De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond Toekomst basisscholen Sas van Gent WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond Toekomst basisscholen Sas van Gent WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1

2 Ouderavond Toekomst basisscholen Sas van Gent WELKOM

3 Programma 1.Opening (Peter van Kouteren/André van Opdorp) 2.Informatie (Peter de Jong, voorzitter CVB Perspecto) – Wat vooraf ging – Waar willen we naar toe? – Waarom willen we dat? 3.Informatie (Leny Tuinhof, schoolbegeleidingsdienst RPCZ) – Hoe gaan we te werk? – Welke stappen zijn er gepland? – Hoe wordt u er bij betrokken? 4.Vragen / aandachtspunten / tips o.l.v. Peter van Kouteren, directeur Pr. Fr. Hendrik) 5. Afsluiting (Peter van Kouteren )

4 Naar toekomstbestendig onderwijs

5 1.Maatschappelijk 2.Demografisch 3.Onderwijs 5 Ontwikkelingen die op ons afkomen o.a. Uit advies Onderwijsraad; rapport KMPG ‘ een nieuwe realiteit’.

6 1.Ontgroening en vergrijzing: kleinere groep actieven 2.Internationalisering (talen, flexibel) 3.Individualisering (werk-zorgtaken) 4.Informatie verwerking (ICT) 5.Flexibilisering arbeidsmarkt 6.Probleemoplossend vermogen, zelfstandigheid en samenwerking 7.Verwachtingen van ouders 6 maatschappelijk

7 1.Passend onderwijs 2.Opbrengsten: verantwoording afleggen 3.Vakmanschap en professionaliteit leiding en leerkrachten (o.a nieuwe CAO) 4.Samenvoeging voorzieningen ‘integrale kindcentra’ 5.Nieuwe vormen van leren 6.Rol van ICT in het onderwijs 7 Onderwijs- ontwikkelingen

8 1.Van 3800 naar 2800 leerlingen (Onderwijsgroep Perspecto) in 2020 2.Van 9000 naar 6000 leerlingen (ZVL) in 2020 3.Aantal leerlingen De Sasse Vaart van 86 naar 59 4.Aantal leerlingen Pr. Fr. Hendrik: van 138 naar 144 8 Demografische ontwikkelingen

9 Overheidsbeleid kleine scholen toeslag: verplichting tot samenwerking Regionaal aanpassing plan Zeeuws Vlaanderen Rol Onderwijs Autoriteit

10 -Betaalbaarheid: complexiteit bedrijfsvoering, invoering lumpsump, wet- en regelgeving -Kwetsbaarheid op kwaliteit van het onderwijs -Verandercapaciteit schoolteams -Groepen indelen -Overschot aan huisvesting Kunnen we het voorzieningen niveau voor ouders en kinderen handhaven bij ongewijzigd beleid? Effecten …….

11 Samenvoeging en clustering van voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar Onze visie op de toekomst?

12 Toekomstbestendig (garantie voor ouders) Voldoende schaal om ontwikkeling voor kinderen te garanderen Liefst in samenwerking met partners zoals kinderopvang, peuterspeelzaal, zorginstellingen, e.d. In nauwe samenwerking met gemeenten en andere schoolbesturen in de regio: Samenwerking is nodig op alle niveaus Samenvoeging en clustering?

13 Onderwijs en opvang gaan in elkaar over Professionals (en ouders) werken intensief samen: afstemming met het oog op pedagogische lijn (continuïteit) Verbinding binnenschools-buitenschools leren: doorlopende leerlijn voor sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling Minimaal is er onderwijs, kinderopvang en peutergroep Raamwerk voorzieningen

14 Consequenties samenvoeging Waarborgen identiteit (wordt het formeel een openbare of katholieke school, gebonden aan regels) Nieuw/ afstemmen onderwijsconcept, Waarden en normen

15 Ontwikkeling IKC Integraal Kind Centrum: Voorziening voor kinderen van 0-12 jaar waar ze kunnen spelen, leren en ontmoeten Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, zorginstellingen, bibliotheek, buurtcentrum werken nauw samen vanuit één pedagogische visie. Vanuit één centrale regie (leiding) en met een multidisciplinair team Het team bestaat uit leerkrachten, peuterspeelzaal leidsters, kinderopvang leidsters, maatschappelijk werk, welzijnmedewerkers, e.a.

16

17 Juni/juli 2014 30-06- 2014 Aug. 2014 aug-nov 2014 Nov 2014 Dec 2014 Jan – juni 2015 Juni 2015 01-08- 2015 Project- plan / - structuur inrichten Planning maken Ouder Avond Project- plan / - inrichting klaar Uitvoer project- plan Visie bepalen met teams (najaar) Fusie- rapport klaar Fusie- besluit bekrach- tigd door MR-en Uit- voering plan van aanpak Plan van aanpak 1e fusiejaar Beoogde fusie- datum Uitvoer plan van aanpak 1e fusiejaar School plan 15-19

18 Hoe gaan we te werk? Projectgroep: Wie?- de directeur (projectleiding) - IB-er - twee à drie leerkrachten - RPCZ-begeleider Wat?- projectleiding - planopstellen en voortgang bewaken - fusierapport opstellen (i.s.m. bestuur) - informatie en communicatie - opdrachten voor werkgroepen

19 Hoe gaan we te werk? Klankbordgroep: Wie?2 leerkrachten 2 leden oudergeleding MR 2 extra ouders (+ afvaardiging van leden van de projectgroep) Wat?- Informeert de projectgroep over wat er leeft. - Denkt mee. - Adviseert de projectgroep.

20 Hoe gaan we te werk? Werkgroepen: Wie?Afhankelijk van het onderwerp! -leerkrachten -ouders Wat? -voorbereiding van de fusie op onderdelen uitwerken, b.v.: - identiteit - methodes - pedagogisch klimaat - schooltijden - etcetera…….. - rapporteren aan de projectleider

21 Communicatie: Begrijpen en begrepen worden! Overleg projectgroep Overleg klankbordgroep Bijeenkomsten schoolteams Ouderavonden Fusieflits

22 Vragen

23 Stellingen / tips 1.Ik ben vanavond goed geïnformeerd over de achtergronden van de plannen. 2.Ik ben vanavond goed geïnformeerd over de te volgen werkwijze in het fusietraject. 3.Ik sta overwegend positief t.o.v. de plannen om tot één school voor de kinderen van Sas van Gent te komen. 4.De gegeven informatie helpt mij om het fusietraject met vertrouwen tegemoet te zien. 5.Wij vinden belangrijk om mee te geven bij het samengaan van de scholen ………. 23


Download ppt "Ouderavond Toekomst basisscholen Sas van Gent WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google