De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan de slag met kerndoelen in het VSO Regionale conferentie Utrecht 9 maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan de slag met kerndoelen in het VSO Regionale conferentie Utrecht 9 maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Aan de slag met kerndoelen in het VSO Regionale conferentie Utrecht 9 maart 2011

2 Kerndoelen in het VSO 1.Aanleiding 2.Wettelijk kader 3.Opdracht SLO 4.Draagvlak voor kerndoelen 5.Overzicht van kerndoelen 6.Drie sets van kerndoelen 7.Kerndoelen in de praktijk 8.Stand van zaken 9.Wat kan de VSO school nu doen?

3 Aanleiding •Er zijn al eerder kerndoelen vso ontwikkeld, die konden niet worden vastgesteld door gebrek aan juridische basis in wec •In het advies bij de kerndoelen so pleit onderwijsraad voor kerndoelen vso •Wetsvoorstel "Kwaliteit (V)SO" legt wettelijke basis voor kerndoelen vso

4 Wetsvoorstel Kwaliteit (V)SO •Het wetsvoorstel kwaliteit (v)so treedt voor het so per 1 augustus 2012 in werking en voor het vso 1 augustus 2013 •In het wetsvoorstel wordt onder meer het volgende geregeld: –drie uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, arbeid, dagbesteding –ontwikkelingsperspectief vervangt IHP –kerndoelen VSO: 3 sets –stages, verplicht voor usp Arbeid –getuigschrift, transitiedocument, onderwijskundig rapport –meer examenmogelijkheden in vso

5 Kerndoelen ontwikkelen voor elk uitstroomprofiel vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding Leergebiedoverstijgende kerndoelen voor alle uitstroomprofielen Breed draagvlak bij het veld, deskundigen en [vertegenwoordigers van] ouders Kerndoelen voor specifieke leergebieden (brede domeinen) Opdracht SLO Kerndoelen ter voorbereiding op arbeid en dagbesteding, voor resp. uitstroomprofielen arbeid en dagbesteding

6 Draagvlak Drie werkgroepen; één taakgroep vervolgonderwijs arbeiddagbestedingleergebiedoverstijgende doelen Scholenpanel VSO expertbijeenkomst partnersresonansbijeenkomst ouder- en leerkrachtorganisaties website “passende kwalificaties” => digitale nieuwsbrieven

7 Overzicht kerndoelen Gehele periode van het VSO • Nederlands • Rekenen/wiskunde • Engels • Mens, natuur & techniek • Mens & maatschappij • Culturele oriëntatie & creatieve expressie • Bewegen & sport • Voorbereiding op arbeid Gehele periode van het VSO • Nederlands • Rekenen & wiskunde • Mens, natuur & techniek • Mens & maatschappij • Culturele oriëntatie & creatieve expressie • Bewegen & sport • Voorbereiding op dagbesteding ArbeidDagbesteding Leergebiedoverstijgende doelen: 1: leren leren, 2: leren taken uitvoeren, 3: leren functioneren in sociale situaties, 4: ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief Vervolgonderwijs Onderbouw van het VSO •Kerndoelen onderbouw VO • Nederlands • Wiskunde • Engels • Mens en natuur • Mens en maatschappij • Kunst & cultuur • Bewegen & sport Preambule

8 Kerndoelen uitstroomprofiel vervolgonderwijs •Kerndoelen voor de leergebieden zijn identiek aan kerndoelen onderbouw vo •Karakteristieken geven aan dat de kerndoelen kunnen worden afgestemd op de doelgroepen in het vso •Kerndoelen gelden in principe voor de eerste twee leerjaren •daarnaast gelden voor gehele VSO periode leergebiedoverstijgende kerndoelen

