De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. De Overstap

2 Inrichting van het onderwijs in Nederland UNIVERSITEIT Wetenschap- pelijk Onderwijs (wo) 4 jaar HBO Hoger Be- roeps- onder- wijs (hbo) 4 jaar Specialis- ten opleiding 1-2 jaar Niveau 4 Middenka- der opleiding 3-4 jaar Niveau 4 Vakoplei- ding 2-4 jaar Niveau 3 Basis- Beroeps- opleiding 2-3 jaar Niveau 2 VWO Voorberei- dend Wetenschap- pelijk Onderwijs 6 jaar HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 5 jaar VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 4 jaar Theoreti- sche leerweg Kader beroeps gerichte leerweg Basis beroeps gerichte leerweg Praktijk- onder- wijs 4-6 jaar Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 8 jaar Ass. opleiding 0,5–1 jaar Niveau 1 Arbeid

3 SCHOOLSOORTEN PROPRaktijkOnderwijs VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs HAVOHoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWOVoorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

4 PRO PRaktijkOnderwijs Kenmerken: * Ontwikkeling van de persoonlijkheid * Voorbereiding op de maatschappij * Aangepaste basisvorming * Stage en praktijk Doel:* Toeleiding naar de arbeidsmarkt * Eventueel doorstromen naar MBO

5 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Kenmerken: * Algemeen programma in de onderbouw * Leerwegen in de bovenbouw * Leerwegondersteuning (extra zorg) * Theorie & praktijk (inclusief stage) Doel:* Vervolgopleiding MBO & HAVO

6 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Soorten advies PO voor onderbouw: * VMBO T * VMBO K * VMBO B Verschillende leerwegen bovenbouw: * Theoretische leerweg * Kaderberoepsgerichte leerweg * Basisberoepsgerichte leerweg (met leerwerktrajecten)

7 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Sectoren en afdelingen: * Techniek * Zorg & Welzijn * Economie * Landbouw (buiten Zaanstad) * Intersectoraal (gecombineerde sectoren)

8 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs VMBO * Oriënterend & voorbereidend * Uitgestelde beroepskeuze door verbreding van de onderwijsprogramma’s in bovenbouw * Individueel smalle programma’s mogelijk voor praktisch ingestelde leerlingen * Beroepsopleiding start in het MBO

9 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Mogelijkheden leerwegondersteunend onderwijs: * Zorg op maat * Kortdurend of langdurend * Ondersteuning in elke leerweg * Onderzoek en aanmelding Aanmeldingsformulier: zorg wordt apart aangeven Doel:* Behalen van diploma VMBO

10 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Saenstroom OPDC * OrthoPedagogisch Didactisch Centrum in Zaanstad Mogelijkheden: * Schakelklas tussen groep 8 en leerjaar 1 VMBO * VMBO onderbouw (klas 1 en 2) voor leerlingen, die op meerdere gebieden specifieke begeleiding nodig hebben Kenmerken: * Kleine groep met extra zorg * Kleine school * Inschrijven bij Trias VMBO of Pascal Zuid * Toelating via toelatingscommissie Doel: * Schakelfunctie naar regulier VMBO in leerjaar 1 of leerjaar 3 (alle leerwegen)

11 Doorstroming van PO via VMBO advies PRO advies VMBO- B advies VMBO- T&K P R I M A I R O N D E R W IJ S PROVMBO Basisberoepsgericht VMBO Theoretisch & Kaderberoepsgericht MBO Niveau 2 MBO Niveau 1 MBO Niveau 3 & 4 HBO HAVO 4

12 HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Kenmerken: * Algemeen programma in de onderbouw * Profielen in de bovenbouw NT - Natuur & Techniek NG - Natuur & Gezondheid EM - Economie & Maatschappij CM - Cultuur & Maatschappij Doel:* Vervolgopleiding HBO

13 vwo Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Kenmerken: * Algemeen programma in de onderbouw * Atheneum en Gymnasium * Profielen in de bovenbouw NT- Natuur & Techniek NG- Natuur & Gezondheid EM - Economie & Maatschappij CM - Cultuur & Maatschappij Doel: * Vervolgopleiding Universiteit en HBO

14 PO & VO Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs Aspecten van deze samenwerking: * Overdracht onderzoeksgegevens * Voorlopig VO advies september – december * Voorlichtingsavond VO voor ouders in december * Januari/februari open lesmiddagen voor leerlingen op woensdagmiddag * Eind januari/begin februari definitief advies * Vanaf eind januari 2013 open dagen voor leerlingen en ouders * Voor vrijdag 15 maart 2013 aanmelden via PO

15 PO & VO Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs Voorlopig en definitief advies PO * Gebaseerd op vorderingen leerling inclusief entreetoets * Indruk school (directie + leerkracht + IB-er) Het advies wordt onderbouwd door * Score NIO intelligentie * Dle’s op vier gebieden * Welbevinden d.m.v. afname SAQI (digitale schoolvragenlijst)

16 PO & VO Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs Beleid aanmelding & inschrijving VO Zaanstad * Per school worden capaciteitsgrenzen gesteld - per leerjaar en/of - per adviescategorie - in VMBO en in HAVO/VWO * Verplicht aangeven 1 e,2 e en 3 e voorkeur VO-school * Voorrang aanmelding leerlingen uit Zaanstreek Alle leerlingen uit de Zaanstreek kunnen ingeschreven worden op een Zaanse VO-school.

17 PO & VO Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs Beleid aanmelding & inschrijving VO Zaanstad * Informatie over beleid in december tijdens de voorlichtingsavonden op alle VO-scholen * Nieuwe Keuzegids De Overstap (voor ouders) in november 2012 beschikbaar * Speciale ouderbrochure over aanmelding en inschrijving in januari 2013 beschikbaar

18 Hartelijk dank voor uw aandacht! Overgang van PO naar VO

19 Ter informatie Op de volgende dia staan de adviescategorieën vermeld, die in Zaanstad worden gebruikt. Met de adviescategorieën wordt het niveau van de leerling aangegeven. De adviescategorieën zijn niet gewijzigd en staan op het nieuwe aanmeldingsformulier. Op het aanmeldingsformulier wordt zorg of begeleiding apart aangegeven.

20 Adviescategorieën 2013-2014 Advies van de basisschool O Praktijkonderwijs O ISK O VMBO-B (VMBO B is basisberoepsgericht) O VMBO-K (VMBO K is kaderberoepsgericht) O VMBO-T (VMBO T is theoretisch) O Twijfel VMBO-T / HAVO O HAVO O HAVO/ Atheneum O Atheneum O Gymnasium Specifieke begeleiding worden apart aangegeven op het aanmeldingsformulier. Dit geldt ook voor de aanbeveling voor het OPDC.


Download ppt "Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO."

Verwante presentaties


Ads door Google