De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomst basisscholen Sas van Gent

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomst basisscholen Sas van Gent"— Transcript van de presentatie:

1

2 Toekomst basisscholen Sas van Gent
Ouderavond Toekomst basisscholen Sas van Gent WELKOM

3 Programma Opening (Peter van Kouteren/André van Opdorp)
Informatie (Peter de Jong, voorzitter CVB Perspecto) Wat vooraf ging Waar willen we naar toe? Waarom willen we dat? Informatie (Leny Tuinhof, schoolbegeleidingsdienst RPCZ) Hoe gaan we te werk? Welke stappen zijn er gepland? Hoe wordt u er bij betrokken? Vragen / aandachtspunten / tips o.l.v. Peter van Kouteren, directeur Pr. Fr. Hendrik) 5. Afsluiting (Peter van Kouteren)

4 Naar toekomstbestendig onderwijs

5 Ontwikkelingen die op ons afkomen
Maatschappelijk Demografisch Onderwijs o.a. Uit advies Onderwijsraad; rapport KMPG ‘ een nieuwe realiteit’.

6 maatschappelijk Ontgroening en vergrijzing: kleinere groep actieven
Internationalisering (talen, flexibel) Individualisering (werk-zorgtaken) Informatie verwerking (ICT) Flexibilisering arbeidsmarkt Probleemoplossend vermogen, zelfstandigheid en samenwerking Verwachtingen van ouders

7 Onderwijs-ontwikkelingen
Passend onderwijs Opbrengsten: verantwoording afleggen Vakmanschap en professionaliteit leiding en leerkrachten (o.a nieuwe CAO) Samenvoeging voorzieningen ‘integrale kindcentra’ Nieuwe vormen van leren Rol van ICT in het onderwijs

8 Demografische ontwikkelingen
Van 3800 naar 2800 leerlingen (Onderwijsgroep Perspecto) in 2020 Van 9000 naar 6000 leerlingen (ZVL) in 2020 Aantal leerlingen De Sasse Vaart van 86 naar 59 Aantal leerlingen Pr. Fr. Hendrik: van 138 naar 144

9 Overheidsbeleid kleine scholen toeslag: verplichting tot samenwerking
Regionaal aanpassing plan Zeeuws Vlaanderen Rol Onderwijs Autoriteit

10 Effecten ……. Betaalbaarheid: complexiteit bedrijfsvoering, invoering lumpsump, wet- en regelgeving Kwetsbaarheid op kwaliteit van het onderwijs Verandercapaciteit schoolteams Groepen indelen Overschot aan huisvesting Kunnen we het voorzieningen niveau voor ouders en kinderen handhaven bij ongewijzigd beleid?

11 Onze visie op de toekomst?
Samenvoeging en clustering van voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar

12 Samenvoeging en clustering?
Toekomstbestendig (garantie voor ouders) Voldoende schaal om ontwikkeling voor kinderen te garanderen Liefst in samenwerking met partners zoals kinderopvang, peuterspeelzaal, zorginstellingen, e.d. In nauwe samenwerking met gemeenten en andere schoolbesturen in de regio: Samenwerking is nodig op alle niveaus

13 Raamwerk voorzieningen
Onderwijs en opvang gaan in elkaar over Professionals (en ouders) werken intensief samen: afstemming met het oog op pedagogische lijn (continuïteit) Verbinding binnenschools-buitenschools leren: doorlopende leerlijn voor sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling Minimaal is er onderwijs, kinderopvang en peutergroep

14 Consequenties samenvoeging
Waarborgen identiteit (wordt het formeel een openbare of katholieke school, gebonden aan regels) Nieuw/ afstemmen onderwijsconcept, Waarden en normen

15 Ontwikkeling IKC Integraal Kind Centrum:
Voorziening voor kinderen van 0-12 jaar waar ze kunnen spelen, leren en ontmoeten Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, zorginstellingen, bibliotheek, buurtcentrum werken nauw samen vanuit één pedagogische visie. Vanuit één centrale regie (leiding) en met een multidisciplinair team Het team bestaat uit leerkrachten, peuterspeelzaal leidsters, kinderopvang leidsters, maatschappelijk werk, welzijnmedewerkers, e.a.

16

17 30-06-2014 Aug. 2014 aug-nov 2014 Nov 2014 Dec 2014 Jan – juni 2015
Juni/juli 2014 Aug. 2014 aug-nov 2014 Nov 2014 Dec 2014 Jan – juni 2015 Juni 2015 Project-plan / -structuur inrichten Planning maken Ouder Avond Project-plan / -inrichting klaar Uitvoer project- plan Visie bepalen met teams (najaar) Fusie-rapport klaar Fusie-besluit bekrach-tigd door MR-en Uit-voering plan van aanpak Plan van aanpak 1e fusiejaar Beoogde fusie-datum Uitvoer plan van aanpak 1e fusiejaar School plan 15-19

18 Projectgroep: Hoe gaan we te werk? - opdrachten voor werkgroepen
Wie? - de directeur (projectleiding) - IB-er - twee à drie leerkrachten - RPCZ-begeleider Wat? - projectleiding - planopstellen en voortgang bewaken - fusierapport opstellen (i.s.m. bestuur) - informatie en communicatie - opdrachten voor werkgroepen

19 Klankbordgroep: Hoe gaan we te werk? Wie? 2 leerkrachten
2 leden oudergeleding MR 2 extra ouders (+ afvaardiging van leden van de projectgroep) Wat? - Informeert de projectgroep over wat er leeft. - Denkt mee. - Adviseert de projectgroep.

20 Werkgroepen: - identiteit - rapporteren aan de projectleider
Hoe gaan we te werk? Werkgroepen: Wie? Afhankelijk van het onderwerp! -leerkrachten -ouders Wat? -voorbereiding van de fusie op onderdelen uitwerken, b.v.: - identiteit - methodes - pedagogisch klimaat - schooltijden - etcetera…….. - rapporteren aan de projectleider

21 Overleg klankbordgroep Bijeenkomsten schoolteams Ouderavonden
Communicatie: Begrijpen en begrepen worden! Overleg projectgroep Overleg klankbordgroep Bijeenkomsten schoolteams Ouderavonden Fusieflits

22 Vragen

23 Stellingen / tips Ik ben vanavond goed geïnformeerd over de achtergronden van de plannen. Ik ben vanavond goed geïnformeerd over de te volgen werkwijze in het fusietraject. Ik sta overwegend positief t.o.v. de plannen om tot één school voor de kinderen van Sas van Gent te komen. De gegeven informatie helpt mij om het fusietraject met vertrouwen tegemoet te zien. Wij vinden belangrijk om mee te geven bij het samengaan van de scholen ……….


Download ppt "Toekomst basisscholen Sas van Gent"

Verwante presentaties


Ads door Google