De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

Verwante presentaties


Presentatie over: "SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’"— Transcript van de presentatie:

1 SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’
Dordrecht, 18 juni 2014 Dick Rasenberg

2 Vanmiddag: informatie halen
Van oud naar nieuw: wat verandert er landelijk? (14.00 – ) Van oud naar nieuw in Dordt I (14.20 – 15.00) B1. Inhoud / ondersteuning B2. Organisatie Pauze (15.00 – 15.15) Van oud naar nieuw in Dordt II (15.15 – 16.10) D1. Personeel D2. Geld Ruimte voor vragen (16.10 – 16.30)

3 Vanmiddag: informatie brengen
Denkend over passend onderwijs….. ?Wat gaat er goed / waar bent u vol vertrouwen over? ?Wat gaat er niet goed / waar maakt u zich zorgen over? Op het niveau van de eigen school? Op het niveau van het eigen schoolbestuur? Op het niveau van het samenwerkingsverband? 2 “time-out momenten” pak een post-it (of meerdere) en plak je compliment/zorg/kans/bedenking op de juiste flip-over de swv’den gebruiken dit weer voor verdere ontwikkeling

4 A. Wat verandert er landelijk?

5 A. Van oud naar nieuw: landelijk
Passend onderwijs is wettelijk: Een wijziging in geldstromen… … van het Rijk naar de 152 regionale samenwerkingsverbanden (76 PO / 76 VO); … en van ‘open-einde’-financiering naar budgetfinanciering Een herverdeling van verantwoordelijkheid… … waarbij de samenwerkingsverbanden integraal verantwoordelijk worden voor álle leerlingen binnen hun regio (‘dekkend netwerk’) … en scholen een zorgplicht hebben voor alle leerlingen die zich aanmelden.

6 A. Van oud naar nieuw: landelijk
Passend onderwijs is organisatorisch: Een stap verder in bestuurlijke samenwerking … … van samenwerkingsverbanden WSNS en VO naar samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (op gemeentegrenzen, interzuilair); … met toevoeging van de besturen voor speciaal onderwijs cluster 3 en cluster 4. Een decentralisatie van beslissingsbevoegdheid…. … waarbij de landelijke indicatiecriteria voor het speciaal onderwijs wegvallen …het begrip ‘rugzakje’ verdwijnt … en samenwerkingsverbanden de opdracht krijgen flexibel, zonder veel bureaucratie, direct na signalering, te doen wat nodig is. Een intensievere samenwerking met de jeugdhulp…. … om meer integrale ondersteuning voor school en thuis te realiseren.

7 A. Van oud naar nieuw: landelijk
Passend onderwijs is inhoudelijk: Een andere manier van kijken naar kinderen… … van kijken wat een leerling heeft naar kijken wat een leerling nodig heeft …arrangeren op basis van de onderwijs- en opgroeibehoeften van leerlingen. Een andere manier van kijken naar ouders.. … als ervaringsdeskundige en partner in het arrangeerproces. Heldere doelstellingen voor het ondersteuningsniveau van scholen…. … waarbij een niveau van ondersteuning wordt afgesproken dat alle scholen kunnen bieden: de basisondersteuning …scholen kritisch kijken naar hun eigen mogelijkheden en dit beschrijven in hun schoolondersteuningsprofiel … en (samen met het) samenwerkingsverband wordt gezorgd voor de beschikbaarheid van de juiste expertise.

8 B. Wat verandert er in Dordt?
B1. Ondersteuning / inhoud

9 B1. Inhoud / ondersteuning
Aandachtspunten: Historisch beleid zorgt dat we kunnen denken in kansen in plaats van bedreigingen Wat passend onderwijs vraagt, doen we grotendeels al lang! Inzet 2014 – 2016: consolideren van wat we hebben een focus op het verstevigen van de basisondersteuning een focus op het vervolmaken van de doorgaande lijn (VVE)-PO-VO- (MBO)

10 B1. Missie en visie - gemeenschappelijk
“Het tot stand brengen en bestendigen van samenwerking tussen besturen, gericht op het bieden van een passende onderwijsplek voor álle leerlingen” Visie: 1 werkorganisatie voor PO en VO; Thuisnabijheid maximaal realiseren; Deskundigheid bevorderen; Opgebouwde expertise (bijv. bij het (V)SO) behouden; Samenwerken onderwijs en zorg; Ouders als partner in het proces van arrangeren; Een professionele organisatie (kwaliteitszorg en –borging)

11 B1. Missie en visie – specifieke focus
Specifiek voor PO : Een hoog en groeiend niveau van basisondersteuning Wijkgericht samenwerken; Specifiek voor VO: Afstroom en uitval minimaliseren; Optimale doorlopende leerlijnen en arrangementen PO-VO-MBO;