9 Kerndoelen uitstroomprofiel arbeid •Kerndoelen voor de leergebieden zijn gericht op transitiegebieden: werken, wonen, vrije tijd, burgerschap •Kerndoelen "voorbereiding op arbeid" zijn gericht op - werkveldoriëntatie - loopbaansturing - algemene en specifieke werknemerscompetenties (mbo-taal) •Leergebiedoverstijgende kerndoelen - leren leren (op de werkplek) - leren taken uitvoeren - leren functioneren in sociale situaties - ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief

10 Kerndoelen uitstroomprofiel (arbeidsmatige) dagbesteding •Kerndoelen voor uitstroomprofiel (arbeidsmatige) dagbesteding zijn gericht op zo zelfstandig mogelijk functioneren in de transitiegebieden: werken, wonen, vrije tijd, burgerschap •Kerndoelen voor de leergebieden zijn afgestemd op en uit te werken voor subdoelgroepen en te integreren met transitie: praktisch leren door doen •Kerndoelen ter voorbereiding op dagbesteding sluiten aan bij 'kerndoelen ter voorbereiding op arbeid' •Daarnaast gelden ook voor dit uitstroomprofiel de VSO leergebiedoverstijgende kerndoelen, met specifieke uitwerkingen aangepast aan doelgroep.

11 Stand van zaken •Voorstel Kerndoelen VSO is aangeboden aan OCW; nu ambtelijke en politieke toetsing •geplande invoering: 1 augustus 2013 •Voorstel kerndoelen VSO te downloaden via http://www.slo.nl/speciaal/vso/kerndoelen/ http://www.slo.nl/speciaal/vso/kerndoelen/

12 Kerndoelen VSO in de praktijk (I) •Kerndoelen dragen bij aan doelgericht en planmatig werken (opbrengstgericht werken) •Kerndoelen zeggen iets over het onderwijsaanbod (wat moet de school aanbieden), maar niets over het niveau dat de leerling moet bereiken. •Bij taal en rekenen is de school wel verplicht te beschrijven wat de opbrengsten zijn in relatie tot de referentieniveaus (vervolgonderwijs en arbeid) •Inspectie gaat na of aanbod van school aan kerndoelen voldoet

13 Kerndoelen VSO in de praktijk (II) •Kerndoelen VSO uitstroomprofiel Arbeid wordt uitgewerkt in leermiddelen (VOx) •Kerndoelen VSO uitstroomprofiel Dagbesteding worden uitgewerkt in leerlijnen, tussendoelen en in voorbeeldmatig lesmateriaal (Rekenboog) •SLO geeft op onderdelen nadere uitwerking (stages, leergebiedoverstijgende kerndoelen, kerndoelen dagbesteding)

14 Kerndoelen VSO in de praktijk (III)

15 Relatie leerlijnen – niveaus en uitstroombestemmingen Kerndoelen VSO in de praktijk (IV)

16 •gerelateerde zaken, ontwikkelingen, worden in kaart gebracht en ontsloten via websites en 'toolboxen'. •zie bijvoorbeeld: www.werknemerinopleiding.nl www.hetkan.info (Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland) www.liesa.nl www.werknemerinopleiding.nl www.hetkan.info www.liesa.nl en andere....

17 Wat kan de VSO school nu al doen? •Kennis nemen van kerndoelen met het hele team Schoolontwikkelingsagenda: •Wat betekenen kerndoelen voor ons onderwijsaanbod, onze organisatie en de competenties van onze medewerkers •Hoe gaat onze school de ontwikkeling van de leerlingen plannen en sturen? Ontwikkelingsperspectief, coaching, uitstroombestemming •Hoe gaat de school de ontwikkeling van de leerlingen volgen en beschrijven in leerlingvolgsystemen?

18 Informatie •Mail voor meer informatie: •Algemeen: H.Pietersen@slo.nlH.Pietersen@slo.nl •VO: E.Schram@slo.nlE.Schram@slo.nl •Arbeid: I.Berlet@slo.nlI.Berlet@slo.nl •Dagbesteding: W.vanZon@slo.nlW.vanZon@slo.nl


Download ppt "Aan de slag met kerndoelen in het VSO Regionale conferentie Utrecht 9 maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google