De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband VO Amsterdam Tbv Ouderkindadviseurs Proeftuin 13-14 Joy Bijleveld 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband VO Amsterdam Tbv Ouderkindadviseurs Proeftuin 13-14 Joy Bijleveld 1."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband VO Amsterdam Tbv Ouderkindadviseurs Proeftuin 13-14 Joy Bijleveld 1

2 2 1.Wat is samenwerkingsverband VO (SWV)? 2.Hoe is de onderwijszorg georganiseerd? 3.Rol zorgcoordinator 4.Onderwijs Schakel Loket 5.Bovenschoolse voorzieningen 6.Permanente Commissie leerlingenzorg

3 3 Wat is het samenwerkingsverband VO? Centrale opdracht: passende onderwijs- en zorgstructuur in de regio Amsterdam Passend onderwijs: dekkende doorgaande zorglijn

4 SWV VO en VSO Zorgco overleggen Directie overleggen (pro – havo+ en vmbo) Onderwijs Schakel Loket Permanente Commissie Leerlingenzorg 4

5 Hart van de zorg 5

6 6 Rol zorgcoordinator 1.Instroom – doorstroom – uitstroom Zorgdragen voor kwalitatieve overdracht van (zorg)leerlingen van de toeleverende school (PO, ELKK, VO, KP2), handelingsgerichtheid bij instroom, doorstroom en uitstroom met handelingsadviezen. 2. Doorlopende zorglijn: 1 e, 2 e en 3 e lijns zorg Bewaken, monitoren, zorgdragen voor doorlopende zorglijn vanaf kwalitatieve signalering in de 1 e lijn tot doorverwijzing via ZAT. Coordinator van de zorglijnen organiseert (mede) zorgoverleggen (leerlingbespreking, zorgteam, ZAT) 1 e contactpersoon voor externen, vertaling naar mentoren via wie de aanmeldingen lopen, taakprofielen benutten protocollen en werkafspraken, implementeren, borgen, effectief benutten registratie 3. Afstemming onderwijs zorgvraag en onderwijs zorgaanbod Analyse van onderwijs en zorg behoefte van de leerling en afgestemde onderwijszorgaanpak en ondersteuningsbehoefte van de docenten en ouders. (op leerling, groep en schoolnivau) (leerlingbegeleiding / coach voor mentoren / docenten) en gerochte hulpvraag aan externen

7 7 Zat als schakel in de zorgstructuur en voorwaarde voor de doorgaande zorglijn ZAT 3 e niveau zorg Zorgteam 2 e niveau zorg doc team 1 e niveau zorg 1-5% 5-15% 80-85% PO onderinstroom  doorstroom  uitstroom Specialistische onderwijszorg Bovenschools overleg Lokale hulp, geïndiceerde jeugdzorg

8 8 Zorgstructuur Cyclus van planmatig handelen Zorgcoördinator Jeugdarts Leerplichtambtenaar Toegangsmedewerker BJAA Ouderkindadviseur Zorgcoördinator Leerlingbegeleider Decaan Ouderkindadviseur Counselor / remedial teacher Schoolpsycholoog / orthopedagoog Mentor Docenten Afdelingsleider Onderwijs ondersteunend personeel

9 9 SWV ter ondersteuning van de school / zorgcoördinator Professionaliseren zorgstructuur school ondersteuningsprofiel ondersteuningsplan zorgverbeterplan kwaliteitsrichtlijnen ZAT, toetsingskader zorgco overleggen kenniskringen opleiding 2 jaar (master SEN) mentortraining collegiaal consult ZAT ondersteuning inzet expertise –goog de Wegwijzer hart zorgco en visuele zorgstructuur Warme overdacht KP1, ELKK HP, VO-VO procedure

10 10 Passende zorg Doorlopende zorglijnen Doorlopende leerlijnen Onderzoek; alle vmbo b/k adviezen LAT Kopklas Praktijkonderwijs LWO Nevenvestiging zorg locatie REC 2 / 3 / 4 STOP Transferium School2 Care Netwerkschool Herstart / doorbraakgroep

11 Passend onderwijs : Samenwerkingsverband: Regulier en rec 3 en 4: - Schoolondersteuningsprofiel - Zorgplicht - Leerling gebonden financiering verdwijnt (rugzak) -Landelijke indicatiestelling speciaal onderwijs verdwijnt  Plaatsing in Speciaal Onderwijs via SWV middels Toelaatbaarheidsverklaring door SWV - Budgettering Lwoo/Pro -Handelingsplan wordt ontwikkelingsperspectief -basisondersteuning

