvariant NRU?

19 Voorjaar 2011: Vaststellen aanvullende richtlijnen 2 e fase NRU door bevoegd gezagen en start studie Voorkeursvariant Voorjaar 2012: Vaststellen Voorkeursvariant NRU door Raad en start bestemmingsplanprocedure NRU (en OTB voor A27/A12) Voorjaar 2013: Vaststellen ontwerp bestemmingsplan NRU Zomer 2013: Ontwerp bestemmingsplan ter visie (inspraak) Najaar 2013: Vaststellen bestemmingsplan door Raad en start beroepstermijn Najaar 2014: Bestemmingsplan NRU onherroepelijk 2015: Start uitvoering 19 Planstudie Ring Utrecht Lange termijnplanning NRU

20 Dank voor uw aandacht 20


Download ppt "8-5-2006 2 e fase MER Planstudie Ring Utrecht van VoorKeursAlternatief (VKA) naar VoorKeursVariant (VKV) RIA 8 maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google