De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorginkoop Wlz, versmalde AWBZ 2015 Zorgkantoor Midden IJssel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorginkoop Wlz, versmalde AWBZ 2015 Zorgkantoor Midden IJssel"— Transcript van de presentatie:

1 Zorginkoop Wlz, versmalde AWBZ 2015 Zorgkantoor Midden IJssel

2 Programma 10.00 uur Welkom, toelichting programma
10.15 uur HLZ, Transitie, wijzigingen, uitgangspunten en financieel kader. 11.00 uur Pauze 11.15 uur Inkoopsystematiek langdurige zorg VV en GZ 11.45 uur Sluiting

3 Hervorming Langdurige Zorg (HLZ)
Mensen worden meer zelfredzaam en ontvangen vaker en langer zorg in de thuissituatie. Lichtere vormen van AWBZ-zorg: verantwoordelijkheid van gemeente (Wmo) of zorgverzekeraar. Financiële houdbaarheid van de langdurige zorg.

4

5 Transities in de zorg: 2015 Wet op Langdurige Zorg/versmalde AWBZ
Intramurale zorg, VPT, PGB Dagbesteding en vervoer GZ Overgangsrecht, extramurale zorg Langdurige GGZ B Zorgverzekeringswet Verpleging/Verzorging/Wijkverpleging, incl. PGB Palliatief terminale zorg Intensieve Kindzorg Behandeling Zintuiglijke gehandicapten Herstelgerichte 24 uur zorg/verblijf WMO Begeleiding ind. en groep, Persoonlijke verzorging GGZ C Woningaanpassingen en mobiliteits hulpmiddelen Kortdurende opnames(respijtzorg) Jeugdwet Alle zorg < 18 jarigen

6 Wijzigingen Awbz - Wlz Aanspraak: Zorg voor ouderen en mensen met beperking 24 uurs zorg in nabijheid Indicatiestelling: profielen: licht/midden/zwaar met 1 op 1 relatie ZZP Verzilvering: Verblijf, PGB, VPT en extramurale zorg: Zorgkantoor beoordeelt verantwoorde wijze en doelmatige levering ZIN en PGB uit één contracteerruimte, plus deelbaar PGB Langdurige GGZ B: aparte afspraken

7 Overgangsjaar: 2015 Extramurale zorg voor overgangsrecht Wlz en hoge ZZP’s Mogelijk druk op intramurale capaciteit als gevolg van overgangsrecht 2015 en verder: uniformeren inkoopbeleid, meerjaren overeenkomsten, VPT stimuleren

8 Financieel Kader 2015 VWS Bedrag 2015 naturazorg en PGB € mio, waarvan ZIN € mio en PGB € 900 mio. Toelichting onderdelen contracteerruimte * Groei Volume (demografische ontw) € mio. Extra ruimte i.v.m. langer thuis + € 140 mio Herverdeling € 50 mio * Korting extramuraliseren lage zzp’s € mio * Overgangsrecht € mio * NHC en NIC (huisvesting/inventaris) € mio * Verlaging ZZP tarieven € mio * Inkoopkorting € mio

9 Speerpunten vanuit VWS
Luisterend naar wensen van branche-organisaties aandacht in inkoopbeleid Langdurige Zorg 2015 voor: Kwaliteit Administratieve lastenverlichting Moeilijk plaatsbare cliënten/meerzorg Extramuraliseren Innovatie Vertaling naar thema’s zorginkoop

10 Zorginkoop Langdurige Zorg 2015
Uniform landelijk beleid (opdracht: uniformeren en vereenvoudigen) Inkoopsystematiek V&V Inkoopsystematiek GZ

11 Kader inkoopbeleid 2015 Inkoop conform Wet Langdurige Zorg (of op basis van versmalde AWBZ) Zorg met verblijf V&V en GZ Zorg zonder verblijf (pgb, vpt en functies/klassen) V&V en GZ Apart afspraken met LGGZ

12 Inkoopkader Veel landelijk uniform:
Geschiktheidseisen Nieuwe aanbieders ook ondernemingsplan Bestuursverklaring Bestaande aanbieders, alleen gegevens aanleveren bij wijziging Nieuwe aanbieders in de regio, deels aanleveren Overeenkomst Beoordeling bij uniforme criteria Beperkte ruimte voor eigen onderwerpen Niet-uniform = inkoopsystematiek

13 Extramurale zorg : Overgangsrecht
Klanten met intramurale indicatie V&V en GZ die extramuraal verzilveren Hoge ZZP’s > aanspraak Wlz keuze: Verblijf, vpt, pgb en klasse/ functies Lage ZZP’s (t/m VV3, t/m VG2, LG1/3, ZG1) keuze: gedurende 2015: verblijf (Wlz) of thuis blijven (Wmo/Zvw).

