De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgconferentie 2011. Programma 15.35 Nieuwe ontwikkelingen passend onderwijs Corinne Sebregts 15.45 Signaleringsinstrument Overbelasting in de School.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgconferentie 2011. Programma 15.35 Nieuwe ontwikkelingen passend onderwijs Corinne Sebregts 15.45 Signaleringsinstrument Overbelasting in de School."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgconferentie 2011

2 Programma 15.35 Nieuwe ontwikkelingen passend onderwijs Corinne Sebregts 15.45 Signaleringsinstrument Overbelasting in de School Kim van de Belt 16.00 Trajectgroepen en Plusvoorziening Martina Geurds 16.15Opening websiteMarc Mittelmeijer 16.30Aankondiging scholing AMKKim van de Belt 16.40SluitingCorinne Sebregts

3 Nieuwe ontwikkelingen passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat verantwoordelijkheid voor onderwijs aan alle leerlingen in een regio bij schoolbesturen wordt neergelegd. Voor Passend Onderwijs gingen gelden naar het onderwijs, REC’s en SWV’en. Door Passend Onderwijs gaan alle gelden naar het SWV

4 Samenstelling SWV Ministerie heeft gesprekken met besturen in de regio gevoerd. Daar is uit gekomen: -Voorkeur om alles te laten zoals het is (kleinschalig). -PO en VO goed op elkaar laten aansluiten -Schoolbesturen: grenzen SWV 11.4 aanhouden, maar gedeelte ‘Bergh’ van gemeente Montferland afstoten.

5 Leerlingpopulatie Liemers  80% in regulier onderwijs  5,19% VSO (via (S)BaO)  3,31% PrO  1,21% LGF  9,7% LWOO

6 ‘nieuw’ SWV  Cluster 3  Cluster 4  Regulier VO  Geen voorschriften voor manier waarop cluster 3 en 4 in SWV zijn opgenomen. Zelf bepalen

7 ‘nieuw’ SWV bepaalt  Hoeveel geld naar welke voorziening?  Er is minder geld dan nu beschikbaar  AB krijgt minder gelden: regulier onderwijs moet problemen opvangen  VSO minder opvangcapaciteit: meer leerlingen naar regulier onderwijs  Er zullen altijd leerlingen zijn die beroep doen op VSO.

8 Acties SWV 11.4 (2011-2012)  bestuurlijk construct  ambulante begeleiding  zorgbreedte van de VO-scholen  financiën  taken van het SWV 11.4

9 Acties SWV 11.4 (2011-2012)  bestuurlijk construct Onderzoek: SWV 11.4 maakt operationele afspraken met de besturen van cluster 3 en 4 SWV 11.4 gaat samen met SWV 13.1 (Arnhem, Renkum en Overbetuwe) SWV 11.4 en de besturen van cluster 3 en 4 vormen één bestuur

10 Acties SWV 11.4 (2011-2012)  Ambulante begeleiding Kan anders ingezet worden dan nu het geval is Onderzoek: Wat is de behoefte aan AB (kwalitatief en kwantitatief) binnen regulier VO?

11 Acties SWV 11.4 (2011-2012  Zorgbreedte VO-scholen Scholen voor VO moeten een zorgprofiel hebben. Onderzoek: Wat kunnen de scholen voor VO in de Liemers aan? Hoe definiëren we dat? Dekkend geheel aan zorgprofielen noodzakelijk

12 Acties SWV 11.4 (2011-2012  Financiële middelen Hoeveel budget is feitelijk beschikbaar na invoering Passend Onderwijs? Onderzoek: Wat betekent Passend Onderwijs feitelijk voor de grootte van het zorgbudget? Wat betekent de budgettering van PrO en LWOO?

13 Acties SWV 11.4 (2011-2012  Taken SWV Wat moet het SWV nu precies doen na invoering Passend Onderwijs? Hoog budget voor scholing docenten en schoolleiding. Landelijk 2012 100 miljoen en 2013 structureel 150 miljoen. Wat doen we met ons budget op SWV- niveau? Relatie AB en scholing docenten

14 Brief minister 17-6-2011  Budget expertisebekostiging blijft met 10% bezuiniging (bekostiging door schrappen groeiregeling (V)SO)  Bezuiniging door: Vermindering bureaucratie, projecten, aanvullende bekostiging (133,7 milj.) Ambulante begeleiding (81,8 milj.) Klassen in (V)SO groter (84,5 milj.)

