De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat gaan we bespreken Introductie van OP en ZRM en gebruik op hoofdlijnen Leerpunten uit de proef in 2014 Verwachtingen voor 2015 Checklist voor een goed.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat gaan we bespreken Introductie van OP en ZRM en gebruik op hoofdlijnen Leerpunten uit de proef in 2014 Verwachtingen voor 2015 Checklist voor een goed."— Transcript van de presentatie:

1 Het ondersteuningsplan en de ZRM Workshop 1 december 2014 Sascha Steinmann en Johan de Vries, WZS

2 Wat gaan we bespreken Introductie van OP en ZRM en gebruik op hoofdlijnen Leerpunten uit de proef in 2014 Verwachtingen voor 2015 Checklist voor een goed gevuld OP Vragen van u

3 Situatie 2015, nieuwe Wmo Uitvoering
Gebiedsgericht, integraal onderzoek en afstemming Positie cliënt Gelijkwaardig, draagt bij aan oplossing probleem Inhoudelijke weging Eerst mogelijkheden cliënt en netwerk, daarna professional

4 Beoogde werkwijze Voor cliënt maakt het niet uit bij wie hij zich meldt, want professionals werken samen binnen gebied (wijkzorg) en zij hanteren dezelfde aanpak Lastig, want organisaties verschillen in expertise, werkwijze, taal, gedrag etc. Nodig is een gemeenschappelijk kader, instrumenten: Ondersteuningsplan ZRM en Afwegingskader …… en ontwikkeltijd

5 Rol en positie Ondersteuningsplan
traject plan behandelplan zorgleef plan begeleidingsplan

6 Doel van ondersteuningsplan (OP)
OP is uniforme vastlegging afspraken cliënt en professional(s): Mbt ieders rol en soorten ondersteuning Mbt de doelen en behaalde resultaten Resultaat Samenhangend overzicht totale Wmo ondersteuning Bijgesteld nav veranderingen, evaluatie Met als doel Bevorderen samenwerking/afstemming professionals Voorkomen dat cliënt steeds opnieuw moet uitleggen

7 Ondersteuningsplan (OP) in de Wet
In wet (Verordening) vastgelegd: OP is de weergave van de adviezen, verwijzingen en afspraken die in samenspraak met de cliënt zijn gemaakt naar aanleiding van zijn melding, alsmede de beoogde resultaten en de evaluatie daarvan Gemeente is verplicht dat elke cliënt met melding een schriftelijk verslag van zijn onderzoek krijgt Er is vastgesteld dat OP als verslag geldt

8 OP in Amsterdamse praktijk
Visie gemeente mbt Wmo: Één cliënt, één plan, één klanthouder Betekent: 1 professional, de klanthouder, stelt OP op en beheert het OP, aanpassen bij verandering Klanthouder informeert en stemt af met cliënt Machtigt andere professionals voor inzage in OP Evalueert periodiek Overhandigt cliënt een door beiden ondertekend OP Zie verder factsheet klanthouder en OP in syllabus

9 Informatiedelen en privacy cliënt
OP in vast format in RIS Is deelbaar na toestemming cliënt, klanthouder regelt Bevat ‘Dat info’: Scores ZRM, type ondersteuning, door wie, beoogd doel, evaluatiemomenten Gemeente heeft geen inzage in OP individuele cliënt Eigen behandelplannen, verschillende formats Worden niet gedeeld Bevat ‘Hoe info’ en waarom: Medische of gedragsmatige gegevens, details dagelijkse uitvoering ondersteuning, dossierhistorie etc.

10 Opstellen van het OP Wanneer?
Professional beoordeelt of OP noodzakelijk is Altijd OP opstellen bij Meervoudige vraag Indien maatwerkvoorziening wordt ingezet Indien OP wordt opgesteld: Analyse zelfredzaamheid mbv ZRM Gesprek(ken) met cliënt en/of mantelzorger en/of cliëntondersteuner Altijd ondertekenen door klanthouder en cliënt

11 Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)
ZRM is Een methodiek om zelfredzaamheid cliënt te screenen Deelt zelfredzaamheid op in 12 levensgebieden Schrijft geen vragen en volgorde voor aan professional Levert een momentopname Wordt gebruikt bij opstellen OP en bij evaluatie Zie verder factsheet ZRM in syllabus