14 Overgangsrecht Wlz Hoge ZZP’s > inkoop Wlz
Lage ZZP’s > inkoop extramurale zorg bij bestaande aanbieder (PV, VP) voor bestaande klanten 1e afspraak Volume = ? nader inzicht nodig in verdeling regiobudget, we willen liever niet op P korten. Prijs = gunning 2014 (x% Nza tarief)

15 Thema’s zorginkoop

16 Innovatie : 1e landelijk uniform criterium
Implementatie best practices Dragen bij aan: Doelmatige inzet van zorg Toename arbeidsproductiviteit Betere kwaliteit van zorg Thema’s Bevorderen van de eigen regie of zelfredzaamheid Vitaliteit Integrale zorg Meer inzet van mantelzorg of zelfzorg Vermindering van complexe zorgvraagstukken

17 Integrale benadering: 2e landelijk uniform criterium
Oplossing voor actueel regionaal knelpunt Oplossing voor verbeterd integraal aanbod voor cliënten met complexe zorgvraag (samenwerking over domeinen Wlz, Wmo en Zvw) Aangaan van niet-vrijblijvende samenwerkingsafspraken Zorgkantoor Midden-IJssel hecht veel waarde aan gezondheidswinst voor de cliënt, familieparticipatie en preventie.

18 Kwaliteit: 3e landelijk uniform criterium
CQ Index De methodiek van de normering is door MediQuest ontwikkeld en heeft zich in de cure sector reeds bewezen. De uitslag van de normering komt vanaf 1 juli aanstaande beschikbaar voor de zorgkantoren. Ook u krijgt toegang tot de uitslag voor uw OE’s. Gebruik van cliënt ervaring-onderzoeken 2013 Minimale eis is gemiddelde scores Gemiddeld over OE’s meer dan 80% groen Gemiddelde score rood

19 Kwaliteit in VV en GZ Algemeen
Medisch-inhoudelijke kwaliteit (landelijk kader) Klantgerichtheid (landelijk kader) Versterken positie cliëntenraden Kwaliteit per sector VV: Zorginhoudelijke indicatoren en CQ (metingen cliëntervaringen) Gehandicaptenzorg: kwaliteitsdocument VGN (waaier)

20 Verdieping Kwaliteit: inzichtelijk voor zorgaanbieder en cliënt
Het Zorgkantoor kijkt naar meerdere onderdelen om kwaliteit te beoordelen, via een kwaliteitskader met indicatoren. Medische kwaliteit en klanttevredenheid van belang Transparantie naar cliënten Ter versterking van de positie van cliëntenraden Keuze-informatie ten behoeve van cliënten Informatie via en t.z.t. via website van het Zorgkantoor (zorgatlas).

21 Verstevigen positie cliëntenraden
Passage in overeenkomst; Uniforme landelijke uitvraag aan de cliëntenraad; Uitkomsten van enquête worden gebruikt voor verbeterafspraken. Zorgkantoor Midden-IJssel bezoekt net als voorgaande jaren cliëntenraden zorgaanbieders.

22 Uitgangspunten tarief 2015
Basistarief Prijsbeleid verblijfszorg en VPT opbouw van het tarief is gebaseerd op de landelijk uniforme thema’s voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een opslag op het basistarief. 2 regionale thema’s Bewijslast uit eigen systemen - Geen extra administratieve last voor zorgaanbieders 1. VPT 2. AZR Berichtensysteem

23 Tarief 2015 V&V GZ Basistarief (percentage maximale NZa tarief) 92,5%
92,5 % Thema Kwaliteit (landelijk) 1,5 % Thema Innovatie (landelijk) 1 % Thema Integrale Benadering (landelijk) 1 % Volledig Pakket Thuis (regionaal) 0.5% 0,5 % AZR Berichtenverkeer (regionaal) Maximaal te behalen percentage Max 97%

24 Procedure inschrijving
Inschrijving nodig voor Bestaande en nieuwe aanbieders die - intramurale zorg willen leveren (V&V en GZ) - GZ dagbesteding willen leveren aan cliënten die elders zijn opgenomen (H900) Geen inschrijving voor bestaande aanbieders - die in 2015 alleen extramurale zorg leveren i.k.v. overgangsrecht. Zorgkantoor doet een aanbod.

25 Nieuwe zorgaanbieders
Aantoonbaar nieuw product in de regio, die meerwaarde voor cliënten heeft; Met een aantoonbare wachtlijst; Maar…. contracteerruimte beperkt !

26 Tijdpad Processtap Tijdspad 2014 1
Voorlichtingsbijeenkomst zorgaanbieders heden 2 Bekendmaken zorginkoopbeleid 1 juli 2014 3 Indienen van vragen en bezwaren Uiterlijk 21 juli 2014 4 Publicatie Nota van Inlichtingen 1 augustus 2014 5 Indienen offerte door zorgaanbieders Uiterlijk 15 augustus 2014, voor uur 6 Verzenden bericht wel of geen overeenkomst op basis van “onderhandeling met voorafgaande bekendmaking’ 11 september 2014 7 Beoordeling en onderhandeling Tot 1 oktober 2014 8 Overeenkomst met zorgkantoor productie afspraak 17 oktober uur 9 Indienen productieafspraken NZA 8 november 2014

27 Gelegenheid tot stellen van vragen


Download ppt "Zorginkoop Wlz, versmalde AWBZ 2015 Zorgkantoor Midden IJssel"

Verwante presentaties


Ads door Google