De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opbrengstgericht werken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opbrengstgericht werken"— Transcript van de presentatie:

1 Opbrengstgericht werken
Passend onderwijs Opbrengstgericht werken

2 Wetsvoorstel kwaliteit
Belangrijke veranderingen o.a.; i.p.v handelingsplan: ontwikkelings-perspectiefplan (OPP) m.i.v 3 uitstroomprofielen; examengericht, arbeidsgericht, dagbesteding Verplicht Engels in SO Referentieniveaus (taal, rekenen) Kerndoelen VSO aangesloten op SO Uitbreiding examenmogelijkheden Meer stagemogelijkheden Nazorg/bestendiging Ingang wetsvoorstel SO:

3 Projectstructuur OGW bovenschools
IB vakgroep Staf bovenschools vakgroep Psycho sociale dienstverl vakgroep OZG vakgroep arbeidstoelei ding vakgroep bewegingsow ICT Stuurgroep OGW CMO CvB BMO advies besluit Lichtenbeek

4 Wat hebben we al (bijna)
Mindset! Bovenschools: Projectplan, stuurgroep met mijlpalendocument Expertisegroep; vakgroepen Leerroutes 1 t/m 6, format ontwikkelingsperspectiefplan Leerlijnen; leerlijnencoördinator MLS; digitaal LVS ……………… Op schoolniveau: Verbetertrajecten Standaarden (CVB) Stroomplan (=leerrouteplan), Groepsplan, HP en EKEP Scholing, klassenconsultaties, kijkwijzers, PDCA-cyclus Kwaliteitskaarten Roosters …………..

5 Voorbeelden Ontwikkelingsperspectiefplan (naar voorbeeld van NOB), evaluatie met 8 jaar en 11 jaar. Instroomprofiel op grond van de volgende criteria: Cognitieve mogelijkheden (IQ) Schoolse vaardigheden Communicatieve redzaamheid Zelfredzaamheid/ADL/mobiliteit Sociaal-emotionele redzaamheid Leren leren Belemmerende en bevorderende factoren, ondersteuningsbehoefte (didactisch, sociaal-emotioneel, communicatie, fysiek/medisch, bijzonderheden, leerlingspecifiek, handelingsgerichte adviezen Uitstroomprofiel: integratief beeld leerling, basisarrangement/leerroute, uitstroombestemming

6

7 “oude” indeling Lichtenbeek
VWO HAVO

8 Leerroutes, leerlijnen en uitstroom van De Onderwijsspecialisten
Indeling leerroutes Kleur stroom Leer route Leerlijn CED niveau Uitstroom profiel SO Uitstroomprofiel VSO oranje 1 Plancius Stamlijn A + B Niveau 1 t/m 6 VSO ZML Belevingsgerichte dagbesteding dagbesteding

9 Vorderingen gekoppeld aan uitstroomprofiel MG EMB, oranje
jaar niveau 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 Niveau 6 Toeleiding dagbesteding Leerroute 1 Belevingsgerichte dagbesteding Niveau 5 niveau 4 niveau 3 niveau 2 niveau 1 Stamlijn B Stamlijn A Streefkwaliteit Plancius A B 1 2 3

10 Leerroutes, leerlijnen en uitstroomig leerroutes vervolg
Kleur stroom Leer route Leerlijn CED niveau Uitstroom profiel SO Uitstroomprofiel VSO geel paars 2 Plancius: 1-6 ZML SO: t/m 4 VSO ZML Taakgerichte of activerende dagbesteding dagbesteding groen 3 t/m 6 Arbeidsmatige dagbesteding 4 t/m 8 Beschermde arbeid(WSW) Regulier bedrijf zonder of met certificaten en/of branche-gerichte cursussen arbeid

11 Vorderingen gekoppeld aan uitstroomprofiel zml, MG, dagbesteding/arbeid paars, geel, groen
Jaar 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ZML-VSO niveau 12 Toeleiding arbeid leerroute 5 niveau 11 niveau 10 niveau 9 niveau 8 Arbeidsmarktgericht leerroute 4 niveau 7 Beschermde arbeid, Arbeid loonvormend, branche gerichte cursussen niveau 6 Dagbesteding leerroute 3 niveau 5 Arbeidsmatige dagbesteding niveau 4 niveau 3 Dagbesteding leerroute 2 niveau 2 Taakgerichte of activerende dagbesteding niveau 1 Streefkwaliteit ZML 1 2 3

12 Leerroutes en leerlijnen en uitstroom Indeling leerroutes vervolg
Kleur stroom Leer route Leerlijn Uitstroom bestemming SO Uitstroomprofiel VSO blauw 5 SO LG/LZK: 5-6 Eind-5 ZML SO: t/m 12 PRO (arbeid 1+2) VMBO-BB (arbeid 3) Arbeidsmatige dagbesteding met deelcertificaten Beschermde arbeid (WSW) Arbeid loonvormend op MBO 1 en/of AKA 1 arbeid rood 6 SO LG/LZK: 6-8 Eind-7 VMBO-KB VMBO-TL HAVO VWO MBO 2/3 MBO 2/3/4 MBO 3/4 MBO/HBO vervolgonderwijs

