De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. D E O V E R S T A P De Overstap

2 Inrichting van het onderwijs in Nederland UNIVERSITEIT Wetenschap- pelijk Onderwijs (wo) 4 jaar HBO Hoger Be- roeps- onder- wijs (hbo) 4 jaar Specialis- ten opleiding 1-2 jaar Niveau 4 Middenka- der opleiding 3-4 jaar Niveau 4 Vakoplei- ding 2-4 jaar Niveau 3 Basis- Beroeps- opleiding 2-3 jaar Niveau 2 VWO Voorberei- dend Wetenschap- pelijk Onderwijs 6 jaar HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 5 jaar VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 4 jaar Theoreti- sche leerweg Kader beroeps gerichte leerweg Basis beroeps gerichte leerweg Praktijk- onder- wijs 6 jaar Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 8 jaar Ass. opleiding 0,5–1 jaar Niveau 1 2 Arbeid

3 SCHOOLSOORTEN PROPRaktijkOnderwijs VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs HAVOHoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWOVoorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 3

4 PRO PRaktijkOnderwijs Kenmerken: * Ontwikkeling van de persoonlijkheid * Voorbereiding op de maatschappij * Aangepaste basisvorming * Stage en praktijk Doel:* Toeleiding naar de arbeidsmarkt * Eventueel doorstromen naar mbo

5 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Kenmerken: * Algemeen programma in de onderbouw * Leerwegen in de bovenbouw * Leerwegondersteuning (extra zorg) * Theorie & praktijk (inclusief stage) Doel:* Vervolgopleiding MBO & HAVO

6 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Soorten advies PO voor onderbouw: * VMBO T * VMBO K * VMBO B Verschillende leerwegen bovenbouw: * Theoretische leerweg * Kaderberoepsgerichte leerweg * Basisberoepsgerichte leerweg (met leerwerktrajecten)

7 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Sectoren en afdelingen: * Techniek * Zorg & Welzijn * Economie * Landbouw (buiten Zaanstad)

8 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs VMBO * Oriënterend & voorbereidend * Uitgestelde beroepskeuze door verbreding van de onderwijsprogramma’s in bovenbouw * Individueel smalle programma’s mogelijk voor praktisch ingestelde leerlingen * Beroepsopleiding start in het mbo

9 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Mogelijkheden leerwegondersteunend onderwijs: * Zorg op maat * Kortdurend of langdurend * Ondersteuning in elke leerweg * Onderzoek en aanmelding Aanmeldingsformulier: zorg wordt apart aangeven Doel:* Behalen van diploma VMBO

10 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Saenstroom OPDC * OrthoPedagogisch Didactisch Centrum in Zaanstad Mogelijkheden: * Schakelklas tussen groep 8 en leerjaar 1 vmbo * VMBO onderbouw (klas 1 en 2) aan leerlingen, die op meerdere gebieden specifieke begeleiding nodig hebben Kenmerken: * Kleine groep met extra zorg * Kleine school * Inschrijven bij Trias VMBO of Pascal Zuid * Toelating via toelatingscommissie Doel: * Schakelfunctie naar regulier VMBO in leerjaar 1 of leerjaar 3 (alle leerwegen)

11 Doorstroming van PO via VMBO advies PRO advies VMBO- B advies VMBO- T&K P R I M A I R O N D E R W IJ S PROVMBO Basisberoepsgericht VMBO Theoretisch & Kaderberoepsgericht MBO Niveau 2 MBO Niveau 1 MBO Niveau 3 &4 HBO HAVO 4

12 HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Kenmerken: * Algemeen programma in de onderbouw * Profielen in de bovenbouw NT - Natuur & Techniek NG - Natuur & Gezondheid EM – Economie & Maatschappij CM – Cultuur & Maatschappij Doel:* Vervolgopleiding HBO

13 vwo Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Kenmerken: * Algemeen programma in de onderbouw * Atheneum en Gymnasium * Profielen in de bovenbouw NT - Natuur & Techniek NG - Natuur & Gezondheid EM – Economie & Maatschappij CM – Cultuur & Maatschappij Doel: * Vervolgopleiding Universiteit en HBO

14 PO & VO Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs Aspecten van deze samenwerking: * Overdracht onderzoeksgegevens * Voorlopig VO advies september – december * Voorlichtingsavond VO voor ouders in december * Januari/februari open lesmiddagen voor leerlingen op woensdagmiddag * Eind januari/begin februari definitief advies * Vanaf 21 januari 2012 open dagen voor leerlingen en ouders * Voor donderdag 15 maart 2012 aanmelden via PO

15 PO & VO Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs Voorlopig en definitief advies PO * Gebaseerd op vorderingen leerling inclusief entreetoets * Indruk school (directie + leerkracht + IB-er) Het advies wordt onderbouwd door * Score NIO intelligentie * Dle’s op vier gebieden * Welbevinden d.m.v. afname SAQI (digitale schoolvragenlijst)

16 PO & VO Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs Beleid aanmelding & inschrijving VO Zaanstad * Per school worden capaciteitsgrenzen gesteld - per leerjaar en/of - per adviescategorie - in vmbo en in havo/vwo * Verplicht aangeven 1 e,2 e en 3 e voorkeur vo school * Voorrang aanmelding leerlingen uit Zaanstreek Alle leerlingen uit de Zaanstreek kunnen ingeschreven worden op een Zaanse VO school. 16

