De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van harte welkom Regio Rotterdam/Zeeland 13 april 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van harte welkom Regio Rotterdam/Zeeland 13 april 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Van harte welkom Regio Rotterdam/Zeeland 13 april 2011

2 13.30-14.30 uur 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Vaststellen verslagen vergadering 8-4-2010 en 25-11-2010 3. Jaarverslag 2010 van de secretaris 4. Verslag van de kascontrolecommissie 5 Vaststellen jaarrekening 2010 en begroting 2011 6. Benoeming kascontrolecommissie 2011 7. Bestuursverkiezing 8. Onderwerpen van de bestuurstafel a) Onderwerpen vanuit Regiobestuur b) Onderwerpen vanuit Algemeen Bestuur 9. Vragen ingediend door de leden 14.30-15.00 uur Pauze 15.00-15.45 uur 10. Presentatie ONVZ “Gezond zijn én blijven” door zorgconsulenten ONVZ 15.45-16.00 uur11. Rondvraag, slotwoord voorzitter en sluiting vergadering 16.00-17.00 uur Gelegenheid tot napraten met hapje en drankje Agenda 13 april 2011

3 Agendapunt 5: Vaststellen jaarrekening 2010 en begroting 2011 Agenda 13 april 2011

4 Jaarrekening 2010 en begroting 2011 regio

5 Agendapunt 7: Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar: Arie van der Waal en Hillard van der Steeg Kandidaatstelling vanuit de regio: geen Kandidaatstelling vanuit regiobestuur: Arie van der Waal en Hillard van der Steeg Functieverdeling regiobestuur (2011-2012) VoorzitterBarend Luksen (tevens AB-lid) VicevoorzitterHillard van der Steeg (tevens lid Deelnemersraad) SecretarisArie van der Waal PenningmeesterRien Mol LidJan Hoogvliet (tevens lid Cie. SEB) Ondersteunende leden WebmasterBastiaan Schoenmakers Evenementen Koos van Oosterhout Agenda 13 april 2011

6 Agendapunt 8a: Onderwerpen van de bestuurstafel (Regio) Taken regiobestuur volgens beleidsplan  Ledenwerving en Contact met leden onderhouden  Signaleren van belangrijke zaken/knelpunten t.b.v. algemeen bestuur  Organisatie van regiobijeenkomsten  Realisatie van regionale evenementen  Recreatieve/educatieve activiteiten binnen de regio  Uitnodigen gastsprekers voor actuele onderwerpen  Telefonische helpdesk vervullen bij landelijke activiteiten Aandacht voor ledenwerving  aantal leden RZ: 1.053; vorig jaar 1.036  aantal leden landelijk: 7.217; vorig jaar 7.086 Extra bijeenkomst op 26 mei a.s. voor leden uit Zeeland en West Brabant

7 Agenda 13 april 2011 Agendapunt 8b: Onderwerpen van de bestuurstafel (Algemeen Bestuur)  Juridische procedures  Pensioenen  Wijziging statuten en huishoudelijk reglement; gedragscode  Concept Beleidsplan VSI  Begroting VSI 2011

8 Juridische procedures  Werkgeversbijdrage ziektekosten Afwijzend vonnis in hoger beroep Eisers gaan niet in Cassatie

9 Pensioenen  Laatst gepubliceerde dekkingsgraad 120% (na verhoging technische voorziening i.v.m. stijging levensverwachting)  Acties VSI en DR m.b.t. niet doorgaan indexatie  Arbitragezaak  S.C.A.P.I.N.G  Scenario’s Pensioenfonds i.v.m. Splitsing Bank en Verzekeringen  Pensioenakkoord /nieuwe pensioenregeling ING  Beleggingsonderzoek DNB  Te verwachten ontwikkelingen

10 Wijzigingen Statuten en Huish. Regl.  Nieuwe procedure benoeming leden Algemeen Bestuur  Nieuwe vaste commissie Recreatie & Evenementen  Gedragscode VSI

11 Agendapunt 8b: Onderwerpen van de bestuurstafel (vervolg)  (concept) Beleidsplan VSI  Begroting VSI 2011  Organogram VSI

12 Algemene Vergadering (AV) Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB) Vaste Commissie Sociaal Economisch Beleid (SEB) Vaste Commissie Communicatie Vaste Commissie Pensioenen Secretariaat/ coordinatiepunt Tijdelijke Commissies Regio Noord Nederland Regio Noord Holland Regio Centr. Nederland Regio R’dam/Zeeland Regio Haaglanden Regio Brabant/Limburg Regio Oost Nederland Regiobestuur 567 leden1.625 leden678 leden1.053 leden1.295 leden685 leden1.272 leden Organogram VSI Stand ledenaantal per 1 april 2011: 7.217 incl. 42 leden “buitenland” Vaste Commissie Recreatie & Evenementen

13 Agenda 13 april 2011 Agendapunt 9: Onderwerpen ingebracht door de leden Pensioenen RvB ook niet geindexeerd? Bestaat personeelsdonatiefonds nog? Vertrouwen in VSI wat betreft reactie op besluiten ING Geen felicitaties bij kroonjaren/jubilea door ING

14 Agenda 13 april 2011 Agendapunt 10: Presentatie Gezond zijn en blijven door ONVZ

15 Agenda 13 april 2011 Agendapunt 11: Rondvraag, slotwoord en sluiting Hierna gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje


Download ppt "Van harte welkom Regio Rotterdam/Zeeland 13 april 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google