De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De agenda ziet er als volgt uit:

Verwante presentaties


Presentatie over: "De agenda ziet er als volgt uit:"— Transcript van de presentatie:

1

2 De agenda ziet er als volgt uit:
Voorstellen van het team Ouderraad Personele inzet Sluiting (uiterlijk uur) Gelegenheid tot het stellen van vragen: We staan voor u klaar! Speerpunten voor komend jaar Interne begeleiding/Didactiek Goede doelen Cultuur / cultuurproject Tevredenheidsonderzoeken ICT MR

3 Het Beatrixteam Groep 1 en 2 a Juf Nynke
Groep 1 en 2 b juf Evelien/ juf Natascha Groep 1 en 2 c juf Floortje Groep 1 en 2 d juf Esther en juf Marloes Groep instroom (per maart) juf Linda Groep 3 a juf Judith en juf Edith Groep 3 b juf Cindy en juf Irene Lampers.

4 Het Beatrixteam Groep 4 a juf Irene en juf Irene Lampers
Groep 4 b juf Mary en juf Milka Groep 5 a meester Ton en juf Florine Groep 5 b juf Mirelle en juf Florine Groep 6 a juf Lisette en juf Natascha Groep 6 b juf Kim en juf Martine Groep 7 a juf Leóny en juf Marjolein

5 Het Beatrixteam Groep 7 b juf Anouk en juf Marjolein
Groep 8 a meester Erik en juf Leóny Groep 8 b juf Loekie en juf Lieke Vakleerkracht gym juf Carlijn Administratie juf Karin Conciërge Jerry

6 vervolg Intern begeleider juf Olga Plusklasbegeleider juf Marieke
Onderwijsassistenten Onderbouw juf Linda (tot februari 15) Middenbouw juf Trudi Bovenbouw juf Suzan Directie Tom

7 Personele inzet LB-er Bouwcoördinatoren: Anouk, Ton en Nynke
Gedragsspecialist: Cindy ICT coördinator: Evelien Contactpersonen Ton en Martine Contact personen zijn de vertrouwenspersonen van de Beatrixschool. (zie informatie in de schoolgids.

8 Speerpunten 2014- 2015 Onderwijs en kwaliteit
Omgaan met verschillen (passend onderwijs) Leren leren en coöperatieve werkvormen Opbrengst gericht werken Gedrag Personeel (sturen op kwaliteit) Klassenbezoek, Collegiale consultatie, Samen lesvoorbereiding Een leven lang leren (studie)

9 Speerpunten 2014- 2015 Communicatie De actieve school
Educatief partnerschap Nieuwe opzet ouder/rapportengesprekken (zie stukje in de nieuwsbrief nr 4) Spreek met de juiste persoon. De actieve school Cultuurproject * Nieuw speeltoestel middenplein Veel ouders IN de school: Hulpouders !!!!!!!!!!!!! Graag de formulieren invullen.

