De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene inleiding over de overstap naar de middelbare school

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene inleiding over de overstap naar de middelbare school"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene inleiding over de overstap naar de middelbare school
Van groep 8 naar klas 1 Algemene inleiding over de overstap naar de middelbare school Paul Koolen, Muziekdocent Coördinator werkweken Contactpersoon vo- bao Mavo/havo vwo gymnasium Het Nieuwe Eemland Voorstellen: ik praat niet voor de eigen school, maar geef een inleiding over het voortgezet onderwijs in het algemeen. Ik ben …. ; de leerlingen zijn verdeeld over 4 afdelingen. Elke afdeling heeft 3 teams die zorg dragen voor de leerlingbegeleiding en het onderwijs van hun klassen. Het zijn kleine teams zodat de leerlingen gezien worden en door de teamleden gekend worden. De onderbouwleerlingen hebben een verschillend rooster: de pauzes zijn apart van de pauzes van de bovenbouwleerlingen. Zo voorzie je in de overzichtelijkheid en veiligheid, daarnaast hebben ze ‘meer fysieke ruimte’, zo nodig op deze leeftijd.

2 Onderwijs Begeleiding Op zoek
Aan de orde komen: Onderwijs Begeleiding Op zoek hoe is de middelbare school opgezet iets over de onderbouw iets over de begeleiding hoe kom je tot een keuze

3 maart: advies basisschool vóór 1 april: aanmelden
Groep 8 februari: CITO maart: advies basisschool vóór 1 april: aanmelden BaVo Eemland Uitgangspunt voor u en uw kind is het advies van de leerkracht en de einduitslag van de Citoscore

4 Welke opleidingen zijn er ? Naar welke opleiding kan mijn kind ?
Na de basisschool Welke opleidingen zijn er ? Naar welke opleiding kan mijn kind ? welke opleidingen zijn er? naar welke opleiding kan mijn kind?

5 Het Nederlands Onderwijssysteem
Praktijk- Onderwijs 6 jaar MBO 1 – 4 jaar HBO 4 jaar Universiteit 4 tot 5 jaar VMBO/MAVO 4 jaar HAVO 5 jaar VWO 6 jaar Daarbij ook noemen: richting: rooms-katholiek, protestants christelijk, openbaar en bijzonder neutraal. Katholiek: scholen Meridiaan College: onze school, ’t Hooghe Landt, Mavo Muurhuizen en het VakCollege PC: Meerwegen: Prisma, Farel, Corderius openbaar: Trias College , Atrium, A’foortse Berg, JvO, Vathorst. Wellant Het is een hele klus voor ouders, en voor kinderen, om te kiezen: schooltype: (Individueel) Vmbo (praktisch), Mavo, Havo en Vwo. Doorstroom naar Middelbaar en Hoger Onderwijs; Slaag-zakregeling + rekenexamen voor alle leerlingen Speciaal basisonderwijs basisonderwijs

6 Praktijk- onderwijs 6 jaar Praktijkonderwijs Voor kinderen die wel een vak kunnen leren maar voor wie het vmbo te zwaar is Het onderwijs is sterk op de praktijk gericht Veel individuele begeleiding Op het praktijkonderwijs kan geen vmbo-diploma worden gehaald De toelating is wettelijk geregeld: basisschooladvies praktijkonderwijs toets lezen, taal en rekenen intelligentie-onderzoek

7 ROC 1 – 4 jaar Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs met lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) Voor kinderen die wel een vmbo-diploma kunnen halen maar hierbij extra hulp nodig hebben Hetzelfde programma als vmbo + extra hulp en begeleiding Kinderen halen een gewoon vmbo-diploma Toelating is wettelijk geregeld: basisschooladvies vmbo + lwoo toets lezen, taal en rekenen intelligentie-onderzoek VMBO + lwoo 4 jaar

