De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13 mei 2009 TN/MER Omlegging A9 Badhoevedorp Resultaten van de Trajectnota/Milieueffectrapportage.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13 mei 2009 TN/MER Omlegging A9 Badhoevedorp Resultaten van de Trajectnota/Milieueffectrapportage."— Transcript van de presentatie:

1 13 mei 2009 TN/MER Omlegging A9 Badhoevedorp Resultaten van de Trajectnota/Milieueffectrapportage

2 2 Programma opening en welkom; doel van deze bijeenkomst; presentatie resultaten TN/MER; planning volgende fase vragen en inspraak.

3 3 Doel van deze bijeenkomst Informeren over de uitkomsten TN/MER; Informeren over de vervolgstappen Inspraakreacties (opmerkingen en vragen worden genoteerd door het Inspraakpunt V&W)

4 4 Waarop kunt u inspreken? Uitvoering en het detailniveau van het milieu onderzoek Bevat het rapport alle cruciale informatie? Zijn alle belangen voldoende in beeld gebracht? Zijn de alternatieven voldoende onderzocht, op juiste wijze afgewogen en is dit goed onderbouwd? U kunt geen extra alternatieven meer voorstellen. Het voorstellen van extra alternatieven voor de omlegging heeft plaatsgevonden tijdens de inspraakronde voor de startnotitie.

5 5 resumé afspraken overeenkomst: verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid in en rond Badhoevedorp; A9 wordt sober en doelmatig aangelegd; taakstellend budget 300 miljoen euro; de TN/MER gaat over de omlegging A9 (deelproject weg); de herontwikkeling van het oude wegtracé en Badhoevedorp- Zuid onder verantwoordelijkheid van de gemeente Haarlemmermeer (deelproject ontwikkelingslocaties); 2 x 3 rijstroken met reservering 4de strook.

6 6 Deelproject ontwikkelingslocaties

7 7 T106-alternatief

8 8 Bogenalternatief

9 9 Bogen binnenring- alternatief

10 10 Gebiedsontsluiting 2 opties knip omlegging

11 11 Gebiedsontsluiting met knip Schipholweg krijgt knip; verbinding naar Aalsmeer en Amstelveen voor langzaam verkeer nagenoeg onveranderd; Schipholweg is geen doorgaande weg voor autoverkeer, Aalsmeer en Amstelveen via A9; bestemmingsverkeer Badhoevedorp meer door kern.

12 12 Gebiedsontsluiting met omlegging Schipholweg 50 km/u; Schipholweg deels omgelegd; langzaam verkeer Aalsmeer en Amstelveen via omlegging; omlegging kan dienen als route naar Aalsmeer en Amstelveen; bestemmingsverkeer Badhoevedorp via Schipholweg.

13 13 Scenario’s

14 14 Scenario’s scenario’s t.b.v. robuustheid; gebiedsinvulling niet verder uitgewerkt; ‘Airport Corridor Schittert’ vraagt om goed OV netwerk; geen relevant verschil in autokilometers.

15 15 Resultaten Verkeer en vervoer

16 16 Belangrijkste conclusies verkeer en vervoer Door uitbreiding van de weg (van 2x2 naar 2x3) verbetert de mobiliteit bij alle alternatieven. Sluipverkeer neemt af door uitbreiding capaciteit A9 en verlagen van de snelheid op de Schipholweg. Niet alle fileknelpunten worden opgelost, maar de omleggingsalternatieven laten wel verbeteringen zien

17 17 Resultaten luchtkwaliteit

18 18 Conclusies Luchtkwaliteit De luchtkwaliteit in de kern van Badhoevedorp verbetert (verplaatsing van de concentraties) Voor een beperkt aantal adressen verslechtert de situatie Het totaal aantal adressen met concentraties NO 2 tussen 30-40 μg neemt af van 1100 naar 700. Het toetsingsalternatief kent in deze klasse juist een toename van 80 adressen NSL moet verlegging naar Schiphol mogelijk maken, sec is sprake van overschrijding waarde.

19 19 Lucht bij Autonome Ontwikkeling en bogenalternatief in 2020 Op de volgende dia’s volgen twee afbeeldingen.

20 20

21 21

22 22 Resultaten geluid

23 23 Geluid bij Autonome Ontwikkeling en bogenalternatief in 2025 Op de volgende dia’s volgen twee afbeeldingen.

24 24

25 25

26 26 Conclusies Geluid 25 % minder woningen met geluidsbelasting van meer dan 48 dB Aantal hoogbelaste woningen (meer dan 63 dB) neemt af, van circa 120 bij de autonome ontwikkeling, naar 50 - 60 woningen bij de omlegging Met maatregelen (geluidsschermen, dubbellaags ZOAB) kan geluidsbelasting verlaagd worden De effecten van geluidmaatregelen worden in de volgende fase (OTB) verder onderzocht.

27 27 Integrale beoordeling

28 28 Conclusie alle drie de alternatieven scoren nagenoeg gelijk; bogenalternatief heeft voorkeur.

29 29 Vervolgstappen Tracéwet: t.b.v. de planologische voorbereiding aanpassing hoofdinfrastructuur; fase momenteel in de tracéwet: inspraak op TN/MER; vervolg na de TN/MER: standpunt van de minister(s) -> keuze voor één van de A9-alternatieven; uitwerking van het standpunt in een (Ontwerp) Tracébesluit. startnotitie en richtlijnen Trajectnota/ MER ontwerptracé besluit en tracébesluit uitvoering en evaluatie

30 30 Planning

31 31 Inspraakreacties?


Download ppt "13 mei 2009 TN/MER Omlegging A9 Badhoevedorp Resultaten van de Trajectnota/Milieueffectrapportage."

Verwante presentaties


Ads door Google