12 B1. PO (route) Beleidsdoelstellingen (consolideren en vooruitkijken): Ondersteuningsteams op schoolniveau met: Vast: Orthopedagoog SWV Gezinsspecialist (SMW?) Intern begeleider Ouders Flex: Jeugdarts Leerplicht SBO/SO-expertise OT vormt een collegiaal netwerk van expertise; De ondersteuningsteams: Formuleren (gebruik makend van elkaars expertise) de ondersteuningsbehoeften van een leerling; Arrangeren de juiste (basis- of extra) ondersteuning voor de leerling; Of bepalen de meest geschikte (reguliere of speciale) onderwijssetting. Geven inhoudelijk deskundigenadvies af aan PCL-TLV-cie

13 B1. VO (route) Beleidsdoelstellingen (consolideren en vooruitkijken): Ondersteuningsteams op schoolniveau met: Zorgcoördinator (vast) Mentor (vast) SMW’er (flexibel) Jeugdarts (flexibel) Leerplicht (flexibel) OT vormt een vast overleg; De ondersteuningsteams: Formuleren (gebruik makend van elkaars expertise) de ondersteuningsbehoeften van een leerling; Doen voorstel voor arrangement / verwijzing; Rapporteren hun bevindingen aan de PCL/TLV-cie, die inhoudelijk en procedureel toetst.

14 B1. PCL/TLV-cie (route) Beleidsdoelstellingen (consolideren en vooruitkijken): Één gezamenlijke cie voor PO en VO Vormt voor PO de eerste 2 jaar nog inhoudelijke achtervang (maar arrangementen worden inhoudelijk getoetst in het OT) Vormt voor VO de plek van inhoudelijke én procedurele toetsing. Bestaat uit: 1 voorzitter 1 orthopedagoog Flexibele expertise (vanuit bv. SBO, SO of OPDC)

15 B1. PO (aanbod) Beleidsdoelstellingen (consolideren en vooruitkijken): Expertiseteam (met ambulante expertise vanuit SBO en SO) biedt extra ondersteuning aan de scholen; Focus op de integralere afstemming tussen bestaande (reguliere en) speciale onderwijsvoorzieningen, om zo te komen tot een dekkend netwerk van ‘gespecialiseerd onderwijs’ Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs blijven onverkort beschikbaar

16 B1. VO (aanbod) Beleidsdoelstellingen (consolideren en vooruitkijken): Ambulante expertise VSO biedt extra ondersteuning aan de scholen; OPDC als goed geëquipeerde Reboundvoorziening met praktisch (PrO/BBL/Kader) én theoretisch (TL/HAVO/VWO) arrangement. Voortgezet speciaal onderwijs blijft onverkort beschikbaar

17 B1. PO en VO 2014 -2016 (ontwikkeling)
Beleidsdoelstellingen (consolideren en vooruitkijken): Systeem van kwaliteitszorg met focus op basisondersteuning Update schoolondersteuningsprofielen oktober 2014 Dashboard/monitor Voor stuurinformatie samenwerkingsverband Verantwoording naar OCW/Inspectie Benchmarking Inrichten audit-teams voor collegiale consultatie: Bij elkaar ‘in de keuken kijken’ Kritisch kijken naar de ontwikkeling van de basisondersteuning; Geen inspectie!

18 B1. (V)SO cluster 1 & cluster 2
Aandachtspunten: Vallen buiten ‘passend onderwijs’ (doen niet mee aan het samenwerkingsverband); Budget en expertise bij landelijke instellingen: Bartiméus / Visio (cluster 1) Auris/Kentalis (cluster 2) Aanvraag rugzakken via Commissies van Onderzoek AB-deel rugzakken: voortzetting in overleg Schooldeel rugzakken: voortzetting in overleg (met korting)

19 B. Wat verandert er in Dordt?
B2. Organisatie

20 B2. PO en VO sámen Één swv POVO formeel niet mogelijk;
Daarom: keuze om zo veel mogelijk samen te doen (bijv. RvT, PCL/TLV-cie, directie, etc.) Moet niet alleen leiden tot efficiency en slagkracht… …maar vooral voor integratie expertise PO en VO en een soepele doorgaande lijn in ondersteuning!

21 B2. Deelnemende besturen PO
OUD WSNS FBSD: H3O SKOBA Dordtse Schoolvereniging voor BaO op Algemene Grondslag Stichting Vrije Scholen SIPOR Scholen van Oranje WSNS OPOD: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht NIEUW SWV PPO DORDRECHT: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht H3O SKOBA Dordtse Schoolvereniging voor BaO op Algemene Grondslag Stichting Vrije Scholen SIPOR Scholen van Oranje Stichting Speciaal onderwijs Drechtsteden e.o. (SPON, cl. 3) Yulius Onderwijs (cl. 4)

22 B2. Deelnemende besturen VO
OUD SWV VO 40-2: H3O Stichting Wellant Stichting Openbaar Onderwijs Dordrecht Stichting voor Praktijkonderwijs- OPDC NIEUW SWV PVO DORDRECHT: H3O Stichting Wellant Stichting Openbaar Onderwijs Dordrecht Stichting voor Praktijkonderwijs- OPDC Stichting Johan de Witt- Gymnasium Stichting Speciaal onderwijs Drechtsteden e.o. (SPON, cl. 3) Yulius Onderwijs (cl. 4) Stichting Horizon (cl. 4)