17 PO & VO Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs Beleid aanmelding & inschrijving VO Zaanstad * Informatie over beleid in december tijdens de voorlichtingsavonden op alle VO scholen * Nieuwe Keuzegids De Overstap (voor ouders) in november 2011 beschikbaar * Speciale ouderbrochure over aanmelding en inschrijving in januari 2012 beschikbaar 17

18 Hartelijk dank voor uw aandacht! Overgang van PO naar VO

19 Ter informatie Op de volgende dia staan de advies- categorieën vermeld, die in Zaanstad worden gebruikt. Met de adviescategorieën wordt het niveau van de leerling aangegeven. De adviescategorieën zijn niet gewijzigd en staan op het nieuwe aanmeldingsformulier. Op het aanmeldingsformulier voor schooljaar 2011-2012 wordt zorg of begeleiding apart aangegeven. 19

20 Adviescategorieën 2010-2011 Advies van de basisschool O Praktijkonderwijs O ISK O VMBO-B (VMBO B is basisberoepsgericht) O VMBO-K (VMBO K is kaderberoepsgericht) O VMBO-T (VMBO T is theoretisch) O Twijfel VMBO-T / HAVO O HAVO O HAVO/ Atheneum O Atheneum O Gymnasium Specifieke begeleiding worden apart aangegeven op het aanmeldingsformulier. Dit geldt ook voor de aanbeveling voor het OPDC

21 Het verkeerslichtmodel

22 GroenOranjeRood NIO Verbaal Symbolisch Totaal CITO LVS Begr. Lezen Rekenen School Vragenlijst SAQI Motivatie Zelfconcept Onderwijskundig rapport werkhouding

23 Advies  Het eerste (voorlopige) advies krijgt u november 2011.  Dit advies is gebaseerd op:. de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, inclusief Entreetoets groep 7.de ervaringen met het kind (zelfstandigheid/zelfredzaamheid). de werkhouding van het kind. de verwachting van de school m.b.t. mogelijkheden van het kind binnen het voorgezet onderwijs.  Het advies is bedoeld als richtlijn voor ori ë ntatie tijdens de voorlichtingsavonden van het voortgezet onderwijs.

24 Capaciteitenonderzoek  de Schoolvragenlijst (SAQI)  de NIO-toets  de toetsen voor technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen -eind november 2011 tot en met januari 2012

25 Verwijzing  Het definitieve advies is gebaseerd op de volgende gegevens:. De werkhouding van het kind..De resultaten (dle ’ s) voor technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling en overige gegevens uit het leerlingvolgsysteem..De uitslag van de schoolvragenlijst (sociaal-emotionele ontwikkeling). (SAQI).De resultaten van de NIO-toets..De ervaringen met het kind en de verwachtingen van de school t.a.v. de mogelijkheden binnen het V.O.

26 Aanmelding  Tijdens het tweede adviesgesprek (februari 2012) krijgt u het aanmeldingsformulier voor het V.O.  Aan het eind van het gesprek vullen wij het advies op dit formulier in.  U vult thuis de persoonlijke gegevens in. Daarnaast ook eerste en tweede keus van V.O.-school invullen.  Het formulier inleveren bij de groepsleerkracht zodat deze de aanvullende informatie toe kan voegen.  Basisschool zorgt voor het insturen van de formulieren (inclusief bijlagen) voor de gestelde datum.

27 Plaatsing  De plaatsing gebeurt aan de hand van het advies van de basisschool. De basisschool geeft advies, maar het VO beslist over de inschrijving.  Als ouders het niet eens zijn met het definitieve advies kan dit aangeven worden op het aanmeldingsformulier. De ouders kunnen ook een second opinion aanvragen.

28 Activiteiten V.O.  Keuzegids “ De Overstap 2011 ”  Activiteiten voor ouders:.december 2011: algemene voorlichting  Activiteiten voor leerlingen:.januari / februari 2012: open lesmiddagen.POVO-kennismakingsdag  Activiteiten voor ouders en leerlingen:.januari / februari 2011: open avonden. Bezoek aan diverse scholen met de hele klas. Ontvangst oud leerlingen.

29 Activiteiten P.O.. Bezoek aan diverse scholen met de hele klas. Ontvangst oud leerlingen.. Sociaal-emotionele ondersteuning. Voorbereiding dmv brugklasspel. Klassengesprekken. Bekend maken met agenda, werk plannen en tijdsindeling

30 Schriftelijke toestemming voor:  de NIO-toets af te mogen laten nemen.  overdracht van de benodigde gegevens aan het V.O.

31 Oefenen voor NIO Op nadrukkelijk verzoek van de uitgevers van de NIO-toets is ons meegedeeld u te vragen niet te oefenen voor de NIO-toets. Dit om drie redenen… 31

32 3 redenen om niet te oefenen De normering is gebaseerd op leerlingen die zonder te oefenen de NIO hebben gemaakt De NIO is een aanlegtest. Niet de feitelijke, maar de mogelijke schoolprestaties worden gemeten, op basis van nieuwe opgaven die de leerling nog niet kent Tijdens de testafname worden oefenvoorbeelden bekeken en besproken 32

33 Websites voor ouders www.niooefenen.nl www.povo-zaanstreek.nl 33

34 Zijn er nog vragen???????????


Download ppt "Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO."

Verwante presentaties


Ads door Google