10 Visie Beatrixschool Visie van de Beatrixschool anno 2014
De Beatrixschool is een openbare basisschool. Openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid op grond van godsdienst of levensbeschouwing. De wereld wordt steeds kleiner. Wij brengen de kinderen in aanraking met andere culturen, zodat hun kijk op de wereld breder wordt. We bieden aan kinderen, ouders en personeelsleden een veilig en open schoolklimaat met ruimte voor eigenheid. Goed gedrag wordt op een positieve manier gestimuleerd. Wij willen de kinderen respect bijbrengen voor zichzelf en voor de medemens. Elk kind verdient individuele aandacht. Het kind wordt uitgenodigd en gestimuleerd om zich te uiten over wat hij of zij voelt of denkt. Op deze wijze kan een ieder tot een gezonde meningsvorming komen en verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar eigen doen en laten Dit kan alleen worden bereikt wanneer het kind zich veilig voelt. Wij willen onderwijs bieden waarin de ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd door een samenspel van hoofd, hart en handen Het hoofd staat in deze voor de intellectuele, verstandelijke ontwikkeling, het hart voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de handen voor de creatieve en motorische ontwikkeling. We streven ernaar om binnen ons onderwijsaanbod de ontwikkeling van hoofd, hart en handen te stimuleren en onderling in balans te brengen. De school staat midden in deze open maatschappij en anticipeert op de wereld van morgen. Zo zullen wetenschap en techniek en andere maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzaamheid een plek krijgen in ons onderwijsaanbod. Ook gaan wij door met de ontwikkelingen op het gebied van ICT en de digitale ondersteuning om het onderwijs op een moderne manier vorm te geven. Cultuuronderwijs neemt in de breedste zin een belangrijke plek in op de Beatrixschool. Naast de traditionele creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid en muziek) wordt ook aandacht besteed aan maandvieringen en cultuurprojecten. Deze mogen, naast het jaarlijks schoolbreed georganiseerde kamperen, als kroonjuwelen van de Beatrixschool worden gezien. De school biedt tal van mogelijkheden om te sporten en te bewegen. Zo ontstaat een balans tussen lichaam en geest. Ons prachtige schoolgebouw bevat genoeg faciliteiten die nodig zijn voor het (passend) onderwijs. De klassikale, coöperatieve en zelfstandige werkvormen en het werken in groepjes kunnen tot hun recht komen in ons gebouw. Ook is de school toegankelijk gemaakt voor kinderen met een lichamelijke beperking. De Beatrixschool werkt volgens het principe van opbrengstgericht werken. Hiermee wordt het kind gestimuleerd om zich steeds te blijven ontwikkelen. Wij bieden hoogwaardig onderwijs dat in elke groep op minimaal 3 niveaus wordt aangeboden. De Beatrixschool is een wijk- en buurtgerichte school waar alle kinderen welkom zijn. Wij bieden Passend Onderwijs dat op vele manieren is vormgegeven. Ook het samenwerkingsverband wordt indien nodig ingeschakeld om expertise in huis te halen. Zo wordt elk kind de kans gegeven om op een fijne, veilige manier deel uit te maken van de Beatrixschool. Wij zoeken de samenwerking met verschillende externe instanties, zoals de buitenschoolse opvangorganisaties, GGD, Opvoedpoli en onderwijsadvies. Wij zien dit als waardevolle aanvulling om passend onderwijs vorm te geven. Onze personeelsleden (leerkrachten, onderwijsassistenten en het ondersteunend personeel) stralen eenheid uit op didactischén pedagogisch gebied. Zij blijven zich doorlopend professionaliseren door van en met elkaar te leren en door het volgen van (geaccrediteerde) cursussen. Het personeel wordt gestimuleerd om zich in te zetten in verschillende taken en functies waarbij de individuele kwaliteiten kunnen worden ontwikkeld en benut. De school biedt op brede schaal leer- en werkplekken aan stagiaires. Hiermee wordt hen de kans geboden om zich goed voor te bereiden op een toekomstige plek in het onderwijs. Om goed onderwijs te bieden dienen de leermiddelen actueel en aantrekkelijk te zijn. De leermiddelen die wij op de Beatrixschool gebruiken zijn up-to-date en voldoen aan deze tijd en aan de laatste eisen. Wij zien de ouders en verzorgers als partners. Het team van de Beatrixschool streeft er naar om in samenwerking met hen het onderwijs optimaal vorm te geven op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Hierbij maken wij gebruik van de expertise van de ouders. De ouder kent zijn of haar eigen kind in de ‘thuissituatie’ het beste. Samen met de professionaliteit van de leerkrachten komen wij tot educatief partnerschap waarin de verantwoordelijkheden worden gedeeld. De belangrijkste voorwaarde om dit te bewerkstelligen is het maken van duidelijke afspraken waarbij open communicatie dé sleutelvoorwaarde is.

11 Goed doel 1 Sponsorloop 12 september om 12.00 uur
Geld voor serious request: Het glazen huis staat in Haarlem!!!!!!!!!!!!!!

