De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie aan:Datum:Presentatie door: NVAB20-10-2014Rik Schuurmans De nieuwe Ziektewet BeZaVa (vanaf 01-01-2013)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie aan:Datum:Presentatie door: NVAB20-10-2014Rik Schuurmans De nieuwe Ziektewet BeZaVa (vanaf 01-01-2013)"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie aan:Datum:Presentatie door: NVAB20-10-2014Rik Schuurmans De nieuwe Ziektewet BeZaVa (vanaf 01-01-2013)

2 Presentatie aan:Datum:Presentatie door: (potentiële) BelangenverstrengelingGeen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen: niet van toepassing Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk … -geen -geen, in dienst bij Zorg van de Zaak -geen

3 Programma Wet modernisering Ziektewet in vogelvlucht Gevolgen voor de niet eigenrisicodrager (werkgever) Gevolgen voor de eigenrisicodrager (werkgever) Gevolgen voor de (ex-)werknemer

4 De Wet Modernisering Ziektewet in vogelvlucht Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

5 Welke wet gaat het om? Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters = Wet BeZaVa Wet modernisering Ziektewet Wet modernisering Ziektewet Wet BeZaVa Wet BeZaVa Van kracht vanaf 01-01-2013

6 Waarom deze wet? Langdurig ziekteverzuim en instroom in de wet Wia vanuit de uitkeringsgerechtigden bleef hoog. Effecten vanuit WVP/VLZ/WIA bleven beperkt tot werknemers met vast dienstverband. Activerende werking van Ziektewet werd als onvoldoende ervaren.

7 Waarop richt de BeZaVa zich? Wijziging Ziektewet ten aanzien van de verplichtingen en rechten van de vangnetter. Wijziging Wet financiering sociale verzekeringen ten aanzien van werkgevers. Snellere werkhervatting vangnetters.

8 Wijzigingen voor de vangnetter Aanpassing ZW-criterium na het eerste ziektejaar Invoering arbeidsverledeneis Aanscherping re-integratie- en sollicitatieverplichtingen

9 Wijzigingen voor de werkgever Invoering ERD Ziektewet Geen ERD: invoering gedifferentieerde premie ZW en WGA-flex

10 Wijzigingen werkhervattingsmogelijkheden Mogelijkheid voor UWV om convenanten te sluiten met werkgevers en sectoren Verruiming periode proefplaatsing naar 6 maanden

11 Arbeidsovereenkomst loopt af & ziek uit dienst gaan (ook na 1 dag werken in proeftijd van toepassing, tijdelijk contract, faillissement) Arbeidsovereenkomst loopt af & ziek uit dienst gaan (ook na 1 dag werken in proeftijd van toepassing, tijdelijk contract, faillissement) Uit dienst gaan (niet ziek) & binnen 28 kalenderdagen ziekmelding (op dat moment geen WW of werk= nawerking) Uit dienst gaan (niet ziek) & binnen 28 kalenderdagen ziekmelding (op dat moment geen WW of werk= nawerking) Ziek en stoppen met werk uit fictieve dienstbetrekking ( thuiswerkers, stagiaires, provisiewerkers of uitzendkrachten) Ziek en stoppen met werk uit fictieve dienstbetrekking ( thuiswerkers, stagiaires, provisiewerkers of uitzendkrachten) Om welke (ex)werknemers = vangnetters groep 1 gaat het?

12 Om welke (ex) werknemers gaat het juist NIET ? (= vangnetter groep 2)? ‘Ziek uit dienst’ categorie met specifiek kenmerk: Ziek t.g.v. orgaandonatie No riskpolis via UWV, gemeente, Sociale verzekeringsbank Regres definitief vastgesteld (bewijs) Bij ‘ziek uit dienst’ tellen deze ex-werknemers NIET mee voor de ex- werkgever. UWV begeleidt en betaalt de ZW uitkering. Ziek t.g.v. zwangerschap of bevalling

13 Wijzigingen voor de vangnetter (1): aanpassing ZW-criterium Na het eerste jaar is niet langer de laatstelijk verrichte arbeid bepalend, maar algemeen gangbare arbeid (conform WIA) (19aa lid 1 jo. 19ab lid 3 Zw) Na eerste jaar >65% van maatmaninkomen verdienen met gangbare arbeid? Géén ZW. Geen wijziging maar wel van belang: eerste jaar  passende arbeid; de ‘glijdende schaal’ conform de WW is ook op de ZW van toepassing

