De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Time for change?! Congres CNV Publieke zaak Utrecht, 25 juni 2010 Dr. mr. Steven F.H. Jellinghaus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Time for change?! Congres CNV Publieke zaak Utrecht, 25 juni 2010 Dr. mr. Steven F.H. Jellinghaus."— Transcript van de presentatie:

1 Time for change?! Congres CNV Publieke zaak Utrecht, 25 juni 2010 Dr. mr. Steven F.H. Jellinghaus

2 Innovatieve MZ-structuren Wat is innovatie? Waarom innovatie? *Omdat het moet *Aantrekkelijkheid MZ *Flexibiliteit *Aansluiten bij organisatiestructuur Binnen de WORbuiten de WOR

3 Doel: aantrekkelijk maken MZ- werk Onderdeel carrière perspectief Extra belonen MZ-werk Extra vrijstellingen/opleidingen Opnemen beoordelingscyclus Trend: -Teruggang in aantal zetels

4 Intermezzo juridica Vrijstelling WOR– artikel 5 WOR: ontheffing SER - maximaal 5 jaar - onvoldoende belangstelling geen reden - horen vakbonden - socratisch model

5 Criteria ontheffing Aantonen welke andere wijze MZ vorm krijgt Beleid: - Bijzondere omstandigheden -Enquête personeel -Materieel doet regeling niet onder voor de WOR

6 Commissies Onderdeelcommissie(s) Art. 15 WOR Voorbereidings- commissie(s) Vaste commissie(s) Bepaalde groepen Onderwerpen 1 Een of meer OR-leden 2.In de onderneming werkzame personen 1Een of meer OR-leden 2In het onderdeel werkzame personen 1Meerderheid OR-leden 2In de onderneming werkzame personen OR: geheel of gedeeltelijke overdracht bevoegdheden excl. voeren rechtsgedingen OR: geheel of gedeeltelijk overdracht bevoegdheden, excl. voeren rechtsgedingen

7 Juridische eisen reglement 1)Kandidaatstelling (art.10 WOR): de ondernemingsraad stelt in zijn reglement nadere regels omtrent de kandidaatstelling, de inrichting van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag daarvan, alsmede betreffende de vervulling van tussentijdse vacatures in de ondernemingsraad. 2)Werkwijze van de ondernemingsraad (art. 14 lid 1 WOR) en in het bijzonder voorschriften omtrent (art. 14 lid 2 WOR): a) de gevallen waarin de ondernemingsraad ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeenkomt b) de wijze van bijeenroeping van de ondernemingsraad (door de voorzitter, dan wel door een gemotiveerd verzoek van elk lid van de ondernemingsraad) c) het aantal leden dat aanwezig moet zijn om vergaderingen te kunnen houd van de ondernemingsraad d) het uitoefenen van stemrecht van elk lid van de ondernemingsraad e) voorziening in het secretariaat f) het opmaken en het bekendmaken aan de ondernemer, de leden van de ondernemingsraad en aan de andere in de onderneming werkzame personen van de agenda van vergaderingen van de ondernemingsraad g) het tijdstip waarop de ondernemer, de ondernemingsraad en de andere in de onderneming werkzame personen uiterlijk in kennis dienen te worden gesteld van de agenda, welk tijdstrip niet later kan worden vastgesteld dan 7 dagen voor de vergadering, behoudens spoedeisende gevallen h) bekendmaken aan de ondernemingsraad, de ondernemer en andere in de onderneming werkzame personen van de verslagen van de vergaderingen van de ondernemingsraad en van het jaarverslag van de ondernemingsraad.

8 Het vormgeven van medezeggenschapsstructuren 1)Er moet een werkbare medezeggenschapsstructuur worden opgezet, met dien verstande dat de medezeggenschap de zeggenschap volgt en dus wordt gestructureerd op een niveau waar voldoende beleids- en beslisruimte is en waar ook budgetverantwoordelijkheid bestaat. 2)Alle partijen dragen er zorg voor dat het organisatieproces aansluit op het medezeggenschapsproces alsook omgekeerd. 3)De medezeggenschapsstructuur dient de kwaliteit van de besluitvorming binnen het bedrijf bevorderen. 4)De medezeggenschapsstructuur moet niet alleen efficiënt maar ook effectief zijn. 5)De medezeggenschapsstructuur moet bijdragen aan de acceptatie van de genomen besluiten.

9 Varia Terug in zetels (kern-or) Gewogen stemmen Flexibele schil Minimale duur lidmaatschap Maximale duur lidmaatschap

10 CORORWerkgroep Voorwaarde: Tenminste 1½ jaar lid werkgroep

11 Structuur: kennisbank COR Werkgroe p OR Werkgroep Achterban OC flexibele schil Zwaartepunt

12 De flexibiliteit Onderdeelcommissie Vaste kern Achterban Ondernemingsraad Kennisbank

13 OR Werkoverleg OC

14 Vaste commissiesOROC’s DB

15 Kern OR Sollicitatie commissie Achterban Sollicitaties n.a.v. profielschets


Download ppt "Time for change?! Congres CNV Publieke zaak Utrecht, 25 juni 2010 Dr. mr. Steven F.H. Jellinghaus."

Verwante presentaties


Ads door Google