8 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs VMBO/MAVO
MBO 1 – 4 jaar Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs VMBO/MAVO Voorbereiding op middelbaar beroepsonderwijs VMBO-leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg kader-beroepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg (mavo) Een leerweg is een manier van leren: beroepsgericht: meer praktijkvakken theoretisch gericht: meer theoretische vakken Toelating: basisschooladvies + 2e toetsgegeven (cito) Sectoren vanaf 3e klas - techniek - zorg & welzijn - economie - landbouw VMBO / MAVO 4 jaar verschil met mavo - theoretische leerweg: op onze school MAVO: theoretische opleiding, geen praktijk, dus vandaar deze naam ‘teruggehaald’. - gemengde leerweg: 5 theorievakken + 1 praktijkvak (zie boven, maar even zwaar als t-leerweg, praktijkvak is kleiner en theoretischer). Geeft een betere aansluiting op een vervolgopleiding in het MBO. Bij sommige leerlingen is het heel duidelijk in welke richting ze op willen. Uitleg Kader/Basisberoeps: Vakcollege 6 jaar. Samenwerkingsverband met bedrijfsleven, ROC’s en VMBO van het MC. Kijk naar de mogelijkheden in de onderbouw. Horeca Toerisme en Voeding, Bouw breed, Techniek Breed, Zorg en Welzijn, Economie of Handel en Administratie, Groen.

9 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO
HBO of MBO 4 jaar Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO HAVO 5 jaar Voorbereiding op hoger beroepsonderwijs Meer leerstof dan bij vmbo-t /mavo Alle leerlingen krijgen Engels; Wiskunde is in 1 profiel niet verplicht Meer huiswerk Toelating: basisschooladvies + 2e toetsgegeven (cito) Vanaf 4e klas: onderwijs in een bepaald profiel: cultuur & maatschappij economie & maatschappij natuur & gezondheid natuur & techniek

10 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs VWO
Universiteit of HBO 4 tot 5 jaar Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs VWO VWO 6 jaar Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs: de universiteit Alle leerlingen krijgen Engels en een 2e vreemde taal Op het Gymnasium ook Latijn en Grieks Sommige scholen hebben tweetalig vwo Of versterkt bètaonderwijs Toelating: basisschooladvies + 2e toetsgegeven (cito) Vanaf 4e klas: onderwijs in een bepaald profiel: cultuur & maatschappij economie & maatschappij natuur & gezondheid natuur & techniek

11 De onderbouw vwo havo vmbo 6 5 4 3 2 1
De onderbouw wordt gevormd door de 1e en 2e, soms ook 3e leerjaar Havo en Vwo van de middelbare school. vwo havo vmbo

12 Hoe is het eerste jaar georganiseerd?
Heterogene en homogene klassen Verlengde brugperiode Verscheidenheid aan inrichting:Combinatieklassen, homogene klassen, verlengde brugperiode, Verscheidenheid aan karakter: sport, cultuur, tweetalig,..

13 De onderbouw Elke school maakt zijn eigen onderbouw
doorlopende leerlijn van basisschool naar voortgezet onderwijs de leerling leert actief en zelfstandig te werken de leerling leert samen met anderen de leerling leert in samenhang de leerling leert in een uitdagende en veilige leeromgeving Bijv.: HNE heeft een brugklas met leerlingen met een Mavo/Havo advies en een 2-jarige brugklas met kinderen met een Havo/Vwo advies. Zo komen we tegemoet komen aan omgaan met verschillen tussen kinderen. Daarnaast hebben we een gymnasium en nog een sportklas MH en HV. Elke school heeft veel meer vrijheid gekregen de onderbouw een eigen vorm te geven. U kunt kijken hoe elke school dit doet. Ook dit kan uw keuze beïnvloeden. Elke school maakt zijn eigen onderbouw doorlopende leerlijn van bs tot eindexamen middelbare school de leerling leert actief en zelfstandig te werken de leerling leert samen met anderen de leerling leert in samenhang de leerling leert in een uitdagende en veilige leeromgeving

14 Vakken in de onderbouw Nederlands (met taal), Engels, Frans en Duits
Klassieke talen (Latijn en Grieks) Geschiedenis, aardrijkskunde, economie Wiskunde (met rekenen), natuurkunde, scheikunde, techniek, biologie en verzorging Tekenen, handenarbeid, muziek, drama Lichamelijke opvoeding Godsdienst

15 De onderbouw Onderwijs via projecten Vaardigheden Manieren van leren
Naast leergebieden kan ook het onderwijs via projecten samenhang brengen tussen vakken. Bijvoorbeeld een project Water. Bedenk welke vakken hieraan mee zouden kunnen werken: (laat ouders denken) biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, Nederlands, tekenen Vaardigheden zijn belangrijk: hoe moet ik het doen? Hoe houd je een presentatie? Hoe pak je een werkstuk aan? Ook zijn er nieuwe vormen van leren. Er zijn scholen die geen leerboeken meer gebruiken, maar alles via internet laten uitzoeken.

