De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o."— Transcript van de presentatie:

1 De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o.
IB studiedag De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o.

2 Permanente Commissie Leerlingenzorg: - de plaats binnen het SWV
IB studiedag De PCL Permanente Commissie Leerlingenzorg: - de plaats binnen het SWV - SBO en SO Procedures en Werkwijze PCL: - De route van een leerling naar het Speciaal Basis Onderwijs (SBO)

3 Het Nederlands Onderwijsbestel
IB studiedag Het Nederlands Onderwijsbestel Regulier Onderwijs (WPO) Basisonderwijs Speciaal Basis Onderwijs (SBO) Speciaal Onderwijs (WEC) Clusterscholen

4 Clusterscholen binnen de WEC
IB studiedag Clusterscholen binnen de WEC Cluster 1 Visueel gehandicapten Cluster 2 Auditief en Communicatief gehandicapten Cluster 3 Zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een lichamelijke handicap, langdurig somatisch zieken en meervoudig gehandicapten Cluster 4 Kinderen met gedrags- en psychiatrische stoornissen

5 Clusterscholen in de regio REC 1: Sensis (Grave)
IB studiedag Clusterscholen in de regio REC 1: Sensis (Grave) REC 2: De Beemden, De Horst, Ekkersbeek REC 3: ZMLK - Mgr. Bekkersschool, Mytylschool Eindhoven, Prins Willem Alexanderschool, De Berkenschutse REC 4: ZMOK - De Rungraaf, De Hilt, Michaëlschool

6 Toelating tot REC onderwijs
IB studiedag Toelating tot REC onderwijs Aanmelden bij de Commissie van Indicatiestelling van het betreffende REC cluster. Hiervoor gelden duidelijke criteria (voor details, zie de bijlage bij de hand out)

7 Struktuur SWV Eindhoven e.o.:
IB studiedag Struktuur SWV Eindhoven e.o.: -80 basisscholen en 4 SBO-scholen -14 besturen In het SWV: -BOZ = bestuur SWV -WOZ = werkoverleg -PCL = uitvoerend

8 Geografisch niet dezelfde gebieden
IB studiedag WSNS en REC’s Geografisch niet dezelfde gebieden Wel structureel overleg coördinatoren WSNS / REC’s Overlegtafel Complexe Dossiers PCL is van belang bij overstap van BAO naar SBO Passend onderwijs / een loket functie

9 Permanente Commissie Leerlingenzorg Wie:
IB studiedag Permanente Commissie Leerlingenzorg Wie: Onafhankelijk voorzitter: Karel Cuypers Vertegenwoordiger Speciaal Basis Onderwijs: Guus Beerens Vertegenwoordiger Basis Onderwijs: Jean Raijmakers Psycholoog: Marius Berends Secretaris: Hans Maas

10 Permanente Commissie Leerlingenzorg Criteria i.v.m. SBO
IB studiedag Permanente Commissie Leerlingenzorg Criteria i.v.m. SBO Cognitieve problemen Leerachterstanden Sociaal-emotionele Problematiek Werkhoudingproblemen Fysieke Problemen Gediagnosticeerde Syndromen Effecten van Zorg Nog minimaal 2 jaar SBO mogelijk

11 Permanente Commissie Leerlingenzorg Criteria BSH (PAB)
IB studiedag Permanente Commissie Leerlingenzorg Criteria BSH (PAB) Leerling kan blijven functioneren in BAO Duidelijke probleemstelling middels OR Wil om collegiaal samen te werken Ouders zijn akkoord Hulpvraag gekoppeld aan individuele leerling Afstemming op zorgbehoefte van de leerling (vraag) en de zorgcapaciteit van de school (aanbod)

12 PCL Cognitieve problemen: Recente onderzoeksgegevens
IB studiedag PCL Cognitieve problemen: Informatie over I.Q. profiel IQ tussen 60 en 90 van 60-70: bezien in relatie tot ZMLK-criteria (REC 3) Recente onderzoeksgegevens

13 PCL Leerachterstanden
IB studiedag PCL Leerachterstanden Groter dan 25% op tenminste 2 van de 4 leergebieden technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen Of: Cito D en E scores

14 Leerachterstanden? PCL -t.o.v. groep -in relatie tot de capaciteiten
IB studiedag PCL Leerachterstanden? -t.o.v. groep -in relatie tot de capaciteiten -meer aandacht voor leerlijnen