12 basisondersteuning 11 referenties, waaronder: zorgplicht: aanmelding, toelating en informatie verstrekking aan ouders, klachtenregeling. Zorgvuldig aannemen, maar ook zorgvuldig overdragen Preventieve en licht curatieve ondersteuning: –Leer- en ontwikkelproblemen –Werkhouding probleem –Sociaal emotioneel functioneren –Fysieke beperkingen –Benodigde aanpassingen i.v.m. eten/drinken –Middelengebruik (alcohol, drugs, games) –Problematische thuissituatie

13 Relatie zorgpiramide onderwijs en zorgpiramide jeugdzorg 1-5% 10-15% 80-85% 1-5% 10-15% 80-85% onderwijs jeugdzorg

14 14 Samenwerking tussen SWV en Partners Jeugdzorg: BJAA, Altra, Spirit GGZ: De Bascule (VO team inzetbaar via ZAT) GGD (ziekteverzuimproject ism leerplicht) Leerplicht/RMC (werkafspraken verzuim) Regionaal Expertise Centra (Rec 3, 4) Gemeente Amsterdam/ DMO- afdeling O&J Werkafspraken: ZAT / OKC / JN12+ / Veiligheidshuis Zorg op Maat (bv. JN12+ voor groepsaanpak, straatgedrag, gezinsproblematiek, esacalatie)  samen doen

15 OSL Trajecten Verschillende voorzieningen voor leerlingen binnen Amsterdam die verlopen via het OSL –Transferium –Pre-REC 4/ ODR plaatsing –School2Care –School2Work –Netwerk-school –Herstart –VO-inzet vanuit de Bascule –REC 4/ LGF

16 REC 4/ LGF/Rugzakje REC 4 = Cluster 4 Psychiatrische problematiek Ernstige sociaal emotionele en/of gedragsproblematiek REC 4 indicatie/ REC 4 beschikking  – plaatsing speciaal onderwijs cluster 4 – plaatsing regulier onderwijs met extra ondersteuning (lgf/rugzakje) –Indicatie is tot 1-8-14 geldig; rugzak verdwint, recht op vso plaatsing blijft voor 2 jaar

17 1 jarige REC 4, JJI indicatie Een jongere kan na een plaatsing in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI), zowel bij een strafrechtelijke of civiele plaatsing een REC-4 indicatie krijgen voor een volledig schooljaar –Leerling is direct plaatsbaar binnen het speciaal onderwijs –Leerling kan regulier geplaatst worden met AB begeleiding

18 Pre-REC-4 Schoolplaatsing (ODR) Crisisplaatsing op Altra College of Orion College Zuid (de Wetering) Altra College leerlingen met een IQ >80/ 85 Wetering met een IQ < 80/85 REC indicatie is niet aanwezig, Indicatie wordt aangevraagd terwijl de leerling al geplaatst is op het Altra College / Orion College Ouders gaan akkoord met plaatsing ondertekenen akkoordverklaring/ouderformulier door ouders en school!

19 TRANSFERIUM Plaatsing: 6 weken – 6 maanden Doel: terugkeer in het reguliere VO of uitstroom ROC - REC-4 school. Transferium VMBO – Havo/ Vwo kan indien: Aanmelding besproken is in het ZAT (Zorg Advies Team) Geen REC en/of Pro beschikking (praktijk onderwijs) aanwezig is De Vmbo-leerling niet ouder is dan 16 jaar (1-08) er aanvullende vakinhoudelijke informatie is gegeven m.b.t. vorderingen (formulier leeropbrengsten alleen voor 3T en havo/vwo plaatsingen). Examen leerlingen (ook 3 VMBO, 4 havo): aanmeldende school zorgt waar nodig voor reparatie vakkenpakket, eventuele PTA’s e.d. zodat de schoolvoortgang gewaarborgd kan blijven. Dit in overleg met de locatie. Aanmelding door: »School indien ingeschreven »Leerplicht indien geen school Akkoord ouders niet verplicht, wel het beste.

20 VERVOLG TRANSFERIUM Leerling wordt opgeroepen door Transferium Leerling blijft ingeschreven bij de school van herkomst Aanmeldende school blijft verantwoordelijk voor de leerling! Zorgcoördinator is in principe aanwezig bij de evaluaties Indien verzuim een groot probleem is, wordt de leerplichtambtenaar vanaf start betrokken bij de Transferiumplaatsing. Indien verzuim een rol gaat spelen bij het Transferium zal de leerplichtambtenaar van de aanmeldende school dit moeten oppakken (Transferium zorgt voor de LAS-melding). Bij WEIGERING plaatsing, grote rol van Leerplicht Opname plicht voor scholen: Scholen kunnen aanmelden voor Transferium, maar moeten ook Transferium leerlingen opnemen.