16 Onderbouw: kansen voor iedere school
Nieuwe leren Tweetalig Vwo Sportklas Gymnasium Technasium Vwo plus Elke school maakt keuzes: als je scholen wilt noemen, zie onder. De lijst is niet volledig. Ouders moeten zelf zoeken) Nieuwe leren (bijv. Wellant, Vathorst) Tweetalig onderwijs (bijv. Atrium, Farel) Sportklas (bijv. Atrium, Het Nieuwe Eemland) Gymnasium (JvO, Corderius, Het Nieuwe Eemland) Technasium (’t Hooghe Landt) Vwo plus: een andersoortige bètaonderwijs (bijv. Farel, Amersfoortse Berg, Vakcollege) Wat past jij je kind, waar liggen zijn/haar talenten? Wil je die versterken of wil je juist die andere kant versterken? Hoe geeft de school er vorm aan: is het alleen klas 1, of alleen onderbouw of loopt het door tot en met de bovenbouw? Krijgen ze een diploma?

17 Begeleiding Vakdocenten Mentor Studiebegeleiding
Persoonlijke begeleiding Klasklimaat Op de b.s. hebben de kinderen meestal 1 meester of juf, alhoewel dat tegenwoordig ook niet meer zo is. Op de middelbare school krijgen de leerlingen voor elk vak vaak een andere docent. Het kan dus zijn dat ze 12 docenten een paar keer in de week zien. Om de begeleiding van uw kind en de klas waarin het zit, goed te doen, is een van de vakdocent mentor: hij of zij let erop dat de leerling zijn studie goed aanpakt en als er persoonlijke problemen zijn, kan het kind bij hem terecht. Daarnaast let de mentor op de sfeer in de klas: is de sfeer zodanig dat de kinderen goed kunnen werken, is het gezellig in de klas, enz. De mentor is het aanspreekpunt.

18 De nieuwe school Vraagt informatie aan de basisschool
basisschooladvies citoscore of andere onderzoeksresultaten aanvullende informatie Als advies en citoscore niet overeenkomen: overleg met de basisschool, of aanvullend onderzoek Hierna: beslissing of uw kind wel of niet wordt toegelaten Plaatsing in klas

19 Op zoek Sfeer Veiligheid
* Sfeer: op de informatiedag/open dag proef je de sfeer. Hoe netjes de school ook is, je proeft de sfeer van de school: hoe gaan docenten met leerlingen om bijvoorbeeld? * Veiligheid: we weten hoe belangrijk veiligheid is. Op 2 manieren: je veilig voelen in de klas, je veilig voelen om te vragen; maar ook: veilig naar school fietsen, dus altijd samen met een kind uit de buurt in de klas.

20 Onderwijs Opvoeding Begeleiding
Op zoek Onderwijs Opvoeding Begeleiding * Onderwijs: dit is een moeilijk punt: je kunt vragen hoe docenten lesgeven: bevorderen ze samenwerken, zelfstandig werken, hoe zien de methodes eruit. Zie je werkstukken van leerlingen? Kwaliteitskaart van de scholen, eindexamencijfers, tussentijdse uitstroom. * Opvoeding: je kunt vragen hoe gaat de school met leerlingen om? Wordt er geluisterd door docenten naar leerlingen? Kijkt de school naar het kind? Hoe wordt er gestraft op school, is dit opvoedkundig: leert het kind er iets van? Een school moet eerst goed uitzoeken wat er gebeurd is en de straf moet niet zomaar zijn, maar altijd in relatie met de overtreding. * Begeleiding: de rol van groepsleerkracht gaat nu naar de mentor. De school moet de taken van de mentor goed beschreven hebben, zodat je niet afhankelijk bent van de ene of andere docent die mentor is. Naast de mentor zijn er ook leerlingbegeleiders en decanen (keuzebegeleiders).