14 Bedongen arbeid Passende arbeid Gangbare arbeid= Algemeen geaccepteerde arbeid Gangbare arbeid= Algemeen geaccepteerde arbeid 2 e ziektewetjaar 1 e ziektewetjaar

15 Wijzigingen voor de vangnetter (2): arbeidsverledeneis Fase 1: loongerelateerde uitkering: 3 maanden + 1 maand voor elk kalenderjaar dat het arbeidsverleden de 3 jaar overstijgt. Fase 2: Minimumloon-gerelateerde fase: uitkering 70% minimumloon

16 Wijzigingen voor de vangnetter (3): aanscherping reïntegratieverplichtingen Verplichtingen vergelijkbaar met WGA- gerechtigden (art. 30 ZW)

17 De wettelijke proces BeZaVa ZW-flex: WG is ERDZW-flex WG is geen ERD Dag 1-4Ziekteaangifte vangnet bij UWVWerkgever Vanaf dag 3Betalen van de ZiektewetuitkeringWerkgeverUWV afd. uitkeren Jaar 1 + 2Alle reguliere verzuimbegeleiding en Poortwachter acties t/m WIA aanvraag Arbodienst/bedrijfsarts Ex-werkgever+ex-werknemer UWV heeft ‘WG’ en ZW-arborol Jaar 1+ 2ZW/BeZaVa -Sturen op vinden passend werk -Handhaven -Maatregelenbeleid + uitvoering -Beslissing aanvraag bij UWV WG/WN: activiteiten en sturen op: -sollicitatieplicht passende arbeid (j1), gangbare arbeid (j2) -geschiktheid eigen werk (j 1), -geschiktheid gangbare arbeid & ≥ 65% verdiencapaciteit (j 2) UWV heeft ‘WG’ en ZW-arborol Week 44 44 e week meldingWerkgeverUWV heeft ‘WG’ rol Week 4444 e week melding (inhoudelijk)ArbodienstUWV Week 44-51Weel 44-51: Eerste jaars ZW beoordelingDoor UWV Week 52Beschikking 1 ste jaars ZW beoordelingWG: wel/niet stoppen betalen ziektewetuitkering + begeleiding; WG: evt. in bezwaar/beroep UWV: wel/niet stoppen betalen ziektewetuitkering + begeleiding; WG: evt. in bezwaar/beroep Jaar 2Optie: verzoek toetsing belastbaarheid tweede jaar Door WG met ArbodienstUWV heeft ‘WG’ en ZW-arborol Week 91Regulier indienen WIA aanvraag + bijbehorende stukken Arbodienst Werkgever met ex-werknemer UWV heeft ‘WG’ en ZW-arborol Week 104LoonsanctieLoonsanctie is mogelijk tot max 1 jaar

18 Gevolgen voor de niet eigenrisicodrager werkgever ZW flex en WGA flex Financieel

19 Financiële gevolgen: geen eigenrisicodrager Betaalt, afhankelijk van loonsom, per loonaansluitnummer in een organisatie een gecombineerde premie over de loonsom: ZW flex premie ZW flex premie WGA flex premie WGA flex premie WGA vast premie WGA vast premie Vaste basispremie WIA/WAO 4,65% Vaste basispremie WIA/WAO 4,65% NIEUW: BeZaVa NIEUW: BeZaVa Geen eigenrisicodrager

20

21 Voorbeeld: Geen eigenrisicodrager ZW-flex, WGA-vast/flex Werkgever is geen uitzendorganisatie 2014: Bij loonsom groter dan Euro 3.070.0001.000.000 per miljoen euro loonsom betalen Minimum*Maximum* MinimaalMaximaal Gedifferentieerde WGA vast premie0,12%1,96% € 1.200€ 19.600 Gedifferentieerde WGA flex premie0,04%0,68% € 400€ 6.800 Gedifferentieerde ZW flex premie0,07%1,24% € 700€ 12.400 Basispremie WIA/WAO4,65% € 46.500 Totale premies WGA, ZW per miljoen euro loonsom € 48.800€ 85.300 * Minimum en maximum wordt bepaald door UWV op basis van daadwerkelijke instroom vanuit uw organisatie Geen eigenrisicodrager