21 School 2 Care aanmelding via OSL Wat is het? -12-uurs voorziening voor leerlingen die niet/nauwelijks naar school toe gaan. Deze jongeren krijgen bij S2C, onderwijs, zorg en begeleide vrijetijdsbesteding in een integraal pakket. Voor wie? –Leerlingen van 13 t/m 17 jaar woonachtig in Amsterdam, met meerdere van onderstaande kenmerken: Bovenkant Pro t/m Havo (VWO) leerlingen Zeer ernstig spijbelgedrag Overlast binnen en buiten de school Vertoont (beginnend) crimineel gedrag Maakt deel uit van een subcultuur die zich afzondert v/d maatschappij Grote afstand tot de arbeidsmarkt Afkomstig uit een gezin met meervoudige complexe problemen Uitval bij Altra, Wetering, Pro, Jongeren die uit de gesloten jeugdzorg of jeugddetentie komen Leerplicht en BJAA belangrijke partners. Dwang en drang indien nodig. Contra: - verstandelijke beperking, verslaving of psychiatrische stoornis bij wie verwacht wordt dat de doelen van S2C niet kunnen worden gehaald. Open:, 8.00-20.00 ma-vrij, ook tijdens vakantie. Coach begeleidt jongere gedurende het hele traject, ongeveer 2 jaar.

22 De Netwerkschool Leerlingen (>14 jaar) die uitstromen bij het VSO, PrO of MBO met uitstroom profiel arbeid De leerling is niet in staat om zijn startkwalificatie te behalen De Netwerk school is geen fysieke school, zij bemiddelen en leggen contacten met instanties om stage/werkervaring/ trainingen/ arbeid te realiseren.

23 Herstart Leerling is een thuiszitter zonder school, na 4 weken kan leerling officieel gemeld worden. Graag eerder melden bij OSL en leerplicht Leerplichtambtenaar, BJAA etc. melden bij het OSL aan via VO aanmeldformulier Leerplichtambtenaar geeft een Herstartverklaring af. fax naar Iris Vooren en naar het OSL Leerling start binnen enkele dagen op Altra College of de Wetering Vanuit Altra/ Wetering wordt er gekeken welk vervolg traject best passend/ haalbaar is bij leerling. Herstart is een traject van 16 weken, verlenging is soms mogelijk.

24 VO-team Bascule Het is mogelijk om via het OSL de Bascule te raadplegen of in te zetten voor: –Advies –Begeleidingstraject –Diagnostiek –Second opinion Aanmelding: –Vo-aanmeldformulier –Toestemmingsverklaring voor Bascule (laatste over te dragen aan de bascule zelf bij de afspraak op school is..)

25 STOP aanmelding verloopt NIET via OSL STOP is voor VMBO en voor Havo/VWO Leerling krijgt een ‘time out’ van 3 mnd –Achterstanden worden weggewerkt –Zo nodig training m.b.t. gedrag –School levert schoolwerk Leerling komt na de STOP periode terug op de school van herkomst. VO – aanmeldformulier gaat naar projectleider STOP Locaties (S)TOP: Bindelmeer College, MCO, NOVA, ‘t Hogelant.

26 PCL - Procedure Thuiszitters Thuiszitters na de zomervakantie –PO  VO –VO  VO Stappen: - Aanmelden bij leerplicht / PCL - Leerlingen worden geplaatst binnen een VO school (regulier, zorglocatie of speciaal onderwijs). Thuiszitters na 1 oktober: –PO  VO –VO  VO - Aanmelden bij leerplicht, contact opnemen met OSL

27 Permanente Commissie leerlingenzorg (PCL) Ten aanzien van het PO: KP 1 en zorgleerlingen, adviesrol PO Procedure niet geplaatste leerlingen (PCL plek vrijhouden) Groep 7 monitor 27

28 PCL mbt het VO: VO-VO procedure tot 1 oktober Uitstroom Tranferia leerlingen en Sdchool 2 Care Uistroom Bascule in / extern, Koppekuing en Amsterbaken Frictie fonds vergoeding (indien geen rec, pro of lwo, maar wel evidente zorgbehoefte) Advies functie met pro beschikking in lwo Bijzondere regeling vanuit lwo of rec in pro (voorkeur pro eerst) 28

29 29 Meer informatie Samenwerkingsverband VO Amsterdam Telefoon: 020-8119921 samenwerkingsverband@verenigingosvo.nl www.swvadam.nl OnderwijsSchakelLoket Telefoon: 020-8119922 (werkdagen tussen 10.00 en 14.00 uur) aanmeldingosl@verenigingosvo.nl www.swvadam.nl/onderwijsschakelloket Permanente Commissie Leerlingenzorg Telefoon: 06-41054230 j.bijleveld@verenigingosvo.nl www.swvadam.nl/pcl


Download ppt "Samenwerkingsverband VO Amsterdam Tbv Ouderkindadviseurs Proeftuin 13-14 Joy Bijleveld 1."

Verwante presentaties


Ads door Google