De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regio Rotterdam/Zeeland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regio Rotterdam/Zeeland"— Transcript van de presentatie:

1 Regio Rotterdam/Zeeland
13 april 2011 Van harte welkom Regio Rotterdam/Zeeland

2 Agenda 13 april 2011 uur 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Vaststellen verslagen vergadering en 3. Jaarverslag 2010 van de secretaris 4. Verslag van de kascontrolecommissie 5 Vaststellen jaarrekening 2010 en begroting 2011 6. Benoeming kascontrolecommissie 2011 7. Bestuursverkiezing 8. Onderwerpen van de bestuurstafel a) Onderwerpen vanuit Regiobestuur b) Onderwerpen vanuit Algemeen Bestuur 9. Vragen ingediend door de leden uur Pauze uur 10. Presentatie ONVZ “Gezond zijn én blijven” door zorgconsulenten ONVZ uur 11. Rondvraag, slotwoord voorzitter en sluiting vergadering uur Gelegenheid tot napraten met hapje en drankje

3 Vaststellen jaarrekening 2010 en begroting 2011
Agenda 13 april 2011 Agendapunt 5: Vaststellen jaarrekening 2010 en begroting 2011

4 Jaarrekening 2010 en begroting 2011 regio

5 Agenda 13 april 2011 Agendapunt 7: Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar: Arie van der Waal en Hillard van der Steeg Kandidaatstelling vanuit de regio: geen Kandidaatstelling vanuit regiobestuur: Arie van der Waal en Hillard van der Steeg Functieverdeling regiobestuur ( ) Voorzitter Barend Luksen (tevens AB-lid) Vicevoorzitter Hillard van der Steeg (tevens lid Deelnemersraad) Secretaris Arie van der Waal Penningmeester Rien Mol Lid Jan Hoogvliet (tevens lid Cie. SEB) Ondersteunende leden Webmaster Bastiaan Schoenmakers Evenementen Koos van Oosterhout

6 Agenda 13 april 2011 Onderwerpen van de bestuurstafel (Regio)
Agendapunt 8a: Onderwerpen van de bestuurstafel (Regio) Taken regiobestuur volgens beleidsplan Ledenwerving en Contact met leden onderhouden Signaleren van belangrijke zaken/knelpunten t.b.v. algemeen bestuur Organisatie van regiobijeenkomsten Realisatie van regionale evenementen Recreatieve/educatieve activiteiten binnen de regio Uitnodigen gastsprekers voor actuele onderwerpen Telefonische helpdesk vervullen bij landelijke activiteiten Aandacht voor ledenwerving aantal leden RZ: 1.053; vorig jaar 1.036 aantal leden landelijk: 7.217; vorig jaar 7.086 Extra bijeenkomst op 26 mei a.s. voor leden uit Zeeland en West Brabant

7 Agenda 13 april 2011 Agendapunt 8b: Onderwerpen van de bestuurstafel (Algemeen Bestuur) Juridische procedures Pensioenen Wijziging statuten en huishoudelijk reglement; gedragscode Concept Beleidsplan VSI Begroting VSI 2011

8 Juridische procedures
Werkgeversbijdrage ziektekosten Afwijzend vonnis in hoger beroep Eisers gaan niet in Cassatie

9 Pensioenen Laatst gepubliceerde dekkingsgraad 120% (na verhoging technische voorziening i.v.m. stijging levensverwachting) Acties VSI en DR m.b.t. niet doorgaan indexatie Arbitragezaak S.C.A.P.I.N.G Scenario’s Pensioenfonds i.v.m. Splitsing Bank en Verzekeringen Pensioenakkoord /nieuwe pensioenregeling ING Beleggingsonderzoek DNB Te verwachten ontwikkelingen

10 Wijzigingen Statuten en Huish. Regl.
Nieuwe procedure benoeming leden Algemeen Bestuur Nieuwe vaste commissie Recreatie & Evenementen Gedragscode VSI

11 Onderwerpen van de bestuurstafel (vervolg)
Agendapunt 8b: Onderwerpen van de bestuurstafel (vervolg) (concept) Beleidsplan VSI Begroting VSI 2011 Organogram VSI

12 Dagelijks Bestuur (DB) Recreatie & Evenementen Tijdelijke Commissies
Algemene Vergadering (AV) Organogram VSI Vaste Commissie Sociaal Economisch Beleid (SEB) Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB) Vaste Commissie Communicatie Secretariaat/ coordinatiepunt Vaste Commissie Pensioenen Vaste Commissie Recreatie & Evenementen Tijdelijke Commissies Regio Noord Nederland Regio Noord Holland Regio Centr. Nederland Regio R’dam/Zeeland Regio Haaglanden Regio Brabant/Limburg Regio Oost Nederland Regiobestuur Regiobestuur Regiobestuur Regiobestuur Regiobestuur Regiobestuur Regiobestuur 567 leden 1.625 leden 678 leden 1.053 leden 1.295 leden 685 leden 1.272 leden Stand ledenaantal per 1 april 2011: incl. 42 leden “buitenland”

13 Onderwerpen ingebracht door de leden
Agenda 13 april 2011 Agendapunt 9: Onderwerpen ingebracht door de leden Pensioenen RvB ook niet geindexeerd? Bestaat personeelsdonatiefonds nog? Vertrouwen in VSI wat betreft reactie op besluiten ING Geen felicitaties bij kroonjaren/jubilea door ING

14 Presentatie Gezond zijn en blijven ONVZ
Agenda 13 april 2011 Agendapunt 10: Presentatie Gezond zijn en blijven door ONVZ

15 Rondvraag, slotwoord en sluiting
Agenda 13 april 2011 Agendapunt 11: Rondvraag, slotwoord en sluiting Hierna gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje


Download ppt "Regio Rotterdam/Zeeland"

Verwante presentaties


Ads door Google