De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Prof. dr. V.E. d'Assonville voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 46: 1 Na de zegen Ps. 89:1, 2 Schriftlezing: 2 Samuël 23: 1-7 Tekst:

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Prof. dr. V.E. d'Assonville voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 46: 1 Na de zegen Ps. 89:1, 2 Schriftlezing: 2 Samuël 23: 1-7 Tekst:"— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Prof. dr. V.E. d'Assonville voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 46: 1 Na de zegen Ps. 89:1, 2 Schriftlezing: 2 Samuël 23: 1-7 Tekst: 2 Samuël 23:1-5

2  Votum en zegengroet  Ps.89 : 1, 2  Lezen van de wet  Gz.36: 6, 7  Lezen:2 Samuël 23: 1-7  Gebed  Ps.103:1-5  Tekst:2 Samuël 23:1-5  Preek  Ps.43:3, 4 Voor de dienst: Ps. 46: 1

3 Vers 1 God is een toevlucht en een sterkte, die in benauwdheid hulp bewerkte. Wij vrezen voor geen enkel kwaad, omdat de HEER ons niet verlaat. Al zou de hele aarde wijken, het bergland in de zee bezwijken, laat bruisen heel de watervloed, die alle bergen beven doet. Psalm 46: 1

4 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.89 : 1, 2  Lezen van de wet  Gz.36: 6, 7  Lezen:2 Samuël 23: 1-7  Gebed  Ps.103:1-5  Tekst:2 Samuël 23:1-5  Preek  Ps.43:3, 4

5  Votum en zegengroet  Ps.89 : 1, 2  Lezen van de wet  Gz.36: 6, 7  Lezen:2 Samuël 23: 1-7  Gebed  Ps.103:1-5  Tekst:2 Samuël 23:1-5  Preek  Ps.43:3, 4

6  Votum en zegengroet  Ps.89 : 1, 2  Lezen van de wet  Gz.36: 6, 7  Lezen:2 Samuël 23: 1-7  Gebed  Ps.103:1-5  Tekst:2 Samuël 23:1-5  Preek  Ps.43:3, 4

7 Vers 1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied. Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. … Psalm 89: 1, 2

8 … Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. Psalm 89

9 Vers 2 Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des HEREN mond, is David die Mij dient, hem gaf Ik mijn verbond, aan hem en aan zijn huis heb Ik mijn eed gezworen, voorgoed zal uw geslacht de heerschappij behoren. … Psalm 89

10 … Uw kinderen zal Ik de eeuwen door geleiden, Ik schraag uw troon en rijk tot aan het eind der tijden. Psalm 89

11  Votum en zegengroet  Ps.89 : 1, 2  Lezen van de wet  Gz.36: 6, 7  Lezen:2 Samuël 23: 1-7  Gebed  Ps.103:1-5  Tekst:2 Samuël 23:1-5  Preek  Ps.43:3, 4

12  Votum en zegengroet  Ps.89 : 1, 2  Lezen van de wet  Gz.36: 6, 7  Lezen:2 Samuël 23: 1-7  Gebed  Ps.103:1-5  Tekst:2 Samuël 23:1-5  Preek  Ps.43:3, 4

13 Vers 6 Vergeef ons onze schulden, HEER'! wij schonden al te snood Uw eer. de boosheid kleeft ons altijd aan: wie onzer zou voor U bestaan, had Jezus niet voor ons geleên? Wij schelden kwijt, die ons misdeên. Gezang 36

14 Vers 7 Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons Uw aanzicht nooit! Gij weet het, onze kracht is klein, de driften veel, en 't hart onrein. Wat wordt er van ons in dien staat, o Vader, zo Gij ons verlaat? Gezang 36

15  Votum en zegengroet  Ps.89 : 1, 2  Lezen van de wet  Gz.36: 6, 7  Lezen:2 Samuël 23: 1-7  Gebed  Ps.103:1-5  Tekst:2 Samuël 23:1-5  Preek  Ps.43:3, 4

16  Votum en zegengroet  Ps.89 : 1, 2  Lezen van de wet  Gz.36: 6, 7  Lezen:2 Samuël 23: 1-7  Gebed  Ps.103:1-5  Tekst:2 Samuël 23:1-5  Preek  Ps.43:3, 4

17  Votum en zegengroet  Ps.89 : 1, 2  Lezen van de wet  Gz.36: 6, 7  Lezen:2 Samuël 23: 1-7  Gebed  Ps.103:1-5  Tekst:2 Samuël 23:1-5  Preek  Ps.43:3, 4

18 Vers 1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid. Psalm 103

19 Vers 2 Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, dat uw bestaan, met glorie begenadigd, gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, op Israël zijn zegen uitgestort. Psalm 103