22 Gevolgen voor de niet eigenrisicodrager werkgever ZW flex en WGA flex Uitvoering

23 Wat moet de niet eigenrisicodrager bij ziek uit dienst? Geen eigenrisicodrager Vangnet ziekmelding naar UWV sturen binnen 4 dagen Re-integratieverslag naar UWV Verzuim < 6 weken: geen verslag Verzuim > 6 < 10 weken: kort verslag Verzuim > 10 weken: uitgebreid verslag Verzuim dreigend langdurig: uitgebreid verslag

24 Let op: nawerking Geen eigenrisicodrager Geen directe financiële schade ZW flex + WGA flex In dienst + gezond uit dienst Nawerking 1-28 kalenderdagen na uit dienst Nawerking 1-28 kalenderdagen na uit dienst > 28 dagen na uit dienst Gezond uit deinestGezond uit deinest Gezond uit deinestGezond uit deinest Wel financiële schade laatste werkgever als geen WW is toegekend of er inkomen uit arbeid ziekmelding

25 Ex-werkgever kan bijdragen aan reïntegratie Door aan UWV aan te geven dat mogelijk tijdelijk passend werk aanwezig is. UWV moet dan beoordelen of de ex-werknemer dit passende werk kan doen. Ex-werknemer moet dit tijdelijk passende werk accepteren en mag geen eisen stellen. Dit kan op elk moment tijdens ziektewetjaar 1 en 2 Geen eigenrisicodrager

26 Controleer Beschikkingen UWV hebben uiteindelijk invloed op de premie Werkgever heeft er belang bij dat deze correct zijn. Mogelijkheid van bezwaar en beroep. Geen eigenrisicodrager

27 Gevolgen voor de eigenrisicodrager werkgever ZW flex en WGA flex Uitvoering

28 Wat zijn de gevolgen voor de ex-werknemer: het proces Geen eigenrisicodrager: UWV voert uit Eigenrisicodrager ZW flex Eigenrisicodrager voert uit UWV afd. uitkeren betaalt ZW uitkering aan de persoon Ex werkgever betaalt ZW uitkering aan ex-werknemer UWV verzuimbegeleiding: Mdw. verzuimbeheersing, arts, arbeidsdeskundige Arbodienst/bedrijfsarts namens werkgever: Poortwachter acties jaar 1+2 UWV met ex-werknemer: Poortwachter acties jaar 1+2 Ex-werkgever met ex-werknemer: Poortwachter acties jaar 1+2 UWV intern44 e week melding: ex- werkgever + arbodienst Eerstejaars beoordeling UWV UWV intern: optie aanvraag toetsing herbeoordeling belastbaarheid Ex werkgever: optie aanvraag toetsing herbeoordeling belastbaarheid WIA beoordeling UWV Eigenrisicodrager Geen eigenrisicodrager

29 Rol UWV t.o.v. eigenrisicodrager ZW-flex De ERD ZW-flex neemt een aantal rollen van het UWV over UWV blijft eindverantwoordelijk en kan ingrijpen bij onjuiste uitvoering + kosten verhalen Audit door UWV 1 maal per 2 jaar UWV blijft verantwoordelijk voor het afgeven van beschikkingen Tegen deze beslissingen is door de werknemer en werkgever bezwaar- en beroep mogelijk Eigenrisicodrager

30 Geen verzoek om beslissing UWV nodig als De ex-werknemer zelf aangeeft –volledig hersteld te zijn of –weer geschikt voor de bedongen arbeid te zijn Eigenrisicodrager

31 Deskundigenoordeel (sinds 2010) Eigenrisicodrager

32 Welke informatie is vereist bij een deskundigenoordeel? Eigenrisicodrager

33 Deskundigenoordeel en de eigenrisicodrager De werknemer of werkgever kunnen alleen een deskundigenoordeel aanvragen bij de beoordeling of de (ex)werknemer voldoende re-integratie inspanningen realiseert. Andere vormen van deskundigenoordeel zijn niet mogelijk Dit geldt zowel voor de eigenrisicodrager ziektewet als WGA Eigenrisicodrager