12 Goed doel 2 Opbrengst cultuurproject Wordt nog besloten.
Kleding voor Afrika: Twee keer paar jaar Eventueel een ad hoc-actie

13 Wat gaan we doen komend jaar? (Judith)
. Cultuur Wat gaan we doen komend jaar? (Judith) - Maandvieringen - Kinderboekenweek - Excursies - Kunstmenu Extra aandacht voor muziek: MUZIEKLAB Onze school profileert zeer met o.a. cultuuronderwijs. Daarbij hoort ook muziek. Ook de rope vanuit de ouders hebben we duidelijk meegenomen in ons volgende besluit: Wij gaan dit jaar starten met professionele muzikanten van Muzieklab. Dit wordt heel leuk.!

14 Cultuur Project

15

16 en ‘s avonds bij het uitkleden
zei Nijntje: weet je dat ik ook liever een bruine buik en niet zo’n witte had

17

18 Kinderen van de wereld

19 Tevredenheidsonderzoek
Leerlingen (groep 4 en 7) 8.3 Ouders (respons 203 vd 350 gezinnen ingevuld) 7,6 Waar hebben we concreet iets mee gedaan? Muziek Spreiding van de activiteiten Andere culturen Contactpersoon. (wie is dat?) Toiletten Aandacht voor het eten TSO

20 MR De MR is een (gekozen) vertegenwoordiging van ouders en teamleden.
De leden van de MR helpen bij het vormgeven van het beleid op de school. Leden van de MR: Ouders: Annemiek van Marle Wouter Nicolaas Desiree Kootstra (voorzitter) Teamleden: Loekie Verzijlbergen Martine Bijvank Cindy Prins-Baretta Lid GMR: Annemiek van Marle

21 Werkzaamheden MR Voorstellen van de directie beoordelen.
Adviserende rol met betrekking tot beleidsontwikkeling , soms instemming van de MR vereist Controle en evaluatie van afgesproken beleid. Contacten onderhouden met ouders, teamleden, GMR en externen over beleidszaken. Benoemingscommissie van nieuw personeel

22 Wat heeft de MR afgelopen jaar gedaan?
Vaste punten: jaarplan, jaarverslag, schoolgids controleren. Formatieplan, zorgplan, veiligheid Bijgedragen aan proces van Invoering Passend Onderwijs, plusklassen en ouderenquête Geadviseerd over vertaalslag van Ouderenquête naar beleid: muziek, pauzes Directie geadviseerd over verschillende beleidsgebieden zoals de tussenschoolse en naschoolse opvang, schoolkamp Vragen en signalen van achterban (ouders en team) behandeld in vergadering

23 Speerpunten 2014/2015 Invoering LB functies
Verdere Invoering Passend Onderwijs Evaluatie plusklassen Educatief Partnerschap

24 Belang MR Voor ouders is het belangrijk om van de medezeggenschap gebruik te maken: Soms andere invalshoek Verrijking beleid van een school Samen met leerkrachten Vacature einde van het schooljaar

25 Contact en informatie Spreek ons aan of… mr@beatrixschoolhaarlem.nl
Informatie op de website. Agenda week van te voren in de weekinfo. Notulen na de volgende vergadering op de website Vergaderingen openbaar Spreek ons aan of…

26 Samen maken we de school
De Oudervereniging Ondersteuning organisatie activiteiten voor kinderen en ouders Helpen bij betrokkenheid bij school van ouders Beheer en toezicht op verantwoorde besteding van ouderbijdrage Samen maken we de school

27 De Oudervereniging

28 Anne Wietske Margriet Roos Mascha Marius Irma De Oudervereniging
Anne Wietske Margriet Roos Mascha Marius Irma

29 Vragen: We staan voor u klaar!
Sluiting Vragen: We staan voor u klaar!

30 Afsluiting Bedankt!!!


Download ppt "De agenda ziet er als volgt uit:"

Verwante presentaties


Ads door Google