13 Vorderingen gekoppeld aan uitstroomprofiel LG/LZK arbeid/vervolgonderwijs, blauw, rood
leeftijd Groep  7  8  9  10  11  12 DLE 8/ E8   E8 60 HAVO E8 VMBO TL E7 Vervolgonderwijs Leerroute 6 HBO MBO 3/4 MBO 2/3 MBO 2/3/4 8/ M8  M8 55 7/ E7  E7 E7  50 VMBO BB/KB E5-E7 7/ M7  M7 45 6/ E6  E6 40 6/ M6 M6  M6 35 5/ E5 E5  E5 E5  30 PRO E4-E5 Toeleiding arbeid Leerroute 5 Arbeidsmatige dagbesteding met deelcertificaten VMBO Beschermde arbeid (WSW) Arbeid loonvormend op MBO 1en/of AKA 1 5/ M5 M5 M5  25 4/ E4 E4 20 Arbeidsmarktgericht Leerroute 4 4/ M4 M4 15 3/ E3 E3 10 3/ M3  M3 M3 M3  5 DL

14 Groepsplan Namen leerlingen Wat wil ik bereiken? (Doelen) Aanpak (hoe)
Leerkracht: Datum: Vakgebied: Periode : Rekenen ……….. t / m ………….. Didactisch groepsplan Namen leerlingen Wat wil ik bereiken? (Doelen) Aanpak (hoe) Middelen (wat) Organisatie (wie en waar) Evaluatie Groep 1: Groep 2: Groep 3 Eventueel individuele leerling

15 Handelingsplan Stroom Paars Naam leerling

16 MLS

17 Delen Om mee te nemen Aan te vullen Aanvragen per mail

18 Valkuilen Alleen kijken naar leerprestaties, komt van OCW…
Te grove maatstaven (scores A B C D E) Oneerlijke vergelijkingen (tussen leerlingen, groepen, scholen) Wordt het een afrekencultuur ??? Te veel focus op onderwijsresultaten en te weinig op totale ontwikkeling van het kind!

19 Dus…………… Terug naar het kader: Passend onderwijs
Kwaliteitsverbetering Zorgstructuren met elkaar verbinden Groei (V)SO in de hand houden Gezamenlijke verantwoordelijkheid i.p.v. afschuiven

20 Kern Passend onderwijs
Passend onderwijs is niets nieuws . Gaat om maatwerk voor alle kinderen. Hoe dan? Passend arrangement van onderwijs en ondersteuning Met zorgplicht en veel beleidsruimte bao – sbo en so Kort door de bocht… Scholen en hun besturen realiseren zorgplicht; Middelen zoveel mogelijk in de school; Handhaven solidariteitsgedachte; Speciale (tussen)voorzieningen makkelijk toegankelijk; Belangen ouders behartigen; Thuiszitterproblematiek oplossen; Minimale bureaucratie.

21 Beweging van curatief naar preventief van indiceren naar arrangeren
van sectoraal naar integraal van beperkingen naar specifieke onderwijsbehoeften van ‘achteren’ (met indicaties) naar ‘voren’ (hulpvraag) met hulp direct na de signalering… en scholen in hun kracht! Met als doel om elk kind te laten groeien! Wat is daarvoor nodig?

22 Lichtenbeek

23 Cyclisch proces leerlingenzorg
1 2 3 4 e k p RMC Groot Klimmendaal Ouders CVB,KOSC Handelings-planning Lichtenbeek 1: cvb , ontwikkelingsperspectief en handelingsadviezen 2: leerroute bepaald, groepsplaatsing, handelingsplan 3: Jaarlijks: groepsplan, handelingsplan, doelen per domein (leerlijnen), opbrengsten meten en evalueren (2x p.j.) ook met revalidatie (EKEP), n.a.v. evaluaties nieuwe doelstelling en/of interventies/ begeleiding/ route gericht op reëel uitstroomprofiel/ ontwikkelingsperspectief. OPP bij start, 7 en 11 jaar. 4: leerlingbegeleiding gericht op uitstroom (schoolverlaterstraject)

24 Onze collectieve ambitie
Missie: Wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor een passende ontwikkeling van elke leerling. We nemen initiatief om samen met anderen ons doel te bereiken: voor elke leerling een volwaardige plek in de samenleving.

25 Onderwijs & revalidatie
Eén kind Eén plan Het kind in zijn totale ontwikkeling zijn totale ontwikkeling

26 Kwaliteit EKEP Integraal
Afstemming, nauwe samenwerking, grensoverschrijdend denken. Resultaatgericht Gezamenlijk doel, doelstellingen worden vastgesteld en geëvalueerd. Toekomstgericht Deelname aan de maatschappij is het hoofddoel, reëel perspectief. Vraaggericht Vragen van kind & ouders vormen het uitgangspunt van het geïntegreerde onderwijs en revalidatieplan. Is dat passend ????????????

27 Samen verantwoordelijk
Betrokken partijen in school Onderwijs Revalidatie Ouders/kind Zorg MEE CJG Gemeente Vroeghulp Kinderopvang Justitie Andere scholen…. ….. NOB+CAP , EKEP in MLS!

28 Wensen /Kansen! Ontwikkelingsperspectief nu al samen opstellen;
onderwijs, revalidatie en ouders/kind in één. EKEP en HP geïntegreerd én digitaal gekoppeld, cyclisch proces, Commissie van begeleiding; CAP invoeren? Doelformuleringen hetzelfde (uit leerlijnen halen?) Ook ‘zorg’ als partij een plek geven. Aanvullende en ondersteunende arrangementen maken voor leerlingen met een beperking in de regio (SWV) samen met…... Inspectieproof en aantrekkelijk voor swv en gemeente

29 Wie durft!


Download ppt "Opbrengstgericht werken"

Verwante presentaties


Ads door Google