De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs Opbrengstgericht werken. Lichtenbeek Wetsvoorstel kwaliteit Belangrijke veranderingen o.a. ; i.p.v handelingsplan: ontwikkelings- perspectiefplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs Opbrengstgericht werken. Lichtenbeek Wetsvoorstel kwaliteit Belangrijke veranderingen o.a. ; i.p.v handelingsplan: ontwikkelings- perspectiefplan."— Transcript van de presentatie:

1 Passend onderwijs Opbrengstgericht werken

2 Lichtenbeek Wetsvoorstel kwaliteit Belangrijke veranderingen o.a. ; i.p.v handelingsplan: ontwikkelings- perspectiefplan (OPP) m.i.v. 1-8-2013 3 uitstroomprofielen; examengericht, arbeidsgericht, dagbesteding Verplicht Engels in SO Referentieniveaus (taal, rekenen) Kerndoelen VSO aangesloten op SO Uitbreiding examenmogelijkheden Meer stagemogelijkheden Nazorg/bestendiging Ingang wetsvoorstel SO: 01-08-2013

3 Lichtenbeek Projectstructuur OGW bovenschools IB vakgroepStaf bovenschools vakgroep Psycho sociale dienstverl vakgroep OZGvakgroep arbeidstoelei ding vakgroep bewegingsow ICT Stuurgroep OGW CMO CvB BMO advies besluit Lichtenbeek

4 Wat hebben we al (bijna) Mindset! Bovenschools: -Projectplan, stuurgroep met mijlpalendocument -Expertisegroep; vakgroepen -Leerroutes 1 t/m 6, format ontwikkelingsperspectiefplan -Leerlijnen; leerlijnencoördinator -MLS; digitaal LVS -……………… Op schoolniveau: -Verbetertrajecten -Standaarden (CVB) -Stroomplan (=leerrouteplan), Groepsplan, HP en EKEP -Scholing, klassenconsultaties, kijkwijzers, PDCA-cyclus -Kwaliteitskaarten -Roosters -…………..

5 Lichtenbeek Voorbeelden Ontwikkelingsperspectiefplan (naar voorbeeld van NOB), evaluatie met 8 jaar en 11 jaar. Instroomprofiel op grond van de volgende criteria : Cognitieve mogelijkheden (IQ) Schoolse vaardigheden Communicatieve redzaamheid Zelfredzaamheid/ADL/mobiliteit Sociaal-emotionele redzaamheid Leren leren Belemmerende en bevorderende factoren, ondersteuningsbehoefte (didactisch, sociaal-emotioneel, communicatie, fysiek/medisch, bijzonderheden, leerlingspecifiek, handelingsgerichte adviezen Uitstroomprofiel: integratief beeld leerling, basisarrangement/leerroute, uitstroombestemming

6 Lichtenbeek

7 VWO HAVO “oude” indeling Lichtenbeek

8 Indeling leerroutes Kleur stroom Leer route Leerlijn CED niveau Uitstroom profiel SO Uitstroomprofiel VSO oranje 1Plancius Stamlijn A + B Niveau 1 t/m 6 VSO ZMLBelevingsgerichte dagbesteding dagbesteding Leerroutes, leerlijnen en uitstroom van De Onderwijsspecialisten

9 jaar niveau45678910111213 20 Niveau 6 Toeleiding dagbesteding Leerroute 1 Belevingsgerichte dagbesteding Niveau 5 niveau 4 niveau 3 niveau 2 niveau 1 Stamlijn B Stamlijn A Streefkwaliteit Plancius A B112223344555666 Vorderingen gekoppeld aan uitstroomprofiel MG EMB, oranje

10 Leerroutes, leerlijnen en uitstroom ig leerroutes vervolg Kleur stroom Leer route Leerlijn CED niveau Uitstroom profiel SO Uitstroomprofiel VSO geel paars 2Plancius: 1-6 ZML SO: t/m 4 VSO ZML Taakgerichte of activerende dagbesteding dagbesteding geel groen paars 3ZML SO: t/m 6 VSO ZML Arbeidsmatige dagbesteding dagbesteding groen paars 4ZML SO: t/m 8 VSO ZML Beschermde arbeid(WSW) Regulier bedrijf zonder of met certificaten en/of branche-gerichte cursussen arbeid