34 Gevolgen voor de eigenrisicodrager werkgever ZW flex en WGA flex Financieel

35 Financiële gevolgen: eigenrisicodrager Feitelijke betaling van de ziektewet flex uitkering –in jaar 1 en 2 na de eerste ziektedag aan de ex-werknemer –als er een private herverzekering is: verhalen van de verzekerde kosten op de private verzekering Uitvoeringskosten –Kosten van eigen ERD rol (namens UWV), betalen, arbodienst, interventies, kans op loonsanctie, audit voorbereiding UWV Eigenrisicodrager

36 Gevolgen voor de Ex- werknemer 1)Van de niet eigenrisicodrager ZW flex 2)Van de eigenrisicodrager ZW flex

37 Wat zijn de gevolgen voor de ex-werknemer: het proces Het UWV doet kort na de 44 e week een eerstejaars ziektewetbeoordeling overeenkomstig WIA criteria Het UWV geeft een beslissing af rondom week 52 De ex-werknemer (en werkgever) kan/kunnen in bezwaar of beroep gaan tegen deze eerstejaars ziektewetbeslissing Het UWV of ex-werkgever zal de ziektewetuitkering beëindigen bij ≥ 65% verdiencapaciteit voor algemeen geaccepteerde arbeid De ex-werknemer kan dan evt. WW, bijstand of Toeslag (Toeslagenwet) aanvragen Ziektewetuitkering eindigt 1 maand na beslissing bij ≥ 65% verdiencapaciteit Wel of geen Eigenrisicodrager

38 Wat zijn de gevolgen voor de ex-werknemer: tweede ziektewetjaar en WIA Criterium arbeid In het 2 e ziektewetjaar is algemeen geaccepteerde arbeid (getoetst aan krachten en bekwaamheden) het arbeidscriterium waarop gestuurd wordt Toetsing Toetsing herbeoordeling belastbaarheid onder bepaalde voorwaarden mogelijk door UWV. –Gevolg is dat de Ziektewetuitkering kan worden beëindigd als blijkt dat alsnog de verdiencapaciteit ≥ 65% WIA In vierde kwartaal van het tweede ziektewetjaar vindt een WIA beoordeling plaats door het UWV De ex-werknemer/werkgever kan/kunnen tegen de WIA beslissing in bezwaar- of beroep Wel of geen Eigenrisicodrager

39 UWV (indien geen eigenrisicodrager) of ex- werkgever als eigenrisicodrager kunnen maatregelen (sancties) treffen Onjuiste, onvolledige of niet tijdige informatie verstrekken Geen passend werk aanvaarden Niet of onvoldoende solliciteren op passend werk Niet of onvoldoende nakomen van afspraken bij een nieuwe werkgever, bij de ex-werkgever, bij de arbodienst/bedrijfsarts of andere partijen aangewezen in het kader van re-integratie Niet opvolgen van geneeskundige behandelvoorschriften Wel of geen Eigenrisicodrager

40 Passende arbeid, gangbare arbeid 1-6 maanden 6-12 maanden 12-24 maanden Zelfde opleidingsniveau Zelfde ervaring Zelfde loon Reistijd 2 uur per dag Reistijd 2 uur per dag Lager opleidingsniveau Minder ervaring Lager loon Reistijd 3 uur per dag Reistijd 3 uur per dag Lager loon evt. ook lager dan ZW Alle gangbare arbeid (voorbeelden worden geduid met eerstejaars ZW beoordeling UWV) Alle gangbare arbeid (voorbeelden worden geduid met eerstejaars ZW beoordeling UWV) Ook tijdelijk werk is passend

41 Conclusie Doelstelling: activerende werking ZW vergroten Doelstelling: positieve effecten WVP uitbreiden naar flex-werkers Doelstelling: instroom WIA vanuit ZW beperken Het KAN gaan werken!


Download ppt "Presentatie aan:Datum:Presentatie door: NVAB20-10-2014Rik Schuurmans De nieuwe Ziektewet BeZaVa (vanaf 01-01-2013)"

Verwante presentaties


Ads door Google