12 ZRM trainingen ZRM is een instrument voor professionals
Om ZRM goed te gebruiken is training nodig Gemeente biedt ZRM basistraining van dagdeel aan In Amsterdam, verzorgd door TNO Aantal dagdelen in december (3, 10, 12, 15, 18) In 2015 elke dinsdag en donderdag, ochtend en middag Uitnodiging is verstuurd naar uw organisaties Aanmelden voor training via internet:

13 Leerpunten uit de proef in 2014
Resultaten evaluatie OP en ZRM in 5 startgebieden: Aanpassingen aan ZRM voor Wmo doelgroepen extra domein tijdsbesteding, supplement VB doelgroep Meer ruimte voor professionele inschatting Verplicht invullen ZRM bij eenvoudige vragen loslaten Verplicht uitvragen alle domeinen ZRM loslaten, wel bij complex Toevoegen van introductie Wijkzorg bij ZRM training Maken van richtlijnen invullen OP: checklist OP Maken van richtlijnen voor inhoudelijke afweging: afwegingskader (januari op site) Verminderen van registratielast.. een ontwikkelpunt

14 Wat verwacht WZS van u? Professionals in Wijkzorg (en aanbieders dagbesteding) registreren in RIS en gebruiken OP en ZRM. Professionals volgen ZRM en RIS trainingen Professionals kennen het stedelijk kader: hebben basis kennis over wijkzorg, het proces, de instrumenten (OP en ZRM) en de inhoudelijke wetswijzigingen. Professionals met vragen raadplegen de site awbznaarwmo. Klanthouders kennen hun rol en werken volgens de richtlijnen Organisaties vertalen de richtlijnen naar eigen werkinstructies En vooral: oefen uw vak uit en zoek elkaar op…

15 Wat mag u van WZS verwachten?
WZS is eindverantwoordelijk voor de uitvoering Wmo (inhoudelijk en financieel) Als opdrachtgever geeft WZS richting en faciliteert: Levert stedelijk kader mbt de visie en werkwijze Levert inhoudelijke factsheets en richtlijnen Biedt trainingen RIS en ZRM aan Levert per gebied kwartiermaker met ontwikkeltaak Evalueert en stelt bij: haalt feedback bij u, gebruikers Vertrouwt op professionals, geeft ruimte aan expertise Stimuleert innovatie

16 Hoofddoel 2015 Bieden van zorgcontinuïteit aan Amsterdammers
Dit moeten we samen doen Vraagt om balans vinden tussen De sturingsopdracht van de gemeente EN De vrijheidsnoodzaak van professionals Wij staan aan het begin van een gezamenlijke ontwikkeling!

17 Nog even de inhoud in… Meerwaarde goed gevuld OP Doel:
Integraal onderzoek aan het begin leidt tot snelle afhandeling verderop, en niet tot herhaling van vragen, gesprekken voor cliënt Wanneer geeft het OP meerwaarde? Wat moet er ingevuld zijn?

18 Ondersteuningsplan inhoudelijk
Wees je bewust van de rol van het OP Het vervangt niet de zorg- of ondersteuningsplannen van de aanbieder Het is de gezamenlijke oplegger Wees je bewust van het doel het vastleggen van doelen, rollen en verantwoordelijkheden in één plan Wees je bewust van de ontvangers Je beheert / bewerkt het voor het netwerk

19

20 Wees je bewust van de opdracht
Meer eigen kracht Meer informele hulp Gebruik van de mogelijkheden in de wijk Professionele hulp waar nodig Anders kijken, anders doen Kijk buiten de bekende paden binnen en buiten zorgorganisaties Ga sparren: 1 + 1= 3

21

22 SMART

23

24 En dan………….. Checken / privacy Akkoord cliënt / vertegenwoordiger
Ondertekenen Toegang bieden Wijzigen?


Download ppt "Wat gaan we bespreken Introductie van OP en ZRM en gebruik op hoofdlijnen Leerpunten uit de proef in 2014 Verwachtingen voor 2015 Checklist voor een goed."

Verwante presentaties


Ads door Google