20 Vers 3 Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. Psalm 103

21 Vers 4 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen boven de aarde, is voor wie Hem vrezen zijn liefde en zijn goedertierenheid. Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. Psalm 103

22 Vers 5 Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem. Psalm 103

23  Votum en zegengroet  Ps.89 : 1, 2  Lezen van de wet  Gz.36: 6, 7  Lezen:2 Samuël 23: 1-7  Gebed  Ps.103:1-5  Tekst:2 Samuël 23:1-5  Preek  Ps.43:3, 4

24 Testament Meestal – gemengde gevoelens - iemand gestorven - droefheid - verdriet...

25 Israël – Testament van David als Geliefde koning Helden daad – Goliath te overwinnen “... David heeft zijn tienduizenden verslagen” Jeruzalem tot hoofdstad gebouwd Verslagen Filistijnen, Moabieten, Arameeërs, Edomieten, Ammonieten, Amelekieten Machtig in Nabije Oosten Musicus, dichter, Psalmen... “een man naar Gods hart” “type” van Christus

26 David Prestaties... (held, gezalfde, koning...) en zonden... (echtbreuk, moord...) Nochtans – genade van Verbonds God in leven van zijn verbondskind De HEER brengt zijn verbondskind tot belijdenis van zonde en tot bekering...

27 2 Sam 23:1 1 Zo spreekt David, de zoon van Isai, 2 zo spreekt hij, tot hoge macht verheven, 3 de gezalfde van de God van Jakob, 4 de geliefde zanger van Israël.

28 2 Sam 23:2 De Geest van de HEER sprak in mij, Zijn woorden zijn op mijn tong. Het is de Geest van de Heer, die nu spreekt... op grond van des Heeren verbondsbeloftes

29 Niet op grond van de held van Israël zijn er in dit testament wonderlijke beloftes, een wonderlijke erflating... Maar op grond van des Heeren verbondsbeloftes Want de Ware, de Finale de Eeuwige Koning en Heerser komt

30 David zal sterven maar na hem komt de Ene om Wie het uiteindelijk gaat: de Gezalfde, de Christus, wiens komst beloofd is, van Wie de Psalmen zingen (vgl. Luk 24:44) Matteüs 1:6 Openbaring 22:16 Lukas 1 Lukas 2

31 David een held?... hoog verheven? Nee, de Rots van Israël... (2 Sam 23:3)... de echte Koning... de eeuwige Koning... DUS: Hoe donkerder de achtergrond van David is, des te helderder is het licht van Christus!

32 Davids’ testament in 2 Sam 23 is het testament van de Heere “Want een eeuwig verbond heeft Hij mij toegezegd, nauwkeurig opgesteld en onverbrekelijk.” (2 Sam 23:5b) Testament = Verbond

33 Daarom – Geen klaagliederen... maar ook geen lofliederen over David Wel – Lofliederen over de Gezalfde, de Christus, de eeuwige Koning Davids’ troost – dat hij aan Christus toe behoorde Ons troost – Christus, alleen Christus... om aan Hem toe te behoren (Heid. Cat. Zondag 1) Uit dankbaarheid – ons hele leven in Hem in Christus... in Christus alleen!

34  Ps.103:1-5  Preek  Ps.43: 3, 4  Gebed  Collecte  Gz. 17: 1, 2  Zegen

35 Vers 3 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht. Psalm 43

36 Vers 4 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt. Psalm 43

37  Ps.103:1-5  Preek  Ps.43: 3, 4  Gebed  Collecte  Gz. 17: 1, 2  Zegen

38  Vandaag  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Gz.17: 1, 2

39  Ps.103:1-5  Preek  Ps.43: 3, 4  Gebed  Collecte  Gz. 17: 1, 2  Zegen

40 Vers 1 Wie is God behalve onze Heer? En wie is een Rots behalve onze God? Een Schuilplaats en een Schild, een Burcht en een Bevrijder is Hij voor wie vertrouwen op Hem. Gezang 17

41 Vers 2 Wie is God behalve onze Heer? En wie is een Rots behalve onze God? Hij sterkt mij in de strijd en doet mij overwinnen keer op keer, ik geef voor eeuwig Hem de eer. Gezang 17

42  Ps.103:1-5  Preek  Ps.43: 3, 4  Gebed  Collecte  Gz. 17: 1, 2  Zegen

43

44 Tot vanmiddag om 16.30 Met Ds. J. van de Wetering In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Prof. dr. V.E. d'Assonville voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 46: 1 Na de zegen Ps. 89:1, 2 Schriftlezing: 2 Samuël 23: 1-7 Tekst:"

Verwante presentaties


Ads door Google