11 Vorderingen gekoppeld aan uitstroomprofiel zml, MG, dagbesteding/arbeid paars, geel, groen Jaar 456789101112 ZML-VSO niveau 12 Toeleiding arbeid leerroute 5 niveau 11 niveau 10 niveau 9 niveau 8 Arbeidsmarktgericht leerroute 4 niveau 7 Beschermde arbeid, Arbeid loonvormend, branche gerichte cursussen niveau 6 Dagbesteding leerroute 3 niveau 5 Arbeidsmatige dagbesteding niveau 4 niveau 3 Dagbesteding leerroute 2 niveau 2 Taakgerichte of activerende dagbesteding niveau 1 Streefkwaliteit ZML 012345678

12 Kleur stroom Leer route LeerlijnUitstroom bestemming SO Uitstroomprofiel VSO blauw 5SO LG/LZK: 5-6 Eind-5 ZML SO: t/m 12 PRO (arbeid 1+2) VMBO-BB (arbeid 3) Arbeidsmatige dagbesteding met deelcertificaten Beschermde arbeid (WSW) Arbeid loonvormend op MBO 1 en/of AKA 1 arbeid rood 6SO LG/LZK: 6-8 Eind-7 VMBO-KB VMBO-TL HAVO VWO MBO 2/3 MBO 2/3/4 MBO 3/4 MBO/HBO vervolgonderwijs Leerroutes en leerlijnen en uitstroom Indeling leerroutes vervolg

13 leeftijd Groep 7 8 9 10 11 12 DLE 8/ E8 E8 60 HAVO E8 VMBO TL E7 Vervolgonderwijs Leerroute 6 HBO MBO 3/4 MBO 2/3 MBO 2/3/4 8/ M8 M8 55 7/ E7 E7 50 VMBO BB/KB E5-E7 7/ M7 M7 45 6/ E6 E6 40 6/ M6 M6 35 5/ E5 E5 30 PRO E4-E5 Toeleiding arbeid Leerroute 5 Arbeidsmatige dagbesteding met deelcertificaten VMBO Beschermde arbeid (WSW) Arbeid loonvormend op MBO 1en/of AKA 1 5/ M5 M5 25 4/ E4 E4 20 Arbeidsmarktgericht Leerroute 4 4/ M4 M4 15 3/ E3 E3 10 3/ M3 M3 5 DL 51015202530354045505560 Vorderingen gekoppeld aan uitstroomprofiel LG/LZK arbeid/vervolgonderwijs, blauw, rood

14 Lichtenbeek Groepsplan Groep: Leerkracht: Datum: Vakgebied: Periode : Rekenen ……….. t / m ………….. Didactisch groepsplan Namen leerlingen Wat wil ik bereiken? (Doelen) Aanpak (hoe) Middelen (wat) Organisatie (wie en waar)Evaluatie Groep 1: Groep 2: Groep 3 Eventueel individuele leerling

15 Lichtenbeek Handelingsplan Stroom Paars 2011-2012 Naam leerling

16 MLS

17 Lichtenbeek Delen Om mee te nemen Aan te vullen Aanvragen per mail

18 Lichtenbeek Valkuilen Alleen kijken naar leerprestaties, komt van OCW… Te grove maatstaven (scores A B C D E) Oneerlijke vergelijkingen (tussen leerlingen, groepen, scholen) Wordt het een afrekencultuur ??? Te veel focus op onderwijsresultaten en te weinig op totale ontwikkeling van het kind!