15 Sociaal – emotionele problematiek:
IB studiedag PCL Sociaal – emotionele problematiek: Naar binnen gericht Naar buiten gericht Interactie medeleerlingen Interactie leerkrachten Overactief Afwachtend / passief

16 Werkhoudingsproblemen
IB studiedag PCL Werkhoudingsproblemen Zelfbeeld Motivatie Faalangst Concentratie Taakgerichtheid Impulsiviteit Structureringszwakte

17 PCL Fysieke problemen Zien Gehoor Spraak Grove motoriek Fijne motoriek
IB studiedag PCL Fysieke problemen Zien Gehoor Spraak Grove motoriek Fijne motoriek

18 Gediagnosticeerde syndromen
IB studiedag PCL Gediagnosticeerde syndromen ADHD Autistisch spectrum Gilles de la Tourette Epilepsie Dyslexie NLD Anders

19 IB studiedag PCL - Effecten van zorg Uitblijven van effecten van zorg gedurende twee vooraf afgesproken handelingsplanperiodes PCL vraagt de laatste 2 handelingsplannen, met effect van zorg PCL vraagt didactische stamkaart

20 Beredeneerde afwijking mogelijk
IB studiedag PCL Individuele afweging Beredeneerde afwijking mogelijk En: Second opinion, bijv. bij zorginstellingen IB-er uitnodigen en/of ouders Observatieplaatsing SBO Collegiaal overleg met REC

21 A. ouderformulier: de ouder vraagt aan!
IB studiedag De SBO-aanvraag: A. ouderformulier: de ouder vraagt aan! B. onderwijskundig rapport: Kern: - wat is het probleem (vraag 1 uit OR) - wat is er aan gedaan: o.a. handelingsplannen en de effecten hiervan (vraag 2) - en waarom steunt de school de aanvraag (vraag 3)

22 PCL De verplichte bijlagen; Standaard Aanvraagformulier ouders
IB studiedag PCL De verplichte bijlagen; Standaard Aanvraagformulier ouders Rapportage psychologisch onderzoek (o.a. IQ) niet ouder dan 2 jaar Didactische stamkaart Recente handelingsplannen. Niet ouder dan 1 jaar Samenvattend chronologisch overzicht op hoofdpunten (relevante gebeurtenissen en –samenvattend- zorgoverleg sinds deze leerling op school kwam.

23 PCL De verplichte bijlagen; Indien van toepassing:
IB studiedag PCL De verplichte bijlagen; Indien van toepassing: Bij sociaal emotionele problemen gestandariseerde gedragsgegevens, b.v. SCHOBL, CBCL, VISK. Niet ouder dan 1 jaar. Bij aanmelding peuters, informatie vanuit: Eindhovens Peuter Kleuter Volgsysteem (kaart peuterspeelzaal) of Pyramide (peuterobservatielijst) Kaleidoskoop; KOR (kleuter observatie en registratie instrument)

24 Wat na ontvangst beschikking: - ouders melden aan bij SBO-school
IB studiedag Wat na ontvangst beschikking: - ouders melden aan bij SBO-school - start op SBO kan: per begin schooljaar per 1 januari per 1 april PS voor het SWV is nu geen wachtlijst!

25 4 SBO-scholen SKPO: Salto: SWV Eindhoven e.o.:
IB studiedag SWV Eindhoven e.o.: 4 SBO-scholen Salto: -Jan Nieuwenhuizenschool -De Vijfkamp SKPO: -De Reis van Brandaan: 3 lokaties: Kanunnikensven, Lupinestraat, Kronehoefstraat -Petraschool

26 Leerling met rugzak kiest niet voor SO?
IB studiedag Leerling met rugzak kiest niet voor SO? -kan basisschool met rugzak wel? -kan SBO met rugzak toch? Werkwijze PCL: -ouders nemen contact met BAO; evt. met SBO -SBO gaat na of school dit kan -SBO informeert PCL dat het kan -PCL geeft beschikking af

27 PCL Contact: Odysseuslaan 2 5631 JM Eindhoven 040-296 87 87
IB studiedag PCL Contact: Odysseuslaan 2 5631 JM Eindhoven

28 Vragen? Routing dossier Negatief PCL besluit De BSH aanvraag
IB studiedag Vragen? Routing dossier Negatief PCL besluit De BSH aanvraag Adviesfunctie


Download ppt "De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o."

Verwante presentaties


Ads door Google