De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan de slag met kerndoelen in het VSO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan de slag met kerndoelen in het VSO"— Transcript van de presentatie:

1 Aan de slag met kerndoelen in het VSO
Regionale conferentie Utrecht 9 maart 2011

2 Kerndoelen in het VSO Aanleiding Wettelijk kader Opdracht SLO
Draagvlak voor kerndoelen Overzicht van kerndoelen Drie sets van kerndoelen Kerndoelen in de praktijk Stand van zaken Wat kan de VSO school nu doen?

3 Aanleiding Er zijn al eerder kerndoelen vso ontwikkeld, die konden niet worden vastgesteld door gebrek aan juridische basis in wec In het advies bij de kerndoelen so pleit onderwijsraad voor kerndoelen vso Wetsvoorstel "Kwaliteit (V)SO" legt wettelijke basis voor kerndoelen vso

4 Wetsvoorstel Kwaliteit (V)SO
Het wetsvoorstel kwaliteit (v)so treedt voor het so per 1 augustus 2012 in werking en voor het vso 1 augustus 2013 In het wetsvoorstel wordt onder meer het volgende geregeld: drie uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, arbeid, dagbesteding ontwikkelingsperspectief vervangt IHP kerndoelen VSO: 3 sets stages, verplicht voor usp Arbeid getuigschrift, transitiedocument, onderwijskundig rapport meer examenmogelijkheden in vso

5 Opdracht SLO Kerndoelen ontwikkelen voor elk uitstroomprofiel vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding Kerndoelen voor specifieke leergebieden (brede domeinen) Kerndoelen ter voorbereiding op arbeid en dagbesteding, voor resp. uitstroomprofielen arbeid en dagbesteding Leergebiedoverstijgende kerndoelen voor alle uitstroomprofielen Breed draagvlak bij het veld, deskundigen en [vertegenwoordigers van] ouders

6 Draagvlak Drie werkgroepen; één taakgroep Scholenpanel VSO
vervolgonderwijs arbeid dagbesteding leergebiedoverstijgende doelen Scholenpanel VSO expertbijeenkomst partners resonansbijeenkomst ouder- en leerkrachtorganisaties website “passende kwalificaties” => digitale nieuwsbrieven

7 Overzicht kerndoelen Vervolgonderwijs Arbeid Dagbesteding Preambule
Leergebiedoverstijgende doelen: 1: leren leren, 2: leren taken uitvoeren, 3: leren functioneren in sociale situaties, 4: ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief Onderbouw van het VSO Kerndoelen onderbouw VO Nederlands Wiskunde Engels Mens en natuur Mens en maatschappij Kunst & cultuur Bewegen & sport Gehele periode van het VSO Nederlands Rekenen/wiskunde Engels Mens, natuur & techniek Mens & maatschappij Culturele oriëntatie & creatieve expressie Bewegen & sport Voorbereiding op arbeid Gehele periode van het VSO Nederlands Rekenen & wiskunde Mens, natuur & techniek Mens & maatschappij Culturele oriëntatie & creatieve expressie Bewegen & sport Voorbereiding op dagbesteding

8 Kerndoelen uitstroomprofiel vervolgonderwijs
Kerndoelen voor de leergebieden zijn identiek aan kerndoelen onderbouw vo Karakteristieken geven aan dat de kerndoelen kunnen worden afgestemd op de doelgroepen in het vso Kerndoelen gelden in principe voor de eerste twee leerjaren daarnaast gelden voor gehele VSO periode leergebiedoverstijgende kerndoelen

9 Kerndoelen uitstroomprofiel arbeid
Kerndoelen voor de leergebieden zijn gericht op transitiegebieden: werken, wonen, vrije tijd, burgerschap Kerndoelen "voorbereiding op arbeid" zijn gericht op - werkveldoriëntatie - loopbaansturing - algemene en specifieke werknemerscompetenties (mbo-taal) Leergebiedoverstijgende kerndoelen - leren leren (op de werkplek) - leren taken uitvoeren - leren functioneren in sociale situaties - ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief

10 Kerndoelen uitstroomprofiel (arbeidsmatige) dagbesteding
Kerndoelen voor uitstroomprofiel (arbeidsmatige) dagbesteding zijn gericht op zo zelfstandig mogelijk functioneren in de transitiegebieden: werken, wonen, vrije tijd, burgerschap Kerndoelen voor de leergebieden zijn afgestemd op en uit te werken voor subdoelgroepen en te integreren met transitie: praktisch leren door doen Kerndoelen ter voorbereiding op dagbesteding sluiten aan bij 'kerndoelen ter voorbereiding op arbeid' Daarnaast gelden ook voor dit uitstroomprofiel de VSO leergebiedoverstijgende kerndoelen, met specifieke uitwerkingen aangepast aan doelgroep.

11 Stand van zaken Voorstel Kerndoelen VSO is aangeboden aan OCW; nu ambtelijke en politieke toetsing geplande invoering: 1 augustus 2013 Voorstel kerndoelen VSO te downloaden via

12 Kerndoelen VSO in de praktijk (I)
Kerndoelen dragen bij aan doelgericht en planmatig werken (opbrengstgericht werken) Kerndoelen zeggen iets over het onderwijsaanbod (wat moet de school aanbieden), maar niets over het niveau dat de leerling moet bereiken. Bij taal en rekenen is de school wel verplicht te beschrijven wat de opbrengsten zijn in relatie tot de referentieniveaus (vervolgonderwijs en arbeid) Inspectie gaat na of aanbod van school aan kerndoelen voldoet

13 Kerndoelen VSO in de praktijk (II)
Kerndoelen VSO uitstroomprofiel Arbeid wordt uitgewerkt in leermiddelen (VOx) Kerndoelen VSO uitstroomprofiel Dagbesteding worden uitgewerkt in leerlijnen, tussendoelen en in voorbeeldmatig lesmateriaal (Rekenboog) SLO geeft op onderdelen nadere uitwerking (stages, leergebiedoverstijgende kerndoelen, kerndoelen dagbesteding)

14 Kerndoelen VSO in de praktijk (III)

15 Kerndoelen VSO in de praktijk (IV)
Relatie leerlijnen – niveaus en uitstroombestemmingen

16 Kerndoelen VSO in de praktijk (IV)
gerelateerde zaken, ontwikkelingen, worden in kaart gebracht en ontsloten via websites en 'toolboxen'. zie bijvoorbeeld: (Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland) en andere....

17 Wat kan de VSO school nu al doen?
Kennis nemen van kerndoelen met het hele team Schoolontwikkelingsagenda: Wat betekenen kerndoelen voor ons onderwijsaanbod, onze organisatie en de competenties van onze medewerkers Hoe gaat onze school de ontwikkeling van de leerlingen plannen en sturen? Ontwikkelingsperspectief, coaching, uitstroombestemming Hoe gaat de school de ontwikkeling van de leerlingen volgen en beschrijven in leerlingvolgsystemen?

18 Informatie Mail voor meer informatie: Algemeen: H.Pietersen@slo.nl
VO: Arbeid: Dagbesteding:


Download ppt "Aan de slag met kerndoelen in het VSO"

Verwante presentaties


Ads door Google