19 Lichtenbeek Dus…………… Terug naar het kader: Passend onderwijs -Kwaliteitsverbetering -Zorgstructuren met elkaar verbinden -Groei (V)SO in de hand houden -Gezamenlijke verantwoordelijkheid i.p.v. afschuiven

20 Lichtenbeek Kern Passend onderwijs Passend onderwijs is niets nieuws. Gaat om maatwerk voor alle kinderen. Hoe dan? Passend arrangement van onderwijs en ondersteuning Met zorgplicht en veel beleidsruimte bao – sbo en so Kort door de bocht… Scholen en hun besturen realiseren zorgplicht; Middelen zoveel mogelijk in de school; Handhaven solidariteitsgedachte; Speciale (tussen)voorzieningen makkelijk toegankelijk; Belangen ouders behartigen; Thuiszitterproblematiek oplossen; Minimale bureaucratie.

21 Lichtenbeek Beweging van curatief naar preventief van indiceren naar arrangeren van sectoraal naar integraal van beperkingen naar specifieke onderwijsbehoeften van ‘achteren’ (met indicaties) naar ‘voren’ (hulpvraag) met hulp direct na de signalering… en scholen in hun kracht! Met als doel om elk kind te laten groeien! Wat is daarvoor nodig?

22 Lichtenbeek

23 Cyclisch proces leerlingenzorg 1: cvb, ontwikkelingsperspectief en handelingsadviezen 2: leerroute bepaald, groepsplaatsing, handelingsplan 3: Jaarlijks: groepsplan, handelingsplan, doelen per domein (leerlijnen), opbrengsten meten en evalueren (2x p.j.) ook met revalidatie (EKEP), n.a.v. evaluaties nieuwe doelstelling en/of interventies/ begeleiding/ route gericht op reëel uitstroomprofiel/ ontwikkelingsperspectief. OPP bij start, 7 en 11 jaar. 4: leerlingbegeleiding gericht op uitstroom (schoolverlaterstraject) 1 2 3 4 ekepekep RMC Groot Klimmendaal Ouders CVB, KOSC Handelings- planning Lichtenbeek

24 Missie: Wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor een passende ontwikkeling van elke leerling. We nemen initiatief om samen met anderen ons doel te bereiken: voor elke leerling een volwaardige plek in de samenleving. Onze collectieve ambitie

25 Lichtenbeek Onderwijs & revalidatie Eén kind Eén plan Het kind in zijn totale ontwikkeling zijn totale ontwikkeling

26 Lichtenbeek Kwaliteit EKEP Integraal Afstemming, nauwe samenwerking, grensoverschrijdend denken. Resultaatgericht Gezamenlijk doel, doelstellingen worden vastgesteld en geëvalueerd. Toekomstgericht Deelname aan de maatschappij is het hoofddoel, reëel perspectief. Vraaggericht Vragen van kind & ouders vormen het uitgangspunt van het geïntegreerde onderwijs en revalidatieplan. Is dat passend ????????????

27 Lichtenbeek Samen verantwoordelijk Betrokken partijen in school Onderwijs Revalidatie Ouders/kind Zorg MEE CJG Gemeente Vroeghulp Kinderopvang Justitie Andere scholen…. ….. NOB+CAP, EKEP in MLS!

28 Lichtenbeek Wensen /Kansen! Ontwikkelingsperspectief nu al samen opstellen; onderwijs, revalidatie en ouders/kind in één. EKEP en HP geïntegreerd én digitaal gekoppeld, cyclisch proces, Commissie van begeleiding; CAP invoeren? Doelformuleringen hetzelfde (uit leerlijnen halen?) Ook ‘zorg’ als partij een plek geven. Aanvullende en ondersteunende arrangementen maken voor leerlingen met een beperking in de regio (SWV) samen met…... Inspectieproof en aantrekkelijk voor swv en gemeente

29 Lichtenbeek Wie durft!


Download ppt "Passend onderwijs Opbrengstgericht werken. Lichtenbeek Wetsvoorstel kwaliteit Belangrijke veranderingen o.a. ; i.p.v handelingsplan: ontwikkelings- perspectiefplan."

Verwante presentaties


Ads door Google