15 Maatregelen  Bestuurlijke inrichting SWV’en klaar op 1-11-2012  SWV stuurt zorgplan voor 1-3-2013 naar inspectie  Zorgplicht besturen per 1-8-2013  Gelden AB naar SWV in 2015-2016  Prestatieafspraken met schoolbesturen over professionalisering (2012-2015)

16

17 Signaleringslijst voor Overbelaste Leerlingen (SOL) Projectgroep: Maurits Cleuren (projectleider) Mariëlle Rutten (onderzoeker, KPC Groep) Tatiana Bastiaanse (stagiaire MOV) Ilona Linders (orthopedagoog) Kim van de Belt (orthopedagoog)

18 Te jong leren… 1.Ontwikkel een signaleringslijst voor overbelastingsproblematiek 2.Maak een koppeling tussen beschikbare begeleiding en de aanwezige problematiek

19 Overbelasting & VSV Voortijdig schoolverlaten:  Opstappers  Niet-kunners  Overbelasten (WRR, 2009; Eimers, 2006) Overbelasting: problematiek op meerdere gebieden recente ingrijpende gebeurtenissen

20 Ontwikkelen signaleringslijst  Literatuurstudie -> risicofactoren  Interviews experts in scholen  Pilotafnames  Bijeenkomst zorgcoördinatoren

21 Welke ballen in de lucht houden?

22 Persoonsgebonden factoren Psychische, lichamelijke gezondheid Gedragsproblematiek De geruisloze leerling Leerprestaties Motivatie

23 Schoolgebondenfactoren Bijvoorbeeld: Problemen met leraren of leerlingen Wordt gepest Sociaal isolement Noodzakelijke begeleiding ontbreekt Leerling voelt zich niet verbonden met school

24 Factoren in het gezin Bijvoorbeeld: Laag opleidingsniveau Niet betrokken bij school Druk om beter te presteren Eén-ouder gezin, gescheiden ouders Gezinsverhoudingen verstoord Huiselijk geweld

25 Factoren in de sociale omgeving Bijvoorbeeld: Veel werkeloosheid in directe omgeving Achterstandsbuurt Wijk met veel criminaliteit Bijvoorbeeld: Veel vrienden met negatieve houding Drugsgebruik of verslavingsproblemat iek Veel vrienden op andere school

26 Bijvoorbeeld: Veel vrienden met negatieve houding Drugsgebruik of verslavingsproblemat iek Veel vrienden op andere school Bijvoorbeeld: Veel werkeloosheid in directe omgeving Achterstandsbuurt Wijk met veel criminaliteit Psychische, lichamelijke gezondheid Gedragsproblematiek De geruisloze leerling Leerprestaties Motivatie Bijvoorbeeld: Druk om beter te presteren Eén-ouder gezin Gezinsverhoudingen verstoord Huiselijk geweld Overbelasting!?

27 Handleiding  Invullen door mentor/groepsleerkracht  5 minuten per leerling  Scoring nu: handmatig  Scoring straks: digitaal  Uitslag: hoge uitslagen bespreken met zorgcoördinator -> bepalen vervolg -> hierbij beschermende factor meenemen.

28 Scores die volgen uit de lijst Risico leerlingNeutrale leerling

29 Bruikbaarheid  Preventief voor alle leerlingen  Preventief / curatief voor enkele leerlingen  Als screening bij trajectgroep/plusvoorziening  Als informatief middel voor PCL  …..

30 Verdere ontwikkeling SOL  Doorontwikkeling door KPC groep  Digitale, mogelijk web-based versie.

31

32 Trajectgroepen en Plusvoorziening Trajectgroepen: -LC Locatie Zonegge klas 1 en 2 VMBO- H/V vanaf september 2010 -CC Locatie Eltenseweg klas 1 t/m 4 VMBO vanaf januari 2011 Plusvoorziening: -Symbion Didam vanaf augustus 2011

33 Plusvoorziening Doelgroep: Overbelaste leerlingen leerjaar 1 en 2 VMBO BB/KB (groei richting andere niveaus en leerjaren is mogelijk). Complexere en meervoudige problemen Leerlingen met LWOO of andere afdoende financiering Leerlingen die gedurende een korte of langere periode extra begeleiding nodig hebben om toe te werken naar een diploma of startkwalificatie. (geen clusterindicatie waarbij rugzakbegeleiding onvoldoende baat heeft) Leerlingen die binnen het Samenwerkingsverband uitvallen en waarbij geen sprake is van clusteraanvraag. Didactisch: -Individueel didactisch programma -D.m.v. instaptoets instroomniveau bepalen -Individuele leerarrangementen met vast rooster -Verkleinen van leerbelemmeringen: RT-logopedie-KeuzeWerkTijd -Leerlingen en docenten dezelfde methodes -Weekplanners -Praktijklessen in groepsverband -Onderwijsprogramma: Ne-En-Ml-Bio-Wi -Portfolio -Overgangsprotocol met doelen leerjaar 3