21 Welke pedagogisch-didactische uitgangspunten hanteert de school?
Op zoek onderwijs Hoe is het onderwijs georganiseerd? Welke pedagogisch-didactische uitgangspunten hanteert de school? - Hoe zijn de resultaten? Dit is een moeilijk punt: je kunt vragen hoe docenten lesgeven: bevorderen ze samenwerken, zelfstandig werken, hoe zien de methodes eruit. Zie je werkstukken van leerlingen? Kwaliteitskaart van de scholen, Vensters, Elsevier, eindexamencijfers, tussentijdse uitstroom.

22 Hoe gaat de school met leerlingen om?
Op zoek opvoeding Hoe gaat de school met leerlingen om? Wordt er door de docenten geluisterd naar de leerlingen? Kijkt de school naar het kind? Je kunt vragen hoe gaat de school met leerlingen om? Wordt er geluisterd door docenten naar leerlingen? Kijkt de school naar het kind? Hoe wordt er gestraft op school, is dit opvoedkundig: leert het kind er iets van? Een school moet eerst goed uitzoeken wat er gebeurd is en de straf moet niet zomaar zijn, maar altijd in relatie met de overtreding.

23 Extra ondersteuning bij leerproblemen? Hoe is de zorg georganiseerd?
Op zoek begeleiding Rol van de mentor Extra ondersteuning bij leerproblemen? Hoe is de zorg georganiseerd? Is er huiswerkbegeleiding? De rol van groepsleerkracht gaat nu naar de mentor. De school moet de taken van de mentor goed beschreven hebben. Naast de mentor zijn er ook leerlingbegeleiders en decanen (keuzebegeleiders). Extra ondersteuning bij leerproblemen?

24 Digitale schoolborden Audiovisuele middelen
Op zoek Studieruimtes Aula Mediatheek Leermiddelen Computers Digitale schoolborden Audiovisuele middelen Gebouw en inrichting * Studieruimtes * Aula * Mediatheek * Computers * Audiovisuele middelen Hoe ziet de school eruit? Zegt iets over het onderwijs vorm gegeven wordt: grote lokalen, werkruimtes, beamers, aantal computers enz.

25 Contact school – thuis Schoolregels
Op zoek Contact school – thuis Schoolregels * Hoe is het contact met thuis? Ouderavonden, rol van de mentor. Bellen ze op als er iets aan de hand is. * Schoolregels. Zijn de regels duidelijk, streng? Passen ze bij de manier van opvoeden van het gezin?

26 Extra ondersteuning, bijvoorbeeld bij taalproblemen
Op zoek Extra ondersteuning, bijvoorbeeld bij taalproblemen Huiswerkbegeleiding * Extra ondersteuning bij taalproblemen (remedial teaching, hoe gaan ze om met dyslexie bijv.?) * Biedt de school huiswerkbegeleiding aan? Hoe wordt huiswerk aangepakt in de brugklas? Is er veel huiswerk?

27 Buitenschoolse activiteiten
Op zoek Buitenschoolse activiteiten * Buitenschoolse activiteiten. Een school is meer dan alleen leren. Een kind ontwikkelt zich in brede zin, bijv. cultuur, sportactiviteiten, extra cursussen.

28 Bezoeken van scholenmarkt Max. 3 scholen uitzoeken
Op zoek Praten met je kind Bezoeken van scholenmarkt Max. 3 scholen uitzoeken Goed opletten wat de school te bieden heeft Eventueel een aparte afspraak maken Je bespreekt het advies met je kind. Je bezoekt de informatiemarkt, druk, maar wel een goed startmoment voor het keuzeproces. Je beslist welke 3 scholen je gaat bezoeken. 3 is een mooi aantal. Meer helpt niet veel: door de bomen zie je het bos niet meer. Minder is ook niet zo goed, je moet kunnen vergelijken om een goede keuze te kunnen maken. Maak van te voren een lijstje wat belangrijk is Let op wat de school te bieden heeft. Maak eventueel een aparte afspraak.

29 Zijn er vragen? Paul Koolen, Muziekdocent Coördinator werkweken
Contactpersoon vo- bao Coördinator ICT mavo havo vwo gymnasium Het Nieuwe Eemland


Download ppt "Algemene inleiding over de overstap naar de middelbare school"

Verwante presentaties


Ads door Google