23 B2. Organogram PO

24 Zorgcoördinatorenberaad
B2. Organogram VO Werkorganisatie Bestuur Directie Directeurenberaad Zorgcoördinatorenberaad V(S)O-scholen BO-VO overleggroep OPR VO Raad van Toezicht VO-MBO overleggroep NB: de grijs gearceerde onderdelen zijn/worden in samenwerking met het samenwerkingsverband PO ingevuld

25 B2. Inspraak en medezeggenschap
In het PO: Adviesgroep (4 directeuren, 4 intern begeleiders) Gevraagd en ongevraagd advies aan directie Bezetting op basis van expertise (niet op basis van afvaardiging) Ondersteuningsplanraad PO (6 ouders, 6 personeelsleden) In het VO: Directeurenoverleg Zorgcoördinatorenoverleg Ondersteuningsplanraad VO (4 personeelsleden, 4 ouders/leerlingen)

26 B2. Afstemming met partners
Afstemming met buur-samenwerkingsverbanden Op overeenstemming gericht overleg (OOGO) over ondersteuningsplannen en jeugdhulpplannen met gemeente Dordrecht Regionaal overleg (ROOGO) over ondersteuningsplannen en jeugdhulpplannen op niveau Drechtsteden

27 B2. Werk in uitvoering In ontwikkeling: Raad van Toezicht
Aanmeldingsformulier PCL/TLV-cie Ontwikkelingsperspectief (OPP), specifiek voor Dordt Afstemming met OnderwijsTransparant

28 C. PAUZE

29 D. Wat verandert er in Dordt? D1: Personeel

30 D1. Personeel Personeel samenwerkingsverband vanaf augustus 2014:
Route: PO: orthopedagoog ondersteuningsteams PCL/TLV-cie: ortho en voorzitter Expertiseteams: PO: SBO-expertise, Ambulant Begeleiders cluster 3 en 4 VO: OPDC-expertise, Ambulant Begeleiders cluster 3 en 4 Personeel samenwerkingsverband vanaf augustus 2014: Directie Secretariële ondersteuning

31 D1. Personeel Ambulant Begeleiders: AB-deel rugzak:
AB’ers: gedetacheerd naar het samenwerkingsverband, bij gebleken meerwaarde voor het samenwerkingsverband waarschijnlijk in dienst per 1 augustus AB-deel rugzak: Begeleiding wordt 1-op-1 doorgezet Voor leerlingen die dat nodig hebben (kritisch kijken naar de omvang) en… …een indicatie hebben die geldig is tot ná 1 augustus 2014

32 D. Wat verandert er in Dordt? D2: Geld

33 D2. Financiële positie swv’den
Beide swv’den kennen een positieve verevening en een gunstige financiële startpositie Bestaande voorzieningen blijven bestaan, bestaande budgetten blijven gehandhaafd (bv. basisondersteuning) We kunnen werken met een sluitende begroting en krijgen als gevolg van de verevening ruimte om de ondersteuningscapaciteit van de scholen op termijn te versterken.

34 D2. Schooldeel rugzakken
Overgangsregeling voor het schooldeel van de LGF, zodat scholen geen formatieve problemen krijgen; Het schooldeel blijft tot uiterlijk augustus 2016 beschikbaar voor de reguliere scholen, mits: De leerling nog (aantoonbaar) ondersteuning nodig heeft; De leerling ingeschreven staat op de eigen school; De leerling beschikt over een geldige CvI-indicatie. Budget is beschikbaar op basis van 1 oktober 2013: indexeren aanvragen 1 okt 2013 – 1 aug 2014 (budget kan lager uitvallen).

35 SPEERPUNTEN

36 Speerpunten Basisondersteuning: álle scholen hebben het ambitieniveau basisondersteuning bereikt op 1 augustus 2016. Audits/consultatie: scholen consulteren (elkaar) om vast te stellen wat het niveau van basisondersteuning is en hoe het swv kan ondersteunen om dit op een hoger plan te trekken. Één werkorganisatie: voor PO en VO met als doel korte lijnen, eenduidige procedures, herkenbaarheid en toegankelijkheid. Personeel: moet adequaat met verschillen tussen (groepen) leerlingen om kunnen gaan. Nascholing is daarop afgestemd. Een dekkend, integraal en afgestemd aanbod van onderwijsvoorzieningen: met de focus op meer integratie tussen verschillende onderwijssoorten (ontschotten).

37 Speerpunten De gemeente Dordrecht: is een actieve parnter van het samenwerkingsverband, zeker bij het leggen van de noodzakelijke verbindingen in het kader van de ontwikkelingen rondom jeugdhulp. Passend verbinden! Het ondersteuningsteam PO: kan autonoom komen tot het formuleren en uitvoeren van een arrangement. De PCL-TLVcie toetst alleen procedureel Doorgaande lijn: bestaat tussen de onderwijsvoorzieningen in Dordrecht; van voorschoolse voorzieningen, naar PO, naar VO, naar MBO (/hoger onderwijs) Ouders: versterking van de positie, verbetering van de voorlichting.


Download ppt "SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’"

Verwante presentaties


Ads door Google