34 Plusvoorziening Sociaal emotioneel: Leerkracht is vaardig in coaching en leerlingbegeleiding SOVA Fart Drama wekelijks Individueel sociaal emotioneel programma Lessentabel: Onderbouw 1000 klokuren per jaar (40 weken minimaal 34 lesuren van 45 min.) 40 weken met 37 uren om lesuitval te compenseren. Inclusief maatschappelijke stage (30 uur) Inclusief maatwerk activiteiten (max. 40 uren) Plaatsing via intakeprotocol Start augustus 2011 op Symbion te Didam

35 Verschillen Candea CollegeLiemers College Probleem leerlingenErnstig probleemgedrag, vaak ook problemen in thuissituatie Ernstig probleemgedrag, maar ook minder zware ‘gevallen’ OpvangGroot aantal uren per weekVariërend van enkele uren tot hele dagen per week Sociaal emotionele begeleidingIndividuele gesprekken Orthopedagoog Drama Koken sport (Nog) geen vaste elementen Maatwerk per leerling: -Pedagogisch/Didactisch -Sociaal emotioneel Contact oudersDoor trajectgroep coördinator Wekelijks ‘live’ Door mentor of trajectgroep- instructeur Minder intensief ; afhankelijk van HP

36 Trajectgroep LC rooster

37 Trajectgroep LC eigen kluisjes

38 Ureninzet Candea College - trajectgroep-instructeur -coördinator -orthopedagoog Liemers College -trajectgroep-instructeur -leerlingbegeleider -orthopedagoog

39 Trajectgroep LC trajectgroep-instructeur

40 Trajectgroep CC trajectgroep-instructeur

41 Verbeterpunten Communicatie met ouders : - CC ene week live contact, andere week per e-mail - LC intensiveren live contacten Communicatie met mentor/docenten: Met mentor en afdelingsleider duidelijke afspraken maken over de communicatie van de leerling in de trajectgroep. Heldere communicatielijnen in beeld brengen. Toelating trajectgroep: scherpe criteria hanteren in HP opnemen welke extra activiteiten (bv. sport) een leerling kan volgen, meer maatwerk per leerling Oppassen dat trajectgroep leerlingen teveel een aparte groep vormen, door extra activiteiten. (CC) Kenmerken van leerlingen beter in beeld krijgen door Signaleringslijst voor Overbelasting in de School (SOS) af te nemen.

42 Signaleringslijst Overbelastingsproblematiek in de School (SOS) in relatie tot trajectgroep-leerlingen  Liemers College  8 leerlingen trajectgroep  86 leerlingengebonden factoren  14 risicofactoren school  17 risicofactoren sociale omgeving  12 onbekend  Candea College  7 leerlingen trajectgroep  85 leerlingengebonden factoren  29 risicofactoren school  37 risicofactoren sociale omgeving  15 onbekend

43

44 Opening website http://www.swvdeliemers.nl

45 Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Aankondiging scholing door AMK

46 Verplichte meldcode  20-05-2011: De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  Professionals zijn verplicht om met een meldcode te gaan werken wanneer ze beroepshalve te maken hebben met een signaal van huiselijk geweld of kindermishandeling.

47 Noodzaak scholing  Docenten voelen zich onvoldoende bekwaam om te signaleren en lopen tegen dilemma's aan in de praktijk.  Zorgteam geeft aan dat het lastig is hoe de zorgen met ouders te bespreken.

48 Algemene scholing (docenten)  Signaleren kindermishandeling: hoe doe ik dat?  Wat kan ik doen met een signaal?  Wat is mijn verantwoordelijkheid als docent en waar stopt deze?  Hoe kan ik ondersteund worden?  Informatie werkwijze AMK

49 Scholing zorgteam  Verdieping kennis signalering kindermishandeling  Waarden en normen en belemmeringen  Ondersteuning van docenten  Bespreken van zorgen met leerling en/of ouders  Handelingsmogelijkheden bij signalen

50 Scholing zorgteam  Gebruik van meldcode  Confrontatiegesprek met ouders  Werkwijze AMK

51 Data  Scholing docenten: donderdag 29 september 15.30 – 17.00 uur  Scholing zorgteam ((ortho)pedagogen & zorgcoördinatoren) dinsdag 11 oktober 13.00 – 16.30 uur

52 Sluiting


Download ppt "Zorgconferentie 2011. Programma 15.35 Nieuwe ontwikkelingen passend onderwijs Corinne Sebregts 15.45 Signaleringsinstrument Overbelasting in de School."

Verwante